Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-53 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2014–2016 METŲ STRATEGINIAM PLANUI

                                                                                         PRITARTA

Alytaus jaunimo centro tarybos

2014 m. sausio 18 d.

posėdyje (protokolo Nr. MT-5)

                                                                                          

PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos      2014  m. vasario 27 d.

sprendimu Nr. T-53 ___________

                                                                                                                                                     

PATVIRTINTA

Alytaus jaunimo centro direktoriaus

20___ m. ________________ ___ d.   

įsakymu Nr. ___________

                                                                                         

 

ALYTAUS JAUNIMO CENTRO

2014–2016 METŲ STRATEGINIS PLANAS

 

Asignavimų valdytojas (-ai)

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

 

 

Situacijos analizė

Išorinės aplinkos analizė

Politiniai-teisiniai veiksniai

Alytaus jaunimo centras (toliau – AJC) yra vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo, saviraiškos bei laisvalaikio organizavimo mokykla. AJC savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Vaiko teisių deklaracija ir Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo veiklą bei vaikų ir jaunimo neformalųjį švietimą, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais,  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T-24 patvirtintais AJC įstatais, AJC direktoriaus patvirtintomis AJC vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

Neformaliojo švietimo raidą veikia valstybės gyvenimo orientavimasis į Europos Sąjungos vertybes, šalies raidos kryptis nustatanti Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“ bei Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija.

 

 

Ekonominiai veiksniai

Ekonominiai veiksniai turi įtakos valstybės biudžeto pajamoms, iš kurių yra finansuojamos savivaldybės, o per jas – ir švietimo sektorius. AJC teikia įvairiapusiškas profesionalias ir kvalifikuotas neformaliojo ugdymo paslaugas, taiko veiklos ir lavinimo būdus, prieinamus visiems ugdytiniams pagal amžių, išsilavinimą, turimą patirtį, individualizuoja ugdymą pagal ugdytinių kompetenciją, poreikius, pasiekimus, asmenybės bruožus ir galimybes, tačiau dėl sumažinto biudžeto mažėja mokinių ugdymo galimybės, esame priversti mažinti individualaus darbo krūvį ir jį keisti į grupinį.

 

 

Socialiniai veiksniai

Nerimą kelia vis dar menkai kontroliuojama piliečių emigracija. Daugėja šeimų, turinčių socialinių problemų: vieno ar abiejų tėvų nedarbas, grėsmė likti be darbo, mažėjančios šeimos pragyvenimo pajamos. Ekonominio sunkmečio padariniai daro įtaką Alytaus jaunimo centro ugdytinių skaičiui. 2012–2013 mokslo metų pradžioje AJC lankė 1485, o 2013–2014 mokslo metų pradžioje – 1450 ugdytinių. AJC pedagogų bendruomenė ieško būdų įvairaus amžiaus lankytojų aktyviai, motyvuotai veiklai skatinti, pozityviam ir sąmoningam mąstymui formuoti. Kiekvienam asmeniui suteikiama galimybė pasirinkti jį dominančią, jo siekius bei galimybes atitinkančią veiklą, kurioje jis gali save išreikšti, įgyti kompetenciją. AJC ugdytiniai savo pasiektais rezultatais garsina ne tik AJC, savo gimtąjį miestą Alytų, bet ir Lietuvą, skina laurus tarptautiniu mastu.

Technologiniai veiksniai

AJC siekia modernaus informacinių technologijų įsisavinimo lygio, plėsdama kompiuterinių ir audiovizualinių technologijų panaudojimą ugdymo procese. Ugdymo kokybei užtikrinti yra įrengti 2 daugialypės terpės projektoriai ir 19 kompiuterizuotų darbo vietų, iš jų 12 darbo vietų skirtos mokytojams. Turima kompiuterinė technika, atsižvelgiant į įstaigos finansines galimybes nuolat atnaujinama  bei papildoma.

Vidinės aplinkos analizė

AJC steigėja yra Alytaus miesto savivaldybės taryba, kuri tvirtina didžiausią leistiną pareigybių skaičių. Įstaigai vadovauja AJC direktorius, veiklą pagal veiklos sritis koordinuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkiui. Veikia patariamieji organai – Alytaus jaunimo centro taryba ir Alytaus jaunimo centro mokytojų taryba.

Įstaigos vizijos, misijos įgyvendintojai – Alytaus jaunimo centro bendruomenė: administracija, pedagoginis, aptarnaujantis personalas, mokiniai ir jų tėvai.

 

Žmonių ištekliai 

2013-12 -31 AJC dirbo 55 darbuotojai:

1 direktorius;

1 direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

1 direktoriaus pavaduotojas ūkiui;

1 projektų administravimo ir užsienio kalbų kabineto vedėja;

40 mokytojų, iš jų: 3 mokytojai ekspertai, 6 mokytojai metodininkai, 13 vyr. mokytojai;

11 aptarnaujančio personalo darbuotojų.

Planavimo sistema

Įstaigos veikla vykdoma vadovaujantis 3 metų strateginiu veiklos planu, metiniais veiklos ir ugdymo veiklos planais, patvirtintomis pedagoginio personalo mokymo programomis.

Planavimo procesai derinami atsižvelgiant į AJC ir Mokytojų tarybos siūlymus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius įstaigos vadybinę veiklą ir ugdomąjį procesą.

Finansiniai ištekliai

AJC finansinius išteklius sudaro skirti valstybės ir savivaldybės biudžeto asignavimai, nebiudžetinės (paramos) lėšos ir kitos (tarptautinių projektų lėšos ir ES fondų) lėšos.

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos

AJC naudojasi 6 telefonizuotomis darbo vietomis, faksu, turi 2 kopijavimo aparatus, skenerį, 2 daugialypės terpės projektorius. Interneto svetainė atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Vieši pranešimai apie įstaigos veiklą skelbiami interneto tinklalapyje www.ajc.lt.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimas Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ nustato informacijos viešo skelbimo tvarką (aprašo pakeitimai 2011-12-25, Nr. 1480).

Vidaus darbo kontrolės sistema

AJC sukurta mokytojų veiklos stebėsenos sistema, ją vykdo direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Vidaus darbo tvarkos kontrolę vykdo direktorius ir direktoriaus pavaduotojai, vadovaudamiesi Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-12-03 sprendimu Nr. T-245  „Dėl Viešosios įstaigos Alytaus jaunimo centro  kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“.

AJC finansinės veiklos kontrolę vykdo įgaliotos valstybės kontrolės institucijos ir steigėjas Bendrųjų švietimo įstaigų priežiūros nuostatų nustatyta tvarka. Bendrosios švietimo politikos vykdymą prižiūri Švietimo ir mokslo ministerija, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė

Stiprybės

·      Teikiamų ugdymo paslaugų – 42 ir pramoginės pasiūlos (apie 250 renginių per metus) gausa ir įvairovė.

·      Puikūs mokinių ir kolektyvų pasiekimai, laimėjimai konkursuose ir aktyvi koncertinė veikla.

·      Didelė teikiamų paslaugų ir pramogų paklausa (apie 15 000 lankytojų per mokslo metus).

·      AJC veikla įvertinta Europos kokybės pažymėjimu.

·      Puikus darbo, ugdymosi, pramogų, jaunimo saviraiškos mikroklimatas.

·      Didelis jaunų, talentingų, intelektualių specialistų potencialas.

·      Sėkminga projektinės veiklos vykdymo patirtis.

·      Glaudūs tarpinstituciniai ryšiai, tarptautinis bendradarbiavimas.

·      Stipri materialinė bazė, renovuotas pastatas.

·      Nuolatinis mokytojų profesinis tobulinimasis, kvalifikacijos kėlimas.

·      Pilietiška, kontekstuali, iniciatyvi, motyvuota ir atsakinga bendruomenė.

·      Gebėjimas pasinaudoti ES fondų parama darbuotojų kvalifikacijai.

Silpnybės

·      Daugėja vaikų iš socialiai remtinų šeimų.

·      Mažėja gimstamumas.

·      Didėja emigracija iš Alytaus.

·      Nepakankamas informacinių technologijų naudojimas veikloje.

·      Nepakankamos darbuotojų užsienio kalbos žinios.

Galimybės

·      Praktinė patirtis ir jos sklaida, dalyvaujant šalies ir tarptautiniuose projektuose, programose.

·      Naujų neformaliojo švietimo metodų taikymas ugdymo procese ir naujų veiklų plėtra.

·      Mokinio krepšelio lėšos ir kryptingas disponavimas jomis.

·      Siekimas tapti Lietuvos neformaliojo švietimo įstaiga lydere.

·      Visų AJC mokytojų įtraukimas į projektinę veiklą.

·      Pedagogų kvalifikacinės kompetencijos tobulinimas.

·      Suaugusiųjų  neformaliojo švietimo plėtra.

Grėsmės

·      Nepalanki socialinė-ekonominė padėtis, nedarbas, mažėjantis gimstamumas.

·      Asocialių ir socialiai remtinų šeimų vaikų skaičiaus didėjimas.

·      Žalingų įpročių plitimas tarp vaikų ir jaunimo.

·      Nepilnos šeimos, nes daugumos ugdytinių tėvai dirba užsienyje.

·      Vaikų skaičiaus mažėjimas ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose.

·      Didėjanti formaliojo ugdymo krūvių apimtis mokiniams.

Misija

TAPTI PAVYZDINE LIETUVOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGA

 

Institucijos strateginiai tikslai ir efekto kriterijai

Kodas 01

Strateginio tikslo pavadinimas: plėtoti ir užtikrinti neformaliojo švietimo paslaugų paklausos tenkinimą ir laisvalaikio užimtumą.

Strateginio tikslo aprašymas

AJC veikla skirta įvairaus amžiaus lankytojo – žmogaus, asmenybės aktyviai, motyvuotai veiklai skatinti, pozityviam ir sąmoningam mąstymui formuoti.

AJC vykdomos muzikos, dailės, meno, sporto ir kitos mokytojų parengtos ir AJC direktoriaus patvirtintos ugdymo programos paremtos ne tik mokomojo dalyko žinių įgijimu, bet ir kompetencijos – asmeninės, edukacinės, socialinės, profesinės ir kt. – ugdymu, kuris suteikia galimybę tapti ne tik mokomojo dalyko žinovu, bet ir puikiu praktiku, t. y. išmokti įgytas žinias pritaikyti gyvenime: kurti, savarankiškai veikti, analizuoti ir spręsti problemas, kritiškai mąstyti, orientuotis konkrečioje situacijoje ir aplinkoje, spręsti konfliktus, sąmoningai priimti atsakingus sprendimus, mokytis visą gyvenimą ir kt.

AJC veiklos tikslas – panaudojant įvairių finansavimo šaltinių lėšas ir įstaigos bendruomenės intelektinius išteklius,  užtikrinti sąlygas įvairių amžiaus grupių ugdytiniams atsiskleisti ir įgyvendinti kūrybinius gebėjimus kultūrinėje ir socialinėje erdvėje, atrasti vietą vis modernėjančiame pasaulyje, formuoti jaunimo vertybių sistemą, suteikiant ugdomąjį turinį. Uždaviniai:

ü ugdyti jaunąją kartą – savarankiškas, kūrybingas asmenybes, atsakingus piliečius, tautos kultūros perėmėjus ir tęsėjus;

ü tenkinti saviraiškos poreikį, pažintinius interesus, plėtoti gebėjimus;

ü ugdyti pagarbą ir toleranciją tautinėms mažumoms, demokratišką požiūrį į įsitikinimų, gyvenimo būdo, pasaulėžiūrų įvairovę;

ü padėti specialių poreikių jaunimui adaptuotis visuomenėje per neformaliojo švietimo veiklą;

ü ugdyti atvirą Europai ir pasauliui jaunuomenę, gebančią orientuotis liberalioje ir plačioje vertybių skalėje;

ü ugdyti jaunimo motyvaciją, socialinį aktyvumą;

ü sudaryti patrauklias galimybes vaikams, jaunimui ir suaugusiems aktyviai ir įdomiai praleisti laisvalaikį pasirenkant taurias pramogas, formuoti pramogų kultūrą, plėsti turiningo laisvalaikio pasiūlą, sudaryti jaunimui sąlygas linksmintis, pramogauti, suteikiant ugdomąjį turinį;

ü ugdyti sveikos gyvensenos poreikį, gerinti sveikatą, lavinti fizinį kūno grožį;

ü siekti įstaigos mokytojų tolerancijos, iniciatyvos ir pedagoginės etikos adekvatumo.

AJC veikla skirta įvairaus amžiaus lankytojų aktyviai, motyvuotai veiklai skatinti, pozityviam ir sąmoningam mąstymui formuoti. Kiekvienam asmeniui suteikiama galimybė pasirinkti jį dominančią, jo siekius bei galimybes atitinkančią veiklą, kurioje jis gali save išreikšti, įgyti kompetenciją. AJC ugdytiniai savo pasiektais rezultatais garsina ne tik AJC, savo gimtąjį miestą Alytų, bet ir Lietuvą, skina laurus tarptautiniu mastu.

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa (-os)

Kodas

Vykdomos programos pavadinimas(programos pavadinimas)

01

Alytaus jaunimo centro veiklos programa

Efekto kriterijai

01-01  Ugdymo bazės modernizavimas, siekiant tenkinti ne mažiau kaip 1450 mokinių (vaikų, jaunimo, suaugusiųjų) poreikius.

01-02 Stiprinti suaugusiųjų motyvaciją mokytis, užtikrinant asmeninės ir profesinės kompetencijos ugdymą, tokiu būdu skatinant mokymosi visą gyvenimą poreikį.

01-03 Surengti ir dalyvauti ne mažiau kaip 250 kultūrinių, prevencinių ir kt. renginių, tenkinančių lankytojų poreikį ir pomėgius.

Kodas

Strateginio tikslo pavadinimas: užtikrinti neformaliojo švietimo teikiamų paslaugų kokybę ir mokinių saviraiškos galimybes.

02

Strateginio tikslo aprašymas

Kiekvienam asmeniui suteikti galimybę pasirinkti jį dominančią, jo siekius bei galimybes atitinkančią ugdomąją ar pramoginę veiklą, kurioje galėtų išreikšti save, įgyti asmeninę, edukacinę, socialinę, profesinę ir kt. kompetenciją.

Skatinti pedagogų nuolatinį mokymąsi – tobulinimąsi.

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa (-os)

Kodas

Vykdomos programos pavadinimas

(programos pavadinimas)

01

Alytaus jaunimo centro veiklos programa

Efekto kriterijai:

02-01 Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir kėlimas.

02-02 Projektinė veikla.

02-03 Ugdomojo proceso tobulinimo rezultatas – pasiekimai (laimėjimai).

Bendras lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

                                                                                                                                                 tūkst. Lt

Finansavimas

2013 m.

asignavimai

2014 biudžetinių

metų

asignavimų poreikis

2014 biudžetinių

metų asignavimai

2015 m.

projektas

2016 m.

projektas

1. Finansavimo šaltiniai, iš viso:

2050,6

1834,3

1834,3

1954,0

2054,0

1.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:

1706,8

1486,3

1486,3

1600,0

1700,0

1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

1559,6

1486,3

1486,3

1600,0

1700,0

1.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

146,4

 

 

 

 

1.1.3. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

0,8

 

 

 

 

1.2. Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:

 

 

 

 

 

1.2.1. Valstybės biudžeto lėšos

 

 

 

 

 

1.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

 

 

 

 

 

1.2.3. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos

 

 

 

 

 

1.2.4. Valstybės investicijų programos lėšos

 

 

 

 

 

1.3. Europos Sąjungos paramos lėšos

72,8

75,0

75,0

80,0

80,0

1.4. Kiti finansavimo šaltiniai iš, viso:

271,0

273,0

273,0

274,0

274,0

1.4.1. Paskolos lėšos

 

 

 

 

 

1.4.2. Rėmimo lėšos

11,9

13,0

13,0

14,0

14,0

1.4.3. Nuosavos lėšos

259,1

260,0

260,0

260,0

260,0

 

Asignavimų valdytojas                                                                                                 Kęstutis Ąžuolas

 

Programos koordinatorė                                                                                               Regina Vilkelienė


Alytaus jaunimo centro 2014-2016 metų strateginio veiklos plano 1 priedas