Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-32 2014-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2014 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO

2014 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO

 

2014 m. vasario 27 d. Nr. T-32

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos programą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. vasario 27 d.

sprendimu Nr. T-32

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO

2014 M. VEIKLOS PROGRAMA

                                  

Eil. Nr.

Priemonė

Data

Atsakingas

Pastabos

  1.  

Nuolatinių posėdžių organizavimas

Kartą per mėnesį

Komiteto

pirmininkas

 

 

  1.  

Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įgyvendinimo ketvirtinis svarstymas, kviečiantis kontrolierių ir tikrintų įstaigų vadovus dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo

Kartą per ketvirtį

Komiteto pirmininkas

 

  1.  

Kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų svarstymas

2014 sausio mėn.

Komiteto pirmininkas

 

  1.  

Kontrolės ir audito tarnybos 2015 m. veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų svarstymas

2014 gruodžio mėn.

Komiteto pirmininkas

 

  1.  

Kontrolieriaus veiklos vertinimo

svarstymas

2014 gruodžio mėn.

Komiteto pirmininkas

 

  1.  

Kontrolieriaus informacijos,

ataskaitų, išvadų, teikiamų

tarybai, svarstymas

nuolat

Komiteto pirmininkas

 

  1.  

Svarstyti savivaldybės kontrolieriaus parengtą ataskaitą dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 m. veiklos plano įvykdymo, jos pagrindu rengti savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos

2014 balandžio mėn.

Komiteto pirmininkas, komiteto nariai

 

  1.  

Savivaldybės tarybai teikiamos

komiteto metinės veiklos ataskaitos

parengimas

2014 gruodžio mėn.

Komiteto pirmininkas, komiteto nariai

 

  1.  

Savivaldybės kontrolės ir audito

tarnybos 2015 m. veiklos

plano projekto svarstymas,

pasiūlymų dėl šio plano projekto

papildymo ar pakeitimo teikimas,

sprendimo dėl jo tvirtinimo priėmimas

2014 spalio mėn.

Komiteto pirmininkas, komiteto nariai

 

10

Bendradarbiavimas su savivaldybės

kontrolieriumi

nuolat

Komiteto pirmininkas, komiteto nariai

 

11

Kontrolės komiteto kompetencijos

skubių arba netikėtai iškilusių

klausimų svarstymas

nuolat

Komiteto pirmininkas, komiteto nariai

 

 

 

________________________________

Į pradžią