Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-63 2013-03-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL GALIMYBĖS ATLIEKŲ TURĖTOJAMS VIETINĘ RINKLIAVĄ MOKĖTI PAGAL FAKTINĮ IŠ JŲ SURENKAMŲ IR TVARKOMŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KIEKĮ NUMATYMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL GALIMYBĖS ATLIEKŲ TURĖTOJAMS VIETINĘ RINKLIAVĄ MOKĖTI PAGAL FAKTINĮ IŠ JŲ SURENKAMŲ IR TVARKOMŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KIEKĮ NUMATYMO  

   

2013  m. kovo 28 d. Nr. T-63   

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484; 2000, Nr. 53) 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2011, Nr. 52-2501; 2012, Nr. 6-190) 30-2 straipsnio 3 dalimi bei atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-06-11 nutartį, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      1. Atliekų turėtojai gali mokėti vietinę rinkliavą pagal faktinį iš jų surenkamų ir tvarkomų komunalinių atliekų kiekį, kai nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų, didinančių visos sistemos išlaidas, įmanoma nustatyti konkretų atliekų turėtojo perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį.

                      2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administraciją parengti 1 punkto įgyvendinimo dokumentus.

                      3. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punktas įsigalios Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinus vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžius ir terminus vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta metodika (kurios įsigaliojimas teisės aktuose numatytas 2013-07-01).

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

                     

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

Į pradžią