Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-195 2014-08-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir atsižvelgdama į Alytaus savivaldybės kontrolieriaus  2014 m. liepos 15 d. audito išvadą Nr. AT-9 ,,Dėl pateikto tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio) ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo“, Alytaus savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

Dokumento priedai:
T-195 - Sprendimo priedas-DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
Į pradžią