Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-62 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO LABDAROS IR PARAMOS FONDO SOS VAIKŲ KAIMŲ LIETUVOJE DRAUGIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

 DĖL PRITARIMO LABDAROS IR PARAMOS FONDO SOS VAIKŲ KAIMŲ LIETUVOJE DRAUGIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI

 

2014 m. vasario 27 d.   Nr. T-62 

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-189 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo 10.1 papunkčiu, atsižvelgdama į labdaros ir paramos fondo SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos bendradarbiavimo sutarties projektą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.   Pritarti labdaros ir paramos fondo SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui (pridedama).

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti labdaros ir paramos fondo SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutartį.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas            

______________

 

                     

 

PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 27 d.

sprendimu Nr. T-62

                                                                                                          

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

 

2014 m. _________    Nr. ______ 

Alytus

 

Labdaros ir paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija (toliau – draugija), atstovaujama direktoriaus Audriaus Natkevičiaus, veikiančio pagal organizacijos įstatus, ir Alytaus miesto savivaldybė (toliau – savivaldybė), atstovaujama Alytaus miesto savivaldybės mero Jurgio Krasnicko, veikiančio pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimą Nr. T-    , toliau draugija ir savivaldybė kartu vadinamos šalimis, sudaro šią bendradarbiavimo sutartį (toliau – sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

 

1.1. Šalys susitaria bendradarbiauti, įgyvendindamos Lietuvos Respublikos ir Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) finansinio mechanizmo programos LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ Kompleksinių paslaugų užtikrinimo vaikui ir šeimai, sustiprinant ir išplečiant vaikų dienos centrų „Parama šeimai“ tinklą (toliau – parama šeimai), projektą ir užtikrinti vaikų dienos centro Alytaus mieste veiklą ne mažiau kaip 10 metų nuo paraiškos pateikimo dienos.

1.2. Šalys susitaria bendradarbiauti, keistis informacija, vykdyti socialinių problemų sprendimo, diskriminacijos mažinimo ir socialinės integracijos į visuomenę priemones Alytaus miesto socialinės rizikos šeimų vaikams.

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

2.1. Šalys, siekdamos užtikrinti kompleksines socialines paslaugas vaikui ir šeimai vaikų dienos centre, susitaria bendradarbiauti ir teikti pagalbą, vykdydamos šią veiklą:

2.1.1. bendradarbiauti, kurdamos vaikui ir šeimai palankią aplinką, plėtodamos būtiniausias paslaugas ir kurdamos infrastruktūrą, tokiu būdu užtikrindamos lygias galimybes visiems vaikams ir jų šeimoms naudotis visuomenei teikiamomis paslaugomis;

2.1.2. informuoti ir šviesti visuomenę apie socialinių problemų atsiradimą visuomenėje, konsultuoti vaikus ir jų šeimos narius bei artimuosius, teikti jiems kompleksines paslaugas.

 

3. Šalių ĮSIPAREIGOJIMAI

 

3.1. Bendradarbiaudama draugija įsipareigoja:

3.1.1. vykdyti visą projekto įgyvendinime numatytą veiklą tikslinėms grupėms;

3.1.2. plėtoti vaikams, šeimoms skirtų socialinių, edukacinės ir psichologinės pagalbos paslaugų tinklą ir gerinti jo prieinamumą;

3.1.3. remdamasi sukaupta tarptautine patirtimi, per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir vėliau po jo pasibaigimo teikti aukštos kokybės paslaugas;

3.1.4. organizuoti bendradarbiavimą su Norvegijos nevyriausybinių organizacijų (NVO),  valstybės institucijų darbuotojais ir šios šalies NVO, valstybės institucijų vaiko gerovės srities darbo patirties pasidalijimą;

3.1.5. projekto įgyvendinimo metu nuolat informuoti savivaldybę apie projekto įgyvendinimo eigą ir rezultatus;

3.1.6. projekto įgyvendinimo metu į vaikų dienos centrą atrinkti ir mokyti įdarbinamus darbuotojus, kelti jų kvalifikaciją, atrinkti ir įtraukti savanorius ir ne mažiau kaip 5 metus pasibaigus projektui vaikų dienos centre teikti paslaugas ne mažiau kaip 25 vaikams.

3. 2. Bendradarbiaudama savivaldybė įsipareigoja:

3.2.1. suteikti patalpas bei sąlygas vaikų dienos centro veiklai projekto įgyvendinimo laikotarpiui;

3.2.2. užtikrinti, kad vaikų dienos centre paslaugas gaus ne mažiau kaip 25 vaikai;

3.2.3. teikti pagalbą Alytaus miesto socialinės rizikos šeimų vaikų socialinių problemų sprendimo, diskriminacijos mažinimo ir socialinės integracijos į visuomenę priemonėms skatinti;

3.2.4. informuoti miesto gyventojus, NVO apie dienos centro veiklą, dalyvavimo jame sąlygas;

3.2.5. teikti įvairių sričių pagalbą, vykdant projekto veiklą, susijusią su švietimo, kultūros, sporto, sveikatos paslaugomis dienos centre, švietimo, kultūros, sporto, sveikatos priežiūros įstaigose.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

4.1. Už šios sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Šalis, nevykdanti šios sutarties ar netinkamai ją vykdanti, įsipareigoja atlyginti su tuo susijusius visus kitos šalies patirtus nuostolius.

4.2. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių (stichinės nelaimės, teisės aktų, reglamentuojančių sutarties šalių veiklą, pasikeitimo ir kt.). Apie tokių aplinkybių atsiradimą šalys privalo per 3 (tris) darbo dienas informuoti viena kitą žodžiu ir raštu.

 

5. SUTARTIES PAKEITIMAS

 

5.1 Ši sutartis gali būti keičiama ir/ar papildoma šalims susitarus dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

5.2. Ši sutartis gali būti keičiama ir/ar papildoma tik šalių rašytiniu susitarimu.

5.3. Visi šios sutarties pakeitimai ir/ar papildymai yra neatskiriama šios sutarties dalis.

 

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6.1. Šalys susitaria, kad nė viena šalis nebus laikoma pažeidusia šią sutartį ir jos civilinė atsakomybė neatsiras, jeigu tinkamai įvykdyti pagal šią sutartį prisiimamų įsipareigojimų nebus įmanoma dėl pasikeitusių teisės aktų arba valstybės ar vietos institucijų sprendimų ar veiksmų, ar neveikimo.

6.2. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja neribotą laiką. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių susitarimu.

6.3. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

6.4. Visi ginčai, kurių šalys negali išspręsti geranoriškai ir sutarę, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija

Kodas 192014985

Ukmergės g. 223, Vilnius

A. s. LT06 7044 0600 0119 3478

AB SEB bankas, kodas 70440

Tel. (8 5) 274 27 17

Direktorius

 

Audrius Natkevičius

                                             A. V.                                                                              

Alytaus miesto savivaldybė

Rotušės a. 4, 62504 Alytus

Kodas 188706935

A. s. Nr. LT 42 7044 0600 0775 3619

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 315) 55 111, faksas 55 191

El. paštas alytus@ams.lt,

 

 Savivaldybės meras 

 

Jurgis Krasnickas

                                          A. V.

 

 

Į pradžią