Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-339 2014-12-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SUSITARIMUI DĖL 2011-02-01 BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NR. SR-152/S-27 PAPILDYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

SPRENDIMAS 

 DĖL PRITARIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SUSITARIMUI DĖL

2011-02-01 BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NR. SR-152/S-27 PAPILDYMO

 

2014 m. gruodžio 22d. Nr. T-339

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-189 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo 10.1.1 papunkčiu, 2013 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-293 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos reglamento 249 punktu, atsižvelgdama į Alytaus dailiųjų amatų mokyklos 2014-12-08 raštą Nr. V11-273 „Dėl 2011 m. vasario 1 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. SR-152 papildymo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba                  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės susitarimui dėl 2011-02-01 bendradarbiavimo sutarties Nr. SR-152/S-27 papildymo  (susitarimo projektas pridedamas).

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija susitarimą dėl 2011-02-01 bendradarbiavimo sutarties Nr. SR-152/S-27 papildymo.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                         

                                                                                                   PRITARTA

                                                                                                   Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                   2014 m. gruodžio 22 d.

                                                                                                   sprendimu Nr. T-339

 

SUSITARIMAS  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKLSO MINISTERIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2011 M. VASARIO 1 D. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NR. SR-152 PAPILDYMO

 

                      Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, atstovaujama švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio, ir Alytaus miesto savivaldybė, atstovaujama Alytaus miesto savivaldybės mero Jurgio Krasnicko, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 56 straipsnio 1 ir 2 punktais, 58 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, įvertinę Alytaus miesto gyventojų švietimo poreikius ir siekdamos užtikrinti valstybės biudžetinės įstaigos Alytaus dailiųjų amatų mokyklos kokybišką veiklą, susitarė:

1. Papildyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės 2011 m. vasario 1 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. SR-152:

1.1.  2.1 papunktį žodžiais: „ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, švietimo pagalbai finansuoti, darbuotojų kvalifikacijai kelti“ ir jį išdėstyti taip:

„2.1. kiekvienais biudžetiniais metais tvirtina tikslinę metinę švietimo veiklos programą – Alytaus dailiųjų amatų mokyklos ugdymo aplinkos kūrimo metų programą, kuriai įgyvendinti skirtas lėšas galima naudoti pastatams eksploatuoti, smulkiam remontui atlikti, mokyklos teritorijos ir turto apsaugai užtikrinti, komunalinėms paslaugoms, komandiruotėms ir transporto išlaidoms apmokėti, mokymo priemonėms, medžiagoms ir metodinei literatūrai įsigyti, ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, švietimo pagalbai finansuoti, darbuotojų kvalifikacijai kelti“.

1.2.   2.3 papunkčiu ir išdėstyti jį taip:

„2.3. gali skirti Alytaus dailiųjų amatų mokyklai ES lėšomis vykdomų projektų dalinį finansavimą.“

Šis sutarties papildymas įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja sutartis.

Šis sutarties papildymas yra neatskiriama sutarties sudėtinė dalis ir abu šie dokumentai laikytini vieningu teisiniu dokumentu.

 

 

Lietuvos Respublikos                                                                          Alytaus miesto savivaldybės

švietimo ir mokslo ministras                                                                meras

 

Dainius Pavalkis                                                                                  Jurgis Krasnickas

2014 m.                              _________________________________ d.      2014 m. _______ d

  1. V.                                                                                             A. V.

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią