Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-51 2013-03-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ ATASKAITAI

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS  

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ ATASKAITAI

 

 2013 m. kovo 28 d.   Nr. T-51

Alytus

 

 

 

                       

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225) 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-18 nutarimu Nr. 606 „Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos tvarkos ir ataskaitos formos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 73-2834; 2011, Nr. 8-328), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                        Pritarti Alytaus miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012 metų ataskaitai (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 


 

                     PRITARTA

                     Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                     2013 m. kovo 28 d.

                     sprendimu Nr. T-51

 

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ ATASKAITA

 

 

TURINYS

 

 

I. SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA

2

II. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBĖS VYKDYTAS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS

3

 

III. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

4

 

IV. BENDRUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ

5

V. VYKDYTOS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOS IR STRATEGIJOS

9

 

VI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ, VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

11

VII. BENDRUOMENĖS, NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DALYVAVIMAS VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ

14

 

 

VIII. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS

15

IX. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS FINANSAVIMAS

17

 

X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO SAVIVALDYBĖS VYKDOMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS

18

XI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA

 

2012 metų visuomenės sveikatos priežiūros programa buvo siekiama gerinti visuomenės sveikatos ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, stiprinti pažeidžiamiausios gyventojų grupės (vaikų) sveikatą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-18 nutarimu Nr. 606 „Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos tvarkos ir ataskaitos formos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 73-2834; 2011, Nr. 8-328), savivaldybės kasmet teikia Sveikatos apsaugos ministerijai Savivaldybių vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitas.

Alytaus miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaita (toliau – ataskaita) parengta pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-18 nutarimą Nr. 606 „Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos tvarkos ir ataskaitos formos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 73-2834; 2011, Nr. 8-328) ir Lietuvos Vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 įsakymu Nr. V-117 patvirtintas Dokumentų rengimo taisykles (Žin. 2011, Nr. 88-4229), Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T- 225 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009–2011 metų programos tvirtinimo“ patvirtintos programos duomenis.

Alytaus miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012 m. ataskaitoje pateikiami teisės aktai, reglamentuojantys visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybėje, aptariami vidiniai ir išoriniai veiksniai, turintys įtakos visuomenės sveikatos priežiūros veiklai, analizuojama bendruomenės sveikatos būklė, vykdytos valstybinės ir savivaldybės visuomenės sveikatos programos. Ataskaitoje aprašoma bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių dalyvavimas vykdant visuomenės sveikatos priežiūros veiklą. Pateikiama informacija apie vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros įgyvendinimą. Pateikiamos artimiausio laikotarpio savivaldybės vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos prioritetinės kryptys. Paskutinėje ataskaitos dalyje pateikiama informacija apie savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymą.

Ataskaitoje panaudoti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Higienos instituto Sveikatos informacinio centro, Užkrečiamų ligų ir AIDS centro, Vilniaus teritorinės ligonių kasos, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Alytaus darbo biržos, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus duomenys.

         Ataskaitą rengė Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Irma Geraltauskaitė, bendruomenės sveikatos būklės analizę atliko Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau biuras) visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Jovita Katkauskaitė.

Savivaldybės interneto portale www.alytus.lt ataskaita bus pateikta 2013 m. balandžio mėnesį.

 


II. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBĖS VYKDYTAS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS

 

Eil.

Nr.

Dokumento  rūšis ir registracijos numeris

Dokumento pavadinimas

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai

 

1.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimas Nr. T-75

Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2011 metų veiklos ataskaitos

2.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimas Nr. T-76

Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2011 metų ataskaitai

3.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-04-26 sprendimas Nr. T-89

Dėl Alytaus miesto savivaldybės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiosios programos lėšų, pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo

4.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimas Nr. T-115

Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų ir mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo

5.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimas Nr. T-126

Dėl kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo tvirtinimo

6.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimas Nr. T-153

Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2012 metų veiklos užduočių tvirtinimo

7.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimas Nr. T-210

Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimu Nr. T-133 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ sudarytos Bendruomenės sveikatos tarybos dalinio pakeitimo

8.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-10-25 sprendimas Nr. T-239

Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros programos lėšų skyrimo nenumatytoms veiklos priemonėms vykdyti taisyklių tvirtinimo

9.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-10-25 sprendimas Nr. T-241

Dėl Alytaus miesto savivaldybės lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės bei sveikatos palaikymo ir stiprinimo 2012–2014 metų programos tvirtinimo

10.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimas Nr. T-266

 Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009–2011 metų programos 2011 metų ataskaitai

11.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimas Nr. T-267

Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012–2015 metų programos tvirtinimo

Alytaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymai

12.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-06-12 įsakymas Nr. DV-430

Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros programos paskirstos tvirtinimo pagal finansavimo šaltinius

13.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2012-09-14 įsakymas Nr. DV-136

Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų rengimo, atrankos, vertinimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo

14.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2012-10-23 įsakymas Nr. DV-758

Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų atrankos komisijos sudarymo

15.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2012-10-31 įsakymas Nr. DV-782

Dėl Alytaus miesto savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai pagal gripo pandemijos etapus organizacinių priemonių 2012–2016 metų plano tvirtinimo

 

 

III. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

 

Išoriniai veiksniai, turėję įtakos savivaldybės vykdytai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai

Išorinių veiksnių poveikio rezultatas savivaldybės vykdytai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai

Vidiniai veiksniai, turėję įtakos savivaldybės vykdytai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai

Vidinių veiksnių poveikio rezultatas savivaldybės vykdytai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai

Nepakankamas savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos teisinis reglamentavimas,

planavimas, veiklos koordinavimas ir finansavimas.

Valstybės biudžeto lėšos paskiriamos per vėlai.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansavimo sutartys su programų vykdytojais. sudaromos per vėlai.

Per mažas Biuro darbuotojų skaičius, Alytaus mokykloms (19 mokyklų) paslaugas teikia  12 visuomenės sveikatos priežiūros specialistų.

 

Nepakankamas teisinis reglamentavimas dėl valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybėms.

Mažėjantis Biuro finansavimas visuomenės sveikatos priežiūros veiklai.

Sunku planuoti savivaldybės biudžeto lėšas visuomenės ir mokyklų sveikatos priežiūrai, nes apie skiriamas lėšas iš valstybės biudžeto informuojama labai vėlai.

Mažas visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokestis.

2012 m. įgyvendinamas projektas „Visuomenės sveikatos biuro plėtra Alytuje“. Jo metu pagerinta visuomenės sveikatos priežiūros infrastruktūra.

Finansavimas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai.

Nepakankamas finansavimas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto neleido finansuoti visų pateiktų projektų.

Finansavimas iš savivaldybės biudžeto Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai.

Nepakankamas finansavimas iš savivaldybės biudžeto neleido finansuoti visų pateiktų projektų.

 

 

 

IV. BENDRUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ

 

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras bendruomenės sveikatos būklę analizuoja įgyvendindamas Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009–2011 metų programą.

Alytaus mieste gyventojų skaičius kiekvienais metais mažėja, 2011 m. pradžioje gyveno 60302 gyventojai, t. y. 6539 gyventojais mažiau nei 2010 metais (1 pav.). Staigų gyventojų skaičiaus mažėjimui įtaką darė 2011 ir 2012 m. duomenų perskaičiavimas remiantis Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatais.

1 pav. Gyventojų skaičius metų pradžioje Lietuvoje ir Alytaus mieste 2005–2012 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

 

Alytaus miesto gyventojai sensta – per pastaruosius 8 metus demografinės senatvės koeficientas (pagyvenusių, 60 metų ir vyresnio amžiaus žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus) išaugo nuo 78 (2005 m.) iki 151 (2012 m.). Alytaus mieste demografinis senatvės koeficientas mažesnis negu šalyje ir apskrityje.

2011 m. didžiausią Alytaus miesto savivaldybės gyventojų dalį pagal amžiaus grupes sudarė 18–44 metų asmenys (38,9 proc.). 2007–2011 m. laikotarpiu iki 17 metų amžiaus jaunuolių skaičius sumažėjo ir 2011 m. sudarė 19,4 proc. visų savivaldybės gyventojų. Pastaruoju metu daugėja gyventojų, turinčių 65 m. ir vyresnių (13,3 proc.).

Pastaraisiais dešimtmečiais įvyko Lietuvos gyventojų mirtingumo pokyčiai, kuriems įtaką darė šalies politinė, ekonominė ir socialinė raida. Alytaus mieste 2005–2011 m. mirtingumo rodiklių santykis pagal lytį nepasikeitė, vyrų mirtingumas yra ženkliai didesnis nei moterų. 2011 m. padidėjo tiek vyrų, tiek moterų mirtingumas. Dėl aukštų mirtingumo rodiklių ir per mažo gimstamumo natūralus gyventojų prieaugis Alytaus mieste yra neigiamas – 0,54/1 000 gyv. (2 pav.).

2 pav. Natūrali gyventojų kaita Alytaus mieste 2007–2011 m. (1000 gyv.)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Vertinant gyventojų sveikatą labai svarbus rodiklis yra kūdikių iki 1 metų mirtingumas, kuris

realiai atspindi šalies socialinę  – ekonominę situaciją bei sveikatos priežiūros kokybę. Alytaus mieste 2011 m. buvo užregistruotos 8,3 kūdikių mirtys (1000 gyvų gimusių), tai viršijo apskrities bei šalies vidurkį. Tačiau aiškinantis kūdikių mirties priežastis, nustatyta, kad tai buvo perinatalinio laikotarpio mirtys.

Gyventojų sveikatos būklę tiksliau atspindi mirtingumo nuo pagrindinių priežasčių  vertinimas. Jis rodo, kokios sveikatos problemos visuomenėje yra aktualiausios ir kaip jos kinta. Mirčių struktūra jau daugelį metų šalyje išlieka ta pati: pirmoje vietoje – kraujotakos sistemos ligos, antroje – piktybiniai navikai, trečioje – išorinės mirties priežastys. Alytaus mieste 2011 metais kraujotakos sistemos ligos sudarė 53,8 proc. (341 mirtis), piktybiniai navikai – 22,4 proc. (142 mirtys), išorinės mirties priežastys – 8,2 proc. 52 mirtys). Iš viso šios trys mirties priežastys sudarė 84,4 proc. visų mirčių. Daugiau moterų nei vyrų mirė nuo kraujotakos sistemos ligų ir daugiau vyrų nei moterų – nuo piktybinių navikų, traumų ir apsinuodijimų, kvėpavimo sistemos ligų. Lietuvoje, Alytaus apskrityje ir Alytaus mieste mirtingumas nuo išorinių mirties priežasčių nuo 2005 iki 2011 m. mažėjo. Alytaus mieste šis rodiklis sumažėjo nuo 120,9 atvejų 2005 m. iki 82,8 atvejų 100 000 2001 m. gyventojų (3 pav.). 2011 m. išanalizavus mirtingumo dėl išorinių priežasčių pasiskirstymą nustatyta, kad daugiausiai mirčių buvo dėl tyčinių susižalojimų (savižudybių) – 31,8/100 000 gyv., ir truputį viršijo šalies vidurkį. Antrą vietą užėmė mirtys transporto įvykiuose – 12,7/ 100 000 gyv.

Didelį mirtingumą nuo išorinių mirties priežasčių struktūroje pirmąją vietą užimančių savižudybių pastaraisiais metais darė įtaką sunki ekonominė ir socialinė šalies situacija, didelis nedarbo lygis, skurdas.

3 pav. Mirtingumas pagal pagrindines mirties priežastis Alytaus mieste, apskrityje ir Lietuvoje 2011 m. 100 000 gyventojų

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

 

 Alytaus darbo biržos duomenimis, nedarbo lygis Alytaus mieste 2011 m. buvo 13,6 proc., remiantis Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, vidutinis 2012 m. nedarbo lygis siekė 14,4 proc. Ieškančių darbo asmenų (įregistruotų per metus) skaičius 2012 m. buvo 6959, lyginant su 2011 m. (5209) padidėjo 1750 asmenų,  iš jų 3036 moterys (43,6 proc.) ir 3923 vyrai (56,4 proc.).

Socialinės rizikos šeimoms priskiriamos tos šeimos, kuriose vienas ar keli šeimos nariai piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis arba dėl turimos negalios, skurdo, socialinių įgūdžių stokos negali ar nesugeba prižiūrėti vaikų; taip pat kai vienas arba keli šeimos nariai naudoja psichologinę, fizinę ar socialinę prievartą prieš savo vaikus; arba gaunamą valstybės paramą naudoja ne šeimos interesams. Remiantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir Socialinės paramos skyrių pateiktais duomenimis, socialinės rizikos šeimų skaičius per 2007–2012 m. laikotarpį Alytaus mieste padidėjo ir 2012 m. buvo užregistruotos 111 rizikos šeimų.

 Alytaus mieste bendras suaugusiųjų (nuo 18 metų) sergamumas padidėjo: 2010 m. 70 047  (1308,5/1000 suaug.), 2011 m. 70604 (1376,51/ suaug.), tačiau buvo mažesnis už bendrą vaikų (0–17 metų) sergamumą, nors lyginant pastaruosius metus vaikų sergamumas mažėja (2010 m. 27901 (2096,6/1000 vaikų), 2011 m. 27290 (2209,70/1000 vaikų).

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2011 m. Alytaus miesto gyventojai dažniausiai sirgo kvėpavimo sistemos ligomis, tai sudarė 299,35 atv./1000 gyv. Antroje vietoje pagal sergamumą buvo kraujotakos sistemos ligos, ypač tarp moterų. Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos sudarė 116,21 atv./1000 gyv., virškinimo sistemos ligos – 84,05 atv./1000 gyv. Lyginant 2010 m. ir 2011 m. pastebėta, kad pastaraisiais metais padidėjo sergamumas kvėpavimo, kraujotakos, endokrininės sistemos ligomis (4 pav.).

4 pav. Alytaus miesto gyventojų sergamumas 2010 m. – 2011 m. (1000 gyv.).

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

 

Alytaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų skaičius kasmet mažėja ir 2012 m. siekė 9498 mokinius. Pasitikrinusių sveikatą mokinių skaičius buvo 9111 (95,93 proc.). Visiškai sveiki 36,71 proc. moksleivių, likusi dalis turi sveikatos sutrikimų. Dažniausi iš jų: regos sutrikimai, skeleto – raumenų sistemos ligos, bronchinė astma ir kitos alerginės ligos, 2012 m. lyginant su 2011 m. stebimas šių sutrikimų padidėjimas (5 pav.).

5 pav. Bendras profilaktiškai pasitikrinusių mokinių sergamumas pagal ligų klasifikaciją 2011–2012 m. (proc.) (Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro duomenys)

Naujai užregistruotų lytiškai plintančiomis ligomis susirgimų skaičius Alytaus mieste 2011 m. lyginant su 2010 m. padidėjo. 2011 m. užregistruota 4 nauji ŽIV atvejai (0,6 atv./10 000 gyv.), 2 nauji sifilio atvejai (0,3 atv./10 000 gyv.). Sergamumas Alytuje ŽIV didėja dėl to, kad žmonės aktyviau tikrinasi sveikatą. 2011 m. sumažėjo naujai registruotų gonorėjos atvejų skaičius. Lyginant pastarųjų metų duomenis, pastebėta, kad ligotumas lytiškai plintančiomis ligomis mažėja. 2011 m. registruoti 4,5 naujų tuberkuliozės atvejų 10 000 gyv. Vyrų sergamumas šia liga didesnis nei moterų.

Palyginus 2010 ir 2011 m. duomenis, Alytuje sergančių piktybiniais navikais asmenų skaičius sumažėjo. Alytaus mieste piktybiniais navikais dažniau sirgo vyrai nei moterys. Vyrai dažniausiai serga priešinės liaukos  (prostatos) – 7,15 atv./1000 gyv., o moterys – krūties piktybiniais navikais –  5,57 atv./1000 gyv., 2011 m. duomenimis.

Analizuojant 2010–2011 m. laikotarpį asmenų, sergančių priešinės liaukos, ir odos piktybiniais navikais skaičius mažėjo, o gimdos kaklelio ir krūties didėjo.

Alytuje 2011 m. sergamumas viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu siekė 260,4 atv./1000 gyv., lyginant su 2010 m. padidėjo (307,74 atv./1000 gyv.). Sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu dažniausiai registruojamas 0–17 m. amžiaus grupėje.

Alytaus mieste 2011 m. traumų ir kitų išorinių priežasčių atvejų buvo nežymiai daugiau  nei 2010 m. Analizuojant patyrusius traumas pagal lytį pastebėta, kad vyrai (66,72 atv./1000 gyv.) dažniau nei moterys (45,58 atv./1000 gyv). patirdavo traumas.

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras per vasaros sezoną reguliariai teikia informaciją apie Alytaus miesto maudyklų vandens kokybės rezultatus. Į stebimų maudyklų sąrašą yra įtraukta Dailidės ežerėlio maudykla. 2011–2012 m. žarninių lazdelių (E coli) ir žarninių enterokokų neaptikta nei viename mėginyje. Toksiniai (cheminiai) rodikliai geriamojo vandens mėginiuose neviršijo nustatytų normų.

 


V. VYKDYTOS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOS IR STRATEGIJOS

 

Strategija/programa

 

Tikslas

 

Įvykdytos priemonės

 

Pasiekti rezultatai

 

Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010–2016 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. nutarimu Nr. XI-1078

Stabdyti ir mažinti neteisėtų narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų  pasiūlą ir paklausą, narkomanijos plitimą, stiprinant asmens ir visuomenės švietimą, sveikatą ir saugumą.

1. Vykdyti bendrąją, atrankinę ir tikslinę prevenciją skatinant savivaldybių institucijų, asociacijų ir bendruomenių iniciatyvas. Ypač daug dėmesio skirti vaikų ir jaunimo asmenybės formavimui, prasmingo gyvenimo sampratos ugdymui, formuojant neigiamą požiūrį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, atsižvelgiant į tikslinių grupių asmenų amžių, kultūrą, tradicijas, kitus ypatumus.

2. Didinti sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų, programų, kuriomis siekiama sumažinti su narkotikų vartojimu ir rizikinga elgsena susijusius neigiamus medicininius, socialinius, ekonominius, teisinius padarinius visuomenei ir asmeniui, kokybę ir prieinamumą (žalos mažinimo, žemo slenksčio, psichologinės ir socialinės reabilitacijos bei integracijos paslaugos).

„Neblaivus ir pavojingas“ – 30 paskaitų, 647 dalyviai.

Filmų „Varpas visiems“, „Alkoholis veža“ peržiūra ir aptarimas – 12 užsiėmimų, 502 dalyviai.

Paskaitos „Alkoholis ir jo žala“ – 27 užsiėmimai, 687 dalyviai.

Paskaitos rūkymo prevencijos tema – 28 paskaitos, 924 dalyviai.

„Žalingi įpročiai“, dalyvavo 1271 mok.

2. Per Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektus „Padėk sau ir kitiems“ ir „Padėk sau ir kitiems - 2“,  žemo slenksčio kabinete „Pasitikėjimas“ vykdoma žalos mažinimo programa. Per 2012 metus buvo suteiktos paslaugos 77 -iems narkotines medžiagas vartojantiems klientams ir jų šeimos nariams.

Mokymo paslaugos – 419.

Apsilankymų skaičius – 3338.

Išdalinta švirkštimosi įrangos– 56574 vnt.

Išdalinta prezervatyvų – 1650 vnt.

Išdalinta tvarsliavos –1354 vnt.

Atlikta žaizdų perrišimų – 345 procedūros.

Atlikta atrankinių greitųjų ŽIV testų – 780.

Vaikų sveikatos stiprinimo 2008–2012 m. programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 836.

 

Didinti specialistų, dirbančių su vaikais, kompetenciją sveikatos stiprinimo klausimais.

Organizuoti savivaldybių administracijų darbuotojams mokytojams ir kitiems su vaikais ir mokiniais dirbantiems specialistams kvalifikacijos tobulinimo seminarus vaikų sveikatos stiprinimo klausimais

 22 specialistės dalyvavo sveikatos stiprinimo konferencijose ir seminaruose.

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. ISAK-179

Ugdyti brandžią asmenybę ir rengti mokinius šeimos gyvenimui.

 

Lytiškumo ugdymas.

 

Organizuota 115 užsiėmimų, sulaukta 3211 dalyvis.

 

Valstybinė pasirengimo gripo pandemijai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 67.

 

Mažinti gripo pandemijos sukeliamą žalą visuomenės sveikatai, socialinius ir ekonominius nuostolius.

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2012-10-31 įsakymas Nr. DV-782 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai pagal gripo pandemijos etapus organizacinių priemonių 2012–2016 metų plano tvirtinimo“.

Parengtas ir patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės 2012–2015 m. pasirengimo gripo pandemijai pagal gripo pandemijos etapus organizacinių priemonių 2012–2016 metų planas.

Lietuvos nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros 2006–2013 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 941.

 

Įtvirtinti visuomenės sveikatos svarbą savivaldybės institucijų politikoje.

 

Įgyvendintos Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos numatytos priemonės (žr. IX ataskaitos dalis).

Stiprinant visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybėje dirba Visuomenės sveikatos biuras.

Savivaldybės teritorijoje organizuota ir vykdyta: visuomenės sveikatos stebėsena, sveikatos gerinimo ir ligų profilaktikos programos, sveikatos mokymai, sveikos gyvensenos ir sveikatinimo propagavimas.

 


VI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ, VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

Strategija/

programa

Tikslas/uždaviniai

Savivaldybės patvirtinti asignavimai

Panaudoti

asignavimai

Pasiekti rezultatai

2012 m. visuomenės sveikatos priežiūros programa

Tikslas. Gerinti gyventojų gyvenimo kokybę, ilginti gyvenimo

trukmę – mažinti sergamumą, mirtingumą ir neįgalumą.

Uždaviniai:

1. Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą, stiprinant ligų prevenciją.

2. Užtikrinti prieinamą ir kokybišką asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

 

 

 

 

 

 

1. Uždaviniui vykdyti skirta 261,8 tūkst. Lt

 

2. Uždaviniui vykdyti skirta 540,0 tūkst. Lt

 

 

 

 

 

 

1. Uždaviniui vykdyti panaudota 261,4 tūkst. Lt

2. Uždaviniui vykdyti panaudota  

693,2 tūkst. L

 

 

 

1. Suteikta 46122 sveikatos ugdymo paslaugos.

Atlikta 9111 moksleivių sveikatos profilaktinių patikrinimų.

Vaikams su regos sutikimu suteiktos 458 paslaugos.

2. Suteikta 3644 magnetinio rezonanso paslaugos pacientams.

Suteiktos 37 dantų protezavimo paslaugos.  

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012–2015 metų programa, patvirtinta  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimu Nr. T-267

Tikslas. Tęsti efektyvią Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos sistemos veiklą, ja remiantis būtų planuojamos ir įgyvendinamos valstybinės ir vietinės sveikatos stiprinimo programos ir formuojama vietinė sveikatos politika.

Uždaviniai:

1. Rinkti, analizuoti ir vertinti duomenis, apibūdinančius Alytaus miesto savivaldybės gyventojų demografinę, socialinę - ekonominę bei sveikatos būklę ir fizinės aplinkos veiksnius.

2. Rinkti ir analizuoti duomenis apie visuomenės sveikatos būklei darančius įtaką gyvensenos veiksnius.

3. Rinkti ir analizuoti duomenis ir rodiklius, reikalingus Alytaus miesto savivaldybėje įgyvendinamų prevencinių programų bei sveikatos priežiūros įstaigų veiklai vertinti.

 

 

Toliau kaupti visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintą programą. Visuomenei ir sveikatos politikos formuotojams teikta informacija apie Alytaus miesto gyventojų sveikatą.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimu Nr. T-267 „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009–2011 metų programos 2011 metų ataskaitai“ patvirta 2011 metų visuomenės

sveikatos stebėsenos ataskaita, kuri pateikta Higienos instituto Sveikatos informacijos centrui.

Alytaus miesto savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai pagal gripo pandemijos etapus organizacinių priemonių 2012–2016 metų planas, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2012-10-31 įsakymu Nr. DV-782

Rinkti sergamumo gripu ir ŪVKTI duomenis, vertinti dinamiką.

 

 

Renkami duomenys ir teikiama informacija visuomenei.

Alytaus miesto savivaldybės lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės bei sveikatos palaikymo ir stiprinimo 2012–2014 metų programa, patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-10-25 sprendimu Nr. T-241

1 tikslas. Mažinti rizikos veiksnių paplitimą tarp Alytaus miesto gyventojų.

Uždaviniai:

1.1. Stiprinti vaikų ir jaunimo sveikatą, formuojant teisingą požiūrį į savo sveikatą ir ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.

1.2. Stiprinti suaugusiųjų sveikos gyvensenos įgūdžius ir teikti ankstyvąsias konsultacijas.

2 tikslas. Skatinti Alytaus miesto gyventojų aktyvumą ankstyvosios intervencijos valstybės finansuojamose programose.

Uždaviniai:

2.1. Informuoti gyventojus apie vykstančias ankstyvosios intervencijos valstybės finansuojamas programas.

2.2. Skatinti Alytaus miesto savivaldybės gyventojus aktyviau dalyvauti ankstyvosios intervencijos valstybės finansuojamose programose.

 

 

Skelbiama informacija gyventojams apie vykdomas ankstyvosios intervencijos valstybės finansuojamas programas.

Organizuoti renginiai cukrinio diabeto prevencijos tema.

Organizuoti Pasaulinės dienos be tabako paminėjimo renginiai, akcijos.

Organizuoti Sveikatingumo mėnesio renginiai propaguojant fizinį aktyvumą.  –  propaguoti fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną. Renginiuose dalyvavo 12 150 dalyvių.

Informaciniai pranešimai, straipsniai neinfekcinių ligų prevencijos tematika.


VII. BENDRUOMENĖS, NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DALYVAVIMAS VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ

 

Visuomeninės organizacijos, dalyvaujančios sveikatinimo veikloje ir priimančios su visuomenės sveikata susijusius sprendimus

Savivaldybės skirtos lėšos nevalstybinėms visuomenės sveikatos organizacijoms

Ūkio subjektų indėlis į visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje

Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių indėlis į visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje

Alytaus ,,Artrito“ klubas

3000 Lt

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, Kultūros ir Sporto ir rekreacijos, Socialinių paslaugų skyrių specialistai, skatindami fizinį aktyvumą, rengia varžybas, stovyklas ir sporto renginius, padeda spręsti narkomanijos problemas savivaldybėje, padeda  neįgaliųjų integracijos į visuomenę klausimais. Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė koordinuoja Jaunimo politikos įgyvendinimo programą, kurios lėšomis finansuoti projektai. Socialinės paramos skyrius koordinavo ir kontroliavo projekto veiklą.

Alytaus neprigirdinčiųjų organizacija ,,Garsiai“

3000 Lt

 

Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas ,,Viltis“

6000 Lt

 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyrius, projektas „Padėk sau ir kitiems“

26 000 Lt

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija – 11 000 Lt.
Užsienio partnerių lėšos – 9 000 Lt.
ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija „Demetra“ –  4 000 Lt.

Alytaus klubas „Artritas“, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

900 Lt

9 000 Lt. – Neįgaliųjų reikalų departamento lėšos.

Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubas „Viltis“, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

1 700 Lt

17 000 Lt – Neįgaliųjų reikalų departamento lėšos.

Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Alytupis“, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

1 8000 Lt

18 000 Lt – Neįgaliųjų reikalų departamento lėšos.

 Alytaus kolegijos studentų atstovybė. Projektas „Sporto stovykla“

2500 Lt

 

Asociacija „Nemunaičio stovykla“. Projektas -moksleivių stovykla „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk“

4500 Lt

 

Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

500 Lt.

5 000 Lt – Neįgaliųjų reikalų departamento lėšos.

Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus apskrities karininko A. Juozapavičiaus 1-oji rinktinė. Projektas - moksleivių ir jaunųjų šaulių vasaros stovykla 2012

6000 Lt

 

Sporto ir kultūros klubas „Jaunystė“. Projektas - Kalėdinė krepšinio šventė

1000 Lt

 

Jaunimo organizacija DARBAS. Projektas - orientacinės varžybos „Pažink Alytų“

2000 Lt

 

Lietuvos skautijos padalinys tuntas „Pilėnai“. Projektas - stovykla „Atsiremkime į draugo petį“

4000 Lt

 

 

 

VIII. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS

 

INFORMACIJA APIE MOKYKLAS IR MOKINIŲ SKAIČIŲ

 

Savivaldybės sprendimas dėl etatų įvedimo

Už sveikatos priežiūros

mokyklose paslaugų teikimą atsakinga (-os) institucija     (-os) ar įstaiga (-os)

Mokyklų skaičius

Mokinių skaičius

Data, Nr.

Skirta

etatų

steigėja –

savivaldybė

kitų

steigėjų

steigėja – savivaldybė

kitų

steigėjų

2008-12-30 Nr.

T-259

12

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

17

2

9530

1689

 

 

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOSE VYKDANTYS SPECIALISTAI

 

Specialistų etatų skaičius

Specialistų skaičius

Specialistų pasiskirstymas pagal užimamą etatą

Specialistų išsilavinimas (specialybė)

1 ir daugiau

0,5–1

iki 0,5

pagal priedą

visuomenės sveikatos

slaugytojos

kita

12

12

-

12

-

-

12

-

-

 

 

Nurodyti gyvenamosiose vietovėse, turinčiose 3 000 ir daugiau gyventojų.

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE FINANSAVIMAS

 

Skirta lėšų (litais)

Savival-

dybės įsipareigota skirti lėšų (litais)

Panaudota lėšų (litais)

Panaudotų lėšų paskirstymas (litais)

Privalomojo sveikatos draudimo fondas

Savivaldybės biudžetas

Privalomojo sveikatos draudimo fondas

savivaldybės biudžetas

darbo užmo-

kesčiui

mokesčiams

medikamentams

(tvarsliavai)

kitai veiklai

190100

84300

84300

189054

84300

202910

62862

2815

4767

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE VEIKLOS RODIKLIAI

 

Užregistruota mokinių apsilankymų pas sveikatos priežiūros specialistą mokykloje

Apsilankymų pasiskirstymas pagal priežastį

Sveikatinimo veikla

pirmoji pagalba

konsultacijos

kita

vykdyta programų

organizuota renginių

renginiuose dalyvavusių mokinių

24282

9151

6772

8359

19

1473

39551

 

.


 

 

Sveikatos stiprinimo priemonės pagal mokyklų nustatytas sveikatinimo prioritetines kryptis ir poreikius vykdytos:

Akių ligų profilaktika: 36 pamokos, dalyvavo 881 mokinys, išplatinta 1200 lankstinukų.

Traumatizmo ir nelaimingų atsitikimų prevencija: 104 renginiai (pamokų, akcijų, pokalbių, pranešimų), dalyvavo 2723 mokiniai.

I-osios pagalbos mokymai įvairių klasių mokiniams: 96 praktiniai užsiėmimai, 1778 dalyviai.

Sveika mityba: 85 renginiai, pokalbiai – diskusijos, dalyvavo 4674 mokiniai, parengta 32 stendų, išplatinta 800 lankstinukų.

Dienos režimas: 13 renginių, kuriuose dalyvavo 183 mokiniai, parengti 3 stendai.

Fizinio aktyvumo skatinimas: 81 renginys, praktiniai užsiėmimai, dalyvavo 2947 mokiniai, parengta10 stendų, išplatintos 79 skrajutės.

Aplinkos veiksnių įtaka sveikatai, akcija „Ar ne per sunki mokinio kuprinė?“: 227 renginiai, kuriuose dalyvavo 5262 dalyviai, parengta 16 stendų.

Lytiškumo ugdymas: 125 užsiėmimų, 3211 dalyvių.

Alkoholio, narkotikų, tabako ir priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija: 102 renginiai (pamokų, akcijų, pokalbių, pranešimų), parengta 13 stendų. Renginiuose dalyvavo 2582 vaikai ir jaunuoliai.

Psichikos sveikatos prevencija: 98 renginiai, dalyvavo 3409 mokiniai, parengti 12 stendų, išplatinta 635  vnt. informacinės medžiagos.

Širdies ligų ir kraujotakos profilaktika: 15 renginių, dalyvavo 408 mokiniai, parengti 3 stendai, išplatinta 370 vnt. informacinės medžiagos.

Užkrečiamųjų ligų profilaktika: 51 renginys, dalyvavo 1033 dalyviai, parengta 35 stendai, išplatinta 373 vnt. informacinės medžiagos.

Odos priežiūra: 11 užsiėmimų, 183 dalyviai.

Lytiškai plintančiomis ligomis ir AIDS  temomis: 12 pamokų, dalyvavo 298 moksleiviai.

Onkologinių ligų profilaktika: 18 renginių, 266 dalyviai, parengti 4 stendai.

Burnos higienos temomis: 9 praktiniai mokymai, 20 pranešimų, dalyvavo 571 mokinys, parengti 8 stendai.

         Asmens higienos temomis: 125 renginiai (pokalbiai, pamokos, pranešimai), dalyvavo 2824 dalyviai, parengti 8 stendai.

          Informaciniai pranešimai mokinių tėvams, mokytojams mokinių sveikatos stebėjimo bei stiprinimo temomis: 69 pranešimai, pokalbiai, 1745 dalyviai, parengti 2 stendai.

Pedikuliozės profilaktika: vykdoma visose miesto mokyklose ir Profesinio rengimo centro skyriuose. Per praėjusius metus buvo patikrinti 7126 mokiniai, rasti 24 teigiami atvejai, 97 pokalbiai, kuriuose dalyvavo 1711 mokinių, tėvai, mokytojai.

Enterobiozės profilaktikai atlikti 237 mokinių tyrimai, nerasta teigiamų atsakymų.

Dalyvavimas mokyklų vykdomuose projektuose (Sveikatiada, „Olweus“ ir pan.): 36 renginiai, 2862 dalyviai, parengti 4 stendai.

Mokyti mokinius optimaliai gyventi sergant lėtinėmis ligomis: 48 pokalbiai, 178 dalyviai.

 

IX. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS FINANSAVIMAS

Institucijos pavadinimas

Išskirti asignavimai (tūkst. Lt)

Asignavimų panaudojimas visuomenės sveikatos priežiūros veiklai

(tūkst. Lt)

Pastebėjimai

Savivaldybės taryba

402,3

 

375,4

203,4 tūkst. Lt Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui;

91,4 tūkst. Lt Alytaus miesto savivaldybės 2012 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

LR valstybės biudžetas

81,3

81,3

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui

Privalomojo sveikatos draudimo fondas

228,03

224,6

35,5 tūkst. Lt Alytaus miesto savivaldybės 2012 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai;

189,1 tūkst. Lt sveikatos priežiūrai mokyklose finansuoti

 

 

X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO SAVIVALDYBĖS VYKDOMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS

 

Prioritetinės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų kryptys įtvirtintos Alytaus miesto savivaldybės plėtros plane iki 2015 m. ir 2011–2013 metų Alytaus miesto strateginiame veiklos plane, patvirtintame 2011-03-31 tarybos sprendimu Nr. T-60. Strateginis visuomenės sveikatos priežiūros programos tikslas – gerinti gyventojų gyvenimo kokybę, ilginti gyvenimo trukmę – mažinti sergamumą, mirtingumą. Artimiausio laikotarpio visuomenės sveikatos priežiūros veiklos prioritetinės kryptys: gerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą gyventojams, rūpintis vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimu ir gerinimu, mažinti sergamumą – šalinant jų priežastis, didinti gyventojų informuotumą sveikatos klausimais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41, 63 straipsniu ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-14 įsakymu Nr. DV-136 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų rengimo, atrankos, vertinimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ atsižvelgiant į Alytaus miesto bendruomenės sveikatos tarybos Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis remiamas 2013 metų prioritetinės sveikatinimo veiklos kryptys:

1. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas.

2. Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija.

3. Sveikos gyvensenos skatinimas.

4. Psichinės sveikatos stiprinimo, psichikos sutrikimų ir savižudybių prevencija

5. Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė.  

6. Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė.

7. Burnos ertmės organų ligų profilaktika.

8. Bendruomenės sveikatos stiprinimas, sveikatos mokymas (šeimos planavimo, sveikatos žinių populiarinimo ir visuomenės sveikatos propagandos, atmintinų dienų minėjimas).

9. Senyvo amžiaus žmonių ir turinčių negalę medicininė ir socialinė integracija.

10. Gyvenamosios aplinkos stebėsena ir sveikatinimas.

 

 

 


XI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS

 

1. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOS

 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, Lt

Savivaldybės biudžeto asignavimai, Lt

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios  programos lėšos, Lt

Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos,

Lt

Kiti teisėti lėšų šaltiniai, Lt

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje, Lt

Iš viso lėšų, Lt

37 930

53 270-

100 400

 

 

-

191 600

 

2. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINTOS PRIEMONĖS

 

Eil. Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos programų sritys

Vykdytų savivaldybės visuomenės sveikatos programų skaičius

Vertinimo kriterijų

skaičius

Skirta lėšų, litais

Panaudota

lėšų, litais

planuota

įvykdyta

1

2

3

4

5

6

7

2.1.

Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktikos ir kontrolės

3

3

3

17 000

17 000

2.2.

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės

2

2

2

24 930

22 494

2.3.

Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos

3

3

3

20 000

19 996

2.4.

Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencijos

1

1

1

6 000

5 995

2.5.

Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo

3

3

3

32 000

31 999

2.6.

Gyventojų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimo

1

1

1

3 000

3 000

2.7.

Burnos ertmės organų ligų profilaktikos

 

 

 

 

 

2.8.

Bendruomenės sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo, šeimos planavimo konsultavimo, sveikatos žinių populiarinimo ir visuomenės sveikatos propagavimo

4

4

4

30 000

29 948

2.9.

Gyvenamosios aplinkos sveikatinimo

 

 

 

 

 

2.10.

Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos

1

1

1

470

360

2.11.

Triukšmo prevencijos

 

 

 

 

 

2.12.

Kitų sričių visuomenės programos

5

5

5

57 800

48 382

Iš viso

 

 

 

 

191 200

179 174

 

3. SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMAS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS

 

Savivaldybės visuomenės sveikatos programų, patvirtintų savivaldybės tarybos sprendimu, finansuotų iš Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, sritys

Savivaldybės bendruomenės tikslinių grupių apibūdinimas

Savivaldybės bendruomenės tikslinių grupių gautos naudos apibūdinimas

 

Grupių pavadinimas

Gyventojų skaičius

1. Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktikos ir kontrolės

1. Neįgalieji

 

2. Alytaus miesto ir rajono diabeto klubo  „Viltis“ nariai

3. Neįgalieji ir neprigirdintieji

vaikai ir suaugusieji

 

26

 

3

 

 

 

85

 

 

1. Pragulų profilaktika ir higiena 26 žmonėms.

2. Organizuota sergantiems cukriniu diabetu vaikams komplikacijų  prevencija, 3 insulino pompos.

 

3. Informuoti ir konsultuoti apie klausos aparatų remonto ir jų pagalbinių priemonių įsigijimą ir klausos ligų prevenciją.

