Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-355 2014-12-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pakeistas 1 punktas

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ 2015 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ 2015 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO   

 

2014 m. gruodžio 22 d. Nr. T-355

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 16 punktu, 7 straipsnio 18 punktu, Užimtumo rėmimo įstatymo 28 straipsnio 4 dalimi, socialinės apsaugos ir darbo ministro  2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 patvirtinto Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 67. 2 ir 69 punktais ir atsižvelgdama į Alytaus teritorinės darbo biržos 2014-11-25 raštą Nr. S-1424 (2.1.) „Dėl Alytaus miesto  savivaldybės Viešųjų darbų programos 2015 m. derinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės viešųjų darbų 2015 m. programą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2014 m. gruodžio 22 d.

                                                                                      sprendimu Nr. T-355

 

 

VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMA

 

Biudžetiniai metai

2015 metai

Asignavimų valdytojas (-ai), kodas

Alytaus miesto savivaldybės administracija

188706935

Vykdytojas (-ai)

Alytaus miesto savivaldybės administracija,  k. 188706935

Alytaus teritorinė darbo birža,  k. 191435636

Alytaus miesto teritorijoje atrankos būdu parinktos įmonės, įstaigos, organizacijos

 

Programos pavadinimas

 

Viešųjų darbų programa

 

Programos parengimo argumentai

Programa yra tęstinė. Ji parengta siekiant užtikrinti  savivaldybėms Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 punktu priskirtos valstybinės funkcijos (dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas) vykdymą

Ilgalaikis prioritetas

Žmogiškųjų išteklių plėtra

 

 

 

Programos tikslas

Didinti gyventojų užimtumą vietos darbo rinkoje

 

 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

 Programos tikslas – siekiant sušvelninti socialinę įtampą ir nedarbo pasekmes, sudaryti sąlygas Alytaus miesto bedarbiams, bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams, aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinės formos studijų programas, jų atostogų metu  laikinai  įsidarbinti ir sugrįžti į darbo rinką. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka Alytaus miesto įmonėse, įstaigose, organizacijose atlikti laikino pobūdžio darbus, kurie  teiktų socialinę naudą vietos bendruomenei.  Viešieji darbai organizuojami tik laikino pobūdžio visuomenei naudingiems darbams Alytaus mieste atlikti. Jie turi padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą, teikti socialinę naudą vietos bendruomenei. Tai priemonė saugoti nuo socialinės atskirties, ilgalaikio nedarbo.Viešuosius darbus organizuoja Alytaus teritorinė darbo birža kartu su savivaldybės administracija ir darbdaviais.  

Uždavinys – sudaryti galimybę laikinai įsidarbinti asmenims, negalintiems konkuruoti darbo rinkoje.

        Uždaviniui įgyvendinti organizuojami šie viešieji darbai:

1. Miesto parkų, poilsio zonų, žaliųjų plotų, gatvių, gėlynų ir kitų objektų tvarkymo, priežiūros ir apsaugos laikino pobūdžio darbai.

             2. Pagalbiniai socialinės ir visuomeninės paskirties objektų rekonstrukcijos, smulkaus         remonto iri aplinkos tvarkymo darbai.

       3. Pagalbiniai darbai įstaigose, įmonėse ir organizacijose, teikiančiose paslaugas socialiai remtinoms asmenų grupėms.

       4. Kultūros paveldo, muziejų, kapinių, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų   tvarkymo  darbai.

       5. Valstybei ar savivaldybei priklausančių vandens telkinių, dviračių takų, paplūdimių  valymo ir priežiūros darbai.

             6. Dokumentų ir archyvų tvarkymo pagalbiniai darbai savivaldybės įstaigose ir viešąsias  paslaugas teikiančiose įstaigose ar organizacijose.

             7. Sporto ir turizmo objektų tvarkymo pagalbiniai darbai.

             8. Pagalbiniai slaugos darbai sveikatos priežiūros įstaigose.

       9. Pagalbiniai darbai savivaldybės įstaigose ir viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose ar organizacijose organizuojant kultūros, meno ir sporto renginius.  

Lėšų poreikis viešiesiems darbams apskaičiuojamas, taikant minimalų valandinį atlygį už kiekvieną darbo valandą. Įmonės, įstaigos ir organizacijos, norinčios organizuoti viešuosius darbus, pateikia paraiškas, kuriose nurodo, kokius darbus ir kokiu laikotarpiu norėtų organizuoti, kiek įdarbintų asmenų, lėšų poreikį.

Produkto rezultatai:

Įdarbintų asmenų skaičius – 2015 m. planuojama įdarbinti 378 bedarbius. Vidutinė numatoma vieno asmens viešųjų darbų trukmė 2 mėnesiai.

2015 m. vasario 26 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-43 redakcija

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Įgyvendinus šioje programoje iškeltą tikslą, numatoma 2015 m. į viešuosius darbus įdarbinti 378 asmenis ir panaudoti 343672 Eur  (iš jų: valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija – 148404 Eur, Alytaus teritorinės darbo biržos lėšos – 195268 Eur). Viešieji darbai padės sušvelninti nedarbo pasekmes. Bus sprendžiami socialiniai klausimai – labiausiai socialiai pažeidžiami asmenys užsidirbs pragyvenimui, mažiau reikės mokėti pašalpų, dalis bedarbių susiras darbą. Taip pat bus sprendžiamos miesto tvarkymo problemos, teikiamos paslaugos socialiai remtinoms asmenų grupėms.   

2015 m. vasario 26 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-43 redakcija

 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: užimtumo fondo, valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, darbdavių lėšos.

Viešųjų darbų finansavimas:

1. darbdaviams, įdarbinusiems pagal darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti  Alytaus teritorinės darbo biržos siųstus asmenis, už kiekvieną įdarbintą asmenį mokama subsidija darbo užmokesčiui. Subsidija darbo užmokesčiui skirta visoms šioms išlaidoms ar jų daliai apmokėti:

1.1. darbo užmokesčiui už  įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką, apskaičiuotam pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį;

1.2. draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms, apskaičiuotoms nuo 1.1 punkte nurodyto darbo užmokesčio;

1.3. piniginei kompensacijai už išmokėtą viešuosius darbus dirbusiam asmeniui kompensaciją už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą).

2. Įgyvendindama Viešųjų darbų programą savivaldybė skiria 40 procentų, o teritorinė darbo birža – 60 procentų 1 punkte nurodytos subsidijos darbo užmokesčiui darbdaviams.

3. Darbdaviui, įdarbinusiam Alytaus teritorinės darbo biržos siųstą asmenį atlikti viešuosius darbus,  savivaldybė iš dalies kompensuoja kitas su viešųjų darbų atlikimu susijusias išlaidas pagal savivaldybės tarybos patvirtintą Kitų su viešųjų darbų atlikimu susijusių išlaidų sąrašą ir jų kompensavimo tvarkos aprašą. Minėtoms išlaidoms kompensuoti skiriama lėšų suma neturi viršyti 7 procentų savivaldybės darbdaviui kompensuojamos lėšų sumos.

 

 


Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-10-21 sprendimas Nr. T-194 „Dėl viešųjų darbų organizavimo“.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimas Nr. T-29 „Dėl Viešųjų darbų sąrašo“.

 

 

                                                      _______________________


 

Į pradžią