Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-82 2014-03-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „EDU“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „EDU“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI

 

 2014 m. kovo 27 d.   Nr. T-82

Alytus

 

          Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio nuostatomis, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

          Pritarti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „EDU“ investicijų sutarčiai (pridedama) ir įgalioti savivaldybės merą Jurgį Krasnicką ją pasirašyti.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 


PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. kovo 27 d.

sprendimu Nr. T-82               

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „EDU“

INVESTICIJŲ SUTARTIS

2014 m. ___________d. Nr.

Alytus

 

Šią investicijų sutartį sudarė

Alytaus miesto savivaldybė (toliau – savivaldybė), atstovaujama savivaldybės mero Jurgio Krasnicko, veikiančio Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 str. pagrindu,

ir

UAB „EDU“ (toliau – investuotojas), atstovaujama įmonės direktoriaus Irmanto Statkevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus.

Investuotojas ketina išsinuomoti žemės sklypą Alytaus pramonės parke ir pastatyti naujus statinius (sandėliavimo ir administracines patalpas) bei vykdyti logistikos veiklą (toliau – įmonė).

Savivaldybė pageidauja, kad investuotojas darytų investicijas Alytaus pramonės parke, ir yra pasiruošusi išnuomoti žemės sklypą pagal šios sutarties sąlygas bei galiojančių įstatymų nuostatas.

Todėl savivaldybė ir investuotojas, ketindami prisiimti sutartinius įsipareigojimus ir atsižvelgdami į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-.... sprendimą Nr. T-... „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „EDU“ investicijų sutarčiai“, laisva valia susitarė ir sudarė investicijų sutartį.

 

1.   Sąvokos

 

                      1.1. Šios sutartyje vartojamos sąvokos turės tokias reikšmes:

Investicija – investicijos ilgalaikiam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti; šios sutarties tikslais investicija taip pat apima įsigyto logistikos veiklai vykdyti reikalingo ilgalaikio turto vertę, taip pat investicijas į tokio naudojamo ilgalaikio turto pagerinimą, remontą ar pakeitimą.

Investuotojas – UAB „EDU“, įsteigta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kodas 302634522, registruotos buveinės adresas Sakų g. 3, Alytus, kur tinkama, nuoroda į investuotoją apima ir nuorodą į įmonę.

Žemės sklypasAlytaus pramonės parke Fortų g. 12 adresu esantis žemės sklypas, kuris yra tinkamas  investuotojo veiklai ir kuris yra pagrįstai priimtinas investuotojui.

Įstatymas – bet kokia taikytina Konstitucija, įstatymas, tarp šalių sudaryta sutartis, reglamentas, direktyva, nutarimas, įsakymas, teismo sprendimas, teismo įsakymas, dekretas ar kitas bet kurios nacionalinės, Europos Sąjungos ar tarptautinės institucijos oficialus dokumentas.

Savivaldybė – Alytaus miesto savivaldybė.

Šalys – savivaldybė ir investuotojas kartu; kiekviena jų atskirai vadinama šalimi.

1.2. Šioje sutartyje, jei kontekstas nereikalauja kitaip, nuoroda į skyrių ar punktą laikoma nuoroda į šios sutarties skyrių ar punktą.

1.3. Ši sutartis neturi būti aiškinama kurios nors šalies naudai ar nenaudai dėl jos vaidmens ar dalyvavimo rengiant šią sutartį. Derybas dėl sutarties vedė ir tarėsi abi šalys, ir jos kruopščiai išanalizavo ir visiškai suprato šios sutarties nuostatas.

 

2.   SUTARTIES OBJEKTAS

 

2.1. Šia sutartimi savivaldybė, vadovaudamasi Investicijų įstatymu, pagal šios sutarties sąlygas įsipareigoja išnuomoti investuotojui žemės sklypą Alytaus pramonės parke, o investuotojas įsipareigoja sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka savo rizika bei numatytais terminais atlikti į žemės sklypą investicijas ir vykdyti jame ūkinę komercinę veiklą pagal sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

2.2. Siekiant išvengti abejonių, ši sutartis neapriboja investuotojo teisių gauti mokestines lengvatas, finansavimą ar kitas išmokas pagal galiojančius savivaldybės teisės aktus.

 

3.   INVESTUOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

3.1. Investuotojas ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo valstybinės žemės nuomos sutarties pasirašymo dienos savo lėšomis parengs išnuomojamo žemės sklypo performavimo dokumentus, suformuodamas ne didesnį kaip 1 ha ploto žemės sklypą tinkamą investuotojo veiklai ir naują žemės sklypą, tinkamą pramoninio objekto statybai, o savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinus šiuos teritorijų planavimo dokumentus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius kreipsis į savivaldybės administraciją pakoreguoti sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartį, kurios pagrindu bus išnuomotas mažesnis investuotojo veiklai suformuotas žemės sklypas (dėl kito naujai suformuoto sklypo nuomos sutartis su investuotoju nebus sudaroma).

3.2.  Investuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 mėnesių nuo žemės sklypo nuomos  sutarties pasirašymo dienos pradėti statybas šiame žemės sklype ir per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos padaryti ne mažesnes kaip 500 tūkst. litų investicijas.

3.3. Investuotojas įsipareigoja po 36 (trisdešimt šešių) mėnesių nuo žemės sklypo nuomos  sutarties pasirašymo dienos pateikti savivaldybei dokumentus, patvirtinančius investuotojo padarytų investicijų dydį.

3.4. Investuotojas įsipareigoja, kad visą žemės sklypo nuomos sutarties galiojimo laikotarpį žemės sklypas butų naudojamas sandėliavimo ar pramonės veiklai vykdyti. Dėl kitokio žemės sklypo panaudojimo investuotojas privalo gauti savivaldybės rašytinį sutikimą.

                      3.5.  Investuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 36 mėnesius nuo žemės sklypo nuomos  sutarties pasirašymo dienos pradėti gamybos veiklą ir sukurti ne mažiau kaip 4 naujas darbo vietas.

3.6. Investuotojas įsipareigoja, kad jo vykdoma veikla visais atžvilgiais atitiks aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Su tokių reikalavimų vykdymu susijusios investicijos ir rizika tenka investuotojui.

 

4.   SAVIVALDYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

 

4.1. Savivaldybė žemės sklypą investuotojui išnuomos be aukciono.

4.2. Savivaldybė gera valia bendradarbiaus su investuotoju ir pagal teisės aktų normas dės visas pagrįstas pastangas, siekdama padėti ir suteikti investuotojui visokeriopą paramą jo veiklos metu, įskaitant statybą leidžiančių dokumentų ir įvairių kitų dokumentų, pažymų ar leidimų, reikalingų investuotojo veiklai Alytuje, gavimą.

4.3. Savivaldybė neatskleis jokios konfidencialios informacijos, susijusios su investuotojo ūkine ir komercine veikla, jei šalys nesusitaria kitaip. Atskleidusi šią informaciją trečiai šaliai be investuotojo sutikimo savivaldybė privalo atlyginti investuotojui iš to kilusius faktiškai pagrįstus nuostolius.

 

5.   ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

 

5.1. Savivaldybė pareiškia ir garantuoja investuotojui, kad:

5.1.1. ji turi visas teises ir įgaliojimus sudaryti šią sutartį ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal ją, ir yra gavusi visus privalomus patvirtinimus bei įgaliojimus;

5.1.2. sutartis įtvirtina teisėtus, galiojančius ir saistančius savivaldybės įsipareigojimus, gali būti priverstinai įvykdyta savivaldybės atžvilgiu pagal joje numatytas sąlygas ir kad sutartis neprieštarauja jokiems galiojantiems įstatymams.

5.2. Investuotojas šiuo pareiškia ir garantuoja savivaldybei, kad:

5.2.1. jis yra tinkamai įsteigtas ir teisėtai veikiantis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

5.2.2. jis turi visas teises bei įgaliojimus sudaryti šią sutartį ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal ją, yra gavęs visus būtinus vidinius pritarimus bei sutikimus, kad sutartis įtvirtina teisėtus, galiojančius ir saistančius investuotojo įsipareigojimus ir gali būti priverstinai įvykdyta investuotojo atžvilgiu pagal joje numatytas sąlygas;

5.2.3.  jam nėra žinoma apie jokias aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti tinkamą šioje sutartyje prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

 

6. ATSAKOMYBĖ

 

6.1. Jeigu bet kuri šalis daugiau kaip 6 mėnesius vėluoja vykdyti įsipareigojimus pagal šią sutartį ir per 6 mėnesių laikotarpį kitos šalies nurodytu būdu neištaiso padėties po to, kai kita šalis informuoja apie pirmosios šalies padarytą bet kokį pažeidimą, sutartis gali būti vienašališkai nutraukta. Apie sutarties nutraukimą šalis privalo pranešti kitai šaliai ne vėliau kaip prieš 60 dienų.

6.2. Visais atvejais šalis, pažeidusi šią sutartį, privalo atlyginti kitai šaliai patirtus nuostolius, atsiradusius dėl įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymo ar netinkamo vykdymo.

 

7. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

 

7.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės reiškia bet kokį įvykį, kurio konkretų įsipareigojimą privalanti vykdyti šalis pagrįstai negali kontroliuoti ir kurio ši šalis negalėjo numatyti ar išvengti, ir kuris daro visiškai ar iš dalies neįmanomą minėto šalies įsipareigojimo vykdymą. Lėšų trūkumas arba negalėjimas įvykdyti piniginių įsipareigojimų nėra laikomi nenugalimos jėgos aplinkybėmis.

7.2. Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių nėra laikomas sutarties pažeidimu arba įsipareigojimų nevykdymu, jei nenugalimos jėgos aplinkybių poveikį patyrusi šalis dėjo visas galimas pastangas siekdama sumažinti dėl tokių aplinkybių patiriamą žalą arba panaudojo visas būtinas priemones siekdama įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią sutartį.

7.3. Iškilus nenugalimos jėgos aplinkybėms, jų poveikį patyrusi šalis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo momento privalo pateikti kitai šaliai išsamų raštišką pranešimą, kuriame nurodo visą įmanomą informaciją, susijusią su sutartinių įsipareigojimų vykdymo sutrikimais, įskaitant informaciją apie nenugalimos jėgos poveikį šalies gebėjimui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo ir numatomo išnykimo datą bei laikotarpį, reikalingą šių aplinkybių sukeltoms pasekmėms pašalinti. 

7.4. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms, jų poveikį patyrusi šalis kaip įmanoma greičiau praneša apie tai kitoms sutarties šalims ir nurodo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo atnaujinimo datą.

 

8. KITOS NUOSTATOS

 

8.1. Ši sutartis įsigalioja po to, kai ją pasirašo abi šalys, ir galioja tol, kol galioja žemės sklypo nuomos sutartis, jei ji nenutraukiama anksčiau laiko dėl kurios nors šalies įsipareigojimų nevykdymo.

8.2. Ši sutartis netenka galios, jei per 60 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos nesudaroma žemės sklypo nuomos sutartis.

8.3. Ši sutartis taip pat gali būti nutraukta abipusiu šalių sutarimu.

8.4. Ši sutartis bus privaloma ir galios kiekvienos šalies teisių perėmėjo atžvilgiu, bet negali būti perduodama bet kurios iš šalių be kitos šalies išankstinio rašytinio sutikimo.

8.5. Šiai sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai (materialinė teisė).

8.6. Ši sutartis yra vientisas abiejų šalių susitarimas ir pakeičia bei turi pirmumą prieš bet kuriuos kitus suderinimus, susitarimus, pasižadėjimus ar sutartis, šalių sudarytas ar egzistuojančias iki šios sutarties sudarymo.

8.7. Visi dėl sutarties kylantys ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, įskaitant bet kurį klausimą dėl jos egzistavimo, galiojimo ar nutraukimo, jų neišsprendus geranoriškomis šalių derybomis, perduodami nagrinėti teismams Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka.

8.8. Ši sutartis yra sudaryta 2 (dviem) vienodais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

 

Savivaldybės vardu:                                                               Investuotojo vardu:

Alytaus miesto savivaldybė                                                    UAB „EDU“

Kodas 188706935,                                                                    Kodas 302634522

Rotušės a. 4, Alytus,                                                                 Sakų g. 3, Alytus

tel. (8 315) 55 105, faks. (8 315) 55 191,                                Tel. (8 610) 44892

el. p. alytus@ams.lt                                                                  el. p. irmantas.stat@gmail.com 

Meras  Jurgis Krasnickas                                                         Direktorius Irmantas Statkevičius

 

________________________     A.V.                                       ________________________     A.V.

 

 

 

Į pradžią