Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-266 2013-11-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Negalioja 1 punktas

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ      

 

 2013 m. lapkričio 28 d. Nr. T-266

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 43 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Regioninės plėtros įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558; 2010, Nr. 48-2285) 13 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2015 m. balandžio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-118 redakcija

 

          2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-04-21 sprendimą Nr. T-105 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių delegavimo į Alytaus regiono plėtros tarybą“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

Į pradžią