Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-611 2013-09-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL INFORMACIJOS APIE APLINKĄ TEIKIMO VISUOMENEI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE APLINKĄ TEIKIMO VISUOMENEI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2013 m. rugsėjo 20 d. Nr. DV-611

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1175 patvirtintu Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašu (Žin., 1999, Nr. 90-2660; 2005, Nr. 26-831; 2010, Nr. 19-864), Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-08-19 sprendimu Nr. T-164 patvirtintu Alytaus miesto plėtros iki 2015 metų strateginiu planu:

1. T v i r t i n u Informacijos apie aplinką teikimo visuomenei Alytaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. DV-874 „Dėl informacijos apie aplinką teikimo visuomenei Alytaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą.

 

                     

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas          

______________

 

 

                    

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus 

2013 m. rugsėjo 20 d.        

įsakymu Nr. DV-611

 

INFORMACIJOS APIE APLINKĄ TEIKIMO VISUOMENEI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie aplinką teikimo visuomenei Alytaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato, kaip užtikrinti visuomenei galimybes ir teisę susipažinti ir naudotis informacija apie aplinką Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje, padaryti ją prieinamesnę visuomenei ir nustatyti turimos informacijos teikimo sąlygas.

2. Informacija apie aplinką – tai rašytinė, vaizdo, garso, elektroninė ar kitokios materialios formos informacija apie:

2.1. aplinkos elementų (oro ir atmosferos, vandens, dirvožemio ir žemės, kraštovaizdžio ir gamtinių vietovių, biologinės įvairovės ir jos komponentų, įskaitant genetiškai modifikuotus organizmus) būklę ir šių elementų sąveiką;

2.2. veiksnius (medžiagas, energiją, triukšmą, radiaciją ar atliekas, įskaitant radioaktyviąsias atliekas, išmetimą, išleidimą ir kitą patekimą į aplinką), darančius arba galinčius daryti poveikį tvarkos aprašo 2.1 punkte nurodytiems aplinkos elementams;

2.3. veiklą arba priemones (įskaitant administracines priemones, susitarimus aplinkos klausimais, įvairių sričių politiką, teisės aktus, planus ir programas, ataskaitas), darančias arba galinčias daryti poveikį tvarkos aprašo 2.1 ir 2.2 punktuose nurodytiems elementams ir veiksniams, taip pat šiems elementams apsaugoti sukurtas priemones ar veiklą;

2.4. išlaidų ir gautos naudos, kitą ekonominę analizę ir prielaidas, susijusias su tvarkos aprašo 2.3 punkte nurodyta veikla ir priemonėmis;

2.5. žmonių sveikatos ir saugos būklę, įskaitant maisto grandinės užteršimą, gyvenimo sąlygas, kultūros objektų ir statinių būklę, kai jiems daro arba gali daryti poveikį tvarkos aprašo 2.1 punkte nurodytų elementų būklė arba 2.2 ir 2.3 punktuose nurodyti veiksniai, veikla arba priemonės per šiuos elementus.

3. Tvarkos apraše nustatytos tvarkos turi laikytis savivaldybės įmonės, įstaigos (biudžetinės ir viešosios) ir organizacijos, kurios sukuria informaciją apie aplinką (toliau – informacija) arba ja disponuoja.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Pareiškėjas – fizinis arba juridinis asmuo, pateikęs prašymą suteikti informaciją apie aplinką.

4.2. Savivaldybės turima informacija – savivaldybės parengta arba gauta ir jos žinioje esanti informacija apie aplinką.

4.3. Savivaldybės įstaigai skirta informacija – savivaldybės įstaigos vardu fizinio arba juridinio asmens fiziškai saugoma informacija apie aplinką.

4.4. Visuomenė – vienas arba keli fiziniai ar juridiniai asmenys, jų asociacijos, organizacijos arba grupės.

5. Kitos tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka galiojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
 

II. INFORMACIJOS APIE APLINKĄ RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

6. Informacija apie aplinką teikiama pagal žodinį arba rašytinį prašymą. Pagal žodinį prašymą teikiama ta informacija, kuri gali būti teikiama žodžiu, jeigu pareiškėjas nereikalauja pateikti jos raštu. Pareiškėjo pateiktame rašytiniame prašyme turi būti:

6.1. nurodytas pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas arba (fizinio asmens) vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris, jeigu pareiškėjas jį turi;

6.2. tiksliai apibūdinta prašoma informacija;

6.3. nurodyta pageidaujama informacijos pateikimo forma.

7. Informacija pareiškėjams teikiama nereikalaujant nurodyti, kuriam tikslui jos reikia.

8. Informacija teikiama pareiškėjo pageidaujama forma (raštu, žodžiu, sudaromos sąlygos susipažinti su dokumentais, kompiuterine laikmena, telekomunikacijų priemonėmis ir kita), išskyrus atvejus, nurodytus tvarkos aprašo 9 punkte.

9. Jeigu pareiškėjas informacijos pateikimo formos nenurodo arba jo nurodyta forma informacijos negalima pateikti dėl techninių priežasčių, arba informacija visuomenei jau pateikta kitokia forma, arba įstaiga pagrįstai mano, kad informaciją būtų tikslinga pateikti kitokia forma, informacija pateikiama įstaigos pasirinkta forma (nurodžius priežastis).

10. Jeigu savivaldybė gauna rašytinį prašymą ir neturi prašomos informacijos, ji ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo persiunčia prašymą kompetentingai įstaigai, turinčiai prašomą informaciją ir praneša apie tai pareiškėjui. Jeigu dalis prašomos informacijos yra kitoje įstaigoje, savivaldybė kreipiasi į informaciją turinčią įstaigą, prašydama šios informacijos, ir apie tai praneša pareiškėjui.

11. Informacija pareiškėjui turi būti pateikta ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo. Jeigu kreiptasi tvarkos aprašo 10 punkte nustatyta tvarka, pareiškėjui turi būti atsakyta per 14 kalendorinių dienų nuo kitos įstaigos atsakymo gavimo.

12. Jeigu pareiškėjo prašymas surašytas neaiškiai ar jame pateikti ne visi tvarkos aprašo 6 punkte nurodyti duomenys, įstaiga ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų prašo pareiškėją patikslinti prašymą ir padeda jam tai padaryti, išaiškindama jo teises ir pareigas dėl prašymo pateikimo tvarkos. Šiuo atveju informacija pareiškėjui turi būti pateikta ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo patikslinto prašymo gavimo, išskyrus atvejus, numatytus tvarkos aprašo 11 punkte.

13. Jeigu dėl prašomos informacijos apimties ir sudėtingumo savivaldybė negali atsakyti pareiškėjui per 14 kalendorinių dienų, atsakymo terminą vadovas gali pratęsti iki 14 kalendorinių dienų, tačiau visas terminas negali būti ilgesnis kaip mėnuo nuo prašymo gavimo.

14. Jeigu pareiškėjas mano, kad atsakyta netiksliai ar neišsamiai, jis gali prašyti papildyti informaciją. Įstaiga pateikia papildytą informaciją per 14 kalendorinių dienų nuo kartotinio prašymo gavimo.

15. Pareiškėjas per mėnesį nuo atsakymo gavimo, jeigu, jo nuomone, pateikta informacija klaidinga ar neišsami, taip pat jeigu jis atsakymo negavo per mėnesį nuo tos dienos, kurią informacija turėjo būti pateikta tvarkos aprašo nustatyta tvarka, turi teisę pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) skųsti informacijos nepateikimą, neišsamios informacijos pateikimą arba atsisakymą pateikti informaciją Administracinių ginčų komisijai.

Administracinių ginčų komisijos sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Administraciniam teismui.

                                          

III. INFORMACIJA NETEIKIAMA

 

16. Informacija gali būti neteikiama, jeigu:

16.1. prašoma informacijos, kuria įstaiga nedisponuoja ir teisės aktų neįpareigota jos turėti;

16.2. pagal tvarkos aprašo 12 punktą įstaigai paprašius patikslinti prašymą ar pateiktus  duomenis, nurodytus 6 punkte, pareiškėjas jų nepatikslina;

16.3. prašymas susijęs su  informacija ir duomenimis, kurie dar tik kaupiami, rengiami arba neapdoroti, jei tai nepažeidžia visuomenės interesų.

17. Jeigu prašymas nepatenkinamas dėl to, kad jis susijęs su dar nagrinėjama medžiaga, savivaldybė nurodo medžiagą rengiančią įstaigą ir laiką, per kurį numatoma šią medžiagą parengti.

18. Savivaldybė neteikia informacijos, jeigu jos pateikimas:

18.1. atskleistų informaciją, kuri pagal įstatymus yra valstybės ar tarnybos paslaptis;

18.2. pažeistų įstatymų saugomus valstybės saugumo ir gynybos interesus;

18.3. neigiamai paveiktų tarptautinius santykius;

18.4. pažeistų įstatymų saugomą asmens teisę į nešališką teismą arba pagal įstatymus būtų laikomas kliudymu teisminėms ar valstybės institucijoms atlikti baudžiamosios, civilinės arba administracinės bylos (procedūros) tyrimą ar nagrinėjimą;

18.5. atskleistų informaciją, kuri pagal nacionalinę ar Europos Sąjungos teisę yra komercinė (gynybos) paslaptis, arba pažeistų įstatymų saugomų statistikos duomenų ir duomenų apie mokesčių mokėtojus konfidencialumą;

18.6. pažeistų įstatymo ginamas intelektinės nuosavybės teises;

18.7. pažeistų asmens duomenų teisinę apsaugą, išskyrus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597; 2008, Nr. 22-804), Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254) ir Lietuvos Respublikos duomenų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatytus atvejus;

18.8. neigiamai paveiktų aplinkos, su kuria tokia informacija susijusi, apsaugą (pakenktų įstatymų saugomoms retoms rūšims ir bendrijoms, jų buveinėms, radavietėms ir augavietėms);

18.9. susijęs su vidaus administravimu ir institucijų bendradarbiavimu, jei tai nepažeidžia visuomenės interesų;

18.10. neigiamai paveiktų asmenų, savanoriškai pateikusių informaciją, kuriems įstatymai ar kiti teisės aktai nenustato pareigos tokią informaciją teikti, interesus ar keltų grėsmę jų saugumui.

19. Kad informacija, susijusi su išimtimis, numatytomis tvarkos aprašo 16 ir 18 punktuose, nebus teikiama, pareiškėjui pranešama per 14 kalendorinių dienų nuo pareiškimo gavimo, nurodant informacijos neteikimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką pagal tvarkos aprašo 15 punktą.

Visais atvejais, kai informacija neteikiama, turi būti įsitikinta, kad apsaugoti Tvarkos aprašo 18 punkte nurodytus interesus svarbiau nei užtikrinti pareiškėjo teisę gauti informaciją.

20. Jeigu informacijos dalis gali būti atskirta nuo tvarkos aprašo 18 punkte nurodytos neteiktinos informacijos, savivaldybė, nepažeisdama neteikiamos informacijos konfidencialumo reikalavimų ir pranešusi apie tai pareiškėjui, pateikia prašomos informacijos teiktiną dalį. Šio aprašo 18.1, 18.5, 18.7, 18.8 ir 18.10 punktų reikalavimai netaikomi, kai prašoma informacijos apie aplinkos taršą.

 

IV. INFORMACIJOS APIE APLINKĄ SKLEIDIMAS, INFORMACIJOS KOKYBĖ

 

21. Savivaldybė pagal kompetenciją turi rengti ir skleisti visuomenei informaciją, nurodytą tvarkos aprašo 22 punkte, ir padėti visuomenei susipažinti su šia informacija. Užtikrina, kad visuomenei būtų atitinkamai pranešta apie tvarkos aprašu jai suteikiamas teises ir su tuo susijusią reikiamą informaciją ir patarimus. Deda reikiamas pastangas, kad turima arba savivaldybei skirta informacija apie aplinką būtų lengvai prieinama visuomenei per viešąsias telekomunikacijų priemones (interneto tinklalapius, elektronines duomenų bazes) arba būtų laikoma tokia forma arba tokiu formatu, kai informaciją galima iš karto atkurti arba gauti kompiuteriniu telekomunikacijų arba kitomis elektroninėmis priemonėmis.

