Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-57 2013-03-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TVIRTINIMO

 

2013 m. kovo 28 d.   Nr. T-57 

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2010, Nr. 25-1177) 16 straipsnio 4 dalimi ir Socialinių paslaugų įstatymo (Žin., 2006, Nr. 17-589) 13 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr.1132 patvirtinta Socialinių paslaugų planavimo metodikos 33 punktu (Žin., 2006, Nr. 124-4705, 2010, Nr. 72-3634), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

          Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2013 metų socialinių paslaugų planą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. kovo 28 d.

sprendimu Nr. T-57

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

 

I. ĮVADAS

 

1. Bendroji informacija

 

Alytaus miesto savivaldybės 2013 metų socialinių paslaugų planas (toliau – planas) parengtas vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 patvirtinta Socialinių paslaugų planavimo metodika (Žin., 2006, Nr. 124-4705, 2010, Nr. 72-3634), socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1608). Planas suderintas su Alytaus miesto savivaldybės 2013 metų biudžetu.

Vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu, socialines paslaugas savivaldybėje planuoja ir organizuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius). Socialinių paslaugų teikėjai – savivaldybės ir ne savivaldybės pavaldumo socialinių paslaugų įstaigos ir visuomeninės organizacijos.

Rengiant planą naudoti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Socialinio žemėlapio, Alytaus darbo biržos, miesto savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių (Socialinės paramos skyriaus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus), Alytaus miesto įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, pateikti duomenys.

Šiame plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai

                                                                                                                                                                           
Socialinių paslaugų planas parengtas, atsižvelgiant į Alytaus regiono plėtros iki 2020 metų plano II – darnios bendruomenės – prioriteto 2.2 tikslą gerinti sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, Alytaus miesto plėtros iki 2015 metų strateginio plano 3 – žmogiškųjų išteklių plėtros prioritetą ir šio prioriteto 3.2 tikslą gerinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę. Socialinės paslaugos planuojamos, vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės 2010–2013 metų strateginio veiklos plano tikslu užtikrinti švietimo, kultūros ir sporto plėtrą ir kokybę, mažinti socialinę atskirtį. Įgyvendinant šį tikslą, vykdoma 05 – Socialinės paramos sistemos įgyvendinimo – programa 
Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Numatomi socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai:
1. Vykdant valstybės ir savivaldybės socialinę politiką, mažinti socialinę atskirtį, gerinti socialiai pažeidžiamų asmenų ir šeimų gyvenimo kokybę.

2. Plėtoti nestacionarias paslaugas kaip alternatyvą stacionarių socialinių paslaugų įstaigų paslaugoms.

3. Užtikrinti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų poreikio tenkinimą miesto gyventojams.

4. Gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę bei informacijos apie socialines paslaugas prieinamumą gyventojams.

 

3. Socialinių paslaugų plano rengėjai

 

Socialinių paslaugų planą rengė:

Danutė Tamaševičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Genė Platūkienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Roberta Samuolytė-Kisielienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Evelina Misiukevičienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Remigija Akuockaitė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Akvilė Veniukevičiūtė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Gita Špucienė,VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktorė;

Raimonda Dirsienė, Strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Artūras Galakvoščius, Alytaus nakvynės namų direktorius;

Rimantas Juozapavičius, VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro direktoriaus pavaduotojas.

Asta Graužinienė, VšĮ „Mūsų atgaiva“ direktorė.

 

II. BŪKLĖS ANALIZĖ

 

4. Savivaldybės socialinės, ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas

 

Dėl didėjančios migracijos ir mažėjančio natūralaus gyventojų prieaugio Alytaus miesto gyventojų skaičius nuo 2003 iki 2013 m. sumažėjo 19,5 proc. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, bendras gyventojų skaičius Alytaus mieste proporcingai mažėja. 2011 m. miesto savivaldybėje gyveno 60,3 tūkst. gyventojų, 2012 m. – 58,6 tūkst. gyventojų, iš jų darbingo amžiaus 37258 gyventojai, pensinio amžiaus – 12083 gyventojai. 2013 m. pradžioje – 57,4 tūkst. gyventojų, tai sudaro 1,93 proc. visų Lietuvos gyventojų).

Alytaus miesto gyventojai sensta – per pastaruosius 3 metus demografinės senatvės koeficientas (pagyvenusių (60 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus) išaugo nuo 113 (2010 m.) iki 151 (2012 m.),  respublikoje nuo 140 (2010 m.) iki 159 (2012 m.).

 

4.1. Pagrindinių Alytaus miesto socialinių rodiklių statistika

Statistiniai rodikliai

2011-01-01

2012-01-01

2013-01-01

Pokytis +, - (lyginant su praėjusiais metais

Gyventojų skaičius

60302

58616

57452

-1164

Darbingo amžiaus gyventojų skaičius

38915

37258

 

 

Pensinio amžiaus gyventojų skaičius

11724

12083

 

 

Demografinės senatvės koeficientas

141

151

 

 

Šaltinis www.socialiniszemelapis.lt

 

4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai

 

Alytaus miesto savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygoja gyventojų sveikatos būklė, visuomenės senėjimas, bedarbystė, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimas.

Nedarbas apriboja asmens ir jo šeimos galimybes pasirūpinti pirmos būtinybės reikmenimis, apmokėti už komunalines paslaugas, gydymo paslaugas, turėti sveikatos draudimą ir kita. Tokiu atveju teikiamos tarpininkavimo, atstovavimo, maitinimo organizavimo, asmeninės higienos ir kitos socialinės paslaugos.

Gimstamumo mažėjimas, darbingo amžiaus asmenų emigracijos didėjimas lemia spartų mūsų miesto gyventojų senėjimą. Statistikos departamento duomenimis, 2012 m. pensinio amžiaus asmenų buvo 673,0 tūkstančio arba kas penktas Lietuvos gyventojas. Alytaus miesto savivaldybėje pensinio amžiaus asmenų – 12,1 tūkstančio, tai sudaro 20,6 proc. visų savivaldybės gyventojų. Šiems asmenims reikalingos pagalbos į namus, socialinės priežiūros, socialinės globos paslaugos, transporto paslaugos, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis.

Alytaus miesto savivaldybėje neįgaliųjų asmenų, vyresnių kaip 18 metų, 1000-iui gyventojų tenka 93,7, neįgaliųjų vaikų 1000-iui vaikų savivaldybėje – 26,6. Asmenims su negalia reikalingos tokios pačios socialinės paslaugos kaip ir pensinio amžiaus asmenims. Tai pagalbos į namus, socialinės globos, transporto, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis, būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams ir kitos paslaugos.

Didėjantis alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų medžiagų vartojimas bei psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta lemia suaugusių asmenų ir šeimų priskyrimą socialinės rizikos grupei. Šioms šeimoms ir jų vaikams reikalingos socialinės paslaugos siekiant sumažinti neigiamas socialinių problemų pasekmes vaikams ir šeimoms. Alytaus miesto savivaldybėje 2010 m. buvo 96 socialinės rizikos šeimos, kuriose augo 186 vaikai, 2011 m. socialinės rizikos šeimų – 110, vaikų – 223, 2012 metais socialinės rizikos šeimų – 111, jose augančių vaikų – 225.

 

 

Alytaus mieste mažėja atvejų, kai socialinės rizikos šeimoje augančiam vaikui nustatoma institucinė globa. Vaikai globos įstaigose apgyvendinami tik kraštutiniu atveju, kai jų namuose gyventi nesaugu (yra girtaujama, tėvai nesugeba tinkamai rūpintis vaiku, šeimai trūksta maisto ir pinigų būtiniausioms reikmėms, prieš vaikus naudojama psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta). 2011 m. laikina globa (rūpyba) buvo nustatyta 49 vaikams, 2012 metais – 32 vaikams.

 

Socialinės rizikos šeimose labai dažnai vaikus augina vienas iš tėvų, 2010 m. tokių šeimų buvo 51, 2011 m. – 48, o 2012 m. – 46 šeimos.

Dauguma socialinės rizikos šeimose gyvenančių darbingo amžiaus asmenų yra bedarbiai, registruoti darbo biržoje. Dirbančių šeimose 2010 m. – 15 asmenų, o 2011 m. – 18, 2012 m. – 35. Lyginant su praeitais metais padaugėjo socialinės rizikos šeimų, gaunančių socialines pašalpas, skaičius. 2010 m. socialines pašalpas gavo 61 šeima, o 2011 m. –  50 šeimų, 2012 m. – 71 šeima. Socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinės rizikos šeimoms socialinės priežiūros paslaugas, nuolat vertina šeimų gyvenimo ir buities sąlygas. Tais atvejais, kai šeimose piktnaudžiaujama alkoholiu ir gaunama valstybės parama naudojama ne šeimos poreikiams tenkinti, išmokos vaikams ir socialinė pašalpos mokamos ne pinigine forma, o socialinėmis kortelėmis, skirtomis pirkti maisto produktus, aprangos ir kitas šeimos poreikius tenkinančias prekes. 2010 m. tokių šeimų buvo 18, o 2011 m. – 12, 2012 m. – 60. (piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams). Vaikams, augantiems socialinės rizikos šeimose, skiriamas nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti.

 

Rodikliai

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Pokytis+/- lyginant

su praėjusiais metais

Socialinės rizikos šeimų skaičius

96

110

111

+1

Vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, skaičius

186

223

225

+2

Šeimų, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, skaičius

51

48

46

-2

Dirbančių asmenų skaičius

15

18

35

+17

Tėvai, registruoti darbo biržoje

61

76

76

 

Šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, skaičius

61

50

71

+21

Šeimų, gaunančių socialinę paramą nepinigine forma, skaičius

18

12

60

+48

Šeimų, gaunančių maitinimą vaikams, mokinio reikmenis, skaičius

57

55

52

-3

Suteikta socialinių paslaugų

1585

3776

5758

+1982

Pravesta šeimoms ir jų vaikams paskaitų, seminarų

8

5

102

+97

                      VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre dirbantys socialiniai darbuotojai šeimoms teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, siekdami skatinti ir prireikus atkurti jų savarankiškumą atliekant įvairias asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas (pagalba tvarkant pinigų apskaitą, mokant mokesčius, prižiūrint ir auklėjant vaikus). Šeimos yra informuojamos ir konsultuojamos socialinės paramos, gydymo nuo priklausomybės ligų klausimais. Tarpininkaujama šeimai tvarkant reikalingus dokumentus (piniginei socialinei paramai, išmokoms vaikams, mokinių socialinei paramai, socialiniam būstui, nemokamai teisinei pagalbai gauti ir kt.). Įstaigoje veikia socialinės rizikos šeimų vaikų dienos centras, kuriame teikiama ne tik socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, bet ir vykdoma prevencinė švietėjiška veikla, organizuojamos išvykos, šventės, vaikų darbelių parodos ir pasirodymai.

                      2012 m. Socialinės paramos skyrius gavo tėvų, auginančių sutrikusio intelekto asmenis, prašymą įkurti globos namus, kurie teiktų ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas sutrikusio intelekto neįgaliuosius. Iš viso gauta 91 prašymas, bet tik 73 asmenys yra Alytaus miesto gyventojai.

                       

                     

Apklausos metu buvo išsiaiškinta, kokios socialinės globos paslaugas teikiamos besikreipiančių šeimų vaikams. Ilgalaikės socialinės globos paslaugas socialinės globos namuose gauna 19 asmenų, dienos socialinės globos paslaugas – 28 asmenys, namuose auga 26 asmenys.

 

 

                      Iš apklaustųjų asmenų 11 pageidautų ilgalaikės socialinės globos paslaugų, 52 asmenys – trumpalaikės socialinės globos paslaugų. Daugiausiai apklaustųjų norėtų trumpalaikės socialinės globos paslaugų, kurias teiktų savaitę, mėnesį, iki pusės metų tėvų ligos, nelaimės atveju, šeimos narių atostogų metu. 

Tyrime apklausti  sutrikusio intelekto asmenys, kuriems yra nustatyti šie poreikiai: specialieji nuolatinės slaugos poreikiai – 25 asmenys, specialieji nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai – 37 asmenys, nustatytas11 asmenų darbingumo lygis.

 

4.3. Kiti rodikliai

 

4.3.1. Gyventojų migracija

 

Statistikos departamento duomenimis, pastaraisiais metais Alytaus miesto savivaldybėje gyventojų skaičius mažėja. Pagrindinė migracijos priežastis – gyventojai keičia gyvenamąją vietą,  darbingo amžiaus gyventojus bedarbystė verčia vykti į užsienį.

 

 

Alytaus miesto savivaldybėje

 

Respublikoje

 

Metai

Atvyko

Išvyko

Neto migracija

Atvyko

Išvyko

Neto migracija

2009

778

1535

-757

56051

71534

-15483

2010

769

3963

-3194

55011

133375

-78364

2011

979

2631

-1652

67884

106062

-38178

Šaltinis www.stat.gov.lt.

4.3.2. Bedarbiai

 

Alytaus darbo biržos duomenimis, 2013 m. sausio 1 d. mieste registruoti 5522 bedarbiai.

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis per metus sumažėjo iki 14,4 proc. (respublikoje – 11,7 proc.).

 

Rodiklis

Alytaus miesto savivaldybėje

Respublikoje

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Registruoti bedarbiai, tūkst.

7,5

5,9

5,4

312,1

247,2

216,9

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, %

16,4

15,3

14,4

14,5

13,1

11,7

Šaltinis – www.stat.gov.lt

 

4.3.3. Specialiosios pagalbos priemonės

 

Lyginant pastarųjų trejų metų situaciją apie skirtą maisto paramą iš ES intervencinės programos matyti, kad kiekvienais metais maisto parama iš ES intervencinės programos buvo skirta vis mažiau asmenų. 2011 m. 11,3% mažiau asmenų negu 2010 m., 2012 m. 4,8% mažiau negu 2011 metais. Tai paaiškinama tuo, kad iš Alytaus miesto savivaldybės išvyksta daugiau gyventojų negu atvyksta, taip pat aktyviai gyventojai informuodavo apie įsidarbinimą bei pajamų padidėjimą.

Paslaugos pavadinimas

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Pokytis +/- lyginant su praėjusiais metais

Maisto parama iš ES intervencinės programos

10378

9204

8766

- 438

Maitinimo paslauga

130

124

155

+31

Asmeninės higienos paslauga

6

8

5

-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas

 

Poreikio lygio pavadinimas

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Pokytis +/- lyginant su praėjusiais metais

Didelių spec. poreikių lygis

480

422

451

29

Vidutinių spec. poreikių lygis

249

344

176

-168

Nedidelių spec. poreikių lygis

6

5

7

2

Iš viso

735

771

634

-137

 

Būsto pritaikymas

 

 

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Gauta prašymų

20

14

14

Pritaikyta būstų

-

12

14

Valstybės biudžeto lėšos, tūkst. Lt

-

108,8

69,96

Savivaldybės biudžeto lėšos, tūkst. Lt

-

27,2

43,10

Bendra suma, tūkst. Lt

-

136,0

113,06

Vidutinė būsto pritaikymo kaina, tūkst. Lt

-

11,33

8,08

 

Būsto pritaikymo programa įgyvendinama siekiant neįgaliųjų savarankiškumo ir socialinės integracijos tenkinant neįgaliųjų specialiuosius poreikius ir pritaikant neįgaliesiems būstą, jo aplinką.

 

5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos tipas

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas

Pavaldumas

Vietų (gavėjų) skaičius

iš viso

iš jų finansuojamų savivaldybės

1

2

3

4

6

7

1

Socialinės globos namai

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

Visuotinis dalininkų susirinkimas

34 – ilgalaikė globa

 

34

2

Socialinės globos namai

Alytaus vaikų globos namai

Savivaldybės

taryba

150

60

3

Šeimynos

Zitos Kaluževičienės šeimyna

 

6

6

4

Laikino gyvenimo namai

Alytaus nakvynės namai

 

Savivaldybės taryba

66, iš jų 36 – trumpalaikė globa; 30 – laikinas apnakvindinimas

66

5

Dienos socialinės globos centrai

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras

 

Savivaldybės taryba

32 – dienos globa įstaigoje; 58 – globa namuose;

52 – pagalba namuose

142

6

Dienos socialinės globos centrai

VšĮ „Mūsų atgaiva“

Visuotinis dalininkų susirinkimas

22

22

 

Bendruomeninės įstaigos

1. VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras

NVO

157

 

2. Alytaus miesto moterų krizių centras

NVO

229

 

3. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus komiteto socialinių ligų anoniminio konsultavimo centras ,,Pasitikėjimas“

Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Alytaus komitetas

77

 

4. Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius

NVO

151

 

5. Alytaus miesto neįgaliųjų draugija

Lietuvos neįgaliųjų draugija

229

 

6. VšĮ Vilniaus ir Alytaus apskričių aklųjų ir silpnaregių tarybos Alytaus filialas

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga

124

 

7. Lietuvos kurčiųjų draugijos Vilniaus teritorinės valdybos Alytaus pirminė organizacija

Vilniaus teritorinė valdyba, LKD

106

 

8. Visuomeninė organizacija specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“

NVO

76

 

9. Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Alytupis“

NVO

44

 

Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubas „Viltis“

NVO

70

 

Alytaus apskrities ligonių, susijusių su organų persodinimu, visuomeninė organizacija  „Dalia“

NVO

22

 

VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba

NVO

67

 

15. Alytaus miesto ir rajono diabeto asociacija „Viltis“

NVO

177

 

Lietuvos Artrito asociacijos Alytaus klubas „Artritas“

NVO

20

 

 

5.1. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje pakankamumo lygis

 

Alytaus miesto savivaldybėje socialines paslaugas teikia 6 socialinių paslaugų įstaigos ir daugiau nei 20 nevyriausybinių organizacijų. 2011 m. įsteigtas VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras. Jame teikiamos dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros (pagalbos namuose) paslaugos asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimoms, jų vaikams, krizių įveikimo pagalba kritinėje situacijoje atsidūrusiems socialinės rizikos šeimų asmenims. Šiame centre taip  pat yra įkurtas Vaikų dienos centras socialinės rizikos šeimų vaikams. Jame vaikai gali praleisti laisvalaikį ruošdami pamokas, žaisdami ar užsiimdami veikla, kurią organizuoja centro darbuotojos. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras įsikūręs Putinų mikrorajone, netoli autobusų stotelės, todėl gyventojų susisiekimas su centru yra patogus ir nesudėtingas.

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos. 2013 m. numatoma šio centro socialinės globos skyriaus rekonstrukcija ir plėtra. Įgyvendinus projektą, planuojamas ilgalaikės socialinės globos gavėjų/vietų skaičiaus padidėjimas nuo 34 iki 39 bei visų patalpų rekonstrukcija.

VšĮ „Mūsų atgaiva“ teikiamos dienos socialinės globos paslaugos sutrikusio intelekto asmenims: vaikams nuo 10 metų ir jaunuoliams nuo 18 metų.

Alytaus nakvynės namai teikia trumpalaikės globos, laikino apnakvindinimo paslaugas, nemokamo maitinimo ir asmeninės higienos paslaugas socialinės rizikos asmenims. 2013 m. namuose numatoma atlikti patalpų modernizaciją su pritaikymu neįgaliųjų poreikiams. 44 proc. nakvynės namų lankytojų yra neįgalūs asmenys, todėl modernizuojant patalpas jos taip pat bus pritaikytos neįgalių lankytojų poreikiams.

VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras teikia sociokultūrines, darbinio užimtumo paslaugas įvairioms gyventojų grupėms. Šioje įstaigoje socialinę veiklą vykdo 9 visuomeninės organizacijos. Asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims teikiamos asmeninio asistento,  transporto, skalbimo, masažo, darbinio užimtumo, kompiuterinio raštingumo, sociokultūrinės paslaugos.

2012 m. Alytuje įkurtas Alytaus miesto bendruomenės centras, kuriame veiklą vykdo įvairios organizacijos. Šiame centre 6 nevyriausybinės organizacijos teikia darbinio užimtumo, sociokultūrines ir kitas bendrąsias paslaugas įvairioms gyventojų grupėms.
            2012 m. Alytuje veikė viena šeimyna, kurioje globojami 6 vaikai.

Mieste nėra įkurta savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus asmenims, taip pat asmenims su negalia ir ilgalaikės globos paslaugas teikiančios įstaigos, kurioje gautų paslaugas asmenys su proto negalia.

 

6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio įvertinimas

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes[1]

Skaičius asmenų (šeimų), kuriems socialinių paslaugų poreikis

1000 gyventojų tenka vietų

iš jų finansuoja savivaldybė

įvertintas

Nepaten-kintas

 

1

2

3

4

5

6

1.

Ilgalaikė socialinė globa

 

117

 

3

2,03

114

2.

Trumpalaikė socialinė globa

76

2

1,32

72

3.

Dienos socialinė globa institucijoje

54

 

-

0,94

54

4.

Dienos socialinė globa asmens namuose

65

7

1,13

58

5.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

-

-

-

-

6.

Pagalba į namus

82

33

1,43

52

7.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas institucijoje

139 (šeimų)

-

-

139

8.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens (šeimos) namuose

475

 

8,26

475

9.

Laikinas apnakvindinimas

147

 

2,56

147

10.

Kitos socialinės priežiūros paslaugos –

intensyvi krizių įveikimo pagalba moterų krizių centre

229

 

-

-

11.

Bendrosios socialinės paslaugos

470

 

 

470

 

6.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė

 

Alytaus miesto nevyriausybinių organizacijų ir socialinių paslaugų įstaigų darbuotojai teikia miesto gyventojams bendrąsias socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo, maitinimo organizavimo, transporto organizavimo, sociokultūrines, asmens higienos paslaugų organizavimo paslaugas. Bendrąsias  paslaugas daugiausiai teikia savarankiškiems senyvo amžiaus ir asmenims su negalia. Alytaus miesto neįgaliųjų draugija ir Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius asmenims su negalia teikia transporto paslaugas.

Alytaus miesto socialinių paslaugų centras teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas socialinės rizikos šeimoms. Centre veikiantis Dienos centras teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos vaikams.

Alytaus miesto socialinių paslaugų centre taip pat teikiamos pagalbos į namus paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje. Pagrindiniai paslaugų gavėjai yra iš dalies savarankiški senyvo amžiaus ir suaugę asmenys su negalia.

 Socialinių paslaugų gavėjų skaičius

 

2012 m. sumažėjo pagalbos į namus paslaugų gavėjų skaičius, nes blogėjant paslaugų gavėjų sveikatos būklei ir mažėjant jų savarankiškumui, jiems pradėtos teikti dienos socialinės globos paslaugos namuose arba prailginta paslaugų asmeniui teikimo trukmė.

Vaikams su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems reikalinga nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu, teikiamos dienos socialinės globos paslaugos namuose ir institucijoje.

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyriuje ilgalaikė socialinė globa teikiama visiškai nesavarankiškiems senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Alytaus nakvynės namuose trumpalaikės socialinė globos paslaugos teikiamos suaugusiems socialinės rizikos asmenims ir vaikams, likusiems be tėvų globos.

 

 

Socialinių paslaugų

Žmonių socialinės grupės

Socialinių paslaugų poreikio tenkinimas paslaugų gavėjams

Socialinių paslaugų

gavėjų skaičius

 

1

2

3

 

Dienos socialinė globa asmens namuose ir institucijoje

1. suaugusiems asmenims su negalia;

2. vaikams su negalia;

3. senyvo amžiaus asmenims

50

 

13

49

112

Trumpalaikė socialinė globa institucijoje

 

 

1. suaugusiems asmenims su negalia;

2. vaikams su negalia;

3. likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta laikinoji globa, ir socialinės rizikos vaikams;

4. senyvo amžiaus asmenims;

5. socialinės rizikos suaugusiems asmenims

-

 

-

33

 

 

 

-

39

72

Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

 

 

1. suaugusiems asmenims su negalia;

2. vaikams su negalia;

3. likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa;

4. senyvo amžiaus asmenims.

18

 

-

40

 

 

56

114

Socialinė priežiūra

 

 

1. suaugusiems asmenims su negalia;

2. senyvo amžiaus asmenims;

3. vaikams su negalia ir jų šeimoms (teikiama asmens (šeimos) namuose, socialinės priežiūros centruose, savarankiško gyvenimo namuose ir kt.);

4. socialinės rizikos suaugusiems asmenims, socialinės rizikos šeimoms (teikiama asmens (šeimos) namuose, socialinės priežiūros centruose, savarankiško

gyvenimo namuose ir kt.);

5. socialinės rizikos vaikams (teikiama socialinės priežiūros centruose ir kt.)

4

 

48

-

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

 

59

 

1011

Bendrosios socialinės paslaugos

Transporto organizavimas;

informavimas, konsultavimas,

kitos bendrosios socialinės paslaugos,

asmens higiena,

maitinimo organizavimas

89

1776

 

 

5

155

2025

                      Socialinių paslaugų poreikis 2012 m. patenkintas 3334 paslaugų gavėjų.

 

2012 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus vykdė 12 Alytaus miesto nevyriausybinių organizacijų: klubas „Artritas“, Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubas ,,Viltis“, VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras, Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius, Lietuvos kurčiųjų draugijos Vilniaus teritorinės valdybos Alytaus pirminė organizacija, Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubas ,,Alytupis“, visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus ,,Guboja“, VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras, Alytaus miesto neįgaliųjų draugija, Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas ,,Viltis“, Alytaus apskrities ligonių, susijusių su organų persodinimu, visuomeninė organizacija ,,Dalia“, VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus miesto savivaldybei 2012 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skyrė 336,0 tūkst. Lt, Alytaus miesto savivaldybė skyrė 32,0 tūkst. Lt.

Įgyvendinant projektuose numatytus tikslus, 12 Alytaus miesto nevyriausybinių organizacijų sėkmingai teikė įvairias socialines paslaugas asmenims su negalia ir jų šeimos nariams: socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo, asmeninio asistento pagalbos, užimtumo įvairiuose būreliuose ir klubuose, meninių, sportinių bei kitų gebėjimų lavinimo meno, kultūros, sporto būreliuose, kolektyvuose ir klubuose paslaugas. 2012 m. socialinės reabilitacijos paslaugos suteiktos 1182 asmenų, iš jų: 967 suaugę asmenys su negalia, 79 vaikai su negalia, 136 šeimos nariai. Projektų metu vykdoma veikla gerino neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, didino neįgaliųjų savarankiškumą ir užimtumą, gerino neįgaliųjų ir jų šeimos narių gyvenimo kokybę.

Savivaldybės socialinių paslaugų išvystymo 2012 m. normatyvai

                       

10000 gyventojų tenka

10000 gyventojų Alytaus miesto savivaldybėje tenka

vietų1

gavėjų2

vietų

gavėjų

1. Dienos socialinė globa asmens namuose ir institucijoje

 

 

 

 

1.1. suaugusiems asmenims su negalia

5,0

3,0

19,5

8,7

1.2. vaikams su negalia

0,4

0,3

2,3

1.3. senyvo amžiaus asmenims

4,0

4,0

8,5

2. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje

 

 

 

 

2.1. suaugusiems asmenims su negalia

0,5

x

 

x

2.2. vaikams su negalia

1,1

x

-

x

2.3. likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta laikinoji globa, ir socialinės

5,0

x

6,8

x

rizikos vaikams

 

 

 

 

2.4. senyvo amžiaus asmenims

0,3

x

-

x

2.5. socialinės rizikos suaugusiems asmenims

4,6

x

 

x

2.5.1. Nakvynės namuose

2,9

x

5,7

x

2.5.2. krizių centruose

1,0

x

 

x

2.5.3. psichologinės ir socialinės reabilitacijos įstaigose

0,7

x

-

x

3. Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

 

 

 

 

3.1. suaugusiems asmenims su negalia

7,0

x

3,1

x

3.2. vaikams su negalia

1,0

x

-

x

3.3. likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa

8,5

x

7,0

x

3.4. senyvo amžiaus asmenims

10,0

x

9,7

x

4. Socialinė priežiūra

 

 

 

 

4.1. suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, vaikams su negalia ir jų šeimoms (teikiama asmens (šeimos) namuose, socialinės priežiūros centruose, savarankiško gyvenimo namuose ir kt.)

4

41,6

-

9,0

4.1.1. suaugusiems asmenims su negalia

2

31,8

-

0,7

4.1.2. senyvo amžiaus asmenims

2

9,0

-

8,3

4.1.3. vaikams su negalia ir jų šeimoms

x

0,8

x

-

4.2. socialinės rizikos suaugusiems asmenims, socialinės rizikos šeimoms (teikiama asmens (šeimos) namuose, socialinės priežiūros centruose, savarankiško gyvenimo namuose ir kt.)

1,0

43,0

-

156,6

4.3. socialinės rizikos vaikams (teikiama socialinės priežiūros centruose ir kt.)

x

24,0

x

10,3

5. Bendrosios socialinės paslaugos

 

 

 

 

5.1. sociokultūrinės paslaugos

x

240,0

x

-

5.2. transporto organizavimas

x

13,0

x

15,5

5.3. kitos bendrosios socialinės paslaugos (pagal savivaldybių poreikį)

x

pagal savivaldybės gyventojų poreikį

x

27,8

                 

7. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje

 

Eil. Nr.

Įstaigos

Socialinių darbuotojų skaičius

Socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius

iš viso

iš jų finansuojamų iš valstybės biudžeto

1.

Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose:

35,8

14

57

1.1.

 biudžetinėse

13

-

29,5

1.2.

 viešosiose

22,8

14

27,5

2.

Savivaldybės administracijoje

-

-

-

 

Iš viso

35,8

14

57

 

III. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS

 

8. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa apžvalga

 

Įvertinus 2012 m. Socialinių paslaugų plane numatytus uždavinius ir priemones, buvo teikiamos visos plane numatytos socialinės paslaugos. Palyginus 2012 ir 2011 m. planus, matoma, kad 2012 m. sumažėjo dienos socialinės globos namuose  ir institucijoje poreikis senyvo amžiaus asmenims. Taip pat 2012 m. mažiau likusių be tėvų globos vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa,  buvo suteikta ilgalaikės socialinės globos institucijoje paslauga. Alytaus miesto socialinių paslaugų centre teiktos visos 2012  m. plane numatytos paslaugos socialinės rizikos šeimoms. Vienos paslaugos paklausa ženkliai išaugo. Tai socialinė priežiūra socialinės rizikos vaikams Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centre. 2011 m. vaikų dienos centrą lankė 10, o 2012 m. – 40 vaikų.

 

 

 

9. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys

 

1.      Socialinių paslaugų centre plėsti:

1.1.  socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos šeimoms;

1.2. dienos socialinės globos paslaugas namuose senyvo amžiaus ir asmenims su negalia;

1.3. kitas socialines paslaugas, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikius.

 

10. Priemonių planas

 

1 tikslas – organizuoti ir teikti socialines paslaugas įvairioms žmonių socialinėms grupėms

Uždaviniai

Priemonės

Lėšos tūkst. Lt,

finansavimo šaltiniai

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas rezultatas

1

2

3

4

5

1. Mažinti socialinės rizikos asmenų socialinę atskirtį, skatinant jų integraciją į visuomenę

Socialinių paslaugų teikimas Alytaus nakvynės namuose

 

342,0 tūkst. Lt – savivaldybės lėšos

22,0 tūkst. Lt – įstaigos veiklos pajamos

Alytaus nakvynės namai

Alytaus nakvynės namuose trumpalaikės socialinės  planuojama teikti: globos paslaugas – 23 asmenims, laikino apnakvindinimo paslaugas vidutiniškai per mėnesį – 16 asmenų, maitinimo paslaugas – vidutiniškai per mėnesį 32 asmenims.

 

2. Užtikrinti vaikų socialinę globą be tėvų globos likusiems vaikams

IIgalaikės socialinės globos teikimas Alytaus vaikų globos namuose.

 

 

Ilgalaikės socialinės globos vaikams paslaugų teikimas Alytaus miesto ir kitų savivaldybių globos įstaigose

2760,0 tūkst. Lt – iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti

 

676,0 tūkst. Lt – savivaldybės  lėšos

Socialinės paramos skyrius, socialinių paslaugų įstaigos

Alytaus vaikų globos namuose planuojama teikti ilgalaikės ar trumpalaikės globos paslaugas 155 vaikų.

 

 

 

Alytaus vaikų globos namuose ir kitų savivaldybių vaikų globos namuose planuojama apgyvendinti 55 vaikų.

 

3. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą  senyvo amžiaus asmenims su negalia

 

Socialinių paslaugų teikimas VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinių paslaugų teikimas VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinių paslaugų teikimas VšĮ „Mūsų atgaiva“

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia

 

 

 

 

Finansuoti ir įgyvendinti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus

 

Finansuoti ir įgyvendinti kitus socialinius projektus

 

 

 

Įgyvendinti Būsto pritaikymo neįgaliesiems programą savivaldybėje

 

462,0 tūkst. Lt – savivaldybės lėšos

464,7 tūkst. Lt – valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

97,7 tūkst. Lt – klientų lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

471,9 tūkst. Lt – savivaldybės lėšos

144,1 tūkst. Lt – valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

2,0 tūkst. Lt –įstaigos veiklos pajamos

385,7 tūkst. Lt – klientų lėšos

 

197,0 tūkst. Lt – savivaldybės lėšos

70,0 tūkst. Lt – valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

56,0 tūkst. Lt – klientų lėšos

 

59,4 tūkst. Lt –savivaldybės lėšos

182,0 tūkst. Lt – valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

 

325,0 tūkst. Lt – valstybės lėšos

32,5 tūkst. Lt – savivaldybės lėšos

 

 

 

187,0 tūkst. Lt – savivaldybės lėšos

 

 

 

 

24,1 tūkst. Lt – savivaldybės lėšos

132,8 tūkst. Lt –valstybės lėšos

Socialinės paramos skyrius, socialinių paslaugų įstaigos

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre planuojama teikti socialines paslaugas:

dienos socialinės globos paslaugas institucijoje– 26 asmenims; dienos socialinės globos paslaugas namuose – 40 asmenų; pagalbos namuose – 40 asmenų; 40 socialinės rizikos šeimų vaikams  teikti socialinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio užimtumo paslaugas; 14 socialinės rizikos  šeimų teikti krizių įveikimo pagalbos paslaugas.

 

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro ilgalaikės globos vietų skaičius – 34 vietos

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠĮ „Mūsų atgaiva“ planuojamas dienos socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius – 25 asmenų.

 

 

 

 

 

 

 

Planuojamas ilgalaikės socialinės  globos paslaugų gavėjų skaičius kitų savivaldybių globos įstaigose – 35 asmenų.

 

 

 

 

 

Planuojama finansuoti neįgaliesiems bendruomenėje 12 projektų.

 

 

 

 

 

 

Planuojama finansuoti 5 projektai iš biudžeto lėšų.

 

 

 

 

 

Planuojama pritaikyti 8 būstus asmenims su negalia.

                                                                                                                                                                           

                      11. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2013 metais                                             

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes

Socialinės globos įstaiga

Mastas

(vietų sk.)

1

2

3

4

1.

Ilgalaikė socialinė globa

 

 

1. Senyvo amžiaus asmenims

Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie SADM

3

 

2. Suaugusiems asmenims su negalia (proto)

Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie SADM

3

3. Be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa

Alytaus vaikų globos namai

 

15

 

4. Vaikai ir jaunimas su negalia (proto)

Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie SADM

 

2.

Trumpalaikė socialinė globa

suaugusiems žmonėms su negalia (proto)

Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie SADM

 

 

 

3.

Kitos socialinės paslaugos

 

 

 

2012 m. buvo suteiktos ilgalaikės socialinės globos paslaugos kitose savivaldybėse esančiuose  socialinės globos namuose:

 7 senyvo amžiaus asmenų,

 17 suaugusiems asmenims su negalia, 

 7 vaikams, likusiam be tėvų globos.

Miesto gyventojų ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavimo poreikis visiškai patenkintas.

 

IV. FINANSAVIMO PLANAS
 
12. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai 
 
Eil. Nr.
 
Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai
Pagal faktines išlaidas
Pagal planines išlaidas
2012 m.
2013 m.
 2014 m.
1
2
3
4
5
1.
Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms, tūkst. Lt 
4760,0
5187,9
5280,0
 
Palyginti su bendru savivaldybės biudžetu, proc.
3,0
3,6
3,6
2.
LR valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, tūkst. Lt
1210,8
1135,4
1324,6
 
iš jų:
 
 
 
2.1.
socialinės rizikos šeimų socialinei priežiūrai organizuoti
266,3
274,6
274,6
2.2.
asmenų su sunkia negalia socialinei globai organizuoti
944,5
860,8
1050
2.3.
vaikų globos (rūpybos) išmokoms
-
-
-
3.
ES struktūrinių fondų lėšos, tūkst. Lt
-
-
-
4.
Asmenų mokėjimai už socialines paslaugas, tūkst. Lt
524,5
539,4
549,1
5.
Kitos lėšos, tūkst. Lt (soc. reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektams)
320,0
325,0
330,0
 
Iš viso, tūkst. Lt
6815,3
7187,7
7483,7
 
12.1. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas
               
                      Pagrindinis socialinių paslaugų teikimo finansavimo šaltinis yra savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto lėšos. Visuomeninės organizacijos vykdo veiklą naudodamos valstybinės ir savivaldybės lėšas skirtas projektams įgyvendinti ir lėšas, gaunamas iš rėmėjų. 2011 m. nevyriausybinės organizacijos, vykdančios įvairius projektus, įsisavino 140,8 tūkst. litų. 2011 m. IV ketv. pradėta įgyvendinti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje programa. Jos įgyvendinimas finansuojamas iš 2-jų šaltinių – valstybės lėšų, kurias skiria Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybė. Nuo 2012 m. programos administravimą vykdo Alytaus miesto savivaldybės administracija. 2012 m. projektams įgyvendinti Neįgaliųjų reikalų departamentas skyrė 320,0 tūkst. Lt, Alytaus miesto savivaldybė – 32,0 tūkst. Lt. 2012 m. iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų paskirta 6-iems socialiniams projektams 122,4 tūkst. Lt.         

                     

13. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdai
               
Eil. Nr.
Finansavimo būdai
Lėšos
(tūkst. Lt arba proc.)
2012 m.
2013 m.
1.
Socialinių paslaugų pirkimas
110,3
76,1
2.
Tiesioginis socialinių paslaugų įstaigų finansavimas
4524,6
4992,3
 
iš jo:
 
 
2.1.
savivaldybės pavaldumo įstaigoms
3720,9
4256,9
2.2.
regioninių socialinių paslaugų įstaigoms pagal lėšų kompensavimo sutartis  
803,7
735,4
2.3.
visuomeninių organizacijų įstaigoms pagal lėšų kompensavimo sutartis 
-
-
3.
Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos visuomeninėms organizacijoms
125,1
119,5
4.
Finansavimas vykdant socialinių paslaugų programas
-
-
 
Iš viso
4760,0
5187,9
 

14. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai

 

Socialines paslaugas teikiančiose įstaigose 2012 m. darbuotojų kvalifikacijai kelti lėšų nenumatyta. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-12-28 nutarimu Nr. 1534 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimo“ numatoma padidinti biudžetinių socialines paslaugas teikiančių įstaigų socialinių darbuotojų darbo užmokestį.

 

15. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių finansavimu

 

Alytaus miesto savivaldybėje socialinės paslaugos organizuojamos pagal gyventojų poreikius. Planuojamos savivaldybės finansinės galimybės atitinka įvertintą socialinių paslaugų poreikį bei planuojamą socialinių paslaugų plėtrą. Siekiant išlaikyti Alytaus miesto savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų teikimo kokybę ir kiekybę, būtina didinti šiai sričiai skiriamą finansavimą.

 

15.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas

 
Kintant demografinei padėčiai Alytaus mieste, didėja socialinių paslaugų poreikis ir nors plečiamos socialinės paslaugos, organizuojamų paslaugų nepakanka. Nepilnai tenkinamas socialinių paslaugų namuose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims poreikis. 
Šią problemą dalinai padeda spręsti Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Alytaus komitetas, kuris, 2013 metais įgyvendindamas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, pradėjo teikti neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei asmeninio asistento paslaugas neįgaliems ir pagyvenusiems asmenims. 
Neteikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos neįgalius asmenis prižiūrintiems šeimos nariams, pageidaujantiems jas gauti. Svarstoma galimybė jas teikti VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre. 
Įvertinus Alytaus miesto gyventojams teikiamas socialines paslaugas bei socialinių paslaugų gavėjų poreikius, planuojama ir toliau plėtoti senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas. 

Mieste veikiančios nevyriausybinės organizacijos aktyviai dalyvauja socialinių paslaugų neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, šeimoms, auginančioms vaikus, teikimo srityje. Šios organizacijos, dalyvaudamos įvairių projektų įgyvendinime ir gaudamos lėšas iš įvairių šaltinių, teikdamos socialines paslaugas gyventojams, padeda jiems įveikti socialinę atskirtį, spręsti įvairias socialines bei psichologines problemas, įtraukia juos į bedruomeninę veiklą.

 

 

V. PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ

 

16. Socialinių paslaugų plėtros vizija

 

Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų plėtros vizija – pagal finansines galimybes plėsti socialines paslaugas, tenkinant gyventojų socialinių paslaugų poreikį ir užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą. Įgyvendinus VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos centro rekonstrukcijos darbus, ieškoti galimybių teikti trumpalaikės socialinės globos paslaugas neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims Didėjanti socialinių darbuotojų darbo patirtis, jų kvalifikacijos kėlimas   pagerins teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

Nestacionarios socialinės paslaugos ekonominiu ir socialiniu požiūriu efektyvesnės nei stacionarių socialinių paslaugų įstaigų teikiamos globos paslaugos. Šios paslaugos turėtų sudaryti palankias sąlygas asmeniui kuo ilgiau turėti savarankišką ir visavertį gyvenimą bendruomenėje, savo namuose bei sumažintų stacionarios globos poreikį. Alytaus mieste daugėjant senyvo amžiaus asmenų, pastebimai didėja poreikis plėsti socialines paslaugas neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims – dienos socialinės globos ir pagalbos namuose paslaugas.

Aktualu skatinti nevyriausybines organizacijas rengti projektus dalyvauti socialinių paslaugų teikime.

