Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-333 2014-12-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 24 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 32 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ ir 2003-11-10 nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Tvirtinti Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Alytaus miesto savivaldybėje taisykles (pridedama).

                      2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-09-30  sprendimo Nr. T-168-A „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Alytuje taisyklių patvirtinimo“ 1 punktą.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

          4. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

                     

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                       2014 m. gruodžio 22 d.

                                                                                       sprendimu Nr.  T-333

 

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Alytaus miesto savivaldybėje taisyklės (toliau – taisyklės) nustato nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą arba suteiktą teisės aktų nustatyta tvarka, apskaičiavimą, mokėjimą, išieškojimą Alytaus miesto savivaldybėje.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, Žemės reformos įstatymu, Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl Žemės įvertinimo tvarkos“, Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)“, Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692 „Dėl naujų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)“, Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“, Vyriausybės 2003 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1373 patvirtintomis Kadastro duomenų, kurių reikia nekilnojamojo turto mokesčiams apskaičiuoti ir kitiems tikslams, rengimo, teikimo ir atsiskaitymo už juos taisyklėmis, Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr.1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr. 38 ,,Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų“.

3. Žemės nuomos mokesčio mokėtojas (toliau – mokesčio mokėtojas) yra fizinis ar juridinis asmuo, išsinuomojęs ar naudojantis valstybinę žemę.

4. Valstybinės žemės nuomos mokesčių deklaracijų formas, skirtas fizinių ir juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčiui apskaičiuoti, ir priminimo apie nesumokėtą valstybinės žemės nuomos mokestį formą tvirtina Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

5. Valstybinės žemės nuomos mokestis mokamas:

5.1. sudarius valstybinės žemės nuomos sutartį;

5.2. įgijus nuosavybės teisę į pastatus (jų dalis) ar statinius, stovinčius valstybinėje žemėje, kurios nuomos sutartis nėra sudaryta ir kuri nėra perduota valdyti patikėjimo teise, panaudos sutartimi ar kitu teisiniu pagrindu.

2019 m. rugpjūčio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-244 redakcija

 

 

II. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS

 

6. Fizinių ir juridinių asmenų, nuomojančių ar naudojančių valstybinę žemę, žemės nuomos mokesčio apskaitą tvarko savivaldybės vykdomoji institucija, naudodama UAB „NEVDA“ informacinę sistemą MoRIS.

7. Juridiniai asmenys naudojamos valstybinės žemės nuomos mokestį apskaičiuoja patys pagal pateiktus kadastro duomenis, užpildydami Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos formą ir pateikdami ją savivaldybės vykdomajai institucijai.

2019 m. rugpjūčio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-244 redakcija

8. Juridiniams asmenims, kurie yra sudarę valstybinės žemės nuomos sutartis, ir fiziniams asmenims mokestį apskaičiuoja Alytaus miesto savivaldybės vykdomoji institucija.

2019 m. rugpjūčio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-244 redakcija

 

9. Nuomos mokestis už valstybinę žemę:

9.1. išnuomotą ne aukciono būdu, apskaičiuojamas metams, apmokestinamojo žemės sklypo vidutinę rinkos vertę padauginus iš mokesčio tarifo. Mokestis skaičiuojamas eurais ir euro centais;

9.2. išnuomotą aukciono būdu, yra lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui.

2019 m. rugpjūčio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-244 redakcija

 

10. Žemės nuomos mokestis už valstybinės žemės sklypų naudojimą apskaičiuojamas:

10.1. jeigu valstybinės žemės nuomos sutartis nesudaryta, bet pastatas ar statinys stovi suformuotame valstybinės žemės sklype, valstybinės žemės nuomos mokestis skaičiuojamas pagal suformuoto sklypo duomenis už sklypo dalį, tenkančią kiekvienam naudotojui proporcingai pagal kiekvieno bendraturčio valdomą pastatų (patalpų), statinių dalį jų užimame žemės sklype;

10.2. Jeigu žemės sklypas nėra suformuotas, mokėtinas žemės nuomos mokestis apskaičiuojamas  pagal Nekilnojamojo turto registre nurodytą pastato (patalpų) ar statinio užstatytą plotą.“

2019 m. rugpjūčio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-244 redakcija

 

11. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, metinius tarifus tvirtina miesto savivaldybės taryba.

12. Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos taikomos vadovaujantis mokesčių lengvatų fiziniams ir juridiniams asmenims tvarkos aprašais, patvirtintais Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais.

Jeigu fiziniai asmenys naudojasi žemės sklypu ir kitoje vietovėje, jie turi pateikti tos vietovės institucijos, administruojančios žemės nuomos mokestį, pažymą, kad nesinaudoja šio mokesčio lengvata.