22. Savivaldybė pagal kompetenciją skelbia:

22.1. su aplinka susijusių tarptautinių sutarčių, konvencijų arba susitarimų, Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų tekstus ir savivaldybės sprendimus;

22.2. su aplinka susijusią įvairių sričių politiką, strategijas, planus ir programas;

22.3. tvarkos aprašo 22.1 ir 22.2 punktuose nurodytų dokumentų įgyvendinimo pažangos ataskaitas, kai jas parengia ir saugo elektronine forma;

22.4. nacionalines, regionines ir savivaldybės aplinkos būklės ataskaitas (skelbiamas reguliariai, ne rečiau kaip kas ketveri metai), kuriose pateikiama informacija apie aplinkos kokybę ir poveikį aplinkai;

22.5. duomenis, gautus stebint aplinkos būklę ir veiklą, darančią arba galinčią daryti poveikį aplinkai, arba tokių duomenų santraukas;

22.6. sprendimus, darančius arba galinčius daryti reikšmingą poveikį aplinkai ar susitarimams dėl aplinkos, arba nuorodą, kur galima kreiptis ir susipažinti su tokia informacija.

23. Tvarkos aprašo 21 punkte nustatytus reikalavimus savivaldybė gali vykdyti pateikdama nuorodas į interneto tinklalapius, kuriuose galima rasti 22 punkte nurodytą informaciją.

24. Savivaldybė užtikrina, kad turima informacija ar jai skirta informacija būtų atnaujinama, tiksli ir išsami.

25. Savivaldybės teikiama informacija nurodoma sąvade.

 

V. TEIKIAMOS INFORMACIJOS APIE APLINKĄ SĄVADAS

 

Eil. Nr.

Informacijos pavadinimas

Informacijos laikmenos forma

 

Informacijos teikimas internete

1.

Administravimas

Savivaldybės (tarybos, kolegijos, mero, administracijos direktoriaus) teisės aktai, normatyviniai aplinkos apsaugos dokumentai ir jų projektai

 Rašytinė, elektroninė

www.alytus.lt

http://aplinkosauga.alytus.lt

2.

Alytaus miesto plėtros iki 2020 m. strateginis planas

Rašytinė, elektroninė

www.alytus.lt

 

3.

Savivaldybės biudžeto, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, komunalinių atliekų tvarkymo programos ir kt. finansavimo šaltinių planuojamų išlaidų sąmatos, finansinės ir veiklos ataskaitos

 Rašytinė, elektroninė

www.alytus.lt

http://aplinkosauga.alytus.lt

4.

Alytaus miesto savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo planas

Rašytinė, elektroninė

www.alytus.lt

 

5.

Informacija apie tarptautinį bendradarbiavimą

 Rašytinė, elektroninė

www.alytus.lt

http://aplinkosauga.alytus.lt

6.

Savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių skyriaus parengta informacija žiniasklaidai ir leidiniai visuomenei apie sutartis, programas (projektus), renginius ir kitą veiklą

 Rašytinė, elektroninė

www.alytus.lt

 

 

Aplinkos būklė ir antropogeniniai veiksniai

 

 

7.

Alytaus miesto aplinkos oro kokybės valdymo programa, ataskaita apie jos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą, Šiaurinio pramonės rajono aplinkos oro kokybės tyrimų pasyviaisiais sorbentais programa, ataskaita, oro kokybės vertinimo rezultatai

 Rašytinė, elektroninė

http://aplinkosauga.alytus.lt

8.

Informacija apie paviršinių vandens telkinių kokybę (miesto maudyklos vandens stebėsena, požeminio vandens stebėsenos programos, ataskaitos)

 Rašytinė, elektroninė

 

http://aplinkosauga.alytus.lt

9.

Informacija apie savivaldybės vykdomas geriamojo vandens kokybės gerinimo programas ir projektus, jų ataskaitos

 Rašytinė, elektroninė

http://www.vandenys.lt/lt/

http://aplinkosauga.alytus.lt

10.

Informacija apie gręžtinių šulinių ir vandenviečių vandens kokybę (pagal savivaldybės subjektų vykdomos stebėsenos ir kitus duomenis)

  Rašytinė, elektroninė

http://www.vandenys.lt/lt/

http://aplinkosauga.alytus.lt

11.

Informacija apie dirvožemio kokybę

(ekogeologiniai žemėlapiai, geologinių tyrimų ataskaitos)

 Rašytinė, elektroninė, kartografinė

 http://aplinkosauga.alytus.lt

 

12.

Biologinės įvairovės tyrimų ataskaitos

 Rašytinė, elektroninė

 http://aplinkosauga.alytus.lt

 

13.

Informacija apie savivaldybės kompetencijai priklausančias saugomas teritorijas (registras, įteisinimo dokumentai, lokalizacija, saugomos vertybės, jų būklė)

 Rašytinė, elektroninė

www.alytus.lt

http://aplinkosauga.alytus.lt

14.

Gulbynės ornitologinio draustinio gamtotvarkos planas

Rašytinė

 

15.

Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programos, įgyvendintos priemonės, Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programa, stebėsenos rezultatai, Alytaus miesto teritorijoje esančių želdynų ir želdinių tvarkymo planas (želdinių taksoraščiai)

 Rašytinė, elektroninė

http://aplinkosauga.alytus.lt

16.

Informacija apie savivaldybės kompetencijai priklausantį kultūros paveldą (registras, įteisinimo dokumentai, savivaldybės kultūros paveldo stebėsena)

 Rašytinė, elektroninė

www.alytus.lt

 

17.

Informacija apie aplinkosaugos švietimo programas (projektus), savivaldybės parengtus bei užsakytus leidinius visuomenei apie aplinkos būklę ir antropogeninius veiksnius, vaizdo klipai, reklaminiai garso anonsai

 Rašytinė, elektroninė

www.alytus.lt

http://aplinkosauga.alytus.lt

 

Aplinkos poveikis visuomenės sveikatai

 

 

18.

Informacija apie savivaldybės sveikatos prevencijos programas, projektus, ataskaitas

Rašytinė, elektroninė

www.alytausvsb.lt

www.alytus.lt

19.

Alytaus miesto savivaldybės tyliųjų viešųjų zonų akustinio triukšmo nustatymas

Rašytinė, elektroninė

www.alytausvsb.lt

 

Ūkinė veikla

 

 

20.

Informacija apie integruotos taršos ir prevencijos leidimus

 Rašytinė

 

21.

Alytaus miesto šilumos ūkio specialusis planas, žemėlapis

Rašytinė, elektroninė

www.alytus.lt

22.

Informacija apie sąvartyną ir kitas atliekų tvarkymo vietas (lokalizacija, projektinė informacija, stebėsenos duomenys)

 Rašytinė, elektroninė

www.aratc.lt

http://aplinkosauga.alytus.lt

 

23.

Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planas, Alytaus regiono atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planas

Rašytinė, elektroninė

www.aratc.lt

http://aplinkosauga.alytus.lt

24.

Galimybių ir alternatyvų studija „Alytaus regiono bioskaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros sukūrimas“

Rašytinė, elektroninė

www.aratc.lt

25.

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro ekologinio švietimo programa, bendrovės metiniai pranešimai

Rašytinė, elektroninė

www.aratc.lt

 

Teritorijų planavimas

 

 

26.

Informacija iš teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR) apie savivaldybės registruotus teritorijų planavimo dokumentus (detaliuosius, bendruosius, specialiuosius planus, žemės valdų formavimo projektus

 Rašytinė, elektroninė

 www.alytus.lt

www.regia.lt

2015 m. liepos 30 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-624 redakcija

_________________________

 

 

 

 

 

Į pradžią