      

17. Prognozuojamos socialinės paslaugos

 

               Socialinių paslaugų Alytaus miesto savivaldybės gyventojams plėtra planuojama atsižvelgiant į paslaugų poreikį savivaldybėje. Alytaus miesto savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygoja gyventojų sveikatos būklė, visuomenės senėjimas, bedarbystė, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimas. 
Alytaus mieste, kaip ir visoje Lietuvoje, mažėjant gimstamumui, senėjant gyventojams ir didėjant migracijai, demografiniai procesai  verčia persvarstyti socialinės politikos kryptis. Šeima išlieka labai svarbus socialinės apsaugos objektas, tačiau senėjant gyventojams, vis aktualesnės tampa vyresnio amžiaus žmonių socialinės paramos problemos. Mažėjant gimstamumui, vykstant migracijai, mažėja vaikų, kurie galėtų padėti savo tėvams, skaičius. Pagalba seniems, vienišiems asmenims, kurie negali patys pasirūpinti savimi, tampa vis svarbesne socialinės paramos kryptimi. Atsiranda būtinybė sparčiau plėtoti įvairias socialinės pagalbos formas seniems žmonėms. 

Teikiant socialines paslaugas asmenims, svarbu orientuotis į paslaugų kompleksiškumą, medikų ir socialinių darbuotojų, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą bei komandinį darbą.

Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-07-20 įsakymu Nr. A1-353 patvirtintą Integralios pagalbos plėtros programą VšĮ Alytaus poliklinika pateikė Europos socialinio fondo agentūrai paraišką nuo 2013 m. dalyvauti integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) teikimo asmens namuose projekte. Įgyvendindama Integralios pagalbos plėtros programą, Alytaus miesto savivaldybė bus viena iš 21 bandomųjų projektų dalyvė, įgyvendinanti dienos socialinės globos paslaugą (kartu su slauga) asmens namuose, suburiant specialistų mobilią komandą VšĮ Alytaus poliklinikoje. Šia programa siekiama teikti kokybiškas integruotos pagalbos (socialinės globos ir slaugos) paslaugas namuose asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinės pagalbos paslaugas šeimos nariams, prižiūrintiems asmenis su negalia ir senyvo amžiaus asmenis. VšĮ Alytaus poliklinika, turėdama patirtį teikti slaugos paslaugas asmens namuose (nuo 2007 m. miesto gyventojams namuose teikiamos medicininės slaugos paslaugos), planuoja teikti socialinės globos ir slaugos paslaugas namuose  50-čiai asmenų. 

Įgyvendinus VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro patalpų pertvarką, planuojama teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas didesniam klientų skaičiui (nuo 34 iki 39).

Planuojama atlikti Alytaus nakvynės namų patalpų rekonstrukciją pritaikant jas neįgalių asmenų poreikiams.                   

Teikiant socialines paslaugas ir plečiant socialinių paslaugų tinklą bei mastą, bus orientuojamasi į prioritetines socialinių paslaugų gavėjų grupes: neįgaliuosius asmenis, senyvo amžiaus asmenis, socialinės rizikos vaikus ir socialinės rizikos šeimas.

 

18. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis

 

Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų socialinėms paslaugoms teikti, 2013 m. numatyta 9,0 proc. daugiau negu 2012 metais. Numatytą pokytį sąlygoja valstybės ekonominė situacija, teisinės bazės, reglamentuojančios socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikis.

 

19. Ateinančių 3 metų išteklių prognozė

 

Siekiant geresnio socialinių paslaugų poreikio tenkinimo, ateinantiems trejiems metams prognozuojamas lėšų poreikio augimas 9–10 procentų kiekvienais metais.

 

VI. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

20. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai

 

Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų plano įgyvendinimą prižiūrės Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

 

21. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir įvertinimo rezultatai

 

Socialinės paramos skyrius renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie teikiamas socialines paslaugas savivaldybės teritorijoje. Atliekamos socialinių paslaugų poreikio, jų teikimo kokybės apklausos. Socialinių paslaugų įstaigos ir organizacijos teikia ketvirčio ir metines biudžeto vykdymo bei veiklos ataskaitas. Socialinės paramos skyrius analizuoja ir vertina, kaip socialinių paslaugų įstaigos, organizacijos įgyvendina Socialinio paslaugų plano tikslus ir uždavinius, ar efektyviai ir taupiai naudojamos lėšos.

Savivaldybės interneto portale pateikiamas Alytaus miesto socialinių paslaugų plano projektas, savivaldybės gyventojams sudaromos sąlygos pareikšti nuomonę ir vertinti socialinių paslaugų teikimą, teikti pasiūlymus dėl socialinių paslaugų efektyvumo. Taip pat portale yra skelbiama informacija apie socialinių paslaugų įstaigas, organizacijas, teikiamų paslaugų kainas, socialinių paslaugų gavimo tvarką.

 

22. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių efektyvumas

 

 

Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo rodikliai

2010 m.

2011 m.

2012

m.

1.

Savivaldybės biudžeto išlaidos per metus socialinėms paslaugoms, tenkančios vienam savivaldybės gyventojui, Lt

30,1

 

33,0

40,0

2.

Valstybės skirtų dotacijų santykis su savivaldybės biudžeto lėšomis, skiriamomis socialinėms paslaugoms, proc.

40,3

44,5

49,4

3.

Vietų skaičiaus stacionariose socialinių paslaugų įstaigose santykis su vietų skaičiumi (maksimaliu lankytojų skaičiumi per dieną) nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose (laikino gyvenimo namuose, dienos socialinės globos centruose, savarankiško gyvenimo namuose, socialinės priežiūros centruose).

 

 

0,63

 

 

0,69

 

 

0,63

4.

Socialinių paslaugų (įskaitant bendrąsias socialines paslaugas) gavėjų skaičiaus santykis su bendru savivaldybės gyventojų skaičiumi, proc.

 

4,2

 

4,42

 

5,80

5.

Socialinės globos ir socialinės priežiūros gavėjų skaičiaus santykis su bendru savivaldybės gyventojų skaičiumi, proc.

 

1,0

 

1,2

 

2,2

6.

Regioninių socialinių paslaugų gavėjų skaičiaus santykis su kitų socialinių paslaugų (išskyrus bendrąsias socialines paslaugas) gavėjais.

 

0,05

 

0,05

 

0,034

7.

Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje, tenkantis 10 tūkst. savivaldybės gyventojų.

12,3

14,9

15,0

8.

Socialinių paslaugų poreikio patenkinimo procentas (asmenų (šeimų), kuriems patenkintas socialinių paslaugų poreikis, santykis su asmenų (šeimų) skaičiumi, kuriems įvertintas socialinių paslaugų poreikis).

 

93,0

 

96,0

 

88,8

 

______________________

 

 

 

 

 

  

Į pradžią