Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-345 2014-12-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VšĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 SPRENDIMAS 

 DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

VšĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI  

 

 2014 m. gruodžio 22 d.   Nr. T-345 

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T-281 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarkos aprašu ir atsižvelgdama į VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro 2014-12-01 raštą Nr. 432, Alytaus miesto savivaldybės
taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti 10 metų VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro įstatuose numatytai veiklai vykdyti pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – žolės kirpimo veleną, kurio įsigijimo vertė 13 500,00 Lt, likutinė vertė 13 500,00 Lt (2014-11-13 duomenimis).

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją Auksę Juonienę pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią