Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-35 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

 

 2014 m. vasario 27 d. Nr. T-35

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2013 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-293, 273 punktu,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus vaikų globos namų vadovo 2013 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Tvirtinti Alytaus vaikų globos namų 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

                     

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 27 d.

sprendimu Nr. T-35

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ

2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

1. Finansinė būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio mėn.31 d. duomenis -2 lapai;

2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio mėn.31 d. duomenis - 1 lapas;

3. Pinigų srautų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio mėn.31 d. duomenis - 2 lapai;

4..Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2013m. gruodžio mėn.31 d. duomenis - 1 lapas;

5. Aiškinamasis raštas - 3 lapai.

 

 

 

PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 27 d.

sprendimu Nr. T-35

                                                  

 

ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS ROMUČIO ŽEBUOLIO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2014-01-28

Alytus

 

I. BENDROS ŽINIOS APIE GLOBOS NAMŲS

Globos namų pavadinimas: Alytaus miesto biudžetinė įstaiga Alytaus vaikų globos namai, trumpasis pavadinimas – Alytaus vaikų globos namai.

Adresas: A. Juozapavičiaus g. 33, LT 62265 Alytus. Elektroninis paštas alytusvgn@zebra.lt . Interneto  tinklapis http://alytausvaikai.lt/ Telefonas/faksas (8 315 ) 79852.

Globos namų tipas: biudžetinė įstaiga.

Globos namų veiklos sritis: stacionari vaikų globa.

Globos namų vizija. Sukurti aplinką, artimą gyvenimui šeimoje.

Globos namų misija. Teikti  socialinės globos paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, ruošiant  juos gyventi visuomenėje. Kurti jaukią gyvenamąją aplinką, siekti kiekvieno vaiko kaip asmenybės pripažinimo. Gerinti visuomenės supratimą apie vaikų, patiriančių socialinę atskirtį ir vaikų su negalia socialinę integraciją, formuojant palankų visuomenės požiūrį į tokius vaikus.

Globos namų tikslas. Suteikti vaikui galimybę sveikai ir normaliai vystytis fiziškai, protiškai, doroviškai, dvasiškai sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Uždaviniai:

suteikti vaikui  globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), paslaugas,

 užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą;

 sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą;

 užtikrinti vaikui globos (rūpybos), ugdymo, teikiamų socialinių paslaugų kokybę;

 dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais, globėjais (rūpintojais) įgyvendinant vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą.

Priemonės:

 rengiant integracijai visuomenėje, formuoti savarankiško gyvenimo bei sveikos gyvensenos įgūdžius.

 ugdyti draugiškus tarpusavio santykius, skatinti vaiko fizinę, psichinę bei socialinę brandą.

 gerinti mokymosi kokybę, skatinti profesinę motyvaciją, ugdyti dorinius, šeimyninius, darbinius ir socialinius įgūdžius.

gerinti materialinę bazę, sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai, pasirenkant jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo sąlygas.

Prioritetas: Vaiko ruošimas savarankiškam gyvenimui, sėkmingai socialinei, profesinei, darbinei integracijai į visuomenę.

Alytaus vaikų globos namai veiklą vykdė remdamiesi Lietuvos Respublikos nutarimu Dėl vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo ir jos įgyvendinimo priemonių 2007-2010 m. plano patvirtinimo, 2007 m. spalio 31 d. Nr. 1193, Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Dėl socialinės globos normų patvirtinimo, 2007 m. vasario 20 d. Nr. A1-46, kitais vaiko teisę ir globą reglamentuojančiais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Alytaus vaikų globos namų nuostatais, 2013 m. įstaigos veiklos planu.

Alytaus vaikų globos namai teikia trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas  laikinai likusiems be tėvų globos vaikams ir vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa ar rūpyba. Paslaugų sąrašas pateikiamas Socialinių paslaugų kataloge. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 d. sprendimu Nr.T 271 Patvirtinta įstaigoje teikiamų socialinių  paslaugų kaina – 1712  Lt. per mėnesį.

 

II.GLOBOJAMI VAIKAI

 

2013 m. pradžioje globos namuose gyveno 137 globotiniai, metu pabaigoje - 127

globotiniai. Globotinių amžius nuo 3 metų iki pilnametystės.

Atvyko per metus 35:

1) iš tėvų -29

2) iš nuolatinės globos (šeimos, artimu giminaičių) – 5

3) kitos globos įstaigos – 1

Išvyko per metus -45 :

1) grąžinti į šeimas - 15;

2) įvaikinti 5;

3) nuolatinei artimų giminaičiu globai – 5;

4) sulaukę pilnametystės -14

5) į kitą globos įstaigą-6

Vaikų, apgyvendintų iki 2007 m. t.y. finansuojamų iš valstybės biudžeto, skaičius*

Vaikų gyvenančių ir gaunančių socialinę globą įstaigoje, skaičius 2013 m. gruodžio 31 d.

 

2013 m. gruodžio 31d. iš jų nustatyta

 

Bendras vaikų skaičius 2013 m. gruodžio 31 d.

Iš jų vaikai pagal amžiaus grupes

Iš viso

Laikinoji

globa

Nuolatinė globa

0-3

4-6

7-9

10-14

15-17

18 ir vyr.

127

63

127

49

78

 

8

23

34

41

 

 

 

 

 

Vaikų bendruomenė organizuota į 9 mišraus amžiaus šeimynas. Jose 2013 metų pabaigoje  gyveno 127 vaikai.

 

Šeimynos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Iš viso: ( vdut. )

9

15

14

14

16

15

15

15

14

mergait.

2

5

10

8

8

4

3

4

4

berniuk.

7

10

4

6

8

11

12

11

10

 

Laikinoji ar nuolatinė globa buvo skirta vaikams  iš Alytaus miesto, Alytaus rajono, Lazdijų rajono, Elektrėnų rajono, Druskininkų miesto.

 

 

Vaikų skaičius

Savivaldybės                                                                                                                                    

Iš viso

Mergaitės

Berniukai

Alytaus m.

Alytaus raj.

Lazdijų raj.

Druskininkų m.

Elektrėnųraj.

127

48

79

61

52

6

6

2

Procentai

38%

62%

48%

41%

5%

5%

1 %

 

Vaikai mokėsi Alytaus m. bendrojo lavinimo mokyklose, Simno specialiojoje ir Švėkšnos sanatorinėje mokyklose,  Alytaus m. profesinio rengimo centre, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų centre. Ikimokyklinio amžiaus vaikai ( 6)  ugdomi Alytaus m. lopšelyje – darželyje ,,Nykštukas“.

 

Mokymosi ir ugdymo įstaigos

 

 

 

 

 

Iš viso

127

Švėkšnos specialioji mokykla

2

Piliakalnio pagrindinė mokykla.

65

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų centras

2

Simno specialioji mokykla

11

Profesinio rengimo centras

5

Dzūkijos pagrindinė mokykla

11

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

4

Mokykla darželis ,,Viltis"

5

Lopšelis  darželis ,,Nykštukas“

6

Likiškėlių pagrindinė mokykla

7

Alovės pagrindinė. mokykla

1

Vaikų socializacijos centrai

3

 

 

 

2012/2013 mokslo metus baigėme 100 proc. pažangumu., vidutinis mokymosi balas – 6,5. Žemų mokymosi rezultatų priežastys: žemas mokslumas, gebėjimai, nepakankama mokymosi motyvacija. Uždavinys – mokymosi motyvacijos stiprinimas individualiai dirbant su kiekvienu vaiku, specialistų pagalba mokymosi problemų turinčiam vaikui, nuolatinė vaiko gebėjimų analizė.

