Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-73 2014-03-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 M.VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS IR SĄMATOS TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 M.VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS IR SĄMATOS TVIRTINIMO

 

 2014 m. kovo 27 d.   Nr. T-73

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsnio 5 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų atrankos komisijos 2014-02-25 posėdžio protokolą Nr. 2, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti:

1. Alytaus miesto savivaldybės 2014 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą (pridedama).

2. Alytaus miesto savivaldybės 2014 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmatą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

                                                                


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. kovo 27 d.

sprendimu Nr. T-73

 

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.             Alytaus miesto savivaldybės 2014 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (toliau – programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu ir kitais teisės aktais.

 

II. pagrindinĖS sąvokOS

 

2. Visuomenės sveikata – gyventojų visapusė dvasinė, fizinė ir socialinė gerovė.

3. Visuomenės sveikatos priežiūra – organizacinių, teisinių, ekonominių, techninių, socialinių bei medicinos priemonių, padedančių įgyvendinti ligų ir traumų profilaktiką, išsaugoti visuomenės sveikatą ir ją stiprinti, visuma.

4. Svarbiausioji visuomenės sveikatos priežiūros sistemos plėtojimo kryptis – sukurti šiuolaikinę visuomenės sveikatos priežiūros sistemą, užtikrinančią sveiką gyvenseną, aplinką, prieinamą ir tinkamą sveikatos priežiūrą.

 

 III. SITUACIJOS ANALIZĖ

 

5. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, sveikatos būklę lemia 50 proc. žmonių gyvensena, 20 proc. juos supanti aplinka, 20 proc. genetinis paveldimumas ir 10 proc. sveikatos priežiūros tarnybų veikla. Mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad 98 proc. mirčių išsivysčiusiose pasaulio šalyse lemia 7 rizikos veiksniai: padidėjęs kraujospūdis, tabakas, cholesterolis, antsvoris, nepakankamas šviežių daržovių ir vaisių vartojimas, fizinės veiklos trūkumas ir nesaikingas alkoholio vartojimas. Tai pagrindiniai rizikos veiksniai, lemiantys lėtines neuždegimines ligas (toliau – LNL).

6. Alytaus miesto savivaldybės  gyventojų sergamumo rodikliai:

6.1. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2010–2012 m. bendrasis Alytaus miesto gyventojų sergamumas didžiausias buvo registruotas kvėpavimo sistemos ligomis, 2012 m. tai sudarė 510,35/1000 gyv. Antroje vietoje buvo kraujotakos sistemos ligos, ypač tarp moterų. Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos sudarė 163,62 atv./1000 gyv., virškinimo sistemos ligos – 95,12 atv./1000 gyv. Lyginant 2010 m. ir 2012 m. pastebėta, kad 2012 m. žymiai sumažėjo bendrasis sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis (1 pav.). Sergamumas pagal amžiaus grupes 2012 m. viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu didžiausias vaikų tarpe. Sergamumas pneumonijomis 2012 m. dažniausiai registruotas 0-17 m. amžiaus grupėje ir vyresnių nei 65 m. amžiaus grupėje.

 

1 pav. Bendrasis gyventojų sergamumas Alytaus mieste 2010–2012 m., 1000 gyv.

(Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

 

6.2. Sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis Alytaus mieste 2012 m. padidėjo, lyginant su 2011 m., atitinkamai 23,6 atv./1000 gyv. ir 18,84 atv./1000 gyv., tačiau neviršijo šalies vidurkio.

6.3. Naujai užregistruotų lytiškai plintančių ligų susirgimų skaičius Alytaus mieste 2012 m. lyginant su 2011 m. padidėjo. 2012 m. užregistruota 8,64 nauji ŽIV (5 atvejai) atvejai 100 000 gyv., kai 2011 m. 6,73 atv./100 000 gyv. 2012 m. nebuvo užregistruotas nei vienas sifilio atvejis. Sergamumas Alytuje ŽIV didėja dėl to, kad žmonės aktyviau tikrinasi sveikatą.

6.4. Palyginus 2011 m. ir 2012 m. duomenis, Alytuje naujai užregistruotų piktybinių navikų atvejų skaičius padidėjo. Pirmoje vietoje išlieka vyrų sergamumas priešinės liaukos piktybiniais navikais – 2012 m. 112,52 atv./100 000 vyr. (2011 m. – 120,05 atv./100 000 vyr.) Antroje vietoje 2012 m. metais atsidūrė odos piktybiniai navikai 86,36 atv./100 00 gyv., didžiausias sergamumas nustatytas tarp moterų. Trečioje vietoje krūties vėžys, 2012 m. registruota 67,23 atv./100 000 mot., sumažėjo lyginant su 2011 m. – 103,39 atv./100 000 mot.

6.5. Alytaus mieste 2012 m. traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių atvejų buvo daugiau nei 2011 m., atitinkamai 6877,61 atv./100 000 gyv. ir 6605,12 atv./100 000 gyv. Analizuojant patyrusius traumas pagal lytį pastebėta, kad vyrai (8412,56 atv./100 000 gyv.) dažniau nei moterys (5567,38 atv./100 000 gyv) patirdavo traumas.

6.6. 2013–2014 mokslo metų rugsėjo mėnesio duomenimis, Alytaus miesto savivaldybės ir kitų steigėjų mokyklose mokėsi 8712 mokinių. 2013 metais profilaktiškai sveikatą pasitikrino 96,6 proc. (8413 mokinių) mokinių, o 2012 m. 95,9 proc. mokinių. 2013 m. visiškai sveikų mokinių dalis sudarė 35,3 proc., likusi dalis turi sveikatos sutrikimų. Mokiniams daugiausiai nustatyta regos sutrikimų 34,2 proc., iš jų trumparegystė sudaro 38,5 proc., 21,8 proc. skeleto ir raumenų sistemos sutrikimų, iš jų netaisyklinga laikysena sudaro 52,5 proc.,  kvėpavimo sistemos sutrikimų – 11,4 proc. (2 pav.).

2 pav. Alytaus miesto ugdymo įstaigose besimokančių mokinių sergamumas profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenimis pagal priežastis 2013 m. (proc. nuo pasitikrinusių).

Šaltinis: Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

6.7. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras per vasaros sezoną reguliariai teikia informaciją apie Alytaus miesto maudyklų vandens kokybės rezultatus. Į stebimų maudyklų sąrašą yra įtraukta Dailidės ežerėlio maudykla. 2011–2012 m. žarninių lazdelių (E. coli) ir žarninių enterokokų neaptikta nei viename mėginyje. 2013 m. buvo užfiksuota trumpalaikė Dailidės ežerėlio vandens tarša, vėliau atlikus tyrimus taršos nenustatyta. Toksiniai (cheminiai) rodikliai tiekiamo gyventojams geriamojo vandens mėginiuose neviršijo nustatytų normų.

 

IV. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

7. Programos tikslas – remti visuomenės sveikatos priežiūrą, mažinančią gyventojų sergamumą, mirštamumą, finansuojant savivaldybės remiamas visuomenės sveikatos priemones.

8. Programos uždaviniai:

8.1. vykdyti vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimą;

8.2. formuoti neigiamą visuomenės požiūrį į priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimą;.

8.3. plėsti sveikos gyvensenos ir sveikos mitybos įgūdžių mokymo prieinamumą, didinti gyventojų fizinį aktyvumą visų gyventojų grupėms (pagal amžių, socialinę padėtį, lytį);

8.4. stiprinti gyventojų psichinę sveikatą, vykdyti psichikos sutrikimų ir savižudybių prevenciją;

8.5. vykdyti neinfekcinių ligų ir traumų prevenciją;

8.6. vykdyti užkrečiamųjų ligų prevenciją;

8.7. vykdyti sveikatos mokymus (šeimos planavimo, sveikatos žinių populiarinimo);

8.8. organizuoti atmintinų dienų minėjimu;

8.9. vykdyti gyvenamosios aplinkos stebėseną ir sveikatinimą;

8.10. teikti informaciją sveikatinimo klausimais žiniasklaidos priemonėse.

 

V. PROGRAMOS PRIORITETINĖS KRYPTYS

 

9. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis remiamos 2014 metų Bendruomenės sveikatos tarybos nustatytos prioritetinės sveikatinimo veiklos kryptys:

9.1. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas.

9.2. Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija.

9.3. Sveikos gyvensenos skatinimas.

9.4. Psichinės sveikatos stiprinimo, psichikos sutrikimų ir savižudybių prevencija.

9.5. Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė.  

9.6. Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė.

9.7. Bendruomenės sveikatos stiprinimas, sveikatos mokymas (šeimos planavimo, sveikatos žinių populiarinimo ir visuomenės sveikatos propagandos, atmintinų dienų minėjimas).

9.8. Senyvo amžiaus žmonių ir turinčių negalę medicininė ir socialinė integracija.

9.9. Gyvenamosios aplinkos stebėsena ir sveikatinimas.

 

VI. VERTINIMO KRITERIJAI

 

10. Šios programos efektyvumo vertinimo kriterijai:

10.1. finansuotų sveikatos projektų skaičius;

10.2. renginių skaičius;

10.3. bendruomenės narių, dalyvavusių renginiuose, skaičius;

10.4. vaikų ir mokinių, dalyvavusių sveikatos ugdymo programose, skaičius;

10.5. atliktų aplinkos tyrimų skaičius;

10.6. informavimo ir viešinimo priemonių (straipsnių spaudoje, informacinių laidų, leidinių ir pan.) skaičius.

VII. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

11. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų atrankos komisija nusprendė finansuoti 30 projektų.

