Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-942 2012-12-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO ALYTAUS MIESTE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO ALYTAUS MIESTE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2012 m. gruodžio 31 d. Nr. DV-942

Alytus

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

1.     T v i r t i n u Renginių organizavimo Alytaus mieste taisykles (pridedama).

2.        P r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. DV-378 ,,Dėl Renginių organizavimo Alytaus mieste taisyklių ir Prašymų organizuoti renginius nagrinėjimo komisijos sudarymo“ 1 punktą.

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. DV-942

 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO ALYTAUS MIESTE TAISYKLĖS

 

I. BENDROJI DALIS

 

                      1. Renginių organizavimo Alytaus mieste taisyklės (toliau – taisyklės) nustato viešosiose vietose savivaldybės teritorijoje organizuojamų kultūros, sporto, švietimo, kilnojamų atrakcionų, cirko vaidinimų ir kitų renginių organizavimo tvarką, reikalavimus organizatoriams, prašymų pateikimą, jų nagrinėjimą, leidimų išdavimą ir organizatoriaus atsakomybę.

                      2. Renginių organizatoriai turi teisę organizuoti renginius Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) teritorijoje, laikydamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, kitų su renginių organizavimu susijusių teisės aktų reikalavimų ir šių taisyklių.

                      3. Renginių organizatoriai turi pasirūpinti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi viešosios tvarkos, kelių eismo, priešgaisrinės ir darbo saugos, higienos normų ir kitų teisės aktų reikalavimų, kad renginių metu būtų suteikiama medicinos pagalba.

                      4. Renginių organizatoriai privalo laikytis šių taisyklių, atsakyti už renginio turinį, kokybę.

                      5. Šios taisyklės nereglamentuoja renginių:

                      5.1. uždarose patalpose, įstaigose ar uždaroje privačioje teritorijoje;

                      5.2. kuriems taikomas Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas.

                      6. Renginiams, kuriuos vykdydama patvirtintą programą organizuoja savivaldybės administracija ar jos padaliniai, savivaldybei pavaldžios įstaigos, arba tiems renginiams, kurie vykdomi pagal miesto renginių planą, leidimo gauti nereikia.

 

II. SĄVOKOS

 

                      7. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

                      7.1. Renginys – organizuotas viešas žmonių susirinkimas (susibūrimas) viešoje vietoje (sporto, valstybinių ir kalendorinių švenčių, atmintinų datų renginiai, kitos bendruomenės šventės, koncertai, mugės, festivaliai, kilnojami atrakcionai, cirko pasirodymai, reklaminės akcijos, eisenos ir pan.).

                      7.2. Komercinis renginys – mokamas renginys, į kurį organizatorius parduoda bilietus ir/arba teikia mokamas paslaugas, reklaminio pobūdžio renginys (kai numatomi veiksmai, kuriais garsu ar vaizdu reklamuojama paslauga, prekė ar gamintojas).

                      7.3. Nepilnamečiams skirtas renginys – asmenims iki 18 metų skirtas renginys.

                      7.4. Viešoji vieta – savivaldybei priklausanti patikėjimo teise ar kitų asmenų patikėjimo teise valdoma savivaldybės teritorija (gatvės, aikštės, skverai, parkai, pėsčiųjų takai, paplūdimiai, valstybinių parkų ir urėdijų valdomos teritorijos ir kitos vietos, kuriose lankosi žmonės).

                      7.5. Leidimas – savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytas nustatytos formos dokumentas, suteikiantis teisę organizuoti renginius savivaldybės viešosiose vietose.

                      7.6. Renginio organizatorius – juridinis ar fizinis asmuo, turintis teisę organizuoti renginį.

 

III. REIKALAVIMAI ORGANIZATORIAMS

 

                      8. Renginių organizatoriai privalo:

                      8.1. pagal renginio pobūdį užtikrinti priešgaisrinį saugumą ir operatyvų medicinos pagalbos teikimą;

                      8.2. pažymėti renginio vietos ribas, jeigu renginys vyksta netiksliai apibrėžtoje teritorijoje ( aptverti laikinąja tvorele arba įspėjamąja juosta);

                      8.3. užtikrinti:

                      8.3.1. teritorijos apsaugą;

                      8.3.2. renginio teritorijoje esančių objektų apsaugą;

                      8.3.3. kad renginio vieta ir jo prieigos tamsiuoju paros metu būtų apšviestos;

                      8.3.4. kad renginio metu atsakingi už renginį asmenys segėtų atpažinimo korteles;

                      8.3.5. saugų įrangos, kuriai taikomi specialūs reikalavimai, naudojimą;

                      8.3.6. teritorijos sutvarkymą po renginio;

                      8.3.7. kad garsas renginio metu neviršytų nustatytų garso higienos normų;

                      8.4. imtis visų reikiamų priemonių pagal renginio pobūdį, kad užtikrintų žmonių saugumą;

                      8.5. rūpintis visokeriopa pagalba policijos pareigūnams, tikrinantiems, kaip vyksta renginys, ar renginyje užtikrinantiems viešąją tvarką;

                      8.6. nedelsiant nutraukti renginį, jei kyla grėsmė žmonių saugumui; 

                      8.7. jei renginys vyks ilgiau nei 2 valandas, pastatyti biotualetus.

                      9. Renginiai viešojoje vietoje gali vykti nuo 6 iki 24 val.

                      10. Renginiai nepilnamečiams gali vykti iki 22.00 val.

                      11. Jei renginys negali įvykti arba pakeičiamas jo laikas ir vieta, o renginio organizatoriai apie tai žino iš anksto, jie privalo pranešti miesto savivaldybės administracijai ir policijai.

                      12. Už leidimą organizuoti komercinį renginį renkama Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava.

 

IV. PREKYBA RENGINIŲ METU

 

                      13. Prekiauti renginių metu leidžiama laikantis Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių.

                      14. Vienkartinės licencijos ir leidimai prekiauti viešosiose vietose renginių metu išduodami Alytaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriuje (toliau –Ekonomikos ir turto skyrius), Prašymų organizuoti renginius nagrinėjimo komisijai priėmus teigiamą sprendimą ir renginio organizatoriui turint leidimą organizuoti renginį.

                      15. Ekonomikos ir turto skyriuje vienkartinės licencijos prekiauti alkoholiniais gėrimais išduodamos laikantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytos mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo išdavimo tvarkos.

                      16. Renginio organizatoriai ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki renginio pateikia Ekonomikos ir turto skyriui nustatytos formos prašymą.

                      17. Prekyba alkoholiniais gėrimais renginyje turi būti nutraukta likus ne mažiau kaip 1 val. iki renginio pabaigos.

 

V. PRAŠYMŲ ORGANIZUOTI VIEŠUOSIUS RENGINIUS PATEIKIMAS, NAGRINĖJIMAS IR LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

                      18. Renginių organizatoriai ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki renginio organizavimo dienos raštu arba, esant galimybei, elektroninėmis priemonėmis pateikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui nustatytos formos prašymą leisti organizuoti renginį ir teritorijos savininko raštišką sutikimą dėl teritorijos organizuojamam renginiui panaudojimo (jei teritorija priklauso savivaldybei, toks sutikimas nereikalingas).

                      19. Prašymas nukreipiamas Kultūros skyriui, kuris patikrina prašymą ir teikia nagrinėti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytai Prašymų organizuoti renginius nagrinėjimo komisijai (toliau – komisija).

                      20. Komisijos sprendimas siūlyti išduoti/neišduoti leidimą organizuoti renginį priimamas dalyvaujančių posėdyje komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos posėdžio pirmininko balsas.

                      21. Nesant komisijos pirmininko, posėdžiui pirmininkauja jo pavaduotojas.

                      22. Nesant komisijos pirmininko ir jo pavaduotojo, posėdis nevyksta.

22.1. Komisijai pritarus prašymui leisti organizuoti renginį, renginio organizatorius raštu arba, esant galimybei, elektroninėmis priemonėmis pateikia visus arba kai kuriuos iš šių dokumentų, jei juos pateikti nurodo komisija:

22.1.1. Neteko galios.

2017 m. liepos 18 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-873 redakcija

 

                      22.1.2. licencijos vykdyti atitinkamą veiklą kopiją, jeigu renginyje bus naudojamos IV klasės civilinės pirotechnikos priemonės;

                      22.1.3. jei planuojamos sporto šakų varžybos, atitinkamos sporto šakos federacijos leidimą organizuoti numatomas varžybas konkrečioje vietoje;

                      22.1.4. planuojant parodomuosius aviacijos renginius (aviacijos šventes, demonstracinius skrydžius, apžvalginius žmonių skraidinimus ir pan. akcijas) – Civilinės aviacijos administracijos leidimo kopiją;

                      22.1.5. sutarties su švaros palaikymo ir teritorijos sutvarkymo įmonėmis kopijas (jei tokios sutartys sudarytos);

                      22.1.6. sutarties su saugos tarnybomis dėl viešosios tvarkos palaikymo ir renginio saugumo užtikrinimo kopijas (jei tokios sutartys sudarytos).

                      Kai komisijai teikiami dokumentai yra ne elektroninės formos ir yra teikiami elektroninėmis priemonėmis, gali būti pateikiamos tokių dokumentų skaitmeninės kopijos.

                      23. Komisijai pritarus prašymui leisti organizuoti renginį ir organizatoriui pateikus reikalingus dokumentus, kaip tai numatyta 22.1 punkte, Alytaus mesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos leidimą organizuoti renginį pasirašo savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip 7 kalendorinės dienos iki renginio. Organizatoriui dėl leidimo išdavimo kreipusis elektroninėmis priemonėmis, jam išduodamas elektroninės formos leidimas. Elektroninės formos leidimas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

                      23.1. Kai komisijai pateikiamas prašymas organizuoti nekomercinį renginį, tačiau prašymo nagrinėjimo metu paaiškėja, jog renginys yra komercinis, išduodamas leidimas organizuoti renginį, kuriame be kitos informacijos nurodomas komercinis renginio pobūdis.

                      24. Atsižvelgiant į miesto gyventojų interesus ir/ar kitas svarbias aplinkybes, renginio organizatoriui gali būti siūlomas kitas renginio laikas ar kita vieta nei prašoma. Organizatoriui atsisakius pakeisti vietą ar laiką, leidimas organizuoti renginį gali būti neišduodamas.

                      25. Organizatoriai leidimą turi saugoti iki renginio pabaigos.

                      26. Leidimas organizuoti renginį neišduodamas, jeigu organizatorius pradeda reklamuoti renginį, neturėdamas leidimo jį organizuoti.

                      27. Savivaldybė, išdavusi leidimą organizuoti renginį, už rėmėjams prisiimtus rengėjų įsipareigojimus ir galimus pažeidimus neatsako.

                      27.1. Renginio organizatorius, praradęs leidimo organizuoti renginį originalą, turi teisę raštu arba, esant galimybei, elektroninėmis priemonėmis pateikti prašymą išduoti leidimo dublikatą. Prašyme turi būti nurodyta:

                      27.1.1. renginio pavadinimas;

                      27.1.2. renginio data ir vieta.

                      Renginio organizatoriui dėl dublikato išdavimo kreipusis elektroninėmis priemonėmis, jam išduodamas elektroninės formos leidimo dublikatas, o leidimo dublikato neišdavus – apie tai renginio organizatorius taip pat informuojamas elektroninėmis priemonėmis.

                      27.2. Renginio organizatorius turi teisę raštu arba, esant galimybei, elektroninėmis priemonėmis pateikti prašymą panaikinti išduotą leidimą organizuoti renginį. Prašyme turi būti nurodyta:

                      27.2.1. leidimo numeris;

                      27.2.2. renginio pavadinimas;

                      27.2.3. renginio data;

                      27.2.4. renginio vieta;

                      27.2.5. priežastis, dėl kurios prašoma panaikinti leidimą.

                      Organizatoriui dėl leidimo panaikinimo kreipusis elektroninėmis priemonėmis, apie leidimo panaikinimą arba atsisakymą tai padaryti organizatorius taip pat informuojamas elektroninėmis priemonėmis.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      28. Jei yra nustatyta, kad organizatorius renginio metu pažeidė šias taisykles ar kitus su renginių organizavimu susijusius teisės aktus, jam 1 metus nuo pažeidimo leidimas organizuoti renginį neišduodamas.

                      29. Jei organizatorius neatitinka ar nevykdo šių taisyklių keliamų reikalavimų, leidimas organizuoti renginį neišduodamas. Apie tai organizatorius informuojamas raštu, o jei dėl leidimo išdavimo organizatorius kreipėsi elektroninėmis priemonėmis – apie leidimo neišdavimą jis informuojamas elektroninėmis priemonėmis.

                      30. Alytaus miesto savivaldybės administracijos, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atsakingi pareigūnai renginio metu kontroliuoja, kaip laikomasi šių taisyklių. Organizatoriai privalo užtikrinti tikrinančių pareigūnų patekimą į renginio teritoriją (tikrintojai pateikia tarnybinį pažymėjimą).

                      31. Organizatoriai atsisakymą išduoti leidimą organizuoti renginį turi teisę  apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

                      32. Šiose taisyklėse neaptarti klausimai sprendžiami taip, kad neprieštarautų Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

____________________________________

                                                                                                           

 

 

Renginių organizavimo

Alytaus mieste taisyklių

Priedas

 

2017 m. liepos 18 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-873 redakcija

 

 

 

 

(Prašymo organizuoti renginį forma)

 

 

(Prašymą pateikiančio juridinio asmens pavadinimas didžiosiomis raidėmis ir juridinio asmens kodas arba prašymą pateikiančio fizinio asmens vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)

 

(juridinio asmens buveinės adresas arba fizinio asmens gyvenamoji vieta)

 

(ryšio palaikymo duomenys – telefonas/el. paštas)

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui

 

 

PRAŠYMAS

ORGANIZUOTI RENGINĮ

 

 

(Prašymo pateikimo data)

Alytus

 

 

Prašyčiau leisti organizuoti renginį

 

 

(Renginio pavadinimas)

 

Renginio forma

 

Trumpas renginio turinys

 

 

(tematika, paskirtis, kokioms amžiaus ir visuomenės grupėms skiriamas)

 

 

Renginio data, pradžios ir pabaigos laikas

 

 

Renginio vieta, eitynių, procesijos, parado ar kt. maršrutas

 

 

Renginio dalyvių skaičius

 

Renginio žiūrovų skaičius

 

Informacija apie higienos normų laikymąsi ir komunalinių paslaugų teikimą

 

 

Numatoma prekyba ir prekybos vietų skaičius

 

 

Numatoma prekyba alkoholiniais gėrimais

 

 

(nurodyti gėrimų rūšį ir stiprumą)

 

                     

Numatomas medicinos pagalbos teikimas

 

 

 

Numatoma renginio reklama

 

Pastaba: Išorinei reklamai reikalingas leidimas (AS1 paslauga), www.alytus.lt/viesosios-e-paslaugos

 

Kita informacija apie renginį (dėl vienkartinio įvažiavimo leidimų, elektros ir kt.)

 

 

 

 

 

                      Atsakingi renginio organizatoriai arba jų įgalioti asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų:

 

1.

 

 

(vardas, pavardė, pareigos, ryšio duomenys)

 

2.

 

 

Už darbo saugą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, ryšio duomenys

 

 

                      Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

                      PRIDEDAMA:

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

                      Atsakymą pageidaučiau atsiimti asmeniškai.

 

 

Prašymą pateikusio asmens

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

                      Komisija nutarė siūlyti leisti/neleisti organizuoti renginį.

 

Komisija:

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią