Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-210 2014-08-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTROS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTROS

 

 2014 m. rugpjūčio 28 d.   Nr. T-210

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-25 nutarimu Nr. 841 patvirtinta Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-328 „Dėl 2014 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų savivaldybių socialinio būsto fondui plėtoti, paskirstymo savivaldybių biudžetams patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Panaudoti valstybės biudžeto asignavimus, skirtus socialinio būsto fondui plėtoti –  442 tūkst. litų butams pirkti.

2014 m. gruodžio 22 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-348 redakcija

 

2. Neteko galios.

2014 m. gruodžio 22 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-348 redakcija

 

3. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių organizuoti socialinio būsto pirkimą.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

Į pradžią