 

III. DEKLARACIJOS (MOKESČIO APSKAIČIAVIMO) ĮTEIKIMO TVARKA IR  TIKSLINIMAS

 

13. Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracija 8 punkte nurodytiems asmenims gali būti:

13.1. siunčiama elektroniniu būdu (per Viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų portalą www.epaslaugos.lt, el. paštu, per e.pristatymo sistemą); 

13.2. įteikiama asmeniškai savivaldybės administracijoje;

13.3. siunčiama paštu.

2019 m. rugpjūčio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-244 redakcija

 

14. 7 punkte nurodyti asmenys mokesčio deklaracijas pateikia per Viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų portalą www.epaslaugos.lt (pasirinkę paslaugą „Juridinių asmenų žemės nuomos mokesčių deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas“) arba 2 egzempliorius pateikia savivaldybės administracijai ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki mokesčio sumokėjimo termino. Laiku nepateikus deklaracijos, Savivaldybės vykdomoji institucija pagal turimus duomenis pati apskaičiuoja žemės sklypų plotą ir apmokestina naudotoją.

2019 m. rugpjūčio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-244 redakcija

 

15. Mokesčio mokėtojo deklaracija gali būti tikslinama, kai nesutampa žemės sklypo ploto, vertės duomenys arba mokėtojui nepritaikyta savivaldybės tarybos sprendimu ar įstatymų nustatyta lengvata. Fiziniai ir juridiniai asmenys gali kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją dėl žemės nuomos mokesčio perskaičiavimo. Asmuo turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad mokesčio deklaracijoje yra netikslumų. Savivaldybės vykdomoji institucija patikrina šiuos dokumentus (sulygina su atitinkamų institucijų pateiktais duomenimis) ir, jei reikia, patikslina valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaraciją. Tokiu atveju žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę sumokėjimo terminas yra 20 kalendorinių dienų nuo patikslintų duomenų gavimo apie nuomos mokesčio už valstybinę žemę dydžio pasikeitimo.

16. Žemės nuomos mokesčio permoka grąžinama, mokesčio mokėtojui pateikus prašymą, per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.

17. Nepateikus prašymo grąžinti nuomos mokesčio permoką, nuomos mokesčio permoka įskaitoma į einamųjų metų mokestinį laikotarpį.

 

IV. NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

 

18. Visi valstybinės žemės nuomotojai (naudotojai) privalo mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį, išskyrus tuos, kurie miesto savivaldybės tarybos sprendimu atleisti nuo šio mokesčio mokėjimo.

19. Laiku neapmokestinti mokėtojai apmokestinami.

20. Nuomos mokestis mokamas iki kalendorinių metų lapkričio 15 dienos.

21. Už laiku nesumokėtą valstybinės žemės nuomos mokestį skaičiuojami delspinigiai.

22. Delspinigių dydis ir delspinigių mokėjimo tvarka taikoma analogiškai pagal finansų ministro nustatytą tvarką.

23. Valstybinės žemės nuomos mokestis ir delspinigiai mokami į savivaldybės vykdomosios institucijos specialią surenkamąją sąskaitą.

24. Tais atvejais, kai asmuo įsigyja nekilnojamąjį turtą iš asmens, kuris naudojasi  valstybine žeme nesudaręs nuomos sutarties, nekilnojamąjį turtą įsigijusiam asmeniui, kaip valstybinės žemės naudotojui, valstybinės žemės nuomos mokesčio prievolė atsiranda kitą dieną po nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo.

25. Fiziniai ir juridiniai asmenys nuomos mokestį už faktiškai naudojamą ar išnuomotą valstybinę žemę moka:

25.1. už žemės ūkio paskirties žemę, išnuomotą (naudojamą) I pusmetį – už visus metus, už žemę, išnuomotą (naudojamą) II pusmetį – nuo kitų kalendorinių metų;

25.2. už kitos paskirties žemę – nuo kito mėnesio po nuomos sutarties sudarymo (žemės naudojimo).

26. Jei valstybinės žemės ūkio paskirties žemės nuomos terminas baigiasi I pusmetį, žemės nuomos mokestis tais metais nemokamas, o jei sutarties terminas baigiasi II pusmetį – nemokamas nuo kitų metų.

27. Jei pasibaigia valstybinės kitos paskirties žemės nuomos sutarties terminas, nuomos mokestis nemokamas nuo kito mėnesio po nuomos sutarties termino pasibaigimo (sutarties nutraukimo).