Globos namuose 2013 m. buvo 61 vaikas, turintys specialiųjų poreikių . Iš jų: 12 vaikų, turinčių vidutinę protinę ar fizinę  negalią. 34 vaikai mokėsi Alytaus m. bendrojo lavinimo mokyklų specialiosiose klasėse, Alytaus m. mokykloje – darželyje ,,Viltis“,  Simno specialiojoje ir Švėkšnos specialiojoje mokyklose, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų centre. 27 vaikai buvo integruoti į bendro lavinimo mokyklų klases.

Globos namuose veikia  4  neformaliojo švietimo būreliai. Juos lanko 106 vaikai. Alytaus mieste veikiančias neformaliojo švietimo įstaigas lanko: Alytaus dailės mokyklą - 5, Alytaus miesto muzikos mokyklą – 6, Alytaus jaunimo centrą – 2,Alytaus miesto sporto mokyklą -6 globotiniai.

Vaikų kontingentas kasmet prastėja. Daugėja vaikų, turinčių fizinės sveikatos problemų, delikventiško elgesio, emocijų ir elgesio sutrikimų, linkusių nusikalsti. 2013 m. vaikai padarė 8 administracinės teisės pažeidimus, 2 baudžiamosios teisės pažeidimus. Į Alytaus apskrities vyriausiojo Policijos komisariato Nepilnamečių įskaitą įrašyti 6 vaikai. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose dėl elgesio problemų buvo svarstyti 7 vaikai. Vaiko minimalios priežiūros priemonės skirtos 3 vaikams. 4 vaikams skirta vaiko vidutinė priežiūros priemonė – apgyvendinimas vaiku socializacijos centre.  Psichologinė pagalba vaikams teikiama Alytaus miesto PPT. Tokia pagalba suteikta  22  vaikams.

 

III PERSONALAS

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-235 nustatytas įstaigos didžiausias leistinas etatų skaičius 92.

Įstaigos struktūra.

Ją sudaro - direktorius (vadovauja administracijai), betarpiškai su globotiniais dirbantis personalas (socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, neformaliojo švietimo pedagogai, pedagogai specialistai, slaugytojai), finansinę – ūkinę veiklą užtikrinantis personalas (direktoriaus pavaduotojai socialiniam darbui, ūkiui, vyriausioji buhalterė). Jie organizuoja jiems pavaldaus personalo darbą ir yra atsakingi už jo veiklą).

 Visas socialinį darbą dirbantis personalas – 10 socialinių darbuotojų ir 19 socialinių pedagogų  2013 metais  turėjo arba įgijo reikiamą profesinę kvalifikaciją. 18 iš  jų kvalifikaciją įgijo 2012 m. vasario mėn. Kitas personalas  atitinka jam taikomus profesinius kvalifikacinius reikalavimus. Socialinės globos proceso  vykdymą užtikrina socialinį darbą dirbantis personalas - socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, neformaliojo švietimo pedagogai ( 67 etatai ),  materialinę šio proceso dalį – administracinę, ūkinę ir finansinę veiklą vykdantis personalas  ( 23 etatai). Vienoje mišraus amžiaus vaikų šeimynoje dirba trys socialiniai darbuotojai arba socialiniai pedagogai, trys socialinio darbuotojo padėjėjai dirbantis dieną ir  naktį. Naktį socialinio darbuotojo padėjėjas prižiūri  vienos šeimynos vaikus.

Veikia socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų, ikimokyklinių šeimynų socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų, neformaliojo švietimo pedagogų metodinės grupės. Darbuotojai dalyvavo seminaruose, kvalifikacijos kėlimo renginiuose.

 

                 2013 metų  etatų sąrašas

 

Eil. Nr.

Pareigybių pavadinimas

Etatų skaičius

Administracija

1

Direktorius

1

6

2

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

 

3

Vyriausiasis buhalteris

1

 

7%

4

Buhalteris

1

 

5

Personalo vadybininkas

1

 

6

Sekretorius-referentas

1

 

Tiesiogiai su vaikais dirbantis darbuotojai

7

Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui

2

 

8

Socialinis darbuotojas

10

67

9

Socialinis pedagogas

19

 

10

Neformaliojo švietimo pedagogas

3

 

11

Logopedas

1

 

75%

12

Slaugytojas

3

 

13

Dietistas

1

 

14

Bibliotekininkas

1

 

15

Socialinio darbuotojo padėjėjas

27

 

Ūkį aptarnaujantis personalas

16

Sandėlininkas

2

17

17

Siuvėjas

1

 

18

Vyr. virėjas

1

 

19

Virėjas

3

 

20

Vairuotojas

1,5

 

21

Valytojas

1

 

19%

22

Budėtojas

1

 

23

Pagalbinis darbininkas

3,5

 

24

Kiemsargis

1

 

25

Pastatų, statinių ir įrengimų priežiūros ir remonto darbininkas

2

 

 

Iš viso:

90

 

 

IV SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO APLINKA

 

Didele reikšme ugdymo procesui, kokybiškų paslaugų teikimui, saugios, artimos šeimai aplinkos kūrimui turi įstaigos materialinė bazė. Vaikų globos namų vadovų ir bendruomenės pastangomis, stengiantis sudaryti vaikams tinkamas buitines sąlygas, efektyviai panaudojant gaunamas lėšas ir paramą, įstaiga yra gerai apsirūpinusi materialiniais resursais. 2013 m. atlikti planuoti darbai:  apšiltintas globos namų pastatas, įrengta nuovaža neįgaliesiems ir suremontuoti atsarginio išėjimo laiptai, trinkelėmis išgrįsti priėjimo prie stadiono takai, išasfaltuoti takai pastato priekinėje dalyje, įrengtos 2 vaikų žaidimo aikštelės įsigyta visa reikiama buitinė technika, baldai. Vaikai pagal poreikius aprūpinti drabužiais ir avalyne. Įstaiga turi 4 transporto priemones: 2 lengvuosius automobilius ( 5 ir 7 vietų ), 1 mažąjį autobusą ( 9 vietos ), 1 autobusą ( 30 vietų ). Visos transporto priemonės yra eksploatuojamos, techniškai tvarkingos.

2013 metais globos namuose buvo 9 mišraus amžiaus vaikų šeimynos. Jose 2013 m. pabaigoje vidutiniškai gyveno po 14 įvairaus amžiaus vaikų. Kiekviena šeimyna turi atskirą įėjimą, bendrą kambarį – svetainę ir 3 arba 4 miegamuosius. Kiekvienoje šeimynoje įrengtos virtuvės maisto gaminimui, yra internetinės prieigos, stacionarūs bei nešiojami kompiuteriai. Sukomplektuota visa reikiama buitinė technika, yra reikiami baldai. Deja, esant dideliam vaikų skaičiui kambariuose gyvena po 4 ir daugiau vaikų.  Kiekviena šeimyna turi savo teritorijos dalį, kurią prižiūri, tvarko. Kiekvienas globotinis turi numatytas pareigas tvarkant aplinką, gaminant maistą, planuojant šeimynos gyvenimą, patalpas. Pagal įstaigoje numatytą tvarką globotiniams mokami kišenpinigiai – suteikiama galimybė mokytis racionaliai tvarkyti savo pinigus, juos tikslingai leisti. Kišenpinigiai yra kaip viena iš skatinimo ir drausminimo priemonių. Vaikų globos namų prioritetas – globotinių  rengimas savarankiškam gyvenimui. Dėka visos globos namų bendruomenės pastangų, globotinių ugdymo filosofija pagrįsta nuoseklumu, savarankiškumo ugdymu. Globotiniams teikiama įvairiapusiška kvalifikuota ir kokybiška pagalba. Sprendžiant iškilusias problemas, dirbama komandiniu principu. Įvertinami vaiko poreikiai, rengiamas individualus socialinės globos planas. Pagal įstaigos numatytą tvarką atliekamas vaiko poreikių įvertinimas, ISGP peržiūra. Kiekvienam vaikui pildomas Individualus vaiko vystymosi planas. Tikslas –  vaiko pažinimas, fizinės, psichinės, emocinės, socialinės vaiko raidos stebėjimas, pokyčiai, tolesnių veiksmų numatymas. Šeimynų soc. pedagogai, soc. darbuotojai rengia veiklos programas, rašo dienos planus.  Šeimynų soc. pedagogai, soc. darbuotojai stengiasi laikytis vieningų reikalavimų. Globotinių teisės ir pareigos numatytos Vidaus tvarkos taisyklėse. Sukurta ir taikoma ugdytiniu drausminimo ir skatinimo sistema. 2013 m. įvyko 3 socialinių darbuotojų ir socialinių pedagogų  tarybos posėdžiai, 12 soc. pedagogu, soc. darbuotoju ir kitų darbuotoju pasitarimų, 9  metodinio būrelio užsiėmimai. Vykdoma kontrolė. Patikrų rezultatai aptariami posėdžiuose, pasitarimuose, individualiai.

Medicininės paslaugos vaiku globos namų globotiniams teikiamos Alytaus m.  PSPC. Buvo suteiktos šios medicininės paslaugos:

profilaktinis patikrinimas – 100 proc. vaikų;

odontologo paslaugos -  100 vaikų.

ortodontinis gydymas- 23 vaikams.

reabilitacinis, sanatorinis gydymas – 9 vaikams.

konsultacijos ne Alytaus m. PSPC – 15 vaikų.

stacionarinis gydymas- 70 vaikų.

traumas patyrė – 27 vaikai.

 

 

V. PROJEKTINĖ VEIKLA

2013 metais buvo toliau vykdomas tarptautinis savanoriškos globos projektas  ,,  Lietuvos vaikų, gyvenančių vaikų globos namuose, sveikatingumo gerinimas, poilsio organizavimas,  gyvenimo šeimoje įgūdžių formavimas . 25 vaikai 3 mokinių vasaros atostogų mėnesius ir 3 Kalėdų atostogų savaites svečiavosi Italijos savanoriškos globos asociacijos ,,Nuovo cielo“ ( Naujasis dangus) ir Prancūzijos humanitarinės asociacijos ,,Nord Sud Fraternite“ ( Šiaurė Pietūs  brolija ) narių šeimose.

Alytaus vaikų globos namų futbolo komanda dalyvavo tarptautiniame Europos vaikų globos namų futbolo turnyre Lenkijoje, Varšuvos mieste. Taip pat Lietuvos ir Alytaus apskrities mastu vykdomuose turnyruose.

2012 m. dalyvauta projektuose, vykdomose globos namuose ir Alytaus mieste:

1. Dorybių mokyklėlė. Partneris VŠI  Dienos namai. Dalyvavo 30  vaikų.

3. Vaikų globos įstaigų auklėtinių socialinės ir profesinės integracijos po institucinės globos paslaugų sistemos sukūrimas ir diegimas Lietuvoje.

4. Specialiųjų poreikių mokinių vertybės ir galimybės gerinant ugdymo(si) kokybę. Dalyvauja specialiųjų poreikių vaikai, kurie mokosi Piliakalnio pagrindinėje mokykloje.

5. Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį (dalyvauja Simno specialiojoje mokykloje besimokantys vaikai).

6. Projektas ,,Vyresnieji draugai“

7. Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką – partneris labdaros ir paramos fondas ,,Vilties takas“. Dalyvauja 15 vyresniojo amžiaus globotinių.

8. Išsipildymo akcija -2012. Jos metu surinktos lėšos globos namams (35 tūkst. Lt.)   buvo panaudoti buitinės technikos, baldų, žaidimų aikštelių komplektų pirkimui.

9. Dovana tau. Bendras projektas su Alytaus m. Šaltinių pagrindine mokykla.

10. Projektinė veikla su VŠĮ ,,Dėl vaikų ateities“ (renginių ciklai ,,Protų mūšis“ ,,Talentų šou“, tradicinis kalėdinis stalo teniso turnyras.)

11. Asociacijos ,,Dzūkijos vaikai“ projektinė veikla (užsienio kalbų būreliai, pramoginiai renginiai, labdaros koncertai, aukcionai ir kt.).

12. Projektas jaunesniojo amžiaus vaikams ,,Futboliukas“. Dalyvavo 12 vaikų.

Aktyviai dalyvavome visose šalies mastu organizuojamose labdaringose akcijose ir renginiuose, skirtose vaikų globos namuose augančių vaikų švietimui ir kultūrinimui.

 

VI.  ĮTAIGOS BIUDŽETAS

Įstaigos pajamos

iš jų: valstybės biudžeto lėšos (vaiko globos (rūpybos) išmoka ir tikslinė dotacija )

Iš jų: savivaldybių lėšos už suteiktas paslaugas

Faktinės įstaigos išlaidos

Iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms,

 iš jų profesinių grupių, susijusių su paslaugų teikimu (socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, pedagogų, psichologų, sveikatos priežiūros specialistų)

4.167617

3.151437

1.016180

4.167617

2.593507

1.920975

 

Išsami biudžeto vykdymo ataskaita pateikta Alytaus vaikų globos namų finansinių rautų rinkinyje.

 

VII.  ĮSTAIGOS VEIKLOS KRYPTYS 2013 -2016 M.

Svarbiausias įstaigos tikslas 2013-2016 m. – pasiruošti įstaigos licenzijavimui.

Priemonių planas

Eil. Nr.

Problemos, trukdančios licenzijavimui

Sprendimo būdai

Įvykdymo etapai

Pastabos

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Didelis vaikų skaičius šeimynose ( dabar yra 15-18 vaikų, pagal reikalavimus turi būti ne daugiau 10-12 vaikų, jeigu šeimynoje yra specialių poreikių vaikų – iki 8 ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinių paslaugų teikimo aplinkos pritaikymas licenzijavimo sąlygoms.

1. Vaikų skaičiaus mažinimas, šeimynose apgyvendinant vaikus, atvykstančius tik iš Alytaus miesto savivaldybės.

 

 

 

 

 

 

2. Šeimynų skaičiaus mažinimas.

 

 

1.Esamos aplinkos einamasis remontas.

2. Pastato apšiltinimas.

 

3. Užvažiavimo takų išorėje ir viduje įrengimas neįgaliesiems.

 

4. Teritorijos aptvėrimas, pasivaikščiojimo takų ir poilsio zonų atnaujinimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Reikiamos įrangos, baldų, buitinės technikos įsigijimas šeimynų reikmėms.

2013 m. sumažinti iki 130 vaikų įstaigoje (iki 13 vaikų šeimynoje).

 

 

2014 m. sumažinti iki 100 vaikų įstaigoje( iki 10-12 vaikų šeimynoje ).

2015 m . sumažinti iki 80 vaikų įstaigoje( iki 8-10- vaikų šeimynoje ).

2016 m. 7 šeimynos ( iki 10 vaikų).

2013-2016 m. nuolat.

Iki 2016 m. (pagal galimybes).

 

2013 m. – kiemo pusėje

2014 m. – fasado pusėje.

 

Iki 2016 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013- 2014 m.

2014 m. vasario 1 d. buvo globojami 124 vaikai ( 13 vaikų šeimynoje )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastatas apšiltintas 2013 m.

 

 

Takai įrengti

 

Takai įrengti

 

Tvoros elementai nupirkti 2013 m. Montavimo darbai numatyti 2014 m. pavasarį. Pasivaikščiojimo takai atnaujinti, žaidimų aikštelės įrengtos

 

Šiuo metu visa buitinė technika, baldai, reikiama įranga įsigyta.

 

3.

Personalo kvalifikacijos ir reikiamų specialistų kiekio atitikimas licenzijavimo sąlygoms.

 Reikalingų specialistų įdarbinimas.

 

Iki 2016 m.

 

 

 

 

 

Direktorius                                                              Romutis Žebuolis

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-35 - Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
Į pradžią