Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-14 2013-02-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TVARKYMO, ŽELDYNŲ KŪRIMO IR ŽELDINIŲ VEISIMO 2013–2017 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TVARKYMO, ŽELDYNŲ KŪRIMO IR ŽELDINIŲ VEISIMO 2013–2017 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO

 

 2013 m. vasario 28 d.   Nr.T-14

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290), Želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215) 11 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

          Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo 2013–2017 metų programą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

 

______________

 

         PATVIRTINTA

         Alytaus miesto savivaldybės tarybos

         2013 m. vasario 28 d.

        sprendimu Nr. T-14

 

 

ALYTAUS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TVARKYMO,

ŽELDYNŲ KŪRIMO IR ŽELDINIŲ VEISIMO

2013-2017 METŲ PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

          1. Alytaus miesto želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo 2013–2017 metų programos (toliau – ši programa) paskirtis – numatyti priemones, kurios padėtų išsaugoti ir kurti naujus Alytaus miesto želdynus ir želdinius, juos prižiūrėti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus, formuoti visavertę miesto želdynų sistemą.

          2. Ši programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3215) ir atsižvelgiant į 2012 m. parengtą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių tvarkymo projektą, Alytaus miesto želdynų ir želdinių inventorizacijos duomenis.

          3. Šioje programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

 

                      4. Iš viso Alytaus miesto želdiniuose identifikuota daugiau kaip 456 medžių ir krūmų rūšių bei formų, auga ne vienas Lietuvos želdynuose retas augalas (dviskiautis ginkmedis, sibirinė eglė, grakščioji ir amerikinė liepos ir pan.). Gausiausia dendrologine įvairove pasižymi įmonių, įstaigų (įskaitant ir mokyklas, vaikų darželius bei pan.) ir daugiabučių namų kvartalų želdiniai.  Deja, dekoratyvinių formų įvairove nepasižymi Alytaus miesto parkai ir skverai. 

          5. Alytuje, kaip ir daugelyje kitų Lietuvos miestų (lyginant su kitomis Europos šalimis), želdynų tvarkymo tradicijos tiek kraštovaizdžio architektūros, tiek dendrologiniu požiūriu dar nesusiklostę. Želdynai nyksta dėl užkrūmijimo ir/ar minkštųjų lapuočių konkurencijos, neigiamą įtaką daro suplūktas dirvožemis, užterštas gruntas, dulkės, dūmai, pakitęs gruntinis vandens režimas, komunikacijos.

          6. Želdynai neturi tikro šeimininko. Jų tvarkymo funkcijos išsklaidytos po įvairius skyrius ir tarnybas. Miesto savivaldybės taryboje retai svarstomi želdynų klausimai. Trūksta lėšų želdynams tvarkyti.

          7. Rengiant detaliuosius miesto planus, neįvertinami Alytaus miesto bendrojo plano pasiūlymai, formuojant želdynų sistemą. Teritorijos, ankstesniuose planuose rezervuotos želdynams įveisti, grąžintos savininkams, privatizuotos ir užstatomos: prarandamos galimybės formuoti besijungiančių želdynų sistemą – miesto gamtinį karkasą. Neįteisintos žaliosios jungtys (migracijos koridoriai), jungiantys želdynus su didžiaisiais želdynų ir miškų masyvais.

          8. Miestų statybos ir tvarkymo metu želdynams kenkia blogas darbų organizavimas, oro, grunto, fiziniai ir cheminiai pakitimai, užterštumas, gruntinio vandens pažeminimas, per didelė rekreacinė apkrova.

          9. Gatvės želdinių ne daugėja, o mažėja. Nemaža dalis gatvėse augančių medžių yra daugiau ar mažiau mechaniškai sužeisti, žaizdos įvairiu laipsniu pažeistos stiebų medienos puvinio, šakos džiūsta dėl taršos ir kt. priežasčių, todėl dėl jų pavojingumo šie medžiai planingai šalinami. Pašalintų medžių vietą turėtų užimti kiti – atsparesni užterštam orui, kompaktiškesnėmis lajomis, nespartaus augimo medžiai. Alytaus miesto gatvių želdinių būklė yra kiek blogesnė – labai blogos ir blogos būklės medžių ir krūmų čia buvo apie 7,3 %, patenkinamos – apie 7,7 % nuo bendro medžių ir krūmų kiekio.

          10. Želdynų (parkų) skaidymas atskiromis, naudotojų menkai koordinuojamomis dalimis. Vykdant statybas želdynai gali būti nepagrįstai sunaikinti. Neteisingai genint medžius (paliekant stuobrius) želdynai pasmerkiami žūti. Stichinės nelaimės, padidėjusi želdynų tarša, grybinės ir kenkėjų sukeltos ligos.

          11. Bendras Alytaus miesto želdinių plotas 2012 metais – apie 226,13 ha arba 5,7 proc. miesto ploto. Mieste kiekybiniu požiūriu nėra žaliųjų plotų trūkumo – vienam statistiniam  Alytaus miesto gyventojui šiuo metu tenka 38,6 mželdinių. Vien želdinių plotas nėra gero ūkininkavimo želdiniuose rodiklis. Realiai svarbesnis rodiklis yra želdinių sanitarinė būklė, jų estetinė išvaizda bei teikiama įvairi nauda (gerina oro sudėtį,  teigiamai veikia mikroklimatą, mažina oro užterštumą, slopina triukšmą, apsaugo teritorijas nuo erozijos ir pan.).

          12. Mieste esantys 8 parkai, 12 skverų ir 1 aikštė užima 46,35 ha, arba apie 1,2 % miesto ploto, o įskaitant didžiuosius miško parkus (Jaunimo, Likiškių parkai ir Miesto sodas) – net 3,6 %. Šiuo metu esami parkai ir skverai tvarkomi labai nevienodai ir  nevienodas jų rekreacinis potencialas. Alytaus miesto parkų ir skverų vidutinis padengimas želdiniais yra apie 50,7 %. Atskiruose objektuose padengimas želdiniais svyruoja iki 12 kartų (nuo 8,4 % iki 100 %).

          13. Alytaus mieste yra 105 stambesni gėlynai, užimantys apie 3400 m2 plotą.

 

III. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

          14. Šios programos tikslas – numatyti kompleksinius ir koordinuotus veiksmus siekiant išsaugoti ir sukurti (įveisti) naujus Alytaus miesto želdynus ir želdinius, juos prižiūrėti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus, suformuoti visavertę žaliųjų teritorijų sistemą.

          15. Šios programos uždaviniai:

          15.1. nustatyti kasmetines želdynų ir želdinių tvarkymo, kūrimo ir veisimo apimtis;

          15.2. gerinti informacijos apie želdynų ir želdinių tvarkymą, želdynų kūrimą ir želdinių veisimą sklaidą ir prieinamumą visuomenei.

 

IV. SIEKIAMI PROGRAMOS REZULTATAI

 

          16. Įgyvendinus šios programos priemones, bus išsaugoti ir įveisti nauji želdynai ir želdinai, pradėta formuoti pilnavertė žaliųjų teritorijų sistema, visuomenės informavimas padės suvokti želdynų estetines ir apsaugines funkcijas, mažins pasipriešinimą.

 

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

          17. Ši programa bus vertinama periodiškai po kiekvienų metų ir galutinai – ją baigus vykdyti pagal įgyvendinimo efektyvumo vertinimo kriterijus:

          17.1. bus atkurta 7 tūks. želdinių miesto visuomeninės paskirties teritorijoje bei miesto parkuose, skveruose, miesto sode, daugiabučių namų kiemuose, žaliosiose jungtyse, gatvėse;

          17.2. taikyta medžių ir krūmų sanitarinių priežiūros priemonių;

          17.3. prižiūrėta ir įkurta naujų vejų ir gėlynų;

          17.4. bus vykdoma želdinių būklės stebėsena pagal 2009–2013 m. programą, bus parengta 2014–2018 metų želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programa ir vykdoma stebėsena;

          17.5. bus parengti 8 skverų ir 4 parkų želdynų žemės sklypų ribų planai su kadastriniais (geodeziniais) matavimais ir įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą;

          17.6. Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktos 5 metinės ataskaitos apie savivaldybės teritorijoje esamus, sutvarkytus, įkurtus naujus želdynus;

          17.7. bus organizuotos 5 Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursinės–apžiūros;

          17.8. bus pateikta 10 informacinių pranešimų spaudoje, bus parengti ir transliuoti 5 radijo reportažai visuomenei apie želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo apimtis;

          17.9. bus organizuotos 5 medelių sodinimo talkos;

          17.10. bus pritraukta privataus sektoriaus lėšų želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo klausimams spręsti.

