Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-48 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ PARDAVIMO KAINŲ IR PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ PARDAVIMO KAINŲ IR PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO

 

 2014 m. vasario 27 d. Nr. T-48

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 10 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 20 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 1998-04-23 sprendimu patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės privatizavimo komisijos nuostatų 4.10 punktu ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės turto privatizavimo komisijos teikimą (2014-01-28 protokolas Nr. KPPn-2 (19.21.), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti privatizavimo objektų – negyvenamųjų patalpų – pradines pardavimo kainas:

1.1. salės su administracinėmis 157,57 kv. m ploto patalpomis (su bendro naudojimo 6,25 kv. m plotas patalpomis) Vilniaus g. 13-3, Alytuje (kodas 50006489) – 157 000,00 Lt (po neįvykusio aukciono);

1.2. lopšelio-darželio 1819,14 kv. m ploto pastato (su sandėliu, 11 stoginių ir kiemo statiniais) Vilties g. 28A, Alytuje (kodas 50006486) – 1 004 000,00 Lt, iš kurios objektui priskirto 0,9890 ha žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 575 300,00 Lt;

1.3. administracinio 83,51 kv. m ploto pastato (su inžineriniais tinklais) Merkinės g. 16C, Alytuje (kodas 50006488) – 81 600,00 Lt, iš kurios objektui priskirto 0,0611 ha žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 29 400,00 Lt.

2. Nustatyti atsiskaitymo už 1 punkte nurodytus privatizavimo objektus terminą – ne ilgiau kaip 1 metai nuo pirkimo–pardavimo sutarčių pasirašymo.

3. Papildyti Alytaus miesto savivaldybės privatizavimo objektų sąrašą pagal priedą.

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 


Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 27 d.

sprendimo Nr. T-48

priedas

 

PAPILDYTAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Kodas įmonių registre

Privatizavimo objekto pavadinimas, adresas, įmonės pagrindinė veikla ar trumpa objekto charakteristika*

Objekto balansinė likutinė vertė, tūkst. Lt (2013-11-30 duomenimis)

Valstybei (savivaldybei) tenkančių akcijų nominali vertė

 

 

Metinis įmonės įstatinio kapitalo rentabilumas

procentais

Darbuoto-jų skaičius

Pastabos (turto priėmimo–perdavimo akto data, numeris)

tūkst. Lt                              

procentais

1.

Lopšelis-darželis Jazminų g. 20, Alytuje (unikalus Nr. 1198-7001-2014, pažymėjimas plane 1C2p, plotas 2309,82 kv. m), kiemo statiniai inžineriniai: takai, tvora (unikalus Nr. 1198-7001-2147) ir šiam objektui priskirtas 0,9779 ha žemės sklypas

732,0

Apskrities valdytojo 1996-11-21 įsakymas Nr. 769

2.

Pastatas-profilaktoriumas Ulonų g. 33A, Alytuje (unikalus Nr. 1198-8009-2011, pažymėjimas plane 1D2p, plotas 1178,38 kv. m),  kiti statiniai (inžineriniai): kiemo aikštelė, tvora (unikalus Nr. 1198-8009-2022) ir šiam objektui priskirtas 0,4828 ha žemės sklypas

162,6

2012-10-01 perdavimo ir priėmimo aktas

Nr. D5-367/P1-106

 

Į pradžią