 

VIII. PROGRAMOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

12. Programos pajamų šaltiniai:

12.1. savivaldybės biudžeto lėšos;

12.2. 20 proc. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų;

12.3. kitos teisėtai įgytos lėšos.

13. Programai vykdyti lėšos numatytos Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmatoje.

 

 

 


PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. _________________ d.

sprendimu Nr. ____

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SĄMATA

 

PAJAMOS

Eil. Nr.

Pajamų šaltiniai

Skiriamos lėšos

 Lt

I.

Savivaldybės biudžeto lėšos

41 100

II.

Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos (savivaldybės biudžetas)

62 000

III.

Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos (biudžetinių įstaigų veiklos pajamos)

8 000

IV.

Metų pradžios lėšų likučio lėšos (S)

68

V.

Metų pradžios lėšų likučio lėšos (A)

6272

 

IŠ VISO

117 440

 

IŠLAIDOS

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Vykdanti organizacija

Skirtos lėšos Lt

Savivaldybės biudžetas

41 100

1.

Sveikos gyvensenos Alytaus miesto bendruomenėse skatinimas bei psichosocialinių paslaugų onkologinių ligų paliestiems asmenims prieinamumo gerinimas, stiprinant savanorišką veiklą

VšĮ „Tėviškės namai“

5 000

2.

„Apie sveikatą ir gyvenimą“

UAB „Alytaus radijas“

5 000

3.

Savižudybių ir smurto prevencija tarp vaikų, paauglių ir suaugusiųjų

VšĮ Alytaus poliklinika

2 000

4.

Infekcinių ligų profilaktika dažnai sergantiems ikimokyklinio amžiaus vaikams

VšĮ Alytaus poliklinika

6 000

5.

Psichologinė pagalba neįgaliesiems ir jų šeimų nariams, pasitelkiant meno terapijos metodus

Neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacija „Mirabilia“

4 000

6.

„Tu gali gyventi kitaip“

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus apskrities komitetas

9 000

7.

Lėtinių ligų prevencija

Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai

1 000

8.

Neprigirdinčiųjų integravimas į visuomenę

 Alytaus neprigirdinčiųjų organizacija „Garsiai“

3 000

 

Nepaskirstytos lėšos

 

6 100

Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos (savivaldybės biudžetas)

62 000

9.

Bendromis pastangomis mažinkime susirgimus

Alytaus sveikuolių klubas „Ryžtas“

1 500

10.

Jaunimo sveikatos mokymo centras

VšĮ Alytaus poliklinika

4 000

11.

Mokyklinio amžiaus vaikų sutrikusios regos korekcija

VšĮ Alytaus poliklinika

13 000

12.

„Propaguojam sveiką gyvenseną“

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

2 000

13.

„Mokomės gyventi sveikiau“

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

2 000

14.

„Rūpinamės savo sveikata“

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

2 000

15.

Farmakoterapijos metadonu tęstinumas

VšĮ Alytaus poliklinika

3 000

16.

Tiesioginė laida „Jūsų sveikatai“

VšĮ Alytaus regioninė televizija

15 000

17.

„Tau duotas vienas gyvenimas... saugok jį“

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus apskrities komitetas

3 000

18.

Vaikų burnos ertmės sveikata ir higieninių įgūdžių ugdymas

Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai

1 500

19.

 Tėvystės ir motinystės mokykla „Mažulis“

VšĮ Alytaus poliklinika

4 000

20.

Neįgalaus asmens higiena ir pragulų profilaktika

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

4 000

21.

Tuberkuliozės prevencijos programa Alytaus mieste

Alytaus visuomenės sveikatos centras

2 500

22.

„Gydomoji muzikos galia“

Ansamblis „Senoji muzika“

1 500

23.

„Sveika šeima – laiminga šeima“

Asociacija Vaiko ir mamos dienos centras „KUTIS“

1 000

24.

„Eikime kartu“

Alytaus „Artrito“ klubas

2 000

Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos (biudžetinių įstaigų veiklos pajamos)

8 000

25.

„Sveikas kūnas sveikoje aplinkoje“

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras

2 000

26.

„Gyvenk saugiai“

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus apskrities komitetas

4 000

27.

„Galimybė Jums ir Jūsų šeimai“

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

2 000

Metų pradžios lėšų likučio lėšos (S)

68

28.

Alytaus miesto Dailidės ežerėlio maudyklos vandens kokybės stebėsena

VšĮ „Alytaus parkai“

68

Metų pradžios lėšų likučio lėšos (A)

6 272

29.

Alytaus miesto Dailidės ežerėlio maudyklos vandens kokybės stebėsena

VšĮ „Alytaus parkai“

502

30.

Kompleksinis sveikatingumo priemonių panaudojimas mokiniams, turintiems stuburo deformacijas ir atleistiems nuo kūno kultūros pamokų

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė

2 500

31.

Cukrinio diabeto prevencija Alytaus m. bendruomenėje „Žinių stokos kaina“

Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“

3 270

 

IŠ VISO

117 440

 

Į pradžią