Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-33 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS

 

 2014 m. vasario 27 d. Nr. T-33

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-26 nutarimu Nr. 345 patvirtintų Savivaldybių skolinimosi taisyklių 3 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014-02-26 išvadą Nr. AT-5 , Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Organizuoti 11012,9 tūkst. litų ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti konkursą.

2. Iš konkurso būdu pasirinkto banko imti 8232,5 tūkst. litų paskolą. Grąžinus ne mažiau kaip 2780,4 tūkst. litų ankstesnių paskolų, imti likusią nepaimtos paskolos dalį, neviršijant 2014 m. skolinimosi limitų.

3. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių:

3.1. pasirašyti sutartį su konkursą laimėjusiu banku;

3.2. užtikrinti, kad nebūtų viršyti skolinimosi limitai, ir teikti Alytaus kontrolės ir audito tarnybai informaciją apie pasikeitusius skolinimosi limitus.

4. Pavesti Alytaus kontrolės ir audito tarnybai kontroliuoti, kad 2014 m. skolinimosi limitai nebūtų viršyti.

5. Grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią