Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-312 2014-11-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU  

 

 2014 m. lapkričio 27 d.   Nr. T-312

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Išnuomoti viešojo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas – Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomą ilgalaikį materialųjį (nekilnojamąjį) turtą – 6 kv. m ploto patalpas – ligoninės hole Ligoninės g. 12, Alytuje (nekilnojamojo turto kadastro byloje Nr. 11/2363 pastato unikalus numeris 1193-0001-2184, pastatas pažymėtas plane 22D3b, patalpos plane pažymėtos 1-2, nuomojamos dalies plotas 6 kv. m), inventorinis Nr. AAVA01201473/1, kurių įsigijimo vertė 8 060,92 Lt, nusidėvėjimas 4 331,05 Lt, likutinė vertė 3 729,87 Lt (2014-09-30 duomenimis)

                      2. Nustatyti pagrindines patalpų nuomos sąlygas:

                      2.1. naudojimo paskirtis – komercinė;

                      2.2. nuomos terminas – 5 metai;

                      2.3. pradinis nuompinigių dydis – 4,23 Lt/1,225 Eur už 1 kv. m (be PVM) per mėnesį.

3. Įgalioti savivaldybės administracijos direktorių:

                      3.1. organizuoti 1 punkte nurodytų patalpų viešąjį nuomos konkursą vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimu Nr. T-81 patvirtintu Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašu;

3.2. pasirašyti nuomos sutartį, turto perdavimo ir priėmimo aktą, o esant reikalui, visus kitus dokumentus, reikalingus šiam sprendimui bei būsimosios savivaldybės turto nuomos sutarties sąlygoms įgyvendinti.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią