Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-58 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO VILNIAUS PEDAGOGINIO UNIVERSITETO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO 2005-02-23 SUTARTIES NR. SR-311 NUTRAUKIMUI IR PRITARIMO LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

 DĖL PRITARIMO VILNIAUS PEDAGOGINIO UNIVERSITETO IR ALYTAUS     MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO  2005-02-23 SUTARTIES  NR. SR-311 NUTRAUKIMUI IR PRITARIMO LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO  IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI

 

2014 m. vasario 27 d.   Nr. T-58 

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-189 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo 10.1.1 papunkčiu, 2013 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-293 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos reglamento 249 punktu, atsižvelgdama į Lietuvos edukologijos universiteto bendradarbiavimo sutarties projektą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Pritarti:

1.1. Vilniaus pedagoginio universiteto ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo 2005-02-23 sutarties Nr. SR-311 nutraukimui;

1.2. Lietuvos edukologijos universiteto ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui (pridedama).

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti bendradarbiavimo su Lietuvos edukologijos universitetu sutartį.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas            

______________

 

                     

 

 

                                                                                     

                                                                                               PRITARTA

                                                                                                     Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                         2014 m. vasario 27 d.

                                                                                             sprendimu Nr. T-58

 

 

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

 

2014 m. _________    Nr. ______ 

Vilnius, Alytus

 

 

Lietuvos edukologijos universitetas (toliau – LEU), atstovaujamas rektoriaus Algirdo Gaižučio, veikiančio pagal LEU statutą (toliau – pirmasis dalyvis), ir Alytaus miesto savivaldybė, atstovaujama miesto savivaldybės mero Jurgio Krasnicko (toliau – antrasis dalyvis), veikiančio pagal Vietos savivaldos įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktą, sudaro šią sutartį:

 

1.      Dalyvių pareiškimai ir garantijos

 

1.1. Kiekvienas  dalyvis pareiškia ir garantuoja kitam, kad:

1.1.1. jis yra juridinis asmuo, turintis teisę sudaryti ir vykdyti šią sutartį pagal joje numatytas sąlygas;

1.1.2. prieš pasirašant šią sutartį kitam dalyviui pateikti dokumentai (įskaitant šios sutarties priedus ir atstovų, kiekvieno iš dalyvių vardu pasirašančių šią sutartį, įgaliojimus patvirtinančius dokumentus) yra tikri, tikslūs bei galiojantys;

1.1.3. jis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus sutarčiai  tinkamai sudaryti, jai galioti ir sutarties sąlygoms vykdyti, ir jam bei jo vardu pasirašančiam atstovui nereikia jokio kito leidimo, sutikimo ar įgaliojimo;

1.1.4. dalyviai įsipareigoja užtikrinti, kad šioje dalyje išdėstyti jų pareiškimai ir garantijos išliktų teisingi ir galiojantys iki šios sutarties visiško įvykdymo tiek, kiek kitos šios sutarties nuostatos nenustato ko kito.

 

2. Bendra veikla. Dalyvių veiklos

 

2.1. Šia sutartimi dalyviai sutaria, kad pradeda tarpusavio bendradarbiavimą ir sukuria socialinę partnerystę tam, kad būtų tobulinamos sąlygos bei plėtojamos studijų, sporto, kultūros ir verslo kompetencijos tobulinimo galimybės, stiprinamas teorijos ir praktikos ryšys.

2.2. Dalyviai, siekdami šios sutarties 2.1 punkte nurodytų tikslų, vykdo šią veiklą:

2.2.1. Pirmasis dalyvis vykdo šią veiklą:

2.2.1.1. Bendrai su Alytaus kolegija, Alytaus krašto mokslininkų draugija „Vizija“   ir kitomis suinteresuotomis Alytaus miesto įstaigomis ir organizacijomis vykdo aktualius švietimo, kultūros, sveikatos ir sporto, ekonomikos ir verslo mokslo tyrimus, dalyvauja mokslo populiarinimo projektuose.

2.2.1.2. Informuoja miesto mokinius apie įstojimą į LEU, mokymosi jame sąlygas bei teikia informaciją apie miesto abiturientų mokymąsi universitete.

2.2.1.3. Teikia įvairių dalykų mokytojams dalykinę bei metodinę paramą, esant galimybei, padeda mokykloms modernizuoti ugdymo procesą.  

2.2.1.4. Kviečia įvairių dalykų mokytojus dalyvauti LEU rengiamose mokslinėse ir metodinėse konferencijose.

2.2.2. Antrasis dalyvis vykdo šią veiklą:

2.2.2.1. Sudaro sąlygas LEU dėstytojams, magistrantams ir doktorantams bendrai vykdyti mokslinius tyrimus, kompetencijos tobulinimo (kvalifikacijos tobulinimo) programas   švietimo, kultūros, sporto, sveikatos priežiūros įstaigose.