 

VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ

 

          18. Šios programos įgyvendinimo priemonės nurodytos jos įgyvendinimo 2013–2017 metų priemonių plane.

          19. Programos įgyvendinimą koordinuoja administracijos direktoriaus pavaduotojas.

          20. Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma valdymo grupė šios programos operatyvinei kontrolei užtikrinti.

          21. Programos įgyvendinimo stebėsena vykdoma pagal V skyriaus nustatytus vertinimo kriterijus, susijusius su nustatytais tikslais ir uždaviniais, leidžiančiais vertinti pasiektą pažangą.

          22. Kiekvienais metais parengiama programos įgyvendinimo ataskaita. Ataskaitoje įvertinama pažanga, atsiradusi įgyvendinant uždavinius ir priemones, pateikiamos atitinkamų metų programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo kriterijų reikšmės.

          23. Kiekvienais metais atsižvelgiant į parengtos ataskaitos duomenis ir besikeičiančią situaciją programa gali būti tikslinama.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

          24. Šiai programai įgyvendinti reikalingos lėšos tikslinamos rengiant kiekvienų metų Alytaus miesto savivaldybės biudžetą.

          25. Už šios programos ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymo koordinavimą, kontrolę ir vertinimą atsakinga Alytaus miesto savivaldybės administracija.

 

__________________________

 

 

 


Alytaus miesto želdynų ir želdinių

tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių

veisimo 2013–2017 metų programos

priedas

                     

ALYTAUS MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TVARKYMO, ŽELDYNŲ KŪRIMO IR ŽELDINIŲ VEISIMO 2013–2017 METŲ PROGRAMOS

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Priemonės (projekto) pavadinimas

Priemonės aprašas

Preliminarus lėšų poreikis

pagal metus tūkst. Lt

Atsakingi vykdytojai

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

 

 

Tikslas – numatyti kompleksinius ir koordinuotus veiksmus siekiant išsaugoti ir sukurti (įveisti) naujus Alytaus miesto želdynus ir želdinius, juos prižiūrėti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus, suformuoti visavertę žaliųjų teritorijų sistemą.

 

1. Uždavinys – nustatyti kasmetines želdynų ir želdinių tvarkymo, kūrimo ir veisimo apimtis.

1.1

 

 

 

 

 

Želdynų ir želdinių sanitarinių apsaugos priemonių nuo ligų ir kenkėjų vykdymas

Želdinių apsauga nuo ligų ir kenkėjų, antropogeninės veiklos poveikio, bloginančio želdinių sanitarinę būklę (sanitarinis medžių ir krūmų valymas, želdinių ligų nustatymas, augalų apsaugos nuo ligų priemonių naudojimas ir kt.)

250

275

303

333

366

VšĮ „Alytaus parkai“

1.2

 

Želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas

1.2.1. Gėlynų (7436 m2) ir vejų (14088 m2) prie gėlynų priežiūra (gėlių daigų, rožių krūmų, svogūninių gėlių sodinimas, pastatomų vazų priežiūra, daugiamečių gėlių dauginimas, tręšimas, laistymas ir kt.)

239

263

289

318

350

VšĮ „Alytaus parkai“

1.2.2. Želdynų, kraštovaizdžio formavimas ir želdynų reikiamos būklės palaikymas ir atnaujinimas parkuose (šiukšlių rinkimas ir išvežimas, takų šlavimas, sniego valymas, lapų grėbimas, šienavimas, gyvatvorių genėjimas, reikalingos įrangos ir mechanizmų įsigijimas ir kt.)

501,7

552

607

668

735

VšĮ „Alytaus parkai“

1.2.3. Inžinerinių statinių reikiamos būklės palaikymas ir atnaujinimas parkuose (parkų apšvietimas, vaikų žaidimų, sporto, mankštų aikštelių, skulptūrų ir paminklų priežiūra, suolų ir šiukšliadėžių remontas, dažymas, statinių remontas, pakeitimas ir kt.)

324

356

392

431

471

VšĮ „Alytaus parkai“

Alytaus miesto kultūros paveldo objektų – kapinių – tvarkymas (takų valymas, žaliųjų plotų šienavimas ir valymas, menkaverčių krūmų iškirtimas ir kt.)

25

28

31

34

37

VšĮ „Alytaus parkai“

1.2.4. Alytaus miesto kultūros paveldo objektų – Alytaus ir Radžiūnų piliakalnių, Bakšių senovės gyvenvietės, Alytaus miesto gynybinių fortų, neveikiančių kapinių – tvarkymas

60

66

73

80

97

VšĮ „Alytaus parkai“

1.2.5. Medžių ir krūmų kirtimas

58

150

150

180

80

Aplinkos apsaugos,

Komunalinio ūkio skyriai

1.2.6. Medžių ir krūmų genėjimas

20

100

100

100

100

1.2.7. Vejų šienavimas

450

640

640

640

640

1.3

Vadovaujantis sodmenų kokybės reikalavimais, naujų želdinių veisimas

1.3.1. Naujų gėlynų įrengimas

10,7

12

13

14

16

VšĮ „Alytaus parkai“

1.3.2. Organizuoti gatvių želdinių atkūrimą ir naujų įveisimą (želdinių nupirkimas ir gatvės želdynų rekonstrukcijos projektų parengimas):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architektūros,

urbanistikos ir žemėtvarkos,

Komunalinio

ūkio,

Aplinkos

apsaugos skyriai

 

S. Dariaus ir S. Girėno g.

35*

 

 

 

 

Druskininkų g. žiedinė sankryža

11*

 

 

 

 

Aušros g.

 

30*

 

 

 

Sūduvos g.

 

5*

 

 

 

Margio g., Statybininkų g., A. Juozapavičiaus g., Rūtų g. (vietoj nulaužtų ir nudžiūvusių sodinukų)

 

4*

 

 

 

Žuvinto g.

 

 

8*

 

 

A. Sakalausko g.

 

 

30*

 

 

Margio g.

 

 

30*

 

 

Ulonų g.

 

 

 

25*

 

Putinų

 

 

 

20*

 

Pulko g.

 

 

 

 

50*

Punsko g.

 

 

 

 

40*

1.3.3. Medžių ir krūmų sodinimas ir priežiūra (laistymas, tręšimas ir t. t.)

88

85

85

85

90

Aplinkos apsaugos, Komunalinio ūkio  skyriai

1.3.4. Organizuoti naujų želdinių veisimą miesto parkuose, aikštėse ir skveruose

 

8*

8*

10*

10*

10*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VšĮ „Alytaus parkai“,

Architektūros,

urbanistikos ir žemėtvarkos,

Komunalinio

ūkio,

Aplinkos

Apsaugos, Statybos ir projektavimo, Investicijų skyriai

1.3.5. Organizuoti naujų želdinių veisimą, atkūrimą  šalia LaisvėsAangelo skulptūros

5*

 

 

 

 

1.3.6. Apleistos teritorijos Žaliojoje gatvėje sutvarkymas, pašalinant krūmus ir šiukšles, kanalizuojant ir rekonstruojant gatvės paviršių (projektas Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-11-009 pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtros priemonę)

57,8

 

 

 

 

1.3.7. Naujosios gatvės dalies II eilės įrengimas (projektas Nr. VP2-4.4-SM-02-R-11-009 pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos  Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimo ir plėtros priemonę)

171,8

 

 

 

 

1.3.8. Kalnėnų gatvės dalies sankirtoje su Putinų ir Pramonės gatvėmis rekonstrukcija, įrengiant tik žiedinę sankryžą

116

 

 

 

 

1.3.9. Organizuoti naujų želdinių veisimą švietimo įstaigų teritorijose (apželdinimo schemų parengimas ir želdinių nupirkimas)

5*

3*

3*

3*

3*

1.3.10. Organizuoti naujų želdinių veisimą prie daugiabučių gyvenamųjų namų (apželdinimo schemų parengimas ir želdinių nupirkimas)

 

3*

3*

3*

3*

3*

1.3.11. Organizuoti naujų želdinių veisimą VšĮ teritorijose (savivaldybės įstaigų teritorijos) (apželdinimo schemų parengimas ir želdinių nupirkimas)

                        

2*

1*

1*

1*

1*

1.4.

Želdynų tvarkymo ir kūrimo projektų rengimas ir parengtų įgyvendinimas

1.4.1. Pulko g. želdinių tvarkymo (rekonstrukcijos) projekto parengimas

 

 

 

20

 

 

2. Uždavinys – gerinti informacijos apie želdynų ir želdinių tvarkymą, želdynų kūrimą ir želdinių veisimą prieinamumą visuomenei

2.1.

Organizuoti želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, stebėti jų būklę

2.1.2. Vykdyti Alytaus miesto želdynų ir želdinių būklės stebėseną pagal 2009– 2013 m. stebėsenos programą

10,3

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos skyrius

2.1.3. Parengti Alytaus miesto želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2014– 2018 m. programą 5 metams bei organizuoti jos vykdymą

8

13

15

13

19

Aplinkos apsaugos skyrius

2.2.

Organizuoti atskirtųjų želdynų žemės sklypų kadastrinius matavimus ir įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą

2.2.1. Pagal žemės sklypų planus, prilyginamus teritorijų planavimo dokumentams, organizuoti kadastrinius sklypų matavimus: Maironio g. skvero, Domantonių kalvų (kedrų) skvero, A. Baranausko g. skvero, Gardino g. skvero, Gulbynės parko, Nemuno slėnio parko, Putinų parko ir Ąžuolyno, esančio greta Merkinės g. 2 žemės sklypo.

1,75

 

 

 

 

 

 

 

 

Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos

skyrius

2.2.2. Naujai formuoti pagal želdynų ir želdinių inventorizaciją: skverą  prie Punsko g., skverą prie Putinų g., skverą prie Skardžio g., skverą prie Vytauto g.

17

 

 

 

 

2.3.

 

Savivaldybės teritorijoje esamų, sutvarkytų, įkurtų naujų želdynų ataskaitos teikimas

Teikti metinę savivaldybės ataskaitą Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės iki kitų metų kovo 15 d. (pagal patvirtintą formą)

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

Komunalinio ūkio skyrius,

VšĮ „Alytaus parkai“

2.4.

Gerinti informacijos apie želdynų ir želdinių tvarkymą, želdynų kūrimą ir želdinių veisimą prieinamumą visuomenei

2.4.1. Organizuoti Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursinę apžiūrą    (t. y. skatinti gerai besitvarkančių želdynų savininkus)

5,8

6,0

7,0

7,0

7,0

Alytaus miesto savivaldybės administracija

2.4.2. Organizuoti medelių sodinimo talkas

1,6

1,8

2

2,2

2,5

VšĮ „Alytaus parkai“

2.4.3. Informuoti visuomenę apie želdynų ir želdinių tvarkymą, želdinių kūrimą,  parengiant straipsnius spaudoje, transliuojant radijo reportažus, skelbiant informaciją Alytaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje www.ams.lt

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija

2.5.

Viešojo ir privataus sektoriaus saugant, tvarkant ir atkuriant želdynus partnerystės skatinimas

Sudaryti paramos sutartis su privačiomis įmonėmis dėl želdinių veisimo, želdynų tvarkymo

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

kasmet

Alytaus miesto savivaldybės administracija

 

Bendras preliminarus lėšų poreikis pagal metus tūkst. Lt

 
2487,5
2603,8
2794
2989,2
3119,5

 

 
PASTABA. Sumos, pažymėtos (*) – tik želdiniams nupirkti

 

______________

 

Į pradžią