Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-12 2014-01-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Iš dalies pakeistas

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO

 

 2014 m. sausio 30 d. Nr. T-12

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-04 įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų sąmatą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2014 m. sausio 30 d.

sprendimu Nr. T-12

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS

2014 METŲ SĄMATA

 

1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – programa) lėšas

 

Eil. Nr.

(1) Programos finansavimo šaltiniai

2014 m. numatyta surinkti lėšų, Lt

1.1.

Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką

250 000,0

1.2.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

60 000,0

1.3.

Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija

103 900,0

1.4.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos

-

1.5.

Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)

413 900,0

1.6.

Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

0,0

1.7.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

0,0

 

1.8.

Iš viso (1.6 + 1.7)

0,0

1.9.

2014 metų programos lėšos (1.5 + 1.8)

413 900,0

2014 m. rugsėjo 19 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-226 redakcija

 

Eil. Nr.

(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos

Lėšos, Lt

1.10.

20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

82 780,0

1.11.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

6 341,0

(5 551,0**)

1.12.

Iš viso (1.10 + 1.11)

89 121,0

(5 551,0**)

2014 m. rugsėjo 19 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-226 redakcija

 

Eil. Nr.

(3) Kitoms programos priemonėms skirtinos lėšos

Lėšos, Lt

1.13.

80 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

331 120,0

1.14.

Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis

25 108,0

(108 532,0**)

1.15.

Iš viso (1.13 + 1.14)

356 228,0

(108 532,0**)

            2014 m. rugsėjo 19 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-226 redakcija

 

          2. Priemonės, kurioms finansuoti skiriamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Skirta lėšų, Lt

2.1.

Miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui

0,0

2.1.1.

0,0

2.2.

Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetams sudaryti ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, priemonės

 

2.2.1.

0,0

 

Iš viso

0,0

 

          3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

 

Programos pavadinimas

Skirta lėšų, Lt

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

89 121,0

2014 m. rugsėjo 19 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-226 redakcija

 

          4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti skirtos programos lėšos

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

 

Skirta lėšų

4.1.

Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės:

 

4.1.1.

Varninių paukščių gausos reguliavimo priemonėms finansuoti

5 000,0

4.2.

Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės:

 

4.2.1.

Atliekų surinkimo iš viešųjų teritorijų priemonėms įsigyti (šiukšlių surinkimo dėžėms, plastikiniams maišams šiukšlėms talkų metu rinkti įsigyti)

9 000,0

4.2.2.

Atliekų surinkimo konteinerių aikštelėms statyti, rekonstruoti, remontuoti

25 000,0

4.3.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės:

 

4.3.1.

Bešeimininkėmis atliekomis užterštoms teritorijoms išvalyti ir sutvarkyti

 

50 000,0

4.4.

Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės:

 

4.4.1.

Savivaldybės požeminio vandens monitoringui vykdyti

 

25 300,0

 

4.4.2.

Priemonėms (sorbentams), reikalingoms avarijų padariniams likviduoti, įsigyti

600,0

4.5.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės:

 

4.5.1.

Aplinkosauginio švietimo projektams įgyvendinti, aplinkosauginiams renginiams organizuoti, leidinių aplinkosaugine tema spausdinimo (leidybos), įsigijimo, platinimo darbams finansuoti

20 000,0

4.6.

Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo, inventorizacijos priemonės:

 

4.6.1.

Želdynams miesto bendrojo naudojimo teritorijoje, miesto parkuose kurti, želdiniams veisti (medžių ir krūmų sodinukams bei gėlių daigams įsigyti, pasodinti ir prižiūrėti); želdiniams tvarkyti (medžiams genėti, pavojų keliantiems medžiams šalinti ir kitoms želdinių sanitarinės būklės gerinimo priemonėms įgyvendinti); želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programai vykdyti

221 328,0

 

Iš viso

356 228,0

2014 m. rugsėjo 19 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-226 redakcija

 

¬¬ – Vyriausybei priėmus sprendimą kreiptis į teismą dėl AB banko „Snoras“ bankroto bylos iškėlimo, Alytaus miesto savivaldybės AB banko „Snoras“ sąskaitoje liko įšaldytos lėšos (pažymėtos dviejų žvaigždučių simboliu), kuriomis savivaldybė negalėjo disponuoti. Tai yra ankstesnio ataskaitinio laikotarpio lėšų likutis, nurodytas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. T-12 patvirtintoje Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitoje.

 

 

____________________

Į pradžią