Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-51 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-26 SPRENDIMO NR. T-148 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 7, ALYTUJE, PANAUDOS“ PAKEITIMO IR LEIDIMO REMONTUOTI PATALPAS DAUGŲ G. 7, ALYTUJE

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-26 SPRENDIMO NR. T-148 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 7, ALYTUJE, PANAUDOS“ PAKEITIMO IR LEIDIMO REMONTUOTI PATALPAS DAUGŲ G. 7, ALYTUJE

 

 2014 m. vasario 27 d.   Nr. T-51

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimu Nr. T-302 patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, atsižvelgdama į labdaros ir paramos fondo SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos nacionalinio direktoriaus 2014-02-06 prašymą Nr. 1, Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktoriaus 2014-02-06 raštą Nr. VS-1-29, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimo Nr. T-148 „Dėl negyvenamųjų patalpų Daugų g. 7, Alytuje, panaudos“ 1 punktą – vietoje „perduoti 5 metams“ įrašyti „perduoti iki 2024-04-30“ ir išdėstyti jį taip:

„1. Leisti Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namams perduoti iki 2024-04-30  labdaros ir paramos fondui SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijai pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis įstatuose numatytai veiklai vykdyti savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų patikėjimo teise valdomas 137,10 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Daugų g. 7, Alytuje (kadastro duomenų byloje Nr. 11/2592 pastato unikalus Nr. 1197-9000-3042, pastatas pažymėtas 4D2b, patalpos pažymėtos 1-1 (3,86 kv. m), 1-2 (42,85 kv. m), 1-16 (7,42 kv. m), 1-17 (12,11 kv. m), 1-18 (16,47 kv. m), 1-19 (19,37 kv. m) ir  1-20 (35,02 kv. m).“

2. Leisti labdaros ir paramos fondui SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijai remontuoti (pagerinti) pagal panaudos sutartį suteiktas patalpas, nekeičiant paskirties, investuojant 120000,00 Lt, ir įpareigoti ją apie padarytas investicijas informuoti ir pateikti dokumentus Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktoriui.

3. Įgalioti Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorių pasirašyti susitarimą dėl 1 punkte nurodyto turto panaudos sutarties pakeitimo.

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

 

 

Į pradžią