Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-274 2014-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO (NEKILNOJAMOJO) TURTO S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 1-33, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRUI

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 SPRENDIMAS 

DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO (NEKILNOJAMOJO) TURTO

S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 1-33, ALYTUJE,

PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

VŠĮ ALYTAUS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRUI 

 

 2014 m. spalio 30 d.   Nr. T-274

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 37 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Alytaus turizmo informacijos centro visuotinio dalininkų 2014-05-20 susirinkimo protokolą Nr. SP-2, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti 10 metų viešajai įstaigai Alytaus turizmo informacijos centrui pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis įstaigos įstatuose numatytai veiklai vykdyti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomą turtą: negyvenamąsias patalpas S. Dariaus ir S. Girėno g. 1-33 (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 60/86001 pastatas, kuriame yra patalpos, pažymėtas plane 1A5p, patalpų unikalus Nr. 1197-3000-5014:0027, patalpų indeksai nuo 3-1 iki 3-17, patalpų bendras plotas 156,65 kv. m), kurio įsigijimo savikaina 19736,00 Lt, sukauptas nusidėvėjimas 9919,48 Lt, likutinė vertė 9816,52 Lt (2014-09-01 duomenimis).

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią