Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-280 2013-12-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU A. ADOMAVIČIENE IR PAVEDIMO LAIKINAI EITI ĮSTAIGOS DIREKTORIAUS PAREIGAS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU A. ADOMAVIČIENE IR PAVEDIMO LAIKINAI EITI ĮSTAIGOS DIREKTORIAUS PAREIGAS

 

2013 m. gruodžio 19 d.   Nr. T-280

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3  dalies 1 punktu ir Darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalimi, 141 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimu Nr. T-304 patvirtintų Alytaus  lopšelio-darželio „Volungėlė“ nuostatų 22.2 papunktį ir Alytaus  lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorės Alinos Adomavičienės 2013-11-29 prašymą „Dėl darbo sutarties nutraukimo darbuotojo pareiškimu“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Atleisti Aliną Adomavičienę 2013 m. gruodžio 31 d. iš einamų Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus pareigų pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalį (darbo sutartis nutraukiama darbuotojo pareiškimu).

                      2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių 2013 m. gruodžio 31 d. nutraukti darbo sutartį su A. Adomavičiene, išmokant kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas (102,28 kalendorines dienas).        

                      3. Pavesti Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui Irenai Malinauskienei nuo 2014 m. sausio 2 d. laikinai eiti Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus pareigas iki įvyks konkursas ir į šias pareigas bus paskirtas konkursą laimėjęs asmuo.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią