Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-287 2013-12-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28 SPRENDIMU NR. T-13 PATVIRTINTOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ SĄMATOS PAKEITIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28 SPRENDIMU NR. T-13 PATVIRTINTOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ SĄMATOS PAKEITIMO 

 

 2013  m. gruodžio 19 d. Nr. T-287     

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 61-2760; 2010, Nr. 137-7005)  2 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-04 įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 30-1416), Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. T-13 patvirtintos ir 2013-10-31 sprendimu Nr. T-245 pakeistos Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų sąmatos lentelės 1 punkto – Informacijos apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšas – 1.1, 1.2, 1.3 eilutes ir jas išdėstyti taip:

 

Eil. Nr.

(1) Programos finansavimo šaltiniai

2013 m. numatyta surinkti lėšų, Lt

1.1.

Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką

312 100,0

1.2.

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

68 500,0

1.3.

Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija

89 400,0

 

                       

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

Į pradžią