Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-305 2014-11-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. DV-334 patvirtintu Rekomendacijų, pateiktų neformaliojo švietimo veiklos organizavimo Alytaus miesto savivaldybėje vertinimo vidaus audito 2014-04-17 ataskaitos Nr. VA-2, įgyvendinimo priemonių plano 5 rekomendacija, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2014 m. lapkričio 27 d.

sprendimu Nr. T-305

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Alytaus miesto savivaldybės programų, kurių asignavimų valdytojas yra administracijos direktorius, finansavimo ir atsiskaitymo taisyklėmis, atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės švietimo politikos nuostatus, Alytaus miesto savivaldybės strateginį veiklos planą.

2. Aprašas nustato neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros savivaldybėje prioritetus ir tikslus, programų rengimo ir savivaldybės biudžeto lėšoms gauti pateikimo tvarką, vertinimo kriterijus, lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką.

 

II. NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SAVIVALDYBĖJE TIKSLAS IR PRIORITETAI

 

3. Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo savivaldybėje tikslas – užtikrinti savivaldybės gyventojų savišvietos, žinių, kompetencijos plėtotės ir kultūrinius poreikius, skatinti  jų aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje.

4. Alytaus miesto savivaldybė, prisidėdama prie Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos įgyvendinimo, nustato šiuos neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos prioritetus:

4.1. esamų neformaliojo neprofesinio suaugusių švietimo programų tęstinumo užtikrinimas;

4.2. naujų neformaliojo neprofesinio suaugusiųjų švietimo programų kūrimas ir pasiūla Alytaus miesto bendruomenei pagal jų poreikį;

4.3. švietimo institucijų bendradarbiavimas, užtikrinant neformaliojo švietimo programų turinio ir administravimo kokybę.

 

III. PARAIŠKŲ TEIKIMAS, ATRANKA IR FINANSAVIMAS

 

5. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos rengiamos vieneriems kalendoriniams metams. Kiekvienais metais tuo pat laiku (nuo rugsėjo 1 iki 30 d.) skelbiamas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų atrankos konkursas (toliau – konkursas).

6. Konkursas skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) interneto portale www.alytus.lt Skelbime nurodoma:

6.1. paraiškų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms finansuoti priėmimo laikas ir vieta;

6.2. paraiškų pateikimo būdas;

6.3. telefonas ir kontaktinis asmuo pasiteirauti;

6.4. pareiškėjams keliami reikalavimai, į kuriuos bus atsižvelgiama vertinant pateiktus dokumentus;

6.5. paraiškų vertinimo kriterijai;

6.6. papildomi dokumentai, kuriuos būtina pridėti prie projekto;

6.7. kita informacija.

7. Paraiškas konkursui gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jie vykdo neformalųjį suaugusiųjų švietimą.

8. Konkursui teikiama neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa turi būti aprašyta paraiškoje (forma pateikiama 1 priede).

9. Paraiška turi būti užpildyta valstybine kalba, pasirašyta teisės aktų nustatyta tvarka ir patvirtinta antspaudu.

10. Pareiškėjas kartu su dviem paraiškos egzemplioriais privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir įstatų / nuostatų kopijas.

11. Paraiškos ir kiti privalomi dokumentai pateikti pasibaigus skelbime nurodytam paraiškų pateikimo terminui nevertinami.

12. Kiekvienas paraiškos ir kitų pateikiamų dokumentų egzempliorius turi būti tvarkingai susegtas, puslapiai sunumeruoti. Konkursui pasibaigus pateikti dokumentai pareiškėjams negrąžinami.

13. Pareiškėjas gali būti tik toks asmuo ir savivaldybės biudžeto lėšos jam gali būti skiriamos, jeigu paraiškoje arba kituose dokumentuose jis pateikė teisingą informaciją, yra gavęs savivaldybės biudžeto lėšų ir atsiskaitęs už jų panaudojimą sutartyje numatyta tvarka arba gautas lėšas naudojęs pagal tikslinę paskirtį.

14. Alytaus miesto savivaldybės administracijos sprendimu gali būti numatyti ir kiti reikalavimai pareiškėjams. Jeigu nustatomi kiti reikalavimai, apie tai privaloma nurodyti konkurso skelbime.

 

IV. PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR ATRANKA

 

15. Paraiškos vertinamos laikantis šių kriterijų:

15.1. siūlomų programų tęstinumas;

15.2. siūlomų programų  aktualumas savivaldybės gyventojams;

15.3. aiškiai įvardyti projekto dalyviai, jų pritraukimas įgyvendinant projektą;

15.4. organizacija turi patirties ir pakankamai žmogiškųjų resursų programoms įgyvendinti;

15.5. aiškus programos tikslas, uždaviniai, veiklos planas;

15.6. realus ir subalansuotas programos biudžetas;

15.7. numatyti kiti finansavimo šaltiniai;

15.8. pamatuojami programų veiklos rezultatai.

16. Prioritetai teikiami pareiškėjams, kurie:

16.1. turi numatomos finansuoti srities darbo patirties ir kvalifikuotų specialistų;

16.2. yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su įstaigomis dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimo;

16.3. turi papildomą finansavimą.

17. Jeigu pateiktos paraiškos neatitinka joms nustatytų reikalavimų (iki galo neužpildyta paraiška, nesusegta, nesunumeruoti puslapiai, nepateikti nurodyti priedai ar pan.), jos nevertinamos.

18. Paraiškų teikimo, vertinimo ir atrankos procesą organizuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo – neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų koordinatorius.

19. Paraiškų vertinimą vykdo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Savivaldybės administracijai pateiktos neformaliojo neprofesinio suaugusiųjų švietimo projektų paraiškos turi būti išnagrinėtos komisijos posėdžiuose per 30 darbo dienų pasibaigus paraiškų teikimo terminui.

20. Paraiškos įvertinamos balais pagal 16 punkte nurodytus kriterijus. Pildoma kiekvienos paraiškos vertinimo anketa (forma pateikiama 2 priede). Paraiškas atskirai vertina kiekvienas komisijos narys. Paskui skaičiuojamas komisijos narių skirtų balų vidurkis ir sudaroma preliminari finansuojamų paraiškų pirmumo eilė.

21. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų koordinatorius informaciją apie preliminarią finansuojamų paraiškų pirmumo eilę pateikia savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjui, o šis teikia savivaldybės administracijos direktoriui prašymą tvirtinti finansuojamas programas. 

 

V. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

22. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu trejų metų laikotarpiui sudaryta komisija teikia rekomendaciją dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.  

23. Komisijos posėdžiams vadovauja pirmininkas. Jeigu pirmininkas nedalyvauja posėdyje, posėdžiui vadovauja pirmininko pavaduotojas.

24. Apie rengiamą komisijos posėdį ir numatomą posėdžio darbotvarkę visi komisijos nariai informuojami elektroniniu paštu ar telefonu ne vėliau kaip likus iki jo penkioms darbo dienoms (esant reikalui posėdžio darbotvarkę galima patikslinti ir apie tai pranešti iki posėdžio pradžios). Su posėdyje numatomų svarstyti klausimų dokumentais komisijos narys gali susipažinti iš anksto savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje.

25. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu.

26. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. Posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

27. Komisijos sekretoriaus funkcijas atlieka komisijos išrinktas narys.

28. Komisijos sprendimai gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

VI. LĖŠŲ SKYRIMO IR ATSISKAITYMO UŽ PANAUDOTAS LĖŠAS TVARKA

 

29. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos yra sudėtine Savivaldybės švietimo programos dalis. Joms įgyvendinti skiriamos lėšos iš Alytaus miesto savivaldybės švietimo plėtros programos lėšų, kurių apskaita tvarkoma ir jos apskaitomos atskirai.

30. Priėmus sprendimą skirti savivaldybės biudžeto lėšų Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms, sudaroma pareiškėjo ir savivaldybės administracijos biudžeto lėšų naudojimo sutartis.

31. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Alytaus miesto savivaldybės interneto portale paskelbiamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas skirti lėšų atitinkamai programai. Prieš sudarant sutartį pareiškėjas, atsižvelgdamas į skirtą sumą, pateikia patikslintą detaliąją išlaidų sąmatą.

32. Atrinktų paraiškų, kuriose aprašytoms programoms įgyvendinti skirtos savivaldybės biudžeto lėšos, sąrašas skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės interneto portale. Jokia informacija apie paraiškų turinį, vertinimo ir lėšų skyrimo motyvus nėra teikiama ir skelbiama.

33. Nesudarius sutarties per nurodytą terminą, dėl savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo netenka galios.

34. Pareiškėjas gautas savivaldybės biudžeto lėšas privalo panaudoti tik sutartyje nurodytoms programoms įgyvendinti ir jų apskaitą tvarkyti atskirai.

35. Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas pripažįstamas tinkamu, jeigu išlaidos yra tiesiogiai susijusios ir būtinos projektui įgyvendinti, realios, atitinkančios rinkos kainas, pagrįstos įrodančiais dokumentais ir numatytos sutarties sąmatoje.

36. Įstaigai ar organizacijai nepasirašius sutarties ar projektų vykdytojams panaudojus ne visas skirtas lėšas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu šie asignavimai gali būti perskirstyti.

37. Tinkamomis pripažįstamos programų įgyvendinimo išlaidos:

37.1. programų vykdytojų, kurie tiesiogiai vykdo programas (yra įdarbinti organizacijos), atlygiui ir su juo susijusiems darbdavio mokesčiams pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą;

37.2. kanceliarinėms prekėms, kitoms biuro prekėms ir paslaugoms įsigyti;

37.3. mokymų priemonėms ir įrangai įsigyti;

37.4. programų vykdytojų ir dalyvių transporto išlaidoms (kurui, eksploatacijai, draudimui, transporto priemonių nuomai, transporto bilietams) apmokėti;

37.5. programų vykdytojų ir dalyvių telekomunikacinių paslaugų (ryšių, interneto), pašto išlaidoms apmokėti;

37.6. patalpų, skirtų programų veiklai vykdyti, nuomos ir eksploatavimo išlaidoms (šildymo, elektros energijos, vandens, nuotekų, kitoms patalpų priežiūros, komunalinėms paslaugoms) apmokėti;

37.7. programų vykdytojų ir dalyvių komandiruočių ir kelionių faktinėms išlaidoms (į renginio vykdymo vietą ir grįžimo atgal) apmokėti;

37.8. dalyvavimui tarptautiniuose renginiuose, jų organizavimui;

37.9. autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis);

37.10. programų dalyvių kompensuojamosioms renginių išlaidoms apmokėti;

37.11. ilgalaikiam turtui įsigyti ir / ar nuomoti (kompiuterių ir kitos techninės bei programinės įrangos, reikalingos projektui vykdyti);

37.12. neformaliojo suaugusiųjų švietimo darbuotojams mokyti ir kvalifikacijai tobulinti;

37.13. leidiniams neformaliojo suaugusiųjų švietimo tematika leisti ir spausdinti;

37.14. švietimo informacijos plėtrai;

37.15. mokymams skirtai įrangai įsigyti ir nuomoti;

37.16. išlaidoms įmonei už teikiamas buhalterines paslaugas, jeigu organizacijoje nėra finansininko, apmokėti;

37.17. išlaidoms, skirtoms programoms įgyvendinti ir administruoti, patirtoms iki sutarties sudarymo momento, bet įtrauktoms į sąmatą, kurią pareiškėjas pateikia kartu su programa. Tokios išlaidos įtraukiamos į pirmojo ketvirčio, už kurį teikiamos ataskaitos, išlaidas.

38. Savivaldybės lėšomis netinkamos finansuoti išlaidos:

38.1. ryšio priemonių, baldų ir motorinių transporto priemonių (autobusų, mikroautobusų, lengvųjų automobilių) įsigijimo;

38.2. projekto reprezentacinės išlaidos;

38.3. tiesiogiai su programos įgyvendinimu nesusijusios išlaidos;

38.4. neužregistruotos pareiškėjo apskaitoje ir nepagrįstos išlaidas patvirtinančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų originalais;

38.5. žemės ir nekilnojamojo turto pirkimo;

38.6. už paimtas paskolas bankui mokamos palūkanos;

38.7. išperkamosios nuomos;

38.8. baudų, finansinių nuobaudų ir bylų nagrinėjimo, delspinigių padengimo.

39. Paraiškų finansavimas ir atskaitomybė vykdomi vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis Alytaus miesto savivaldybės programų, kurių asignavimų valdytojas yra administracijos direktorius, finansavimo ir atsiskaitymo taisyklėmis.

40. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius turi teisę tikrinti, ar tikslingai ir efektyviai naudojamos biudžeto lėšos.

41. Švietimo organizacijoms savivaldybės skirtos, bet projektams įgyvendinti nepanaudotos lėšos iki gruodžio 24 d. turi būti grąžinamos į savivaldybės biudžetą.

 

 

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Programų įgyvendinimo veiklos dokumentai tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka. Už informacijos, lėšų panaudojimo teisėtumą, pateiktų dokumentų tikslumą, gautų lėšų apskaitos tvarkymą atsako lėšų gavėjas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

43. Pareiškėjas, pateikęs klaidingą informaciją ir dėl to gavęs biudžeto lėšas, privalo šias lėšas grąžinti į savivaldybės administracijos banko sąskaitą, o už klaidingos informacijos pateikimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Paraiškos gauti lėšų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programai forma)


PARAIŠKA GAUTI LĖŠŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMAI

 

20__ m. ________________  _____ d.

Alytus

 

I. INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS VYKDYTOJĄ

Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė

 

Juridinio asmens kodas arba fizinio asmens kodas

 

Juridinio asmens teisinė forma

 

Buveinės adresas:

gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė

 

Tel.

 

El. p. adresas

 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, tel., el. p. adresas

 

Programos rengėjas, -a (vardas, pavardė, kvalifikacija)

 

 

II. NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS APRAŠAS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Programos pavadinimas

(Nurodomas trumpas programos pavadinimas)

1.2. Programos trukmė ir apimtis

(Nurodoma planuojama programos (įskaitant teorinį ir praktinį mokymą) trukmė (dienomis) ir apimtis (kontaktinėmis akademinėmis valandomis ir studijų kreditais))

1.3. Programos tikslinė (tikslinės) dalyvių grupė (grupės)

(Nurodomas minimalus išsilavinimas ir (arba) praktinės veiklos patirtis, kompetencija ir kitos charakteristikos, kurias turi tenkinti programos dalyvis)

1.4. Programos dalyvių skaičius

(Nurodoma, koks planuojamas programos dalyvių skaičius)

1.5. Programos aktualumas, reikalingumas ir poveikis programos dalyviams

(Trumpai pagrindžiamas programos aktualumas, reikalingumas ir jos poveikis programos dalyviams)

1.6. Programos atitiktis neformaliojo suaugusiųjų švietimo strateginiams dokumentams

(Trumpai pagrindžiama programos atitiktis neformaliojo suaugusiųjų švietimo strateginiams dokumentams)

2. Tikslas ir uždaviniai

2.1. Tikslas

(Nurodomas programos tikslas)

2.2. Uždaviniai

(Nurodomi programos uždaviniai)

3. Turinys ir metodai

Tema

Trukmė (kontaktinio akademinio darbo val.)

Mokymo (mokymosi) metodai

Planuojama įgyti / patobulinti kompetencija

Teorinis mokymas

Praktinis mokymas

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

4. Mokymosi pasiekimų vertinimas ir įteisinimas

4.1. Programos dalyvių pasiekimų vertinimas

(Aprašoma, kokiais vertinimo būdais ir kaip dažnai bus vertinami programos dalyviai)

4.2. Dalyvių įgytos kompetencijos patvirtinimas

(Nurodoma, ar bus išduotas mokymosi pasiekimus patvirtinantis dokumentas ir koks tai dokumentas)

5. Laukiami rezultatai ir galimas programos tęstinumas

 

 

III. NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS FINANSAVIMAS

 

Suma (Lt/Eur*)

1. Prašomų skirti lėšų suma:

 

Lėšų paskirtis:

Suma (Lt/Eur*)

Programą administruojančio personalo darbo užmokestis ir su darbo santykiais susiję darbdavio įsipareigojimai, apskaičiuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

 

Programą vykdančio personalo darbo užmokestis ir su darbo santykiais susiję darbdavio įsipareigojimai, apskaičiuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

 

Programai vykdyti būtinų kanceliarinių prekių įsigijimas

 

Programos dalyvių, tikslinės dalyvių grupės kelionės ir maitinimo išlaidos

 

Programos dalyvių, tikslinės dalyvių grupės apgyvendinimo išlaidos

 

 

 

Suma (Lt/Eur*)

2. Kitų finansavimo šaltinių lėšos:

 

Lėšų paskirtis:

Suma (Lt/Eur*)

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. * Tik žvaigždute nurodyta valiuta nurodoma nuo 2015 m. sausio 1  dienos.

 

 

 

 

(Įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

A. V.

 

 

 

 

 
                                                                                   

                                                                    

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Paraiškos vertinimo anketos forma)

 

PARAIŠKOS VERTINIMO ANKETA

20__ m. ________________ d.

 

Paraiškos registracijos data ir numeris

 

Paraišką pateikusi įstaiga

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos pavadinimas

 

 

Aš, žemiau pasirašęs ekspertas, patvirtinu, kad:

¨         šios neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos finansavimo ar nefinansavimo atveju neturėsiu tiesioginės ar netiesioginės materialios ar asmeninės naudos;

¨         šios neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos finansavimo negaliu vertinti dėl tiesioginio ar netiesioginio interesų konflikto.

 

I. Vertinimas pagal kriterijus

Vertinimo kriterijus

Įvertis (balais)1

Vertinimo paaiškinimas

1. Programos anotacija

1.1. Programos aktualumas ir reikalingumas, atsižvelgimas į socialinio partnerio poreikius

(1–5)

 

1.2. Programos atitiktis neformaliojo suaugusiųjų švietimo strateginiams dokumentams

(1–5)

 

2. Programos tikslas, uždaviniai ir turinys

2.1. Programos tikslo formuluotės aiškumas, konkretumas, dermė su programos uždaviniais ir turiniu

(1–5)

 

2.2. Programos uždavinių formuluočių aiškumas, konkretumas, dermė su programos turiniu

(1–5)

 

2.3. Programos turinio išsamumas, temų pateikimo nuoseklumas, mokymo (mokymosi) metodų, būdų ir laiko tinkamumas ir dermė su kitomis programos sudedamosiomis dalimis

(1–5)

 

3. Planuojamos įgyti ar patobulinti kompetencijos

3.1. Planuojamos įgyti ar patobulinti kompetencijos loginis ryšys su programos tikslu, uždaviniais ir turiniu

(1–5)

 

3.2. Programos dalyvių pasiekimų vertinimo metodų bei mokymo (mokymosi) metodų tinkamumas programos dalyvio įgytai ar patobulintai kompetencijai įrodyti

(1–5)

 

 

4. Programos dalyviai

4.1. Programos turinio ir planuojamos įgyti ar patobulinti kompetencijos atitiktis numatomiems programos dalyviams  

(1–5)

 

5. Partnerystė

5.1. Socialinio partnerio dalykinis indėlis į programos įgyvendinimą  

(1–5)

 

5.2. Socialinio partnerio finansinis indėlis į programos įgyvendinimą  

(1–5)

 

6. Biudžetas

6.1. Biudžeto atitiktis tinkamoms finansuoti išlaidų kategorijoms  

(1–5)

 

6.2. Biudžeto dermė su programos tikslais, uždaviniais ir turiniu  

(1–5)

 

Įverčių suma pagal visus kriterijus

(12–60)

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1Skliaustuose nurodyti galimi įverčiai. Įverčių paaiškinimas: 5 – puikiai, 4 – labai gerai, 3 – gerai, 2 – patenkinamai, 1 – nepatenkinamai.

 

II. Galutinė eksperto išvada:

 

¨           SIŪLOMA PROGRAMĄ FINANSUOTI

¨           SIŪLOMA PROGRAMOS NEFINANSUOTI

 

III. Kitos pastabos

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Ekspertas (-ė)

 

 

 

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

 

 

 

Į pradžią