Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-92 2013-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 2013 m. balandžio 25 d.   Nr. T-92

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin. 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2012, Nr. 136-6958) 4 straipsnio 9 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 44 punktu, 44 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2011- 12-01 sprendimu Nr. T-266 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento“, XXVI skirsniu,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių informuoti miesto visuomenę apie priimtą sprendimą ir juo patvirtintą tvarkos aprašą, paskelbiant vietinėse visuomenės informavimo priemonėse ir savivaldybės interneto portale.


                     

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                       Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                       2013 m. balandžio 25 d.

                                                                                       sprendimu Nr. T-92

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

          1. Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja vietos gyventojų apklausos (toliau – apklausa) subjektus, jų įgaliojimus, apklausos būdus, organizavimą, rezultatų nustatymą ir naudojimą.

          2. Apklausos tikslas – sužinoti vietos gyventojų nuomonę klausimais, kuriuos savivaldybė sprendžia, atlikdama savarankiškąsias funkcijas, gerinti ryšius su visuomene, skatinti visuomenę dalyvauti tvarkant savivaldybės viešuosius reikalus.

          3. Apklausos subjektai gali būti savivaldybės teritorijos ar jos dalies gyventojai, turintys teisę rinkti savivaldybės tarybą.

          4. Apklausos objektai gali būti klausimai, kuriuos savivaldybė sprendžia, atlikdama savarankiškąsias funkcijas.

          5. Apklausa organizuojama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir šio aprašo nustatyta tvarka.

          6. Dalyvavimas apklausoje yra laisvas (savanoriškas) ir grindžiamas visuotine, lygia teise tiesiogiai ir asmeniškai pareikšti nuomonę. Apklausos organizatorius turi užtikrinti, kad apklausos rezultatai atitiktų tik turinčių teisę dalyvauti apklausoje gyventojų pareikštą nuomonę.

 

II. APKLAUSOS BŪDAI IR INICIJAVIMAS

 

          7. Apklausos būdai yra:

          7.1. tiesioginis gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašo lapuose;

          7.2. gyventojų nuomonės pareiškimas sueigoje balsuojant;

          7.3. atrankinė gyventojų apklausa apklausos dalyvių būstuose;

          7.4. gyventojų apklausa apklausos dalyvių būstuose.

          8. Tiesioginis gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašo lapuose gali būti vykdomas paprasta rašytine forma. Gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašo lapuose paprasta rašytine forma vykdomas savivaldybės tarybos sprendimu (savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu) nustatytose vietose.

          9. Gyventojų nuomonės pareiškimas sueigoje balsuojant fiksuojamas protokolu, kurį pasirašo savivaldybės atstovas ir vietos gyventojų sueigos įgaliotas atstovas. Gyventojų apklausa (atrankinė apklausa) apklausos dalyvių būstuose vykdoma užpildant apklausos dalyvių lapus būstuose.

          10. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso savivaldybės gyventojams ir savivaldybės tarybai. Gyventojai apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 5 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje, reikalavimu Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės taryba apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 7 savivaldybės tarybos narių grupės reikalavimu Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka.

          11. Savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius privalo paskelbti apklausą per vieną mėnesį nuo parašų rinkimo baigiamojo akto ir gyventojų reikalavimo pateikimo savivaldybės administracijos direktoriui dienos, kai apklausą inicijuoja gyventojai, arba nuo savivaldybės tarybos narių grupės reikalavimo gavimo, kai apklausą inicijuoja savivaldybės tarybos narių grupė. Kai nustatomi gyventojų parašų klastojimo ar savanoriškumo principo pažeidimų atvejai, savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius gali priimti sprendimą neskelbti apklausos, jei nustatyti pažeidimai yra esminiai.

          12. Savivaldybės tarybos sprendime (savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme) paskelbti apklausą turi būti nustatyta: apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas, apklausos teritorija, apklausos būdas, apklausos data ir vieta, taip pat apklausos komisijos sudėtis. Savivaldybės tarybos sprendimas arba Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas paskelbti apklausą turi būti paskelbtas per vietines visuomenės informavimo priemones ir savivaldybės interneto portale.

 

III. APKLAUSOS ORGANIZAVIMAS

 

          13. Gyventojų apklausą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius, apklausą vykdo apklausos komisija. Komisijos sudėtį savo įsakymu tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

          14. Apklausos komisijos nariais gali būti skiriami savivaldybės administracijos tarnautojai ir darbuotojai, savivaldybės tarybos nariai, gyventojų atstovai. Iniciatyvinė grupė turi teisę į apklausos komisiją deleguoti savo atstovą. Komisijos narių skaičius nustatomas atsižvelgiant į apklausai teikiamus klausimus, apklausos teritoriją, apklausos būdą.

          15. Apklausos komisija:

          15.1. atlieka būtinus pasirengimo apklausai darbus;

          15.2. parengia gyventojų apklausos lapus;

          15.3. surašo ir pasirašo gyventojų apklausos protokolus;

          15.4. kontroliuoja ir koordinuoja apklausos vykdymą;

          15.5. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po apklausos pabaigos pateikia savivaldybės administracijos direktoriui apklausos rezultatus ir paskelbia juos per vietines (regiono) visuomenės informavimo priemones ir savivaldybės interneto portale;

          15.6. priima sprendimus kitais apklausos vykdymo klausimais.

          16. Apklausai teikiami klausimai turi būti suformuluoti aiškiai, klausimai negali būti dviprasmiški.

          17. Iniciatyvinės grupės nariai, seniūnaičiai ir kiti asmenys gali agituoti gyventojus dalyvauti apklausoje, tačiau negali daryti įtakos laisvam gyventojų apsisprendimui. Apklausos agitacijos kampanijoje negali dalyvauti apklausos komisijos nariai.

          18. Apklausos agitacijos kampanijos pradžia yra gyventojų iniciatyvinės grupės įregistravimo savivaldybės administracijoje diena.

          19. Apklausos agitacija gali būti įvairių formų ir būdų, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

IV. APKLAUSOS REZULTATŲ NUSTATYMAS IR NAUDOJIMAS

 

          20. Apklausos rezultatus nustato ir protokoluose užfiksuoja apklausos komisija.

          21. Apklausos komisija neįskaičiuoja gyventojo pareikštos nuomonės tik tuo atveju, jeigu dėl netinkamai užpildytų apklausos dalyvių lapų, sueigos protokolo klaidų neįmanoma nustatyti tikrosios gyventojo valios dėl pateikto klausimo.

          22. Savivaldybės administracijos direktorius ir apklausos komisija turi užtikrinti, kad gyventojams būtų sudarytos galimybės tinkamai išreikšti valią pateiktais klausimais.

          23. Apklausos komisija privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po apklausos pabaigos pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui apklausos rezultatus, kurie paskelbiami per vietines visuomenės informavimo priemones ir savivaldybės interneto portale.

          24. Savivaldybės taryba privalo svarstyti apklausai pateiktą (pateiktus) klausimą (klausimus), jeigu savo nuomonę pateiktu (pateiktais) klausimu (klausimais) pareiškė ne mažiau kaip 15 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje, išskyrus atrankinės apklausos atvejus.

          25. Paskelbti apklausos rezultatai turi būti svarstomi artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka.

          26. Savivaldybės tarybos sprendime dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti nurodyti apklausos rezultatai ir Savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo motyvai.

          27. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti paskelbtas vietinėse visuomenės informavimo priemonėse ir savivaldybės interneto portale.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

          28. Apklausos rezultatai yra patariamojo pobūdžio.

          29. Apklausos organizavimo išlaidos apmokamos iš savivaldybės biudžeto.

          30. Gyventojų apklausos vykdymą kontroliuoja savivaldybės administracijos direktorius.

 

____________________

 

Į pradžią