 

2. Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės

1. Dažnai sergantys ikimokyklinio amžiaus vaikai

 

2. Paaugliai ir jaunimas iki 23 metų

 

 

 

40

 

 

 

643

 

 

 

 

1. Paskiepyti vaikai. Suteikta informacija programoje dalyvavusių vaikų tėvams apie pneumokokinę infekciją.

2. Paskaityta 19 paskaitų, kurias  išklausė 528 merginos. Suteikta 115 individualių konsultacijų. Dėl  chlamidijozės ištirtos 46 merginos, rasti 6 teigiami.

3. Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos

1.  Gyventojai

 

2.  Moksleiviai

 

 

3.  Gyventojai

 

 

45

 

1177

 

 

69

1. Socialinė adaptacija ir integracija į visuomenę.

2. Informacijos apie narkotikus jų keliamą pavojų sveikatai, padidėjusią riziką užsikrėsti ŽIV.

1.                  3. Pagerinti nuo narkotikų priklausomų asmenų sveikatą ir gyvenimo kokybę, sumažinti užkrečiamųjų ligų pavojų. 

4. Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencijos

Vaikai ir paaugliai

1841

Mokymų metu paaugliai  įgijo žinių, kaip elgtis sudėtingomis gyvenimo situacijomis, kaip padėti bendraamžiui krizėje.

5. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo

1. Vaikai

 

2. Vaikai

 

3. Vaikai

 

 

458

 

1396

 

158

 

 

1. Vaikai su sutrikusia rega lankėsi regėjimo atstatymo mankštose.

2. Vaikai mokėsi teikti pirmąją pagalbą.

3. Vaikams, turintiems stuburo deformacijas, grupinių kineziterapijos užsiėmimų sudarymas ir praktinis taikymas.

6. Gyventojų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimo

1. Neįgalieji

135

1. Projekto metu fizinio aktyvumo pagalba siekta padėti žmonėms įveikti skausmą, mokėsi tausoti sąnarius.

7. Burnos ertmės organų ligų profilaktikos

 

 

 

8. Bendruomenės sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo, šeimos planavimo konsultavimo, sveikatos žinių populiarinimo ir visuomenės sveikatos propagavimo

1. Miesto gyventojai

 

 

 

 

3.  Miesto gyventojai

 

 

 

4.   Būsimos mamos ir tėvai

 

 

58 616

 

 

 

 

58 616

 

 

 

578

 

 

 

1. Vykdyta 14 TV laidų „Jūsų sveikatai“, kurių  metu bendruomenė informuota, kaip apsisaugoti ir kovoti su ligomis, propaguotas sveikas gyvenimo būdas. 

2.  Radijo stotyje FM99  transliuojamos 24 laidos apie sveiką gyvenseną, žalingų įpročių prevenciją bei rūpinimąsi savo sveikata.

Projekto metu siekiant padėti pasirengti gimdymui, motinystei ir tėvystei organizuotos 39 paskaitos, dalyvavo 578 asmenys. 

9. Gyvenamosios aplinkos sveikatinimo

 

 

 

10. Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos

Gyventojai

58 616

Ištirtas Dailidės ežerėlio vanduo prieš maudymosi sezoną ir vėliau kas dvi savaites. 

11. Triukšmo prevencijos

 

 

 

12. Kitų sričių visuomenės programos

Gyventojai

475

Suteikta galimybė gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu. Pagerinta pacientų gyvenimo kokybė, teikiamos masažo paslaugos.

 

 

4. INFORMACIJOS APIE SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINTAS PRIEMONES SKLAIDA

 

Eil. Nr.

Informavimo ir viešinimo priemonės pavadinimas

Įgyvendintų informavimo ir viešinimo priemonių skaičius

Paviešintų savivaldybės visuomenės sveikatos programų skaičius

1

2

3

4

1.

Pranešimai spaudai, populiarinimas ir informavimas per televiziją, radiją, spaudoje, per naujienų agentūras, spaudos konferencijas

Spauda – 17

Radijas – 29

Televizija – 19

10

5

6

2.

Informaciniai ir mokomieji renginiai, parodos, konferencijos, seminarai, konkursai ir supažindinimas su savivaldybės visuomenės sveikatos programomis šalyje ir užsienyje

Informaciniai ir mokomieji

 renginiai – 10

Konkursai – 2

6

 

1

3.

Pranešimai, kiti dokumentai programų rengėjams ir vykdytojams

22

22

4.

Spausdinti ir elektroniniai leidiniai

7

4

 

5.

Aiškinamieji ir informaciniai stendai

4

4

6.

Išorinės ženklinimo priemonės programos įvaizdžiui formuoti

 

 

7.

Savivaldybės interneto tinklalapis

1

1

8.

Savivaldybės visuomenės sveikatos programų tyrimų (įvertinimo) medžiaga

 

1

9.

Kitos priemonės (įrašyti)

 

 

 

5. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TOBULINIMAS

 

Eil. Nr.

Problemos, susijusios su Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos administravimu

Pasiūlymai, kaip tobulinti savivaldybės visuomenės sveikatos programų rengimą, finansavimą ir įgyvendinimą

1.

Savivaldybės per vėlai informuojamos apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo skirtas lėšas šiai programai.

 

2.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų neužtenka finansuoti visus pateiktus projektus arba jie būna finansuojami tik dalinai.

 

 

 

––––––––––––––––

Į pradžią