Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-220 2013-09-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 -02-28 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS“ PAKEITIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 -02-28 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS“ PAKEITIMO

 

 2013 m. rugsėjo 26 d. Nr.T-220

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290), atsižvelgdama į Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos 2013-09-09 raštą Nr. S-272, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-36 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus lentelės 26 eilutę ir išdėstyti ją taip:

 

Eil. Nr.

Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinės įstaigos pavadinimas

Didžiausias leistinas pareigybių skaičius

26.

Alytaus  suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

27,75

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

Į pradžią