Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-49 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

 2014 m. vasario 27 d. Nr. T-49

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 11 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimu Nr. T-214 patvirtintu Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu ir atsižvelgdama į Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktorės 2014-01-15 raštą Nr. SD-32 ir Alytaus miesto teatro direktorės 2014-01-16 raštą Nr. SD-32,  Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

                      1. Perduoti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise įstaigų nuostatuose numatytai veiklai vykdyti:

                      1.1. ilgalaikį turtą – kalbų mokymo laboratorijos programinės ir techninės įrangos komplektą (kalbų laboratorijos programinė įranga – 16 vnt., ausinės – 16 vnt.), įsigijimo data 2013-10-31, inventorinis Nr. 1200024, įsigijimo ir likutinė vertė 35 726,94 Lt (lėšų šaltinis – 5 359,04 Lt valstybės biudžeto lėšos, 30367,90 Lt Europos Sąjungos lėšos) – Alytaus Dzūkijos pagrindinei mokyklai;

                      1.2. trumpalaikį materialųjį turtą – dvi dirbtines egles, įsigijimo data 2001-12-20, vieneto įsigijimo kaina 926,00 Lt, suma 1 852,00 Lt (lėšų šaltinis – savivaldybės biudžeto lėšos) – Alytaus miesto teatrui.

2. Įgalioti Turto  valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus.

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

Į pradžią