28. Jei nuomininkas ilgiau kaip 3 mėnesius nuo nurodyto termino nesumoka nuomos mokesčio, mokestis pradedamas išieškoti teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Mokesčio išieškojimo išlaidos priskiriamos žemės nuomininkui (naudotojui) teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Nustačius, kad asmuo naudojasi (naudojosi) valstybine žeme ir nemoka (nemokėjo) valstybinės žemės nuomos mokesčio, savivaldybės vykdomoji institucija žemės nuomos mokestį asmeniui (kaip sklypo naudotojui) apskaičiuoja nuo žemės sklypo naudojimo pradžios, bet ne anksčiau kaip nuo 2003-11-13, iki kito mėnesio po valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo dienos (jei tokia sutartis buvo sudaryta). Ši mokesčio apskaičiavimo tvarka galioja pagal Mokesčių administravimo įstatymo 68 str. 1 d. nustatytą tvarką.

31. Savivaldybės vykdomoji institucija mokesčio mokėtojo prašymu išduoda pažymą apie įsiskolinimą ar skolos nebuvimą savivaldybės biudžetui už valstybinės žemės nuomą ar naudojimą.

32. Nesumokėjus žemės nuomos mokesčio per 2 mėnesius po nustatyto mokėjimo termino, savivaldybės vykdomoji institucija siunčia priminimą mokesčio mokėtojui sumokėti mokestį.

33. Priminimas sumokėti žemės nuomos mokestį siunčiamas paštu:

33.1. laišku, kai skola neviršija 28,96 Eur;

33.2. registruotu laišku, kai skola nuo 28,96 Eur iki 289,62 Eur;

33.3. registruotu laišku su įteikimo pranešimu, kai skola viršija 289,62 Eur  arba kai mokestis nemokamas daugiau nei 3 metus.

34. Priminimas sumokėti žemės nuomos mokestį gali būti įteikiamas asmeniškai mokėtojui pasirašant.

35. Nesumokėjus žemės nuomos mokesčio, po priminimo išsiuntimo per 4 mėnesius, pradedama mokesčio išieškojimo procedūra.

36. Apie valstybinės žemės nuomininkų žemės nuomos mokesčio skolas informuojamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyrius. Informaciją pateikia savivaldybės vykdomoji institucija.

37. Visi ginčai, kylantys dėl atsisakymo mokėti nuomos mokestį, nuomos mokesčio ir delspinigių dydžio bei nuomos mokesčio nesumokėjimo nustatytais terminais, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

38. Skolininkams ir asmenims, kurių nuomojami ar naudojami valstybinės žemės sklypai yra įtraukti į Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje sąrašą, žemės nuomos mokesčio lengvatos netaikomos.

2019 m. rugpjūčio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-244 redakcija

 

V. MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PRIPAŽINIMAS BEVILTIŠKA BEI PASIBAIGUSIA

 

                      39. Beviltiška pripažįstama ta mokesčio mokėtojo mokestinė nepriemoka, kurios neįmanoma išieškoti dėl objektyvių priežasčių:

39.1. mirė mokesčio mokėtojas (fizinis asmuo), o įpėdiniai neperima su nuomos sutartimi susijusių teisių ir pareigų;

39.2. likviduotas mokesčio mokėtojas (juridinis asmuo), jeigu nelieka turto skolai padengti;

39.3. suėjus mokesčio priverstinio išieškojimo senaties terminui.

40. Kai mokestinė nepriemoka pripažinta beviltiška, savivaldybės tarybai pateikiama motyvuota išvada, kodėl siūloma mokestinę nepriemoką pripažinti beviltiška, prie kurios turi būti pridėti dokumentai, liudijantys fizinio asmens mirtį, pažyma apie likviduoto juridinio asmens išregistravimą iš įmonių registro ir duomenys apie išieškojimo negalimumą.

41. Kai mokesčio mokėtojo mokestinės nepriemokos pripažįstamos beviltiškomis, beviltiška nepriemoka taip pat pripažįstami ir su mokesčio nesumokėjimu ar sumokėjimu ne laiku susiję delspinigiai.

42. Mokesčio mokėtojo mokestinės nepriemokos, pripažintos beviltiškomis, pasibaigia ir nurašomos iš apskaitos dokumentų, kai savivaldybės taryba priima sprendimą nurašyti mokestinę nepriemoką. 

 

VI. MOKESČIO MOKĖTOJŲ PATEIKTŲ DEKLARACIJŲ, BANKO IR APSKAITOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

43. Mokesčių mokėtojų duomenų kaupiami naudojant kompiuterinės programos formą pagal UAB „NEVDAžemės nuomos mokesčiui administruoti sukurtą informacinę sistemą „MoRIS”.

Mokesčio mokėtojų pateiktos deklaracijos, banko bei kiti su mokesčiu susiję apskaitos dokumentai vienerius metus saugomi savivaldybės vykdomojoje institucijoje, o vėliau perduodami saugoti savivaldybės vykdomosios institucijos archyvui.

 

___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią