Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-97 2014-03-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 2014 m. kovo 27 d.   Nr. T-97

Alytus

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Tvirtinti Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus (pridedama).

2.  Nustatyti, kad Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų 4 punkte nustatytas terminas 2014 metais pratęsiamas iki balandžio 30 d.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. kovo 27 d.

sprendimu Nr. T-97

 

2016 m. kovo 3 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-36 redakcija

 

2016 m. lapkričio 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-306 redakcija

 

2019 m. lapkričio 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-356 redakcija

 

 

ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo tvarką, garbės piliečio teises, statuso praradimą ir atminimo įamžinimo būdus.

2. Garbės piliečio vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus Alytaus miestui, miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, už vykdytą ar vykdomą ilgalaikę sistemingą visuomeninę mokslo, kultūros, švietimo, meno, sporto, sveikatos, socialinės apsaugos, aplinkos apsaugos, verslo ir kitų sričių veiklą, taip pat už kilnius poelgius, padariusius didelį poveikį visuomenei.

3. Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas asmeniui ir po mirties. Garbės piliečio liudijimas ir ženklas įteikiami mirusiojo šeimai (artimiesiems). Nesant artimųjų, pažymėjimas ir ženklas saugomi Alytaus kraštotyros muziejuje.

4. Garbės piliečio vardas gali būti suteiktas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams.

          5. Garbės piliečio vardas negali būti suteikiamas savivaldybės tarybos nariams, einantiems šias pareigas.

 

II SKYRIUS

SIŪLYMŲ TEIKIMO IR GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO TVARKA

 

6. Siūlymus dėl garbės piliečio vardo suteikimo gali teikti Alytaus mieste esantys juridiniai ir fiziniai asmenys (pateikiant 0,5 procento pasirašiusių Alytaus miesto gyventojų sąrašą).

7. Siūlymai dėl garbės piliečio vardo suteikimo pateikiami raštu Alytaus miesto savivaldybės merui ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 30 d.

8. Vieneriais kalendoriniais metais suteikiamas tik vienas Alytaus miesto garbės piliečio vardas.

9. Už duomenų tikrumą atsako jų teikėjas (-ai). Siūlant kandidatą savivaldybės merui pateikiami šie dokumentai:

9.1. teikėjo paraiška-pasiūlymas (1 priedas);

9.2. siūlomo kandidato laisvos formos sutikimas dėl teikimo apdovanojimui;

9.3. siūlomo kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas);

9.4. artimųjų sutikimas dėl kandidato asmens duomenų tvarkymo, jeigu siūloma apdovanoti kandidatą po mirties (3 priedas);

9.5. siūlomo kandidato darbų ir nuopelnų Alytaus miestui aprašas;

9.6. siūlomo kandidato turimi apdovanojimai, įvertinimai (nurodomi metai);

9.7. atitinkamų sričių veikiančių organizacijų ne mažiau kaip 2 rekomendacijos.

10. Siūlomą kandidatūrą savivaldybės meras teikia svarstyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komitetui (toliau – komitetas).

11. Garbės piliečio vardas suteikiamas savivaldybės tarybos sprendimu.

12. Tarybos posėdžio metu dėl pateiktų kandidatų suteikti garbės piliečio vardą vykdomas alternatyvus balsavimas, savivaldybės tarybos narys gali balsuoti tik vieną kartą už konkretų pateiktą kandidatą.

13. Jeigu yra pateikti daugiau nei 2 kandidatai, vykdomas pakartotinis balsavimas dėl 2 daugiausiai balsų I balsavime surinkusių kandidatų. Garbės piliečiu išrenkamas daugiausiai balsų surinkęs kandidatas.

14. Tam pačiam asmeniui garbės piliečio vardas suteikiamas tik vieną kartą.

 

III SKYRIUS

GARBĖS PILIEČIO ŽENKLAS, LIUDIJIMAS IR JŲ ĮTEIKIMO TVARKA

 

15. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl garbės piliečio vardo suteikimo, savivaldybės administracija organizuoja garbės piliečio vardo suteikimo iškilmes. Garbės piliečio vardas suteikiamas Miesto dienų šventės metu.

                      16. Garbės piliečiui įteikiamas garbės piliečio ženklas ir garbės piliečio vardo suteikimo liudijimas, jį pasirašo savivaldybės meras. Garbės piliečio vardo suteikimo liudijimas įregistruojamas Alytaus miesto garbės piliečių knygoje. Joje pateikiama garbės piliečio biografija.

                      17. Garbės pilietis ir savivaldybės meras pasirašo Alytaus miesto garbės piliečių knygoje.

 

IV SKYRIUS

GARBĖS PILIEČIO TEISĖS IR ATMINIMO PAGERBIMAS

 

18. Garbės pilietis turi teisę savo asmens spauduose, vizitinėse kortelėse ir privačiuose blankuose naudoti suteiktą Alytaus miesto garbės piliečio vardą.

19. Alytaus miesto garbės piliečio ženklą nešioti turi teisę tik asmuo, kuriam šis vardas suteiktas.

20. Garbės pilietis:

20.1. kviečiamas dalyvauti visuose savivaldybės rengiamuose oficialiuose renginiuose, iškilminguose miesto savivaldybės tarybos posėdžiuose;

20.2. gali dalyvauti (stebėtojo teisėmis) ir kalbėti savivaldybės tarybos bei jos komitetų posėdžiuose, pateikti siūlymus miestui svarbiais klausimais.

21. Visų Alytaus miesto garbės piliečių nuotraukos eksponuojamos Alytaus miesto savivaldybėje, specialiai įrengtoje vietoje.

22. Mirus garbės piliečiui, artimųjų prašymu garbės pilietis gali būti laidojamas Alytaus miesto viešųjų Užupių kapinių antrajame kvartale.

23. Garbės piliečio šeimos ar kitų artimųjų prašymu garbės piliečio antkapis žymimas Alytaus miesto herbu ir įrašu „Alytaus miesto garbės pilietis“.

24. Laidotuvių ceremonijos metu karstas uždengiamas Alytaus miesto vėliava, ji vėliau įteikiama artimiesiems.

25. Asmenims, įgijusiems garbės piliečio statusą, savivaldybės taryba savivaldybės  biudžeto sąskaita gali suteikti įstatymų nustatytas lengvatas.

 

V SKYRIUS

GARBĖS PILIEČIO STATUSO PRARADIMO PAGRINDAI IR TVARKA

 

26. Asmuo praranda garbės piliečio statusą, kai:

26.1. įstatymų nustatyta tvarka jis pripažįstamas padaręs tyčinį nusikaltimą;

26.2. savivaldybės taryba balsų dauguma priima sprendimą, kad tam tikras asmens poelgis yra nesuderinamas su jam suteiktu garbės piliečio vardo statusu.

27. Asmuo praranda garbės piliečio statusą, savivaldybės tarybai priėmus sprendimą ir išbraukiant jį iš Garbės piliečių knygos.

28. Asmuo, kuris savanoriškai atsisako Alytaus miesto garbės piliečio vardo, nustačius atsisakymo faktą (pateikiamas prašymas raštu), savivaldybės tarybos sprendimu išbraukiamas iš Garbės piliečių knygos.

29. Išbrauktas iš Garbės piliečių knygos asmuo jam įteiktą garbės piliečio ženklą ir liudijimą privalo grąžinti Tarybos ir mero sekretoriatui. Šis asmuo netenka garbės piliečio vardo teisių.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas rūpinasi įrašais Alytaus miesto garbės piliečių knygoje, saugo Garbės piliečių knygą, tvarko kitus su garbės piliečio vardo suteikimu susijusius dokumentus.

31. Savivaldybės administracija rūpinasi garbės piliečio ženklo pagaminimu, informuoja visuomenę per vietines visuomenės informavimo priemones apie garbės piliečio vardo suteikimą, organizuoja įteikimo iškilmes.

32. Lėšos išlaidoms, susijusioms su garbės piliečio vardo suteikimu, skiriamos iš savivaldybės biudžeto asignavimų.

 

_______________________

 


 

                                                                                      Alytaus miesto garbės piliečio vardo

                                                                                      suteikimo nuostatų

                                                                                      1 priedas

 

 (rašto formos pavyzdys)

 

(Paraiškos-pasiūlymo teikėjo pavadinimas, adresas, telefonas)

 

Alytaus miesto savivaldybės merui

 

PARAIŠKA-PASIŪLYMAS

ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDUI SUTEIKTI

 

 

20 _____ m. _________________d.

Alytus

 

Alytaus miesto garbės piliečio vardą siūloma suteikti (kam) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pretendento biografija ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Apdovanojimą siūlome suteikti už _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Pretendento arba kontaktinio asmens adresas ir telefonas _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(Pareigų pavadinimas)                                (Parašas)                                         (Vardas ir pavardė)                                                                           

 

 

Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie savo asmens duomenų tvarkymą galiu rasti nuorodoje http://www.alytus.lt/asmens-duomenu-apsauga.

 


 

                                                                                      Alytaus miesto garbės piliečio vardo

                                                                                      suteikimo nuostatų

                                                                                      2 priedas

 

 

KANDIDATO ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDUI SUTEIKTI

______________________________

_________________________________________

(Vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis)

 

 

 

 

SUTIKIMAS

DĖL ASMENS DUOMENŲ VIEŠINIMO

____________

(Data)

Alytus

 

 

Aš, _________________________________________________________, sutinku, kad mano, kaip kandidato Alytaus miesto garbės piliečio vardui suteikti, pateikti asmens duomenys būtų viešai skelbiami Alytaus miesto savivaldybės interneto portale.

 

 

 

Kandidatas (atstovas)        ________________             ______________________________

                                                                      (parašas)                                                   (vardas, pavardė)

 


 

                                                                                      Alytaus miesto garbės piliečio vardo

                                                                                      suteikimo nuostatų

                                                                                      3 priedas

 

 

 

KANDIDATO ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDUI (PO MIRTIES) SUTEIKTI

______________________________

_________________________________________

(Vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis)

 

 

 

 

ARTIMŲJŲ SUTIKIMAS

DĖL ASMENS DUOMENŲ VIEŠINIMO

____________

(Data)

Alytus

 

 

Aš, _________________________________________________________________, kandidato Alytaus miesto garbės piliečio vardui (po mirties) suteikti ___________________________ (nurodyti giminystės ryšį), sutinku, kad pateikti kandidato asmens duomenys būtų viešai skelbiami Alytaus miesto savivaldybės interneto portale.

 

 

 

                      ________________             ______________________________

                                                                      (parašas)                                                   (vardas, pavardė)

 

 

 

Į pradžią