Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-354 2014-12-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO UAB „BALTIJOS NT“

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 8 punktu, 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 punktu ir atsižvelgdama į UAB „Baltijos NT“ 2014-11-20 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Baltijos NT“ 2014-04-30 investicijų sutarties Nr. SR-572 4.5 punktą, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

Atleisti UAB „Baltijos NT“ nuo 2014 metų valstybinės žemės nuomos 1740,00 Lt mokesčio už 1,8587 ha žemės sklypą, esantį Fortų g. 7, Alytuje.

                        Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

Į pradžią