Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-249 2013-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

 2013 m. spalio 31 d.   Nr. T-249 

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-17 nutarimo Nr. 1226 „Dėl valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitų rengimo“  (Žin., 2001, Nr. 89-3132; 2013, Nr. 46-2259) 3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimu Nr. T-266 patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 287 punktu, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-15 įsakymu Nr. DV-278 „Dėl informacijos apie savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir savivaldybės patikėjimo teise valdomą valstybės turtą pateikimo tvarkos“, bei atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013-09-11 audito išvadą Nr. AT-13 „Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2012 metais ataskaitos“,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2012 metų ataskaitą (pridedama).

                     

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-249 - Priedas-DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAITOS TVIRTINIMO
Į pradžią