Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-57 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS KOLEGIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

 DĖL PRITARIMO ALYTAUS KOLEGIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI

 

2014 m. vasario 27 d. Nr. T-57 

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T-189 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo 10.1.1 papunkčiu, 2013 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-293 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos reglamento 249 punktu, atsižvelgdama į Alytaus kolegijos bendradarbiavimo sutarties projektą, Alytaus miesto savivaldybės taryba     n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus kolegijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui (pridedama).

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti bendradarbiavimo  su Alytaus kolegija sutartį.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas            

______________

 

                     

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                  

 

Pritarta

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 27 d.

sprendimu Nr. T-57

 

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

 

2014 m. ____________     d. Nr.

Alytus

 

 

1. SUTARTIES ŠALYS

 

 

                    Alytaus kolegija (toliau – kolegija), atstovaujama direktorės Danutės Remeikienės, veikiančios pagal Kolegijos statutą, ir Alytaus miesto savivaldybė (toliau – savivaldybė), atstovaujama miesto savivaldybės mero Jurgio Krasnicko, veikiančio pagal Vietos savivaldos įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktą, sudarė šią bendradarbiavimo sutartį (toliau – sutartis).

 

2. SUTARTIES OBJEKTAS

 

Sutarties objektas yra kolegijos ir savivaldybės bendradarbiavimas siekiant plėtoti abipusius ryšius, teikiant savitarpio pagalbą rengiant ir įgyvendinant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, gerosios pedagoginės patirties sklaidos programas bei projektinę veiklą; organizuojant ir vykdant valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

 

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

3.1. Bendradarbiauti:

3.1.1. tiriant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikį;

3.1.2. rengiant ir įgyvendinant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas (seminarai, kursai, paskaitos, konferencijos, gerosios patirties sklaida ir kt.);

3.1.3. rengiant ir vykdant regioninius, nacionalinius ar tarptautinius projektus bei programas;

3.1.4. organizuojant švietimo institucijų vadovų susitikimus kompetencijos tobulinimo klausimais;

3.1.5. diegiant edukacines naujoves, naujas kompiuterines, audiovizualines dėstymo bei nuotolinio mokymo technologijas;

3.1.6. kuriant edukacinės patirties banką;

3.1.7. kitose abiem šalims svarbiose srityse.

3.2. Organizuoti parodas, edukacines išvykas, metodinius ir kitus renginius pedagogų profesinių, bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtotės tikslais.

                      3.3. Keistis informacija apie lektorius ir jų parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas, skirtas švietimo vadovų, mokytojų ir specialistų švietimui.

                      3.4. Rengti ir įgyvendinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir gerosios pedagoginės patirties sklaidos programas, kaupti edukacinės patirties banką.

3.5. Informuoti miesto moksleivius apie stojimo į kolegiją ir mokymosi joje sąlygas; teikti informaciją apie miesto abiturientų studijas kolegijoje.

3.6. Konsultuoti švietimo įstaigų vadovus, pedagogus kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo klausimais.

3.7. Inicijuoti ir tirti valstybės tarnautojų kompetencijos ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius.

 

3.8. Koordinuoti ir organizuoti valstybės tarnautojų kompetencijos ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

                      3.9. Skatinti ir diegti pažangias iniciatyvas, padedančias švietimo darbuotojams ir valstybės tarnautojams tobulinti profesinį meistriškumą.

                      3.10. Visą neviešo pobūdžio informaciją, gautą iš kitos sutarties šalies, vykdant šią sutartį, laikyti konfidencialia.

 

4. KOLEGIJA ĮSIPAREIGOJA

 

                      4.1. Skelbti informaciją Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovams, mokytojams, specialistams ir savivaldybės administracijos tarnautojams apie kolegijos organizuojamus pedagogų kvalifikacijos ir valstybės tarnautojų tobulinimo seminarus ir kitus renginius.

                      4.2. Įgyvendinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas ir organizuoti gerosios pedagoginės patirties sklaidos renginius.

4.3. Organizuoti valstybės tarnautojų kompetencijos ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo mokymus pagal Valstybės tarnybos departamente patvirtintas programas.

                      4.4. Savarankiškai rengti ir organizuoti rekomenduotas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas (seminarus, kursus, paskaitas, konferencijas, gerosios patirties sklaidos, metodinius renginius).

4.5. Rengti regioninius, nacionalinius ir tarptautinius projektus.

4.6. Skelbti kolegijos ir savivaldybės bendradarbiavimo bei veiklos rezultatus.

                      4.7. Teikti metodinę pagalbą švietimo įstaigoms, pedagogams.

                      4.8. Bendradarbiauti diegiant metodines naujoves, kaupti edukacinės patirties banką, apie tai skelbti kolegijos ir savivaldybės interneto svetainių švietimo nuorodose.

                      4.9. Sudaryti sąlygas švietimo darbuotojams naudotis kolegijos bibliotekos fondais, edukaciniame patirties banke sukauptais dokumentais, Regioninio technologijų centro laboratorijomis ir kita kolegijos baze.

 

5. SAVIVALDYBĖ ĮSIPAREIGOJA

 

5.1. Tarpininkauti:

5.1.1. skelbiant kolegijos planuojamas įgyvendinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas;

                      5.1.2. dėl kolegijos rekomenduojamų pedagogų ir lektorių pakvietimo į organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo, metodinius ir kitus renginius.

                      5.2. Teikti pagalbą kolegijai įgyvendinant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir gerosios pedagoginės patirties sklaidos programas, organizuojant metodinius ir kitus renginius.

                      5.3. Bendradarbiauti:

                      5.3.1. rengiant nacionalinius ir tarptautinius projektus;

                      5.3.2. rengiant ir įgyvendinant neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas;

                      5.3.3. organizuojant seminarus, konferencijas, kursus, parodas, edukacines išvykas, metodinius ir kitus renginius;

                      5.3.4. skiriant patalpas kolegijai seminarų, konferencijų, kursų, parodų, metodinių ir kitus renginiams vykdyti.

                      5.4. Inicijuoti bendradarbiavimo ir veiklos rezultatų viešinimą bei sklaidą.

                      5.5. Inicijuoti savivaldybės valstybės tarnautojų kompetencijos ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo mokymus kolegijoje.

 

6. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento, jos galiojimo terminas neribotas.

6.2. Sutartis šalių susitarimu gali būti keičiama, papildoma. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu, pasirašyti abiejų šalių ir patvirtinti antspaudais.

 

6.3. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vienos šalies iniciatyva Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatytais pagrindais, kitą šalį apie tai įspėjus ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo.

6.4. Visi dėl šios sutarties kylantys ginčai yra sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti šalių susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.5. Ši sutartis pasirašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

 

7. ŠALIŲ PARAŠAI

 

Alytaus kolegija

Kodas 111965327

PVM mok. kodas LT119653219

Studentų g. 17, LT-62252 Alytus                           

Tel. (8 315) 79 075, faks. (8 315) 79 132

 

 

 

 

Direktorė

 

Danutė Remeikienė

 

 

A.V.     

Alytaus miesto savivaldybė 

Kodas 188706935

A. s. Nr. LT 42 7044 0600 0775 3619 AB SEB banke, banko kodas 70440,

Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus, tel. (8 315) 55 111, faksas 55 191, el. paštas alytus@ams.lt, įregistruota Juridinių asmenų registre

 

 

Meras

 

Jurgis Krasnickas

 

 

A.V.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią