Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-232 2013-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IR VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO PATALPŲ NAUDOJIMO VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO REIKMĖMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IR VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO PATALPŲ NAUDOJIMO VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO REIKMĖMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 2013 m. spalio 31 d. Nr. T-232

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504) 6 straipsnio 2 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 punktu, Kūno kultūros ir sporto įstatymo (Žin., 1996, Nr. 9-215, 2009, Nr.144-6346)  12 straipsnio 1 dalimi ir 4 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba 
n u s p r e n d ž i a:

                      1.Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro patalpų naudojimo VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro reikmėms tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 d. sprendimą Nr. T-173 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro sporto salių naudojimo VŠĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro reikmėms tvarkos aprašo ir susitarimo dėl naudojimosi sporto salėmis formos tvirtinimo“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2013 m. spalio 31 d.

                                                                                      sprendimu Nr. T-232

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IR VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO PATALPŲ NAUDOJIMO VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO REIKMĖMS TVARKOS APRAŠAS

 

I.     BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro (toliau – įstaigos) patalpų (sporto ir aktų salių, baseinų, stadionų, kabinetų ir kt.) naudojimo VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro (toliau – sporto centras) reikmėms tvarką.

                      2. Sporto centras patalpas naudoja, pasibaigus pamokinei ir popamokinei mokyklų veiklai, mokomajam treniruočių ir varžybų procesui.

 

II. PATALPŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

                      3. Mokyklų patalpos naudojamos:

                      3.1. mokyklos reikmėms;

                     3.2. sporto centrą lankančių mokinių mokomajam treniruočių ir varžybų procesui organizuoti laisvu nuo mokyklos reikmių metu.

                      4. Pirmumo teisė naudotis patalpomis, pasibaigus mokyklų pamokinei ir popamokinei veiklai, suteikiama sporto centrą lankantiems mokiniams darbo dienomis nuo 16.00 iki 20.00 val., poilsio dienomis nuo 9.00 iki 18.00 val., vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012-06-25 įsakymu Nr. V-599.

5. Mokyklos patalpas naudoja kitoms reikmėms laisvu nuo mokyklų ugdymo ir sporto centro užsiėmimų, numatytų sutartyje laiku.

6. Pirmumo teisė VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro patalpomis suteikiama sporto centrą lankantiems mokiniams darbo dienomis nuo 15.00 iki 21.00 val., poilsio dienomis nuo 9.00 iki 18.00 val., vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012-06-25 įsakymu Nr. V-599.

7. VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras patalpas naudoja kitoms reikmėms laisvu nuo sporto centro užsiėmimų, numatytų sutartyje, laiku.

 

III.    PATALPŲ SKYRIMO TVARKA

 

8.    Sporto centras naujųjų mokslo metų pradžioje derina su įstaigomis patalpų užimtumo grafiką pagal sezonų intensyvumą:

8.1.  rudens ir pavasario;

8.2. žiemos.

                     9. Suderinus grafiką, pasirašomas įstaigos ir sporto centro naudojimosi patalpomis susitarimas.  (susitarimo formą pridedama).

 

IV.APSKAITOS IR INFORMACIJOS TVARKA

 

10. Sporto centro vadovas, pasibaigus mėnesiui, iki kito mėnesio 15 d. pateikia Alytaus miesto savivaldybės administracijai su įstaigų vadovais  suderintą ataskaitą apie patalpų naudojimą mokomajam treniruočių ir varžybų procesui.

11. Informaciją apie patalpų naudojimą Sporto centro reikmėms privaloma skelbti įstaigų ir Sporto centro interneto svetainėse. Informacija apie kito mėnesio sporto patalpų užimtumą talpinama einamojo mėnesio paskutinę dieną

                     

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Šis tvarkos aprašas gali būti keičiamas, pripažįstamas netekusiu galios Alytaus miesto savivadybės administracijos  teikimu, savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

_______________________

 

 

 

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                      2013 m. spalio 31 d.

                                                                                      sprendimo Nr. T-232

                                                                                      tvarkos aprašo priedas

 

Naudojimosi  patalpomis susitarimo forma)

 

NAUDOJIMOSI  PATALPOMIS SUSITARIMAS

 

 

20 __ m. _______________ d. Nr._______

Alytus

 

Alytaus  __________________________________________________________,

                        (įstaigos pavadinimas)

atstovaujama direktoriaus (ės)  ___________________________________________, toliau vadinamas patalpų skyrėjau, ir viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras, atstovaujamas direktoriaus (ės) _____________________________, toliau vadinama patalpų naudotoju arba centru, patalpų skyrėjas ir patalpų naudotojas toliau drauge vadinami šalimis, sudaro šį susitarimą:

 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

 

Šiuo susitarimu patalpų skyrėjas įsipareigoja:

 1. Suteikti patalpų naudotojui  _______________ patalpas vykdyti sporto pratybas nuo

20 __ m. _________________ d. iki 20 __ m. _________________d.

2. Sporto pratybos vyks šiomis savaitės dienomis ir valandomis:

Trenerio vardas, pavardė

Savaitės diena

Valandos per dieną (nuo–iki)

Iš viso valandų per dieną

 

 

pirmadienį

 

 

 

 

 

 

 

 

antradienį

 

 

 

 

 

 

 

 

trečiadienį

 

 

 

 

 

 

 

 

ketvirtadienį

 

 

 

 

 

 

 

 

penktadienį

 

 

 

 

 

 

 

 

šeštadienį

 

 

 

 

 

 

 

 

sekmadienį

 

 

 

 

 

 

Iš viso per savaitę (val.)

 

Iš viso prie mėnesį (val.)

 

 

II. ŠALIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

                     1. Patalpų skyrėjas įsipareigoja suteikti ___________________________patalpas centro  auklėtiniams šio susitarimo 1 dalyje nurodytu laiku.

                      2. Patalpų naudotojas įsipareigoja:

                      2.1. naudoti patalpas tik pagal tiesioginę paskirtį, griežtai laikytis šios paskirties patalpoms keliamų reikalavimų;

                      2.2.  laikytis patalpose nurodytų vidaus tvarkos taisyklių;

                      2.3.  palikti tvarkingas patalpas pasibaigus sporto treniruotėms ir varžyboms;

                      2.4. saugoti patalpoje esantį inventorių ir atlyginti centro auklėtinių padarytus nuostolius;

                      2.5. neleisti naudotis patalpomis tretiesiems asmenims;

                     2.6. atsakyti už centro auklėtinių saugų elgesį treniruočių, varžybų ir pasiruošimo joms metu;

2.7. skirti  centro direktoriaus pavaduotoją atsakingu už sportinio mokomojo proceso organizavimą;

2.8. apmokėti patalpų teikėjui už  naudotas patalpas pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.

3. Abi šalys įsipareigoja informuoti viena kitą apie tai, kokie būtini pakeitimai, vykdant kitus renginius arba išvykas.

 

III. SUSITARIMO NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

 

                      4. Susitarimas gali būti nutraukiamas prieš terminą:

                      4.1. jei patalpų naudotojas naudojasi patalpomis ne pagal susitarimą ar patalpų paskirtį;

                      4.2. jei patalpų naudotojas tyčia gadina turto būklę;

                      4.3. šalių susitarimu.

                      5. Apie susitarimo nutraukimą prieš terminą šio susitarimo viena iš šalių praneša kitai susitarimo šaliai raštu prieš vieną mėnesį.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

                      6. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki susitarimo raštu 1 dalyje nurodyto termino.

                      7. Susitarimo galiojimo metu pakeitimai ir papildymai galimi tik šalims raštu susitarus ir yra neatsiejama šio susitarimo dalis.

                      8. Kilus ginčams, visi klausimai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

                      9. Sutarimas sudarytas dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią.

 

 

JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI

 

                      Alytaus  _________________________________________, ____________________

                                                                                                                                          (adresas)

________________, LT-__________, Alytus, tel. ________________, el. p. __________________

 

                      VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras  ___________   , Alytus, tel._____________,

                                                                                            (adresas)

el. p._________________________.

                                                                                     

 

Sutarties šalių parašai

 

___________________________                                _______        ______________________

  (salės skyrėjo atstovo pareigos)                                   (parašas)            (vardas, pavardė)

                     

                      A. V.

___________________________                                _______        ______________________

(salės naudotojo atstovo pareigos)                                (parašas)             (vardas, pavardė)

 

A.    V.

 

 

 

 

Į pradžią