Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-111 2013-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pakeisti 8 ir 10 punktai

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ IR VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ IR VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–2015 METŲ PROGRAMOS

LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO

TVIRTINIMO

 

 2013 m. balandžio 25 d.   Nr. T-111

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994,
Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013-02-25 įsakymu Nr. A1-71 patvirtinta Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programa (Žin., 2013, Nr. 22-1099), 2013-03-07 įsakymu Nr. A1-102 patvirtintu Vietos bendruomenių savivaldos
2013–2015 metų programos įgyvendinimo aprašu (Žin., 2013, Nr. 27-1297), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Tvirtinti:

                      1.1. Alytaus miesto gyvenamųjų vietovių teritorijas (susijusias su jų istoriniais pavadinimais), kuriose bus sudarytos vietos bendruomenių tarybos 2013–2015 m. programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti (schema pridedama):

                      1.1.1. Dainavos ir Panemunės gyvenamoji teritorija;

                      1.1.2. Putinų ir Likiškių gyvenamoji teritorija;

                      1.1.3. Vidzgirio gyvenamoji teritorija;

                      1.1.4. Senamiesčio ir Ulonų gyvenamoji teritorija;

                      1.1.5. Pirmojo Alytaus gyvenamoji teritorija.

                      1.2. Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

                      2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimą Nr. T-57 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. balandžio 25 d.

sprendimu Nr. T-111

 

VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–2015 METŲ PROGRAMOS

LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI  ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Alytaus miesto savivaldybės vietos bendruomenių tarybų sudarymo ir veiklos principus, lėšų skyrimo, naudojimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir kontrolės tvarką.

                      2. Aprašas parengtas vadovaujantis Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programa (toliau – programa), patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013-02-25 įsakymu Nr. A1-71 (Žin., 2013, Nr. 22-1099) ir Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos įgyvendinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013-03-07 įsakymu Nr. A1-102 (Žin., 2013, Nr. 27-1297).

                      3. Programos paskirtis – skatinti vietos bendruomenių savivaldą ir savarankiškumą, sudarant galimybes vietos bendruomenėms spręsti joms aktualius klausimus ir tenkinti bendruomenių viešuosius poreikius.

                      4. Vietos bendruomenė – seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojai, jų atstovai (seniūnaičiai), šioje teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, kitos nevyriausybinės organizacijos. Seniūnijų neturinčiose savivaldybėse vietos bendruomene laikomi savivaldybės gyvenamosios vietovės (jos dalies ar kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais, toje gyvenamojoje teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, kitos nevyriausybinės organizacijos.

                      5. Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

                      6. Aprašas tvirtinamas Alytaus  miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

 

II. VIETOS BENDRUOMENIŲ TARYBŲ SUDARYMAS IR VEIKLA

 

                      7. Vietos bendruomenės tarybos (toliau – VBT) sudaromos penkiose Alytaus miesto gyvenamųjų vietovių teritorijose (susijusiose su jų istoriniais pavadinimais):  

                      7.1. Dainavos ir Panemunės gyvenamojoje teritorijoje;

                      7.2. Putinų ir Likiškių gyvenamojoje teritorijoje;

                      7.3. Vidzgirio gyvenamojoje teritorijoje;

                      7.4. Senamiesčio ir Ulonų gyvenamojoje teritorijoje;

                      7.5. Pirmojo Alytaus gyvenamojoje teritorijoje.

                      8. VBT sudaroma nuo 9 iki 12 narių. VBT sudaroma iš pavienių vietos bendruomenės narių, vietos bendruomenės gyventojų atstovų (seniūnaičių), šioje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų atstovų, vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančių nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų  ir įstaigų atstovų.

                      2015 m. balandžio 10 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-103 redakcija

 

                      9. Atstovus į VBT demokratiniais principais išrenka vietos bendruomenių gyventojai tuo tikslu surengtuose gyvenamųjų vietovių teritorijose organizuotuose gyventojų susirinkimuose. Informacija apie įvyksiančius gyventojų susirinkimus skelbiama savivaldybės portale,  bendruomenių ir VBT veiklą koordinuojančių įstaigų informaciniuose stenduose. Pirmąjį gyventojų susirinkimą kviečia koordinuojančios įstaigos vadovas, kitus – VBT pirmininkas. Susirinkimo metu:

                      9.1. išrenkamas susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir balsų skaičiavimo komisija;

                      9.2. gyvenamosios teritorijos gyventojai siūlo atstovus, o toje teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės, vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančios nevyriausybinės organizacijos, valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos deleguoja atstovus į Vietos bendruomenės tarybą;

                      9.3. pasiūlyti atstovai, surinkę balsavimo metu daugiausiai balsų, išrenkami VBT nariais.

10. Pavieniai vietos bendruomenės nariai, vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančių nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų atstovai sudaro ne daugiau nei 1/3 VBT narių. Vietos bendruomenės gyventojų atstovai (seniūnaičiai) turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 VBT narių skaičiaus, jeigu toje teritorijoje yra pakankamas vietos bendruomenės gyventojų atstovų (seniūnaičių) skaičius.

2015 m. balandžio 10 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-103 redakcija

 

11. Pradedant antraisiais programos įgyvendinimo metais, kasmet vykdoma ne mažiau kaip ketvirtadalio VBT narių rotacija. VBT pirmininkas kviečia vietos bendruomenių gyventojų susirinkimus, kurių metu išrenkami nauji atstovai į VBT narius.    

                      12. VBT veiklos tikslas – bendradarbiaujant su vietos bendruomene, priimti sprendimus dėl programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tenkinant viešuosius vietos bendruomenės poreikius.

                      13. VBT sprendimams įgyvendinti ir veiklai koordinuoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskiriama savivaldybės įstaiga (toliau – VBT veiklą koordinuojanti įstaiga).  Kiekvienai VBT paskiriama po vieną koordinuojančią įstaigą.

                      14. VBT darbo forma yra posėdžiai, kurių organizavimu rūpinasi VBT veiklą koordinuojančios įstaigos vadovas ir VBT pirmininkas.

                      15. VBT posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 jos narių.

                      16. VBT pirmininką,  pavaduotoją  ir sekretorių VBT nariai išrenka pirmojo posėdžio metu.

                      17. Sprendimai priimami balsuojant atvirai. Susitarimas dėl slapto balsavimo priimamas tik dalyvaujančių VBT narių dauguma.

                      18. VBT sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia VBT pirmininko (jo nesant – pirmininko pavaduotojo) balsas.

                      19. VBT sprendimai įforminami VBT posėdžio protokolais. Protokolus pasirašo VBT posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Protokolų kopijos kartu su siūlomos finansuoti veiklos aprašymu ir sąmata pateikiami VBT veiklą koordinuojančios įstaigos vadovui.

                      20. VBT sprendimai yra vieši, skelbiami Alytaus miesto savivaldybės portale.

 

III. LĖŠŲ SKYRIMAS, NAUDOJIMAS, STEBĖSENA

 

                     21. Savivaldybės meras ar jo įgaliotas asmuo pasirašo sutartį su socialinės apsaugos ir darbo ministru ar jo įgaliotu asmeniu dėl VBT sprendimais numatytų veiklų finansavimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas.

                     22. Aprašo 7 punkte įvardytų VBT priimtiems sprendimams įgyvendinti savivaldybei skirtos valstybės biudžeto lėšos Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skiriamos VBT veiklą koordinuojančioms įstaigoms lygiomis dalimis.

                     23. Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – administracija):

23.1. administracijos direktorius įsakymu paveda įgyvendinti VBT veiklą koordinuojančioms įstaigoms VBT sprendimais numatytą finansuoti veiklą;

23.2. administracijos direktorius koordinuojančios įstaigos vadovų teikimu savo įsakymu tvirtina VBT sudėtis;

23.3. administracijos direktorius, vadovaudamasis aprašo 22 punktu, įsakymu paskirsto lėšas VBT priimtiems sprendimams įgyvendinti. Apie tai VBT veiklą koordinuojančios įstaigos informuojamos raštu;

23.4. administracijos direktorius su VBT veiklą koordinuojančių įstaigų vadovais pasirašo sutartis dėl VBT sprendimais numatytos veiklos finansavimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas;

23.5. perveda VBT veiklą koordinuojančioms įstaigoms sutartyse nustatyta tvarka VBT priimtiems sprendimams įgyvendinti skirtas lėšas;

23.6. teikia metodinę pagalbą, konsultuoja ir padeda VBT veiklą koordinuojančių įstaigų vadovams vykdyti VBT sprendimais numatytos finansuoti veiklos įgyvendinimą;

23.7. teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai veiklos ir finansines ataskaitas sutartyje nustatyta tvarka.

24. VBT veiklą koordinuojančios įstaigos:

                      24.1. sudaro VBT ir teikia administracijos direktoriui tvirtinti jų sudėtį, organizuoja jų darbą;

                      24.2. rūpinasi VBT posėdžių organizavimu: patalpomis, reikalingomis priemonėmis ir kitomis VBT veiklai reikalingomis sąlygomis;

                      24.3. teikia administracijos direktoriui VBT sprendimus, siūlomos finansuoti veiklos aprašymus ir sąmatas  dėl numatytos veiklos vykdymo;

                      24.4. koordinuojančios įstaigos vadovas su administracijos direktoriumi pasirašo sutartį dėl VBT sprendimais numatytos veiklos finansavimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas;

                      24.5. vykdo VBT sprendimais numatytų finansuoti veiklų įgyvendinimą, informuoja  Alytaus miesto savivaldybės ir vietos bendruomenių gyventojus (gyventojams prieinamu būdu);

                      24.6. teikia administracijai veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitas sutartyje nustatyta tvarka.

                      25. VBT:

                      25.1. dalyvauja VBT posėdžiuose;

                      25.2. kviečia vietos bendruomenių gyventojus į diskusijas, pasitarę su vietos bendruomene, priima sprendimus dėl finansuotinos veiklos ir teikia juos VBT veiklą koordinuojančios įstaigos vadovui;

                      25.3. teikia pasiūlymus dėl priimtų sprendimų įgyvendinimo koordinuojančios įstaigos vadovui ar savivaldybės administracijai;

                      25.4. aktyviai dalyvauja ir kviečia dalyvauti vietos bendruomenių narius vykdant VBT priimtų sprendimų įgyvendinimą ir sprendimų įgyvendinimo stebėseną.

                      26. Skėtinės vietos bendruomenių asociacijos (asociacijos, kurios vienija savivaldybėse veikiančias bendruomenines organizacijas ir (ar) bendruomeninių organizacijų asociacijas):

                      26.1. dalyvauja pasitarimuose, kuriuose aptariami tvarkos aprašų projektai;

                      26.2. dalyvauja vykdant VBT priimtų sprendimų įgyvendinimo stebėseną.

 

IV. VEIKLOS FINANSAVIMAS IR KONTROLĖ

 

27. Tinkama finansuoti laikoma VBT sprendimu patvirtinta veikla, tenkinanti vietos bendruomenių viešuosius poreikius, t. y. socialinė veikla, skirta:

27.1. labiausiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir grupėms;

27.2. vaikų ir jaunimo užimtumui;

27.3. kultūrinei ir švietėjiškai veiklai;

27.4. viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti;

27.5. sporto ir sveikatinimo veiklai;

27.6. bendruomeninės veiklai organizuoti;

27.7. kitai vietos bendruomenės gyvenimo kokybę gerinančiai veiklai.

28. Lėšos negali būti naudojamos:

28.1. įsiskolinimams dengti;

28.2. investiciniams projektams rengti ir įgyvendinti;

28.3. veiklai, kuri:

28.3.1. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

28.3.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybės tautiniams ir religiniams simboliams;

28.3.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarina smurtą, prievartą, neapykantą;

28.3.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

29. Lėšos privalo būti naudojamos tik sutartyse nurodytai veiklai, t. y. VBT priimtiems sprendimams įgyvendinti. Administracija turi teisę tikrinti, ar programai įgyvendinti skirtos lėšos naudojamos laikantis sutartyje nustatytų įsipareigojimų dėl finansavimo ir atsiskaitymo tvarkos.

30. Lėšos turi būti naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir panaudotos iki einamųjų metų pabaigos.

31. Administracija gali nutraukti sutartį, sustabdyti lėšų pervedimą arba inicijuoti pervestų lėšų išieškojimą, jeigu nevykdomi ar netinkamai vykdomi pasirašytų sutarčių įsipareigojimai.

32. Administracija kontroliuoja finansuojamų VBT sprendimų įgyvendinimą, Vietos bendruomenių savivaldos programos lėšų naudojimą.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Informacija apie finansuotą ir įgyvendintą veiklą skelbiama Alytaus miesto savivaldybės portale www.alytus.lt, VBT veiklą koordinuojančių įstaigų ir bendruomenių informaciniuose stenduose.

 

______________________

 

 

Į pradžią