2.2.2.2. Siūlo mokiniams, turintiems polinkį į pedagoginį darbą, studijuoti LEU.

2.2.2.3. Sudaro sąlygas LEU studentams atlikti pedagoginę praktiką miesto  savivaldybės mokyklose.

2.2.2.4. Kviečia LEU dėstytojus į švietimo įstaigose rengiamas mokytojų konferencijas.

2.2.2.5. Sudaro jiems galimybes skaityti paskaitas, vesti mokiniams mokomuosius renginius.

2.2.2.6. Rengia LEU Alytaus miesto mokinių meno parodas, kultūros programas.

 

3. Atsakingi asmenys

 

3.1. Sutarties vykdymo klausimais pirmajam dalyviui atstovauja Tomas Petryla, tel. +370 628 85 163 ir el. paštas  tomas.petryla@leu.lt

3.2. Sutarties vykdymo klausimais antrajam dalyviui atstovauja Dalia  Milkevičienė, tel. (8 315 ) 55 184  ir e. paštas  dalia.milkeviciene@ams.lt.

 

4. Baigiamosios nuostatos

 

4.1. Dalyviai susitaria, kad nė vienas dalyvis nebus laikomas pažeidusiu šią sutartį ir jo civilinė atsakomybė neatsiras, jeigu tinkamai įvykdyti pagal šią sutartį prisiimamų įsipareigojimų nebus įmanoma dėl pasikeitusių teisės aktų arba valstybės ar vietos institucijų sprendimų ar veiksmų, ar neveikimo.

4.2. Kasmetiniai šalių įsipareigojimai gali būti konkretinami atskirais susitarimais (pridedama), kurie taps šios sutarties sudėtine dalimi.

4.3. Ši sutartis gali būti pakeista tik rašytiniu abiejų šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai yra neatsiejama šios sutarties dalis.

4.4. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja neribotą laiką. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių susitarimu.

4.5. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

4.6. Visi ginčai, kurių sutarties šalys negali išspręsti geranoriškai ir sutarę, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Pirmasis dalyvis                                                    Antrasis dalyvis

Lietuvos edukologijos universitetas

Kodas 111951498

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius

Telefonas (8 5) 279 0281  

Faksas (8 5) 2790548

 

 

 

 

Rektorius Algirdas Gaižutis

 

A.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Skambinti
http://118.lt/gfx/img/ico_call_large.png

 

Alytaus miesto savivaldybė

Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus

Kodas 188706935,

a. s. Nr. LT 42 7044 0600 0775 3619 AB SEB bankas, banko kodas 70440, tel. (8 315) 55 111, faksas 55 191, el. paštas alytus@ams.lt, įregistruota Juridinių asmenų registre

 

 

Savivaldybės meras Jurgis Krasnickas 

 

A.V.

                                                                                      

2014-

                                                                                                             bendradarbiavimo sutarties 

                                                                                                             priedas                                                                                                       

                                                                                                             

                                                                               

2014 METŲ ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

1. Lietuvos edukologijos universitetas 2014 metais įsipareigoja:

1.1. LEU rektorius akademikas Algirdas Gaižutis dalyvauja Alytaus mokytojų šventinėje sueigoje 20142015 m. m. atidarymo proga.

1.2. LEU dėstytojai pristato savo monografiją ar kitą leidinį (vadovėlį) Alytaus miesto bendruomenei.

1.3. LEU meno galerijoje pristatomi Alytaus miesto menininkų (arba LEU absolventų) meno darbai.

2. Alytaus miesto savivaldybė 2014 metais įsipareigoja:

2.1. Alytaus krašto mokslininkų draugija „Vizija“ kviečia LEU mokslininkus į  mokslo populiarinimo renginį Alytuje miesto šventės renginiuose „Gamta, mokslas ir menas“.

2.2. Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovai (pagal poreikį) sudaro sąlygas  LEU studentams atlikti pedagoginę praktiką savo mokykloje.

2.3. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir rekreacijos skyrius kartu su sporto bendruomene surengia miesto susitikimą su olimpiečiais – LEU absolventais arba studentais.

 

 

 

Lietuvos edukologijos universitetas

Kodas 111951498

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius

Telefonas (8 5) 279 0281  

Faksas (8 5) 279 0548

 

 

 

 

Rektorius Algirdas Gaižutis

 

 

 

A.V.                                                                                                                                                                                                                                                                           Skambinti
http://118.lt/gfx/img/ico_call_large.png

 

              

Alytaus miesto savivaldybė

Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus

Kodas 188706935,

a. s. Nr. LT 42 7044 0600 0775 3619 AB SEB bankas, banko kodas 70440, tel. (8 315) 55 111, faksas 55 191, el. paštas alytus@ams.lt, įregistruota Juridinių asmenų registre

 

 

 Savivaldybės meras  Jurgis Krasnickas

 

 

 

A.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią