Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-308 2013-05-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE SUSIDARANČIŲ ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE SUSIDARANČIŲ ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   

 

2013 m. gegužės 24 d.  Nr.   DV-308 

Alytus

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2011, Nr. 91-4334), Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2012, Nr. 50-2445) ir atsižvelgdamas į iš Aplinkos ministerijos 2013-05-17 raštą Nr. GD-5492 (6.2.) „Dėl pakuotės atliekų rūšiavimo specialiųjų dėžių pristatymo“,

                      t v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės administracijoje susidarančių atliekų rūšiavimo ir apskaitos tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

vykdantis administracijos direktoriaus pareigas                                                            Janis Laurinaitis          

______________

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. gegužės 24 d.

įsakymu Nr. DV-308

                                                                                                           

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE SUSIDARANČIŲ ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijoje susidarančių atliekų rūšiavimo ir apskaitos tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato reikalavimus, kuriais vadovaujantis rūšiuojamos ir apskaitomos atliekos Alytaus miesto savivaldybės administracijoje (toliau – savivaldybės administracija). 

2. Šiame tvarkos apraše nustatyti atliekų rūšiavimo reikalavimai taikomi visiems savivaldybės administracijoje dirbantiems asmenims. 

3. Atliekos administracijoje turi būti rūšiuojamos ir laikinai laikomos taip, kad nekeltų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2012, Nr. 50-2445) ir kituose teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

 

II. ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO REIKALAVIMAI

 

4. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus ūkio skyrius organizuoja ir kontroliuoja antrinių žaliavų bei kitų atliekų (statybinių ir griovimo, baldų ir kitų susidarančių atliekų) surinkimo sutarčių sudarymą ir vykdymą. Šiose sutartyse turi būti numatyta, kad atliekas surenkanti įmonė privalo vykdyti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir susidarymo vietoje išrūšiuotas atliekas surinkti atskirai. Sutartys turi būti sudaromos tik su tomis atliekas surenkančiomis, vežančiomis ir apdorojančiomis įmonėmis, kurios yra registruotos Atliekų tvarkytojų valstybės registre.

5.  Savivaldybės administracijoje dirbantys asmenys privalo rūšiuoti savo darbo vietoje susidarančias atliekas. Išrūšiuotas atliekas (popierių ir kartoną, stiklą, plastiką, metalą) mesti į atitinkamas antrinių žaliavų rūšiavimui skirtas specialiąsias dėžes, esančias savivaldybės pastate.

6. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius privalo užtikrinti, kad kiekviename savivaldybės administracijos pastato aukšte būtų po vieną specialiąją dėžę, skirtą antrinėms žaliavoms rūšiuoti (popieriui, plastikui (įskaitant metalą), stiklui. Prie kiekvienos antrinių žaliavų rūšiavimui skirtos specialiosios dėžės turi būti instrukcija, kokias išrūšiuotas atliekas galima į jas mesti.

7. Informacija apie tai, kokias išrūšiuotas atliekas galima mesti į antrinių žaliavų rūšiavimui skirtas dėžes, skelbiama Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus tinklalapyje http://aplinkosauga.alytus.lt/kaip-rusiuoti-atliekas.

8. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus ūkio skyriaus vedėjas užtikrina, kad savivaldybės administracijos pastate surinktos antrinės žaliavos būtų rūšiuojamos į joms skirtus specialius konteinerius, esančius savivaldybės administracijos kieme (kad pastate išrūšiuotos atliekos nebūtų metamos į mišrių komunalinių atliekų konteinerį).

9. Savivaldybės administracijos veikloje susidariusias bei išrūšiuotas popieriaus, kartono, plastikinių pakuočių atliekas pagal sudarytą su savivaldybės administracija sutartį nemokamai išveža UAB „Ekonovus“.

10.  Savivaldybės administracijos  skyrių vedėjai ar jų paskirti atsakingi asmenys, kurių veikloje susidaro dideli antrinių žaliavų kiekiai (pvz., Interesantų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrius, Civilinės metrikacijos skyrius dėl archyve susidarančių atliekų) užsakymus dėl susidariusių antrinių žaliavų išvežimo gali pateikti el. paštu alytus@ekonovus.lt, tel. (8 315) 75 452, 8 614 55 084.  

 11. Savivaldybės administracijos veiklos metu susidariusios elektros ar elektroninės įrangos, baldų, statybinės ir griovimo atliekos bei kitos atliekos turi būti perduotos atitinkamiems atliekų tvarkytojams.

12. Perdavus atliekas atitinkamam atliekų tvarkytojui, privaloma turėti atliekų perdavimą patvirtinantį dokumentą (pvz., sąskaitą faktūrą ir/ ar atliekų perdavimo ir priėmimo aktą, kuriuose turi būti nurodyta perduodamų atliekų rūšis, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data). 

13. Savivaldybės administracijos veiklos metu susidariusios smulkios elektros ir elektroninės įrangos ir nešiojamųjų baterijų atliekos gali būti metamos į konteinerį, pastatytą savivaldybės administracijos patalpose (I aukšte, šalia lifto). Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistas, atsakingas už atliekų tvarkymą, apie konteinerio užpildymą atliekų tvarkytojui  informuoja telefonu 1806 arba užpildęs specialią formą www.emp.lt.    

 

III. ATLIEKŲ APSKAITA

 

14. Savivaldybės administracijoje susidarančių antrinių žaliavų apskaitos žurnalą (toliau – Atliekų apskaitos žurnalas), kurio forma yra nustatyta šio tvarkos aprašo 1, 2 prieduose, kompiuteriu pildo Aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistas, atsakingas už atliekų tvarkymą, savo darbo vietoje.

15. Atliekų apskaitos žurnale turi būti apskaitomos visos susidarymo vietoje išrūšiuotos antrinės žaliavos: popierius ir kartonas, stiklas, plastikas (įskaitant metalą); susidariusios elektros ar elektroninės įrangos, baldų, statybinės ir griovimo atliekos ir kitos atliekos.

16. Atliekų apskaitos žurnalo 1 priedo forma užpildoma, kai antrinės žaliavos pašalinamos iš antrinių žaliavų rūšiavimui skirtų specialiųjų dėžių, bet ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį.

17. Atliekų apskaitos žurnalo 2 priedo forma užpildoma, perdavus atliekas ir antrines žaliavas atitinkamam atliekų tvarkytojui.

18. Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai ar jų paskirti atsakingi asmenys informaciją apie surinktus ir perduotus tvarkytojams atliekų kiekius nedelsiant informuoja Aplinkos apsaugos skyriaus darbuotoją, kuris pildo savivaldybės administracijoje susidarančių atliekų apskaitos žurnalą.

19. Atliekų apskaitos žurnalo pirmojo ir antrojo pusmečių suvestinė turi būti atspausdinama, ją pasirašo Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas. Atliekų apskaitos žurnalo suvestinė saugoma Aplinkos apsaugos skyriuje.

20. Alytaus miesto savivaldybės administracija kiekvienais metais UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui pateikia informaciją apie savivaldybės administracijoje susidariusius ir perduotus atliekų tvarkytojams antrinių žaliavų kiekius.  

 

V. ATSAKOMYBĖ

 

21. Už šio tvarkos aprašo reikalavimų nesilaikymą asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijoje susidarančių  

 

 

 

 

 

 

atliekų rūšiavimo ir apskaitos tvarkos aprašo

 

 

 

 

 

 

1 priedas

 

 

 

 

 

(Alytaus miesto savivaldybės administracijoje susidarančių atliekų apskaitos žurnalo forma)

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijoje susidarančių atliekų apskaitos žurnalas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žurnalo pildymo pradžios data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vardas, pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surinktos antrinės žaliavos

 

 

 

 

 

 

 

Plastikinės pakuotės atliekos (150102)

Stiklo pakuotės atliekos (150107)

Popieriaus ir kartono pakuotės atliekos (150101), popieriaus ir kartono atliekos (200101)

 

data

kiekis, m3

data

kiekis, m3

data

kiekis, m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijoje susidarančių 

atliekų rūšiavimo ir apskaitos tvarkos aprašo

2 priedas

(Alytaus miesto savivaldybės administracijoje susidarančių atliekų apskaitos žurnalo forma)

Alytaus miesto savivaldybės administracijoje susidarančių atliekų apskaitos žurnalas

Žurnalo pildymo pradžios data

 

Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo

 

 

vardas, pavardė

Perduotos atliekos

Atliekų pavadinimas

Perduotas kiekis, t

Perdavimo data

Atliekų gavėjo pavadinimas/vardas, pavardė

Dokumento pavad., data, Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią