Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-273 2014-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15 A, ALYTUJE, PASKIRTIES PAKEITIMUI

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15 A, ALYTUJE,

PASKIRTIES PAKEITIMUI     

 

2014 m. spalio 30 d.   Nr. T-273

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi,  atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimą Nr. T-205 „Dėl patalpų Vingio g. 15A, Alytuje, perėmimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų Vingio g. 15A, Alytuje, patalpų (nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų byloje Nr. 60/25861 pastatas, pažymėtas plane 1C2b, unikalus Nr. 1197-4006-2011, ir pastatas, pažymėtas plane 2C2b, unikalus Nr. 1197-4006-2022) paskirties – iš kultūros ir švietimo į administracinės paskirties patalpas – pakeitimui.

2. Pavesti savivaldybės administracijai atlikti projekto – pastato Vingio g. 15A, Alytuje, rekonstravimo projektavimo paslaugų užsakovo funkcijas.

3. Numatyti finansavimą pastato Vingio g. 15A, Alytuje, rekonstravimo techniniam projektui parengti 2015 metų savivaldybės biudžete.

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

                     

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

Į pradžią