Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-279 2013-11-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL  ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS

 

 2013 m. lapkričio 28 d. Nr. T-279 

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 1 punktu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290), Lietuvos Respublikos darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 141 straipsniu, 177 straipsnio 2 dalimi,  237 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimu Nr. T-107 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų 9.5. punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro valdymo ir veiklos vertinimo vidaus audito 2013-11-06 ataskaitą Nr. VA-7 ir Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorės Daivos Kubilienės 2013-11-22 paaiškinimą Nr. SD-193, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Skirti drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo Daivai Kubilienei, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorei, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 1 punktą (už nerūpestingai bei aplaidžiai atliekamas įstaigos vadovo pareigas, kurių metu nebuvo užtikrintas veiklos ir su tuo susijusių lėšų ir turto naudojimo rizikos valdymas, o vidaus kontrolės trūkumai yra akivaizdūs, darantys neigiamą įtaką savivaldybės ir įstaigos veiklos rezultatams) ir išmokėti kompensaciją už 38,71 kalendorinės dienos nepanaudotų kasmetinių atostogų.

2. Atleisti 2013 lapkričio 29 d. Daivą Kubilienę iš Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorės pareigų.

3. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Kęstutį Ąžuolą pasirašyti darbo sutarties su Daiva Kubiliene nutraukimą.

4. Įpareigoti Daivą Kubilienę iki 2013 lapkričio 29 d. perduoti reikalus ir materialines vertybes Renatai Kuodienei, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro  visuomenės sveikatos priežiūros specialistei, vykdančiai vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą. Perdavimą įforminti aktu.

5. Pavesti nuo 2013 gruodžio 2 d. Renatai Kuodienei, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro  visuomenės sveikatos priežiūros specialistei, vykdančiai vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą, laikinai eiti Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigas iki įvyks viešasis konkursas ir į pareigas bus paskirtas konkursą laimėjęs asmuo. Už papildomų darbų vykdymą skirti  30 proc. priemoką.

6. Įpareigoti Renatą Kuodienę per 3 dienas pranešti apie biudžetinės įstaigos vadovo atleidimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas

______________

 

 

Į pradžią