Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-290 2013-12-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PARAMOS LĖŠŲ

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL PARAMOS LĖŠŲ

 

 2013 m. gruodžio 19 d. Nr. T-290

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. T-4 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių 14 punktu, Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Litesko“ 2005-06-01 susitarimo Nr. P004-A/SR-552 dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2011 m. rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo 8 punktu, 2007-12-12 susitarimo Nr. P007-A/SR-1589 dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutarties Nr. 01-08-02-013, pasirašytos 2011 .m rugpjūčio 2 d., papildymo ir pakeitimo 4 punktu, Alytaus miesto  savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      Paskirstyti  iš UAB „Litesko“  per 2012 -2013 metus gautos paramos nepanaudotą  11848,98 Lt likutį :

 

Programa

Priemonė

Funkcija

Išlaidų straipsnis

Suma

Urbanistinis planavimas (012)

Teritorijų planavimas (042)

06.02.01.01

Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30

9922,0

Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūra (09)

Komunalinių objektų priežiūra ir remontas (044)

06.02.01.01

Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis (2.2.1.1.1.12)

1926,98

Iš viso

 

 

 

11848,98

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

Į pradžią