Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-265 2013-11-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO

 

 2013 m. lapkričio 28 d. Nr. T-265

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290) 15 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 18 straipsnio 1 dalimi, Administracinių ginčų komisijų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-310; 2011, Nr. 86-4173) 2 straipsnio 1 dalimi ir 3 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero 2013-11-22 teikimą Nr. VD-893(6.39), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės visuomeninę administracinių ginčų komisiją savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui:

Indrė Mikelionytė-Pranculevičienė,           

Gitana Pranckienė,

Ona Skomantienė,

Jolanta Mocevičiūtė,

Raimondas Jančiauskas.

2. Skirti:

2.1. Gitaną Pranckienę komisijos pirmininke;

2.2. Indrę Mikelionytę-Pranculevičienę komisijos pirmininko pavaduotoja;

2.3. Raimondą Jančiauską komisijos sekretoriumi.

3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-10-27 sprendimą Nr. T-263 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas          

______________

 

Į pradžią