Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-38 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

 

 2014 m. vasario 27 d. Nr. T-38

Alytus

 

         Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 5 punktu, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 5 dalimi ir 12 straipsniu, Viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro įstatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-03-27 sprendimu Nr. T-77, 26.6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      1. Tvirtinti Viešosios įstaigos kultūros ir komunikacijos centro 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

                      2. Pritarti Viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro 2013 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

              

PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 27 d.

sprendimu Nr. T-38

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

Pristatymas:

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros ir komunikacijos centras įsteigta 2005 metų gruodžio mėn. ir yra viena iš Alytaus miesto savivaldybės kultūros organizacijų.

Įstaigos steigėja (savininkė) yra Alytaus miesto savivaldybės taryba. Įstaigos vadovas – Vidas Simanauskas – direktoriumi paskirtas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-220.

Pagrindinė įstaigos veikla – daugiafunkcinis kultūros centras.

Įstaigos administruojamas plotas – 9645,93 kv. m.

Įstaigos adresas – Pramonės g. 1B, LT-62175 Alytus, tel. (8 315) 77 480, faks. (8 315) 77 147, el. p. akkcvidas@gmail.com

 

Darbuotojų skaičius:

Įstaigoje dirba 14 darbuotojų: administracijoje 6 darbuotojai (iš jų 3 kultūros darbuotojai), kultūros darbuotojai – 4 (iš viso 7 kultūros darbuotojai) bei 4 aptarnaujantys darbuotojai.

 

Vizija, misija, tikslas ir uždaviniai:

Įstaigos vizija – „Stogas, po kuriuo vietą susirastų aktyvūs ir kūrybingi Alytaus miesto gyventojai nuo vaiko ar paauglio iki senjoro. Durys, į kurias galėtų pasibelsti bet kuri bendruomenės iniciatyva. Langai, kuriuose šviestų visuomenės veiklos perspektyva“.

Įstaigos misija – sudaryti sąlygas Alytaus miesto gyventojų meninei saviraiškai, puoselėjant mėgėjų meno kultūrą ir tradicijas, tenkinti ir ugdyti gyventojų kultūrinius poreikius.

Pagrindinis įstaigos tikslas yra tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūrinius, edukacinius, socialinius poreikius, organizuojant mėgėjiško ir profesionalaus meno renginius, teikiant įvairias kultūros ir pramogų paslaugas, ir puoselėti etnokultūrą bei mėgėjų meną.

Tikslams įgyvendinti iškelti šie uždaviniai:

1. Kultūros paslaugų, saviraiškos ir meno mėgejų veiklos plėtra Alytaus kultūros ir komunikacijos centre.

2. Tenkinti bendruomenės kultūrinius, etnokultūrinius poreikius organizuojant kultūros paslaugas.

3. Sudaryti sąlygas, organizuoti profesionalaus meno sklaidą.

4. Organizuoti etninės kultūros sklaidą.

5. Sudaryti sąlygas mėgėjų meno kolektyvų veiklai.

6. Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą.

7. Teikti paslaugas suaugusiųjų ir jaunimo kultūriniai saviraiškai.

8. Plėtoti tarptautinį ir tarpkultūrinį bendradarbiavimą.

9. Sudaryti sąlygas kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimui.

10. Užtikrinti įstaigos funkcijų vykdymą ir darbuotojų išlaikymą.

 

Veiklos rezultatai:

   Įstaigos veiklai vykdyti iš visų šaltinių gauta 773,06 tūkst. litų. Iš jų 512,6 tūkst. litų sudarė savivaldybės biudžeto asignavimai, projektinei veiklai skirta 140,17 tūkst. litų. Kultūros rėmimo fondo parama sudarė 20 tūkst. litų. Gauta parama iš juridinių asmenų 12,7 tūkst. litų. Putinų ir Likiškių gyvenamosios teritorijos vietos bendruomenės veiklai skirta 32,56 tūkst. litų. AKKC uždirbtos pajamos sudarė 115,1 tūkst. litų.

 

2013 m. įstaiga suorganizavo 116 renginių, kuriuose apsilankė apie 37 tūkst. žiūrovų: 35 profesionaliojo meno renginių (15 000 žiūrovų) (iš jų 8 nemokamus Tarptautinio Dainavos šalies muzikos festivalio koncertus), 11 tautodailės ir kt. parodų (10 000 lankytojų), 8 edukacinius renginius (400 dalyvių), 23 pramoginės muzikos koncertus (14 000 žiūrovai), AKKC suorganizavo 4 etnokultūrinius renginius (3 000 lankytojų), taip pat suorganizuoti 37 kito pobūdžio renginiai (2 600 žiūrovų). AKKC mėgėjų meno kolektyvai surengė 26 pasirodymus (iš jų 12 kultūros įstaigoje, 10 išvykose Lietuvoje, 4 išvykose užsienyje). Profesionaliosios muzikos sklaidai ir Dainavos šalies muzikos festivaliui iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto buvo skirta 10 tūkst. litų., iš Kultūros rėmimo fondo 15 tūkst. litų. Taip pat gauta juridinių asmenų parama, kuri sudarė 12,7 tūkst. litų.

AKKC kartu su cirko studija „Dzūkija“ organizavo tarptautinį Alytaus cirko festivalį ─ konkursą. Renginiui organizuoti buvo gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto 1 tūkst. litų ir iš Kultūros rėmimo fondo 5 tūkst. litų. Cirko studija „Dzūkija“ taip pat dalyvavo cirko festivalyje „Cirko žiburiai 2013“, vykusiame Šakiuose, Druskininkų vandens parko televiziniame filmavime Druskininkuose, Simno verslo mokykloje.

Įstaigos patalpose savo veiklą vykdantis kamerinis choras „Varsa“ dalyvavo festivalyje Monterėjuje, Meksikoje.

Įstaigos patalpose veiklą vykdanti šokio studija „Aušrinė“ organizavo jaunimo šiuolaikinio šokio festivalį „Kalbame šokiu“. Dalyvavo stipriausi, išraiškingiausi jaunimo šokio kolektyvai, jauni, bet neeiliniai atlikėjai, bebaimiai cirko artistai.

                   Alytaus kultūros ir komunikacijos centras suorganizavo šiuos nemokamus renginius (įeina į bendrą renginių skaičių): Amfiteatro atidarymo koncertas (gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto 10 tūkst. litų), Joninių ir Oninių minėjimo šventės (gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto 5,6 tūkst. litų), V Cirko festivalis (gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto 1 tūkst. litų), Tarmiška šventė „Dar cik tai dar“ (gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto 1,5 tūkst. litų). Bendradarbiaujant su Putinų ir Likiškių gyvenamosios teritorijos vietos bendruomene AKKC vyko nemokama Mokslo ir žinių dienos paminėjimo šventė (finansuota iš Putinų ir Likiškių gyvenamosios teritorijos vietos bendruomenės veiklai skirtų lėšų). AKKC organizavo koncertus Alytaus miesto gimtadienio šventės metu, jiems gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto sudarė 100 tūkst. litų, taip pat Alytaus miesto Eglutės įžiebimo šventę, gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto sudarė 12 tūkst. litų.

Įstaigos patalpose savo veiklą vykdė Alytaus miesto cirkas „Dzūkija“, kamerinis choras „Varsa“, šiuolaikinio šokio studija „Aušrinė“, tradicinės muzikos kapela „Smiltelė“ ir „Jotvainiai“, 6 neformalaus jaunimo bei suaugusiųjų meninės saviraiškos grupės. Minėtus mėgėjų meno kolektyvus sudaro 210 narių (74 iš jų vaikai ir jaunimas).

                   2013 m. įstaiga sėkmingai baigė vykdytį projektą su Elko kultūros centru (Lenkija) „Tarpvalstybinė kultūrinė centrų integracija „Scenos apipus sienos“. Bendras projekto biudžetas – 9 mln. 832 tūkst. 698,91 Lt., VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro dalis – 58 tūkst. 552,17 Lt. Remiantis ES standartais, projektu buvo siekiama sukurti infrastruktūrą Lietuvos ir Lenkijos partnerių teritorijose. Prie Alytaus kultūros ir komunikacijos centro bei Elko kultūros centro baigti statyti lauko amfiteatrai, vykdytos viešinimo veiklos. Iškilmingas AKKC amfiteatro atidarymas vyko birželio 2 d. Taip pat buvo išleistas kultūrinis turizmo leidinys abipus sienos.

 

Problemos:

·       reikia kultūros specialisto – etnografo, renginių organizatoriaus etato;

·       nepakankamas įstaigos finansavimas;

·       labai brangiai kainuojantis patalpų šildymas;

·       maži įstaigos darbuotojų atlyginimai;

·       iš Valstybinės investicijų programos skirto finansavimo VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centrui renovuoti per mažai lėšų skiriama kasmetinėms investicijoms pastatui ir įrengimams naujinti;

·       yra patalpų reikalaujančių kapitalinio remonto;

·       būtina sutvarkyti įstaigos aplinką ir automobilių stovėjimo aikštelę.

 

Įvaizdžio gerinimo priemonės:

·       organizuojamuose renginiuose taikomos nuolaidos vaikams, mokiniams, studentams, pensininkams bei neįgaliesiems;

·       meno kolektyvų dalyvavimas tarptautiniuose bei respublikiniuose konkursuose ir renginiuose;

·       nuolatinis geros teikiamų paslaugų kokybės siekimas.

 

 

 

Direktorius                                                                                                 Vidas Simanauskas

 

 

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO

2013METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2014 m. sausio  30 d.

 

I. BENDROJI DALIS

 

                      Viešoji įstaiga Alytaus kultūros ir komunikacijos centras yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikla tenkina bendruomenės kultūros ugdymo, saviraiškos ir kultūros vartojimo poreikius. Įstaiga veikia kultūros, socialinėje, mokslo, švietimo, poilsio ir pramogų organizavimo srityse ir viešai teikia šių sričių paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

                      Viešoji įstaiga Alytaus kultūros ir komunikacijos centras  įsteigtas 2005 m. rugsėjo 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-179, 2005 m. lapkričio 30 d. įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos buveinė yra Pramonės g. 1B, Alytuje, įmonės kodas – 300510369, įstaiga nėra pridėtinės vertės mokėtoja.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2005 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-234 sudaryta negyvenamųjų patalpų Pramonės g. 1 panaudos sutartis Nr. NS-14, pagal kurią panaudos davėja perduoda panaudos gavėjai laikinai neatlygintinai naudotis savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: negyvenamąsias patalpas Pramonės g. 1, Alytuje, bendras plotas 9645.93 kv. m, pradinė balansinė vertė 11688171 Lt viešosios įstaigos įstatuose numatytai veiklai vykdyti iki 2030 m. gruodžio 30 d.

                      Kultūros centro veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Įstaigos veiklos pobūdis – daugiafunkcinis kultūros centras, kurio tikslas – tenkinti sociakultūrinius poreikius, puoselėti etnokultūrą ir mėgėjų meną. Įstaigos funkcijos: vykdyti kultūros srities neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo projektus, sudaryti sąlygas veikti visų amžiaus tarpsnių ir socialinių grupių mėgėjų kolektyvams, puoselėti etninę kultūrą, organizuoti lietuvių tautos kalendorinių švenčių, valstybinių švenčių, atmintinų datų renginius sudaryti sąlygas ir galimybes profesionaliojo scenos meno renginiams vykdyti, organizuoti įvairios kūrybinės veiklos parodas, teikti kitas Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintas kultūros ir pramogų veiklos organizavimo, aptarnavimo paslaugas, administruoti įstaigos sales ir kitas bendruomenės sociokultūrinei veiklai tinkamas patalpas. Viešųjų darbų organizavimą įstaiga vykdo, dalyvaudama Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo viešųjų darbų programoje.

                      Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

                      Įstatinis kapitalas suformuotas steigėjo – Alytaus miesto savivaldybės tarybos.                           Yra patvirtinta 17,5 VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro etatų.

 

II. APSKAITOS POLITIKA

 

1. Viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaryta, taikant bendruosius apskaitos principus, nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo bei turinio svarbos. Įstaigos apskaitos tvarkymą ir finansinę atskaitomybę reglamentuoja šie finansinės atskaitomybės teisės aktai:

                      1.1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (Žin.., 2001, Nr. 99-3515; 2011, Nr. 163-7761);

                      1.2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu  Nr. 1K-372 patvirtintos Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atskaitomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo taisyklėmis (Žin., 2004, Nr. 171-6342;2008, Nr. 120-4566; 2009, Nr.2-94);

                      1.3. Lietuvos  Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas;

                      1.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;

                      1.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“;

                      1.6. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (1996 m. rugpjūčio 13 d., Nr. I-1491);

                      1.7. Lietuvos Respublikos pinigų įstatymas;

                      1.8. Lietuvos Respublikos darbo ir Civilinis kodeksai;

                      1.9. Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės direktorius 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymas Nr. 38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų“.

Apskaitos politika patvirtinta 2013 m. sausio 10 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-3. Apskaitos politika reglamentuoja pajamų ir sąnaudų pripažinimo būdus, duomenų atvaizdavimo balanse metodus, finansinio turto ir nuosavo kapitalo įsipareigojimų apskaitą, finansinės atskaitomybės sudėtį, veiklos ataskaitos ir aiškinamojo rašto parengimo tvarką.

 

NEMATERIALUSIS TURTAS

 

Nematerialiuoju turtu laikomas nepiniginis, neturintis materialios formos turtas, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, balanse parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą. Nematerialiojo turto likvidacinė vertė laikoma lygia 1 (vienam) litui. Nematerialiojo turto amortizacijos suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo įsigijimo ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo ar visos nematerialiojo turto vertės perkėlimo į sąnaudas.

 

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

 

Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vienetu pripažįstamas visiškai užbaigtas įrenginys su visais jo įtaisais ir priklausiniais arba atskiras komplektas daiktų, sudarančių visumą ir drauge atliekančią tam tikrą funkciją. Materialusis turtas priskiraimas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos požymius:

ketinama jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;

pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;

galima patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;

turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė kaip 1 000 Lt;

įstaigai perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu, tai yra įstaiga įgyją teisę valdyti, naudoti materialųjį turtą ir juo disponuoti, tampa atsakinga už šį turtą ir jai priklauso materialiojo turto teikiama nauda.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Įsigijimo savikaina apskaičiuojama prie už tą turtą mokėtinos ar sumokėtos pinigų sumos pridedant tiesiogines su įsigijimu susijusias išlaidas. Į ilgalaikio materialiojo turto vertę pridėtinės vertės mokestis neįskaitomas, jis pripažįstamas sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai turtas buvo gautas.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu nuo kito mėnesio pirmos dienos, pradėjus šį turtą naudoti, ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos jį nurašius, pardavus ar kitaip perleidus ir tada, kai visa turto vertė (atėmus likvidacinę vertę) perkeliama į veiklos sąnaudas.

Likvidacinė turto vertė nustatoma atsižvelgiant į sumą, kurią už šį turtą tikimasi gauti, pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikui.

 

TRUMPALAIKIS TURTAS

 

Atsargos

Atsargoms priskiriamas turtas, skirtas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Įsigijimo metu atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Sudarant finansines ataskaitas, atsargos parodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Atsargų įsigijimo savikaina laikoma už tas atsargas sumokėta (mokėtina) suma. Kitos su atsargų įsigijimu susijusios (transporto, negrąžintini mokesčiai)  išlaidos, priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kurį jos buvo patirtos, sąnaudoms. Atsargos, įsigytos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos litais pagal pirkimo dieną galiojusį valiutos kursą.

Atsargų, kurios įsigijus perduodamos naudoti, vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Vidaus kontrolės tikslais jos registruojamos užbalansinėse sąskaitose ir apskaitomos kiekine išraiška.

Kuras į sąnaudas nurašomas pagal įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintas kuro sunaudojimo normas, atsižvelgiant į nuvažiuotus atstumus, kurie nurodyti kelionės lapuose.

 

Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos jų atsiradimo dienos verte, balanse parodomos atėmus abejotinas skolas. Abejotinos skolos nustatomos peržiūrint ir atskirai įvertinant kiekvieną gautiną sumą.

 

KAPITALO APSKAITA

 

Įstaigos nuosavą kapitalą sudaro:

dalininkų kapitalas;

sukauptas veiklos rezultatas.

Veiklos rezultatas gali būti įstaigos uždirbtas pelnas arba patirti nuostoliai. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas ir ankstesniųjų laikotarpių veiklos rezultatas balanse rodomi atskirai. Rengiant finansines ataskaitas, praėjusių metų veiklos rezultatas priskiriamas ankstesnių metų veiklos rezultatui.

 

FINANSAVIMO APSKAITA

 

Įstaigos finansavimą sudaro:

tiksliniai įnašai, skirti griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti;

parama, gauta konkrečiai programai vykdyti;

gautas tikslinis finansavimas iš savivaldybės biudžeto, struktūrinių fondų, kitų šaltinių.

Lėšos, gautos programų vykdymui iš savivaldybės biudžeto, struktūrinių fondų, kitų šaltinių, pajamomis nepripažįstamos. Gauti tiksliniai finansavimai iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, kitų šaltinių, pajamomis nepripažįstami. Jie parodomi kaip to laikotarpio, kurį patiriamos su programos vykdymu susijusios sąnaudos, kitoms finansavimo pajamomis.

 

PAJAMOS IR SĄNAUDOS

 

Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, tai yra apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo laiką. Pajamomis laikomas tik ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamas trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos. Pinigai, gauti iš anksto apmokėjus už paslaugas ar prekes, apskaitoje rodomi kaip įstaigos įsipareigojimai pirkėjams.

Sąnaudos, patirtos vykdant programas, projektus ir uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose parodomos taikant kaupimo, pajamų ir sąnaudų palyginimo principus, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ataskaitinio ar ankstesnių laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, nesusijusios su per ataskaitinį laikotarpį uždirbtomis pajamomis, bet skirtos būsimų laikotarpių pajamoms uždirbti, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose pateikiamos kaip turtas. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį turėtų išlaidų neįmanoma susieti su konkrečiomis pajamomis ir ateinančiais laikotarpiais jos neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos įstaigos sąnaudomis tą laikotarpį, kurį buvo patirtos.

Sąnaudos yra skirstomos į veiklos sąnaudas ir kitas sąnaudas.

Veiklos sąnaudoms priskiriamos darbuotojų darbo apmokėjimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos), patalpų išlaikymo, remonto, transporto, ryšių, nuomos, draudimo, mokesčių sąnaudos bei ilgalaikio ir trumpalaikio turto praradimo ir nurašymo nuostoliai.

Kitos veiklos sąnaudoms yra priskiriami ilgalaikio turto perleidimo nuostoliai, neigiama valiutų kurso pasikeitimo įtaka, sumokėtų baudų ir delspinigių sąnaudos, banko palūkanų sąnaudos, kitos sąnaudos, nesusijusios su pagrindine įstaigos veikla.

Gautas tikslinis finansavimas įstaigos tikslams įgyvendinti, veiklos rezultatų ataskaitoje rodomas su teigiamu ženklu straipsnyje kitos finansavimo pajamos.

Veiklos rezultatai pagal 2013 metų gruodžio 31 d. duomenis pateikti Veiklos rezultatų ataskaitoje.

Veiklos rezultatų ataskaitoje strapsnyje 4.1. Dėl ankstesnių laikotarpių  klaidų taisymo – nurodyta priskaičiuotas už 2012 metus mokėtinas nuomos mokestis 4419.36 Lt. (įsiskolinimas savivaldybei) ir 1723.57 Lt.( permoka VDFV Alytaus skyriui).

 

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėse ataskaitose pateikiami jų verte atsiradimo dieną.

Pinigai, gauti už iš anksto apmokėtas paslaugas (prekes), apskaitoje rodomi kaip įsipareigojimai pirkėjams.

 

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

 

1. Nematerialusis įstaigos turtas yra programinė įranga. Nematerialusis turtas, kuris yra įsigytas 2006m. – 2008m. yra visiškai amortizuotas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto likutinė vertė – 2 litai.

2. Ilgalaikis materialusis įstaigos turtas yra mašinos ir įrengimai, kompiuterinė ir biuro technika, baldai ir kitas materialus turtas (muzikos instrumentai, pultai ir kitos scenos priemonės). Tautiniai drabužiai apskaitomi užbalansinėje s-toje ir sudaro 31360 Lt.

 

 

Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto būklė:

 

Rodikliai

Materialusis turtas (Lt)

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje

34087

perkelta į  atsargas ir užbalansinį turtą

5714

turto įsigijimas per finansinius metus

38587

turto nusidėvėjimas per finansinius metus

11558

Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje

55402

                 

3. Straipsnyje „Išankstiniai apmokėjimai“ parodoma:

Atsargos (įstaigoje naudojamas mažavertis inventorius) – 29081 Lt;

išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 3140 Lt;

4. Straipsnyje „Pirkėjų įsiskolinimas“ – 29020 Lt. parodytos pirkėjų skolos, susidariusios iki 2013 m. gruodžio 31 d.;

5. Nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra – 70964 Lt. Tai sukauptas veiklos rezultatas. Įstaigos komercinės ir ūkinės veiklos grynasis rezultatas  2013 m. – 117116 litų nuostolio;

6. Straipsnyje „Tiksliniai įnašai“- 397 Lt. parodytas gautų, bet nepanaudotų tikslinių įnašų (paramos) likutis, kuris bus naudojamas įstaigos veiklai finansuoti ir projektams vykdyti.

7. Straipsnyje „Trumpalaikiai įsipareigojimai“ parodytos:

skolos tiekėjams  – 183318.01 Lt;

įmokos į garantinį fondą - 577 Lt;

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – į savivaldybės biudžetą yra mokėtinas nuomos mokestis – 8281Lt ;

8. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga uždirbo 115086 litų pajamų, kurios yra priskiriamos ūkinės komercinės veiklos pajamoms. Jas sudaro:

Pajamos už bilietų platinimą  ir  gauti komisiniai – 19261 Lt;

pajamos už suteiktas paslaugas – 90903Lt;

cirko būrelio pajamos – 1722 Lt;

reklamos pajamos – 3200 Lt.

9. Ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudas sudaro 1 033 672 Lt. Kompensuotas sąnaudos sudaro 916556 Lt.,  nekompensuotas – 117116 Lt.

 

IV. GAUTAS IR PANAUDOTAS FINANSAVIMAS

 

1. Finansavimas pagal programas:

1.1. Vykdydama kultūros paslaugų saviraiškos ir meno mėgėjų plėtros užtikrinimo programą įstaiga per ataskaitinį laikotarpį gavo tikslinį finansavimą:

iš savivaldybės biudžeto. Tikslinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto panaudojimas

 

2013 metais įstaigos veiklai funkcionuoti:

 

Likutis 2013 m. sausio 1 d.

Gautas finansavimas iš savivaldybės per 2013 m.

Panaudotas finansavimas per 2013 m.

Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.

0

512657,16

512657,16

0

 

                  Iš savivaldybės biudžeto gautas  512657,16 Lt finansavimas buvo panaudotas žemiau išvardintoms išlaidoms kompensuoti:

 

 

Išlaidų pavadinimas

Panaudota suma, Lt

Darbo užmokestis

224200,00

Socialinio draudimo įmokos

69457,16

Ryšių paslaugos

2600,00

Kitoms prekės

500,00

Komunalinės paslaugos

215400,00

Kitos paslaugos

1300.00

 

 

IŠ VISO:

512657,16

 

                     1.2. Iš savivaldybės biudžeto 2013 metais gautas specialiųjų lėšų tikslinis finansavimas:

Likutis 2013 m. sausio 1 d.

Gautas finansavimas iš savivaldybės per 2013 m.

Panaudotas finansavimas per 2013 m.

Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.

0

26500,00

26500,0

0

 

                  Iš savivaldybės biudžeto gautas specialiųjų lėšų tikslinis finansavimas 26500,00 Lt buvo panaudotas žemiau išvardintoms išlaidoms kompensuoti:

 

Išlaidų pavadinimas

Panaudota suma, Lt

Darbo užmokestis

20300,00

Socialinio draudimo įmokos

6200,00

IŠ VISO:

26500,00

 

1.3. Kultūros projektams vykdyti iš savivaldybės biudžeto gautas tikslinis finansavimas:

 

Likutis 2013 m. sausio 1 d.

Gautas finansavimas iš savivaldybės per 2013 m.

Panaudotas finansavimas per 2013 m.

Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.

0

140171,59

140171,59

0

 

                 Gautas 140171,59 Lt. finansavimas  kultūros projektams vykdyti buvo panaudotas žemiau išvardintiems projektams:

 

Projekto  pavadinimas

Panaudota suma, Lt

V Cirko festivalis

1000,00

Dainavos šalies muzikos festivalis ir profesionalios muzikos koncertų sezonas Alytaus mieste

10000,00

Amfitetro atidarymo šventė

10000,00

Alytaus miesto gimtadienio šventė „Šalis ta – Alytus vadinas“

100000,00

 

AKKC Joninės ir Ona-Liepos karalienė

5600,00

Tarmiška šventė “Dar ciktai dar”

1500,00

Eglutės įžiebimo šventė:

12071,59

(iš jų 1071,59Lt savivaldybės Paramos lėšos) ir 1000Lt iš savivaldybės gaunamų ES lėšų).

 

IŠ VISO:

140171,59

 

1.4. Vykdant ir įgyvendinant kultūros projektus buvo gautas tikslinis finansavimas iš Lietuvos kultūros rėmimo fondo:

 

Likutis 2013 m. sausio 1 d.

Gautas finansavimas iš Kultūros ministerijos rėmimo fondo per 2013 m.

Panaudotas finansavimas per 2013 m.

Likutis 2013m. gruodžio 31 d.

0

20000,00

20000,00

 

0

  

Iš Kultūros ministerijos rėmimo fondo  gautas  20000,00 Lt.  finansavimas  buvo panaudotas žemiau išvardintų projektų vykdymui:

 

Projekto  pavadinimas

Panaudota suma, Lt

V tarptautinis Cirko festivalis

5000,00

Dainavos šalies muzikos festivaliui

15000,00

IŠ VISO:

20000,00

 

1.5. Siekiant užtikrinti švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimą iš miesto savivaldybės gauta  mokinio krepšelio lėšos:

 

Likutis 2013 m. sausio 1 d.

Gautas finansavimas iš savivaldybės per 2013 m.

Panaudotas finansavimas per 2013 m.

Likutis 2013m. gruodžio 31 d.

0

1571,76

1571,76

 

0

 

Iš savivaldybės biudžeto gautos mokinio krepšelio finansavimo lėšos buvo panaudotas žemiau išvardintoms išlaidoms kompensuoti:

 

Išlaidų pavadinimas

Panaudota suma, Lt

Darbo užmokestis

1200,00

Socialinio draudimo įmokos

371,76

IŠ VISO:

1571,76

 

 1.6. 2013 metais buvo užbaigtas įgyvendinti projektas  “Tarpvalstybinė kultūrinė centrų integracija “Scenos abipus scenos” Nr. LT-PL/110. Šiam projektui užbaigti buvo gautas tikslinis finansavimas:

 

Likutis 2013 m. sausio 1 d.

Gautas finansavimas per 2013 m.

Panaudotas finansavimas per 2013 m.

Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.

 

14927,73

14927.73

0,00

 

Gautos lėšos buvo panaudotos žemiau išvardintoms išlaidoms kompensuoti:

 

Išlaidų pavadinimas

Panaudota suma, Lt

 

 

Reklamai už projekto viešinimą

8384,93

Gražinta Alytaus  miesto savivaldybei skolintos apyvartinės lėšos

6542,80

 

IŠ VISO:

14927,73

 

                                                                 

                      1.4. Gauta  tikslinė parama iš organizacijų  2013 metais  - 12200 Lt. iš 2 proc. gyventojų pajamų lėšos - 484,10 Lt  buvo panaudota šių išlaidų kompensavimui:

 

Nepanaudotas likutis metų pradžiai sudarė 1050.00Lt.

 

Išlaidų pavadinimas

Panaudota suma, Lt

Dainavos šalies festvaliui remti

3264,10

Amfiteatro atidarymui

5843,41

Miesto šventės renginiui

377,00

Joninių šventei

300,00

Eglutės įžiebimo šventei

3552,73

IŠ VISO:

13337,24

                     

                      1.5. Pagal Viešiųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį  buvo gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto ir darbo biržos  - 39598,61 Lt. 

 

 

Gautas finansavimas per 2013 m.

Panaudotas finansavimas per 2013 m.

Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.

Alytaus miesto savivaldybė

 

15849,15

 

15849,15

 

0,00

Alytaus teritorinė darbo birža

 

23749,46

 

 

23749,46

 

 

0,00

 

 

  

                      1.6. Tenkinant vietos bendruomenių viešuosius poreikius  Putinų – Likiškių bendruomenei buvo gautas tikslinis finansavimas iš valstybės biudžeto – 32560,00Lt.;

 

Likutis 2013 m. sausio 1 d.

Gautas finansavimas per 2013 m.

Panaudotas finansavimas per 2013 m.

Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.

 

32560,00

         32560,00

0,00

 

V. KITA INFORMACIJA

 

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. Įstaigos ūkinės komercinės veiklos pajamos 115086 Lt, gautos iš šios veiklos, naudojamas kaip papildomas finansavimo šaltinis vykdomai visuomenei naudingai veiklai finansuoti.

Įstaigos užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas panaudos pagrindais iš steigėjo gautas turtas balansine verte. Turtas naudojamas ir valdomas įstatymų nustatyta tvarka:

 

Eil.Nr.

Turto pavadinimas

Pagal panaudą valdomo turto dydis (Lt)

1.

Ilgalaikis turtas (negyvenamieji pastatai)

11688170,63

2

Ilgaikis materialus turtas

137030,95

3.

Atsargos

31345,05

 

Iš viso pagal panaudą su miesto savivaldybe

11856546,63

 

Ataskaitiniais metais vadovui išmokėta suma – 43696,37 Lt.

 

 

Direktorius                                                                         Vidas Simanauskas

 

 

Dokumento priedai:
T-38 - ĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO ( PRIEDAS)
Į pradžią