Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-432 2014-07-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL IŠSILIEJUSIŲ NAFTOS PRODUKTŲ IR KITŲ TERŠALŲ VALYMO IŠ GRUNTO IR VANDENS DARBŲ ORGANIZAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠSILIEJUSIŲ NAFTOS PRODUKTŲ IR KITŲ TERŠALŲ VALYMO IŠ GRUNTO IR VANDENS DARBŲ ORGANIZAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2014 m. liepos 3 d. Nr. DV-432

Alytus

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Atliekų tvarkymo įstatymo 28 straipsnio 7 dalimi ir aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis,

                      t v i r t i n u Išsiliejusių naftos produktų ir kitų teršalų valymo iš grunto ir vandens darbų organizavimo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašą (pridedama).

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas          

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. liepos 3 d.

įsakymu Nr. DV-432

 

IŠSILIEJUSIŲ NAFTOS PRODUKTŲ BEI KITŲ TERŠALŲ VALYMO IŠ GRUNTO IR VANDENS DARBŲ ORGANIZAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Išsiliejusių naftos produktų ir kitų teršalų valymo iš grunto ir vandens darbų organizavimo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato reikalavimus, kuriais vadovaujantis vykdomi išsiliejusių naftos produktų, tepalų, riebalinės kilmės skysčių bei kitų cheminių skysčių ar kitokių teršalų (kai nežinomas teršėjas arba kai užterštas teritorijas būtina sutvarkyti nedelsiant, siekiant išvengti (sumažinti) neigiamo poveikio aplinkai) valymo iš grunto, asfaltuotų paviršių ir vandens valymo darbai. 

            2. Už atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, sutvarkymo organizavimą pagal Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsakinga savivaldybės administracija.

             

II. VALYMO DARBŲ ORGANIZAVIMAS

                     

                      3. Pagal su Alytaus miesto savivaldybės administracija sudarytą bendradarbiavimo sutartį išsiliejusių naftos produktų bei kitų teršalų iš grunto ir vandens surinkimo ir valymo darbus Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje vykdo Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau – Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba).

                      4. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiojoje programoje skirtomis lėšomis šiems darbams vykdyti Alytaus miesto savivaldybės administracija nuperka ir perduoda Priešgaisrinei gelbėjimo valdybai sorbentus bei kitas priemones, reikalingas avarijų ar kitų įvykių metu išsiliejusiems naftos produktams bei kitiems teršalams likviduoti.

                      5. Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento, miesto gyventojų ar kt. gavusi pranešimą apie būtinas Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje sutvarkyti teritorijas, 4 punkte įvardintomis priemonėmis ir medžiagomis operatyviai atlieka vandens ir grunto valymo darbus, kai teršėjas nežinomas arba užterštas teritorijas būtina sutvarkyti nedelsiant.

                      6. Esant būtinybei (t. y., teršalams patekus į gruntą, nuotekų surinkimo sistemas ar paviršinio vandens telkinius) informaciją apie užterštą teritoriją Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pateikia Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus miesto agentūrai (tel. (8 315) 56 736, 56 737).

                      7. Valymo darbai vykdomi visą parą, poilsio bei švenčių dienomis.

                      8. Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba kiekvieną kartą sutvarkiusi išsiliejusius naftos produktus ar kitus cheminius skysčius (kai nežinomas teršėjas) pateikia Alytaus miesto savivaldybės administracijai sorbentų panaudojimo aktą, kuriame pateikiama informacija apie sutvarkytą užterštą teritoriją, darbų atlikimo datą, darbų atlikimo vietą, sunaudotų medžiagų bei surinktų teršalų kiekį bei duomenis (jeigu žinomas) apie teršėją (automobilio valstybinis numeris, juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris). Tuo atveju, kai teršėjas yra žinomas, jis pasirašytinai supažindinamas su sorbentų panaudojimo aktu. Kai teršėjas atsisako pasirašytinai susipažinti su minėtu aktu, atsisakymo patvirtinimo faktą raštu patvirtina Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai.

                      9. Alytaus miesto savivaldybės administracija, siekdama nustatyti avarijos ar kito įvykio, dėl kurio buvo vykdomi valymo darbai, teršėją, gali kreiptis į Alytaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, VĮ „Regitra“ Alytaus filialą ar kitas institucijas.

                      10. Valymo darbai atliekami laikantis visų darbo saugos taisyklių ir aplinkosaugos reikalavimų, priešgaisrinės saugos, vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų darbo vietoje bei transportuojant užterštas medžiagas, susidariusias valant vandenį ir gruntą.

 

III. NAFTOS PRODUKTAIS UŽTERŠTŲ SORBENTŲ VEŽIMAS IR TVARKYMAS

 

                      11. Po valymo darbų surinktus naftos produktais užterštus sorbentus Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba ne vėliau kaip per 48 val. nuo šių atliekų paėmimo perduoda UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui, kuris laikinai saugoja ir perduoda naftos produktais užterštą sorbentą atliekų tvarkytojui, arba kitam savivaldybės nurodytam atliekų tvarkytojui. Vežant minėtas atliekas, jos turi būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai.

                      12. Vežant kiekvieną naftos produktais užterštų sorbentų siuntą, vadovaujantis aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka, keturiais egzemplioriais pildomas pavojingų atliekų lydraštis.

                      13. Pavojingų atliekų lydraštį užpildo atliekų siuntėjas (Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus specialistas, vykdantis komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo organizavimo funkcijas), atliekų vežėjas (Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba) ir atliekų gavėjas (UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras arba kitas savivaldybės viešųjų pirkimų būdu parinktas atliekų tvarkytojas).  

                      14. Tais atvejais, kai teršėjas yra žinomas, Alytaus miesto savivaldybės administracija jam pateikia atliekų siuntėjo, vežėjo ir gavėjo užpildyto lydraščio egzemplioriaus kopiją.

                      15. Alytaus miesto savivaldybės administracija per vežėją perdavusi atliekas atliekų tvarkytojui, privalo turėti atliekų perdavimą patvirtinantį dokumentą, kuriame nurodyta perduotų atliekų rūšis, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data.

                      16. Pavojingų atliekų siuntėjas, vežėjas ir gavėjas privalo užtikrinti, kad jų pateikta informacija visuose lydraščio egzemplioriuose sutaptų, būtų aiškiai perskaitoma ir teisinga.

                      17. Už užterštų sorbentų sutvarkymą, kai teršėjas nežinomas, atliekų tvarkytojui Alytaus miesto savivaldybės administracija apmoka Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

18. Tuo atveju, kai teršėjas yra žinomas, Alytaus miesto savivaldybės administracija dėl užterštai teritorijai sutvarkyti patirtų išlaidų apmokėjimo (kai panaudotų sorbentų kaina bei surinktų teršalų sutvarkymo išlaidų bendra suma yra didesnė nei 9 Eur) kreipiasi į jį įstatymų nustatyta tvarka. Teršėjas (fizinis ar juridinis asmuo), dėl kurio buvo organizuoti išsiliejusių naftos produktų ar kitų teršalų valymo iš grunto ir vandens darbai, privalo per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos į Alytaus miesto savivaldybės administracijos nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą apmokėti už užterštai teritorijai sutvarkyti panaudotą sorbentų kiekį bei surinktų teršalų sutvarkymą. Jei teršėjas nesutinka apmokėti nurodytos išlaidų sumos, kai patirtų išlaidų bendra suma (panaudotų sorbentų kaina bei surinktų teršalų sutvarkymo išlaidos) yra didesnė nei 29 Eur, Alytaus miesto savivaldybės administracija įstatymų nustatyta tvarka kreipiasi į teismą dėl lėšų išieškojimo.

2018 m. sausio 8 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-16 redakcija

 

IV. ATLIEKŲ SUTVARKYMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 

                      19. Pavojingų atliekų turėtojai ir tvarkytojai pavojingų atliekų apskaitos ir kitus su jų laikinuoju laikymu, surinkimu, vežimu ar apdorojimu susijusius dokumentus turi saugoti ne trumpiau kaip penkerius metus.

 

V. ATSAKOMYBĖ

 

            20. Už šio tvarkos aprašo reikalavimų nesilaikymą asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________

Į pradžią