Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-61 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARTIES PROJEKTUI ADMINISTRACINĖJE BYLOJE NR. I-657-428/2014 SU M. BACIUŠKIENE

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARTIES PROJEKTUI ADMINISTRACINĖJE BYLOJE NR. I-657-428/2014 SU M. BACIUŠKIENE

 

2014 m. vasario 27 d.   Nr. T-61

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Monikos Baciuškienės atstovo 2014-02-25 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      1. Pritarti taikos sutarties administracinėje byloje Nr. I-657-428/2014, nagrinėjamoje Kauno apygardos administraciniame teisme su pareiškėja Monika Baciuškiene, projektui (pridedama).

                      2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą ir administracijos direktorių pasirašyti taikos sutartį.

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 27 d.

sprendimu Nr. T-61

 

 

                   TAIKOS SUTARTIS

ADMINISTRACINĖJE BYLOJE NR. I-657-428/2014

NAGRINĖJAMOJE KAUNO APYGARDOS ADMINISTRACINIAME TEISME

 

2014 m. vasario [__] d.

Alytus

 

Pareiškėja Monika Baciuškienė, asmens kodas: (duomenys neskelbtini), adresas: (duomenys neskelbtini), Alytus, atstovaujama advokato padėjėjo Simono Skukausko, veikiančio pagal _____________________________ (toliau tekste – Pareiškėja),

 

Alytaus miesto savivaldybės taryba, adresas: Rotušės a. 4, Alytus, atstovaujama savivaldybės mero Jurgio Krasnicko, (toliau tekste – Taryba),

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas: 188706935, adresas: Rotušės a. 4, Alytus, atstovaujama administracijos direktoriaus Kęstučio Ąžuolo, (toliau tekste – Administracija),

 

(toliau tekste Taryba ir Administracija kartu vadinamos Atsakovais),

 

(toliau tekste Pareiškėja ir Atsakovai kartu vadinami Šalimis),

 

atsižvelgdami į tai, kad:

 

-        Pareiškėja su skundu (toliau tekste – Skundas) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą (toliau tekste – Teismas) prašydama panaikinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2012 m. liepos 27 d. administracinį aktą „Dėl neteisėto detaliojo plano“ bei Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 3 d. sprendimą Nr. T-221 dalyje dėl teritorijos, esančios tarp Pulko, Gardino ir A. Baranausko gatvių, Alytuje, detaliojo plano sprendinių, susijusių su kaimyniniu žemės sklypu, esančiu adresu A. Sakalausko g. 100, Alytus, kurio unikalus Nr. 4400-2162-5110, kadastrinis Nr. 1101/0031:336, patvirtinimo (toliau tekste – Reikalavimai);

 

-        administracinės bylos Nr. I-657-428/2014 (toliau tekste – Administracinė byla) nagrinėjimo metu buvo iškeltas klausimas dėl galimybės sudaryti taikos sutartį šioje Administracinėje byloje;

 

-        Atsakovai 2013-09-10 posėdžio metu nurodė, kad Atsakovai sutiktų savo lėšomis įrengti (pastatyti) privažiavimo kelią prie Pareiškėjai priklausančio gyvenamojo namo, esančio Seinų g. 25, Alytus, iki žemės sklypo (unikalus Nr. 1101-0031-0075), kuriame yra gyvenamasis namas (toliau tekste – Žemės sklypas), ribos (toliau tekste – Privažiavimo kelias);

 

-        Pareiškėja ir Atsakovai po 2013-09-10 posėdžio tarpusavio raštais suderino Privažiavimo kelio įrengimo (pastatymo) sąlygas;

 

-        Šalys siekia šioje Administracinėje byloje nagrinėjamą ginčą užbaigti taikiai abipusių nuolaidų būdu,

 

sudarė šią taikos sutartį Administracinėje byloje (toliau tekste – Taikos sutartis):

 

 

1.      Atsakovai įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 1 d. savo lėšomis įrengti (pastatyti) ne mažesnio kaip 4 m (keturių metrų) pločio Privažiavimo kelią prie Ieškovei priklausančio Žemės sklypo ribos taip, kaip pavaizduota prie šios Taikos sutarties pridedamoje schemoje. Atsakovai užtikrina, kad Privažiavimo kelias bus skirtas naudoti tik privažiavimui prie Pareiškėjai priklausančio Žemės sklypo. Atsakovai patvirtina, kad Privažiavimo kelias bus žvyro dangos.

 

2.      Pareiškėja šia Taikos sutartimi atsisako Skundo Administracinėje byloje (t.y. visų su Skundu pateiktų Reikalavimų).

 

3.      Atsižvelgiant į tai, kad Privažiavimo kelią prie Žemės sklypo gali įrengti (pastatyti) tik Atsakovai, kadangi jis bus įrengiamas valstybinėje žemėje, ir siekiant apsaugoti Pareiškėjos interesus tuo atveju, jeigu Atsakovai tinkamai ir laiku neįvykdytų Taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, Administracija nuo 2014 m. lapkričio 2 d. iki visiško Taikos sutarties įvykdymo dienos mokės Pareiškėjai 75 Lt (septyniasdešimt penkių litų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną įrengti (pastatyti) Privažiavimo kelią.

 

4.      Tuo atveju, jeigu Atsakovai įvykdys Taikos sutartyje numatytus įsipareigojimus, Pareiškėja įsipareigoja ateityje nei tiesiogiai, nei per trečiuosius asmenis nereikšti Atsakovams jokių pretenzijų, tame tarpe nuostolių ar žalos atlyginimo dėl iki Taikos sutarties įsigaliojimo priimtų Atsakovų sprendimų, susijusių su žemės sklypu, esančiu Seinų g. 25, Alytus.

 

5.      Atsakovai patvirtina, kad Atsakovai įvertino teisines, technines ir finansines galimybes Privažiavimo kelią įrengti Taikos sutartyje numatytu terminu ir sąlygomis, todėl garantuoja, jog Privažiavimo kelias bus įrengtas šioje Taikos sutartyje numatytu terminu ir sąlygomis. Atsižvelgiant į tai, Atsakovai taip pat patvirtina, kad Taikos sutarties 3 punkte nurodytos Atsakovų prievolių pagal šią sutartį įvykdymo užtikrinimo priemonės ir jų dydis (delspinigiai kaip viena iš netesybų rūšių) yra protinga ir teisinga bei atitinka sutarties Šalių interesų pusiausvyros principus.

 

6.      Atsižvelgiant į šios Taikos sutarties 3 ir 5 punktų nuostatas, Šalys patvirtina, kad tuo atveju jeigu Atsakovai iki 2014 m. lapkričio 1 d. neįrengs (nepastatys) Privažiavimo kelio, Pareiškėja įgyja teisę kreiptis į Teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą (vykdomuosius raštus) dėl Taikos sutarties 3 punkte nurodytų netesybų išieškojimo iš Administracijos ir Atsakovų įpareigojimo įrengti (pastatyti) Privažiavimo kelią.

 

7.      Šalys sutinka su Administracinės bylos užbaigimu Taikos sutartyje numatytomis sąlygomis ir įsipareigoja jos laikytis.

 

8.      Šalys įsipareigoja padengti savo atstovavimo ir kitas bylinėjimosi išlaidas ir jų atlyginimo viena iš kitos nereikalauja ir nereikalaus.

 

9.      Šalys susitaria, kad teismo išlaidas procesinių dokumentų siuntimui ir įteikimui atlygins Šalys lygiomis dalimis.

 

10.  Šalys pareiškia, kad, įsigaliojus šiai Taikos sutarčiai, tarp jų kilęs teisminis ginčas Administracinėje byloje bus visiškai ir galutinai išspręstas. Šalys taip pat pareiškia, kad joms yra žinoma, jog, šiai Taikos sutarčiai įsigaliojus, ji Šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdytinas dokumentas, Administracinė byla bus nutraukta ir dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu kreiptis į teismą Šalys nebeturės teisės.

 

11.  Šalys pareiškia, kad joms yra vienodai reikšmingos visos šios Taikos sutarties sąlygos, kad, nesant bet kurios iš šioje Taikos sutartyje numatytų sąlygų, jos šios Taikos sutarties nesudarytų.

 

12.  Šios Taikos sutarties neatskiriama dalimi laikoma prie jos pridedama Privažiavimo kelio schema.

 

13.  Ši Taikos sutartis įsigalioja įsiteisėjus ją patvirtinančiai Teismo nutarčiai.

 

14.  Kiekvieną iš Šalių atskirai turi teisę pateikti Teismui tvirtinti šią Taikos sutartį.

 

15.  Ši Sutartis pasirašyta septyniais originaliais egzemplioriais – keturi jų yra pateikiami Kauno apygardos administraciniam teismui ir į Administracinę bylą įtrauktiems Tretiesiems asmenims, o likę trys egzemplioriai tenka Šalims – po vieną kiekvienai.

 

16.  Pridedama:

 

-        Privažiavimo kelio schema.

 

17.  Šalių parašai:

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos vardu                   [________________________________]

[________________________________]

 

 

 

_________________________________

 

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos vardu      [________________________________]

[________________________________]

 

 

 

_________________________________

 

 

Monikos Baciuškienės vardu

Atstovas advokato padėjėjas Simonas Skukauskas

 

 

 

Į pradžią