Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-47 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

 

 2014 m. vasario 27 d. Nr. T-47

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimu Nr. T-302 patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu ir atsižvelgdama į Alytaus tautinių mažumų kultūros centro 2014-01-20, Alytaus miesto liaudies meno studijos „Dainava“ 2014-01-16, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2014-01-29 prašymus ir Alytaus sporto ir rekreacijos centro 2014-01-30 raštą Nr. 29,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti 5 metams panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis įstaigų įstatuose numatytai veiklai vykdyti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise  priklausantį:

1.1. ilgalaikį turtą, kurio įsigijimo ir likutinė vertė 11 011,60 Lt, ir trumpalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė 8 724,80 Lt, pagal 1 priedą VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centrui;

1.2. ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė 14 000,00 Lt, sukauptas nusidėvėjimas 13 997,00 Lt, likutinė vertė 3,00 Lt, pagal 2 priedą Alytaus miesto liaudies meno studijai „Dainava“;

1.3. trumpalaikį materialųjį turtą – akordeoną, kurio įsigijimo 2001-12-22 vertė 300,00 Lt, Alytaus  tautinių mažumų kultūros centrui;

1.4. ilgalaikį materialųjį turtą – aktyvaus ugdymo sistemą, kurios 2013-11-29 įsigijimo ir likutinė vertė 19 999,00 Lt, inventorinis Nr. 50500089 – Alytaus šv. Benedikto gimnazijai.

2. Įgalioti Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartis.                     

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 27 d.

sprendimo Nr. T-47

1 priedas

 

VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI PERDUODAMO TURTO

SĄRAŠAS

I. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Invento-

rinis Nr.

Kie-kis, vnt.

Įsigijimo vertė, Lt

Sukauptas nusidėvėjimas vertė, Lt

Likutinė vertė, Lt

1.

Buhalterinės apskaitos programa (3 d. v.)

12000027

1

7211,60

0,00

7211,60

2.

Pistoletas „Steyr Sport LP“, kal. 4,5

90400119

1

3800,00

0,00

3800,00

Iš viso

 

2

11011,60

0,00

11011,60

 

II. Trumpalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Įsigijimo data

Mato vnt.

Kiekis, vnt.

Kaina, Lt

Suma, Lt

1.

Guma su lopetėlėmis, lengva (žalia)

2013-09-24

vnt.

5

49,97

249,85

2.

Guma su lopetėlėmis, vidutinė (raudona)

2013-09-24

vnt.

5

49,97

249,85

3.

Plaukmenys „Atletas“, 41-42

2013-09-24

por.

1

64,98

64,98

4.

Plaukmenys „Atletas“, 45-46

2013-09-24

por.

2

64,98

129,96

5.

Plaukmenys „Atletas“, 39-40

2013-09-24

por.

7

64,98

454,86

6.

Plaukmenys „Atletas“, 39-40

2013-09-24

por.

1

64,98

64,98

7.

Plaukmenys „Atletas“, 37-38

2013-09-24

por.

4

64,98

259,92

8.

Plaukmenys „Atletas“, 43-44

2013-09-24

por.

2

64,98

129,96

9.

Plaukmenys „Atletas“, 41-42

2013-09-24

por.

3

64,98

194,94

10.

Plaukmenys „Ras“, 41-42

2013-09-24

por.

1

64,98

64,98

11.

Plaukmenys „Atletas“, 41-42

2013-09-24

por.

4

64,98

259,92

12.

Plaukimo vamzdelis „Mid-heab“, geltonas

2013-09-24

vnt.

16

49,97

799,52

13.

Plaukimo lopetėlės „Riešo sutvirtinimas“, jr. „Finis“

2013-09-24

por.

4

60,02

240,08

14.

Plaukimo lopetėlės „Riešo sutvirtinimas“, jr. „Finis“

2013-09-24

por.

2

60,01

120,02

15.

Plaukmenys „Atletas“, 47-48, CG

2013-09-24

por.

1

64,98

64,98

16.

Sportinis kostiumas, dydis M

2013-11-11

kompl.

1

80,00

80,00

17.

Šaulio striukė, dydis 48

2013-11-11

vnt.

1

990,00

990,00

18.

Šaulio striukė, dydis 46

2013-11-11

vnt.

1

990,00

990,00

19.

Kelnės, dydis M

2013-11-11

vnt.

1

20,00

20,00

20.

Šaulio kelnės, dydis 48

2013-11-11

vnt.

1

798,00

798,00

21.

Šaulio kelnės, ddydis 46

2013-11-11

vnt.

1

798,00

798,00

22.

Pirštinės sporiniam šaudymui

2013-11-11

vnt.

3

388,00

1164,00

23.

Apatiniai šaudymo drabužiai, dydis S

2013-11-11

kompl.

1

536,00

536,00

Iš viso

 

 

68

 

8724,80

______________________

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 27 d.

sprendimo Nr. T-47

2 priedas

 

 

ALYTAUS MIETO LIAUDIES MENO STUDIJAI „DAINAVA“ PERDUODAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO

SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Gavimo

metai

Invento-rinis

Nr.

Įsigijimo

vertė, Lt

Sukauptas nusidė-vėjimo vertė, Lt

Likutinė vertė, Lt

(2013-12-31 duomeni-mis)

1.

Akordeonas „Weltmeister“

1998-10-25

013140

8000,00

7999,00

1,00

2.

Kontrabosinė birbynė

1998-10-25

013141

2000,00

1999,00

1,00

3.

Smuikas

1998-10-25

013143

4000,00

3999,00

1,00

Iš viso

 

 

14000,00

13997,00

3,00

 

________________________

 

 

      

 

 

Į pradžią