Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-270 2013-11-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS STEBĖSENOS 2014–2018 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS STEBĖSENOS 2014–2018 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO

 

 2013 m. lapkričio 28 d. Nr.T-270

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215) 21 straipsniu, Vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Aplinkos monitoringo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2006, Nr. 57-2025) 8 straipsnio 3 dalimi, Aplinkos ministro 2004-08-16 įsakymu Nr. D1-436 patvirtintų Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų (Žin., 2004, Nr. 130-4680; 2007, Nr. 76-3035) 11 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2014–2018 metų programą (pridedama) ir skirti Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšas jai vykdyti.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-270 - Sprendimo priedas-DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS STEBĖSENOS 2014–2018 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
Į pradžią