Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-162 2014-05-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL KITOS PASKIRTIES VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ, PERDUOTŲ SAVIVALDYBEI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS SUTARČIŲ SUDARYMO, PASIRAŠYMO, REGISTRAVIMO, KONTROLĖS IR SAUGOJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KITOS PASKIRTIES VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ, PERDUOTŲ SAVIVALDYBEI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS SUTARČIŲ SUDARYMO, PASIRAŠYMO, REGISTRAVIMO, KONTROLĖS IR SAUGOJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 

 

2014 m. gegužės 29 d.  Nr. T-162

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260, 38.10 ir 39 punktais ir 2009-11-18 nutarimu Nr. 1531 „Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Alytaus miesto savivaldybei“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, perduotų savivaldybei valdyti patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos sutarčių sudarymo, pasirašymo, registravimo, kontrolės ir saugojimo Alytaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-05-27 sprendimą Nr. T-125 „Dėl Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų perduotų savivaldybei valdyti patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos sutarčių pasirašymo, registravimo, kontrolės ir saugojimo Alytaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašo“.

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                    Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                    2014 m. gegužės 29 d.

                                                                                    sprendimu Nr. T-162

 

KITOS PASKIRTIES VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ, PERDUOTŲ SAVIVALDYBEI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS SUTARČIŲ SUDARYMO, PASIRAŠYMO, REGISTRAVIMO, KONTROLĖS IR SAUGOJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, perduotų Alytaus miesto savivaldybei valdyti patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos sutarčių sudarymą, pasirašymą, registravimą, kontrolę ir saugojimą Alytaus miesto savivaldybėje.

2. Pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 ir 32 straipsnio 4 punkto 3 papunktį valstybinė žemė, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais perduota Alytaus miesto savivaldybei patikėjimo teise valdyti, išnuomojama Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

 

II. ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS SUTARČIŲ SUDARYMAS, PASIRAŠYMAS, REGISTRAVIMAS IR SAUGOJIMAS

 

3. Prie savivaldybės tarybos sprendimo pridedamas valstybinės žemės nuomos sutarties projektas. Valstybinės žemės nuomos sutarties projektas rengiamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų nuomos taisyklių tvarką ir patvirtintą valstybinės žemės nuomos sutarties formą.

4. Valstybinės žemės nuomos sutartis gali būti pasirašoma tik pasirašius investicijų sutartį.

5. Pasirašius investicijų sutartį ir įsigaliojus Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimui dėl valstybinės žemės sklypo nuomos ne aukciono tvarka, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius po tarybos sprendimo leisti išnuomoti žemės sklypą per 5 dienas praneša nuomininkui, kur ir kada jis turi atvykti pasirašyti valstybinės žemės nuomos sutartį.

6. Valstybinės žemės nuomos sutartis pasirašo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

7. Alytaus miesto savivaldybės administracijoje pasirašytos sutartys registruojamos ir saugomos Vidaus administravimo skyriuje. Kiti dokumentai, susiję su išnuomotu žemės sklypu, saugomi Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriuje.

 

III. ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS SUTARČIŲ VYKDYMO KONTROLĖ

 

8. Sutarčių vykdymą kontroliuoja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius. Skyrius, kontroliuodamas sutarties vykdymo eigą, praneša ją pasirašiusiam asmeniui apie vykdymo nesklandumus. Nustačius valstybinės žemės nuomos sutarties pažeidimus reikalauja juos pašalinti arba inicijuoja sutarties nutraukimą.

9. Sutarties vykdymo kontrolė pasibaigia:

9.1. gavus įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl sutarties nutraukimo;

9.2. šalims pasirašius susitarimą nutraukti sutartį;

9.3. pasibaigus sutarties galiojimo laikui.

10. Pasibaigus sutarties vykdymo kontrolei, 8 punkte nurodytas skyrius per 5 darbo dienas raštu praneša sutartis registruojančiam asmeniui, nurodydamas sutarties negaliojimo aplinkybes.

11. Pasibaigus sutarčių vykdymo kontrolei, sutartys archyvuojamos ir saugomos teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________________

 

Į pradžią