Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-45 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pakeistas 9 p.

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI REZERVUOTOMIS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOMIS ALYTAUS MIESTO GATVĖSE IR AIKŠTELĖSE NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI REZERVUOTOMIS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOMIS ALYTAUS MIESTO GATVĖSE IR AIKŠTELĖSE NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 2014 m. vasario 27 d. Nr. T-45

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 13 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis Alytaus miesto gatvėse ir aikštelėse nuostatus (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 27 d.

sprendimu Nr. T-45

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI REZERVUOTOMIS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOMIS ALYTAUS MIESTO GATVĖSE IR AIKŠTELĖSE NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis Alytaus miesto gatvėse ir aikštelėse nuostatai reglamentuoja vietinės rinkliavos už naudojimąsi rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis Alytaus miesto gatvėse ir aikštelėse dydžius, mokėjimo ir grąžinimo tvarką, ir ši rinkliava yra Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – savivaldybės tarybos) sprendimu nustatyta privaloma įmoka.

2. Šia rinkliava siekiama pagerinti automobilių transporto eismo sąlygas mieste, esant sudėtingai transporto statymo situacijai, surinkti lėšų, kurios būtų naudojamos gatvėms ir aikštėms prižiūrėti bei remontuoti.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Vietinė rinkliava – savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka už naudojimąsi rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis Alytaus miesto gatvėse ir aikštelėse, galiojanti Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje.

Rinkliavos mokėtojai – fiziniai ir juridiniai asmenys.

Rezervuota stovėjimo vieta – vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik su specialiais leidimais (leidimai tvirtinami už priekinio stiklo).

4. Specialųjį leidimą, suteikiantį teisę transporto priemonei stovėti kelio ženklo Nr. 531 ,,Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje, išduoda Alytaus miesto savivaldybės Miesto ūkio skyrius.

5. Specialiųjų leidimų, suteikiančių teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo Nr. 531 ,,Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje, išdavimas yra nustatytas Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintame Specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 ,,Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos apraše.

6. Rinkliava mokama už automobilio statymą įrengtose rezervuotose automobilių stovėjimo vietose Alytaus miesto gatvių ir automobilių stovėjimo aikštelių teritorijose.

7. Rinkliavos mokėtojai yra transporto priemonių valdytojai, kurie naudojasi rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis Alytaus miesto gatvėse ir aikštelėse, įrengtose vadovaujantis Specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašu.

8. Jei rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis naudojasi asmenys, turintys teisę valdyti kelio ženklo Nr. 531 ,,Rezervuota stovėjimo vieta“ (toliau – kelio ženklas) galiojimo zonoje esančią teritoriją, ja naudotis ar disponuoti, rinkliava nerenkama.

         

II. RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

9. Rinkliavos dydžiai už naudojimąsi rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis Alytaus miesto gatvėse ir aikštelėse yra tokie:

9.1. už vieną rezervuotą automobilio stovėjimo vietą S. Dariaus ir S. Girėno, Jotvingių, Ugniagesių, Vilniaus, Birutės, Pulko, Ligoninės gatvėse vienam mėnesiui – 50 Lt/14 Eur*, vieneriems metams – 500 Lt/144* Eur;

9.2. už vieną rezervuotą automobilio stovėjimo vietą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje, išskyrus S. Dariaus ir S. Girėno, Jotvingių, Ugniagesių, Vilniaus, Birutės, Pulko, Ligoninės gatves, vienam mėnesiui – 30 Lt/8,6 Eur*, vieneriems metams – 300 Lt/86, Eur*.

Rinkliava žvaigždute (*) pažymėta valiuta mokama nuo 2015 m. sausio 1 dienos10.

2014 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-263 redakcija

 

Vietinė rinkliava netaikoma:

10.1. Valstybės ir savivaldybės įstaigų ir organizacijų tarnybiniams automobiliams statyti prie jų įstaigų esančiose aikštelėse kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonose;        

10.2. fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie automobiliams statyti naudoja privačias bei valstybės (savivaldybės) išnuomotas žemės valdas;

11. Jeigu nesibaigus laikotarpiui, už kurį sumokėta rinkliava, rinkliavos mokėtojas pakeitė automobilį, jis turi kreiptis į Miesto ūkio skyrių dėl įrašo pakeitimo specialiajame leidime. Atsakingam Miesto ūkio specialistui grąžinamas leidimas, kuriame reikia pakeisti duomenis. Naujas leidimas išduodamas nemokamai, jo galiojimo terminas nustatomas iki tos datos, kuri buvo nurodyta grąžintame leidime.

II. RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

 

12. Rezervuotoms vietoms įrengti Alytaus miesto teritorijoje fiziniai ar juridiniai asmenys turi pateikti prašymą Saugaus eismo komisijai, o gavęs pritarimą, privalo kreiptis į savivaldybės administraciją dėl stovėjimo vietų įrengimo bei sumokėti rinkliavą pagal nustatytą tarifą.

13. Nustatyto dydžio rinkliava įskaitoma į Alytaus miesto savivaldybės biudžetą.

14. Rinkliava          (ar jos dalis) rinkliavos mokėtojui grąžinama, jeigu:

14.1. Alytaus miesto saugaus eismo komisijos sprendimu, panaikinamas kelio ženklas Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ nepasibaigus laikotarpiui, už kurį yra sumokėta (gražinama suma yra proporcinga nepasibaigusiam periodui);

14.2. fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie kelio ženklu Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ pažymėtą aikštelę automobiliams statyti iš valstybės (savivaldybės) nusipirko arba išsinuomojo ir moka žemės mokestį, rinkliavos mokėtojui pateikus prašymą, kuriame nurodyta grąžinimo priežastis;

14.3. jei buvo sumokėta didesnė rinkliava, negu numatyta šiuose nuostatuose, pateikus prašymą, kuriame nurodytos permokos aplinkybės.

 

V. KITOS SĄLYGOS

 

15. Asmenys, pažeidę šiuos nuostatus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

16. Rinkliavos rinkimą kontroliuoja vietos mokesčio administratorius, Valstybės kontrolė ir Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

17. Rinkliava, surinkta pažeidžiant šiuos nuostatus, grąžinama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________________________________

 

 

 

 

